LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. KOVO 3 D. ĮSAKYMO

NR. V-317 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, SKAIČIAUS optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. balandžio 9 d. Nr. V-524

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-317 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildau 4.1.5 papunkčiu:

4.1.5. sumažės mokytojų skaičius dėl mokyklų tinklo pertvarkos;“.

2.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Valstybės biudžeto lėšos savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms skiriamos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 30 d., jeigu paraiška pateikta iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., lėšos skiriamos iki einamųjų metų spalio 10 dienos.“

3.   Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

4 Pakeičiu 2 priedą ir jį  išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,

skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir

savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,

bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo

programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti,

paskirstymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos valstybės biudžeto lėšoms, skirtoms išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, gauti forma)

 

paraiškA

valstybės biudžeto lėšoms, skirtoms išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, SKAIČIAUS optimizavimu, apmokėti, gauti

 

 

(Valstybinės mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, arba savivaldybės pavadinimas)

 

INFORMACIJA APIE LĖŠŲ POREIKĮ IŠEITINĖMS IŠMOKOMS MOKĖTI

Pareigybės

Mokytojų, su kuriais nutraukiama darbo sutartis, skaičius

Lėšų poreikis išeitinėms išmokoms mokėti, Eur

iš viso

iš jų dengiama:

valstybės biudžeto lėšomis (2/3)

savivaldybės biudžeto lėšomis (1/3)

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

 

 

 

Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

 

 

 

 

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programą

 

 

 

 

Mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS REZULTATUS

Einamaisiais metais planuojami pasiekti rezultatai (panaudojus valstybės biudžeto lėšas)

Skaičius mokytojų, su kuriais nutraukus darbo sutartis, planuojamas teigiamas poveikis pagal nurodytus rezultatus**

1. Padidės mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui*

 

2. Padidės darbo laiko norma, vidutiniškai tenkanti vienam mokytojui per mokslo metus*

 

3. Sumažės mokytojų skaičius

 

4. Sumažės mokytojų, įgijusių teisę į visą senatvės pensiją, skaičius

 

5. Sumažės mokytojų skaičius dėl mokyklų tinklo pertvarkos

 

 

* Skaičiuojami mokytojai, dirbantys pagal tą pačią programą ar mokantys to paties dalyko, kaip ir mokytojas, su kuriuo nutraukiama darbo sutartis.

 

** Darbo sutarties nutraukimas su vienu asmeniu gali turėti poveikį kiekvienam iš nurodytų rezultatų, tačiau prie kiekvieno iš rezultatų nurodytas mokytojų skaičius negali viršyti bendro mokytojų skaičiaus, su kuriais nutraukiamos darbo sutartys.

 

Patvirtiname, kad savivaldybė išeitinėms išmokoms mokėti įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 1/3 dalį lėšų sumos, kai jai skiriama valstybės biudžeto lėšų dalis sudaro 2/3 (netaikoma valstybinėms mokykloms).

 

 

 

 

 

 

(Atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

________________________

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų,

skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir

savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių

pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio,

bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo

programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti,

paskirstymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, apmokėti, panaudojimo ataskaitos forma)

 

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, SKAIČIAUS optimizavimu, apmokėti,

panaudojimo ataskaita

 

 

(Valstybinės mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, arba savivaldybės pavadinimas)

 

 

INFORMACIJA APIE PANAUDOTAS LĖŠAS IŠEITINĖMS IŠMOKOMS MOKĖTI

Pareigybės

Mokytojų, su kuriais nutraukta darbo sutartis, skaičius

Lėšos, panaudotos išeitinėms išmokoms mokėti, Eur

iš viso

iš jų:

valstybės biudžeto lėšos

savivaldybės biudžeto lėšos*

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

 

 

 

Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

 

 

 

 

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programą

 

 

 

 

Mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programą

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

Skirta valstybės biudžeto lėšų, Eur

 

x

Nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų likutis, Eur

 

x

 

* Savivaldybės biudžeto lėšų suma neturėtų būti mažesnės kaip 1/3 bendros lėšų, panaudotų išeitinėms išmokoms mokėti, sumos „iš viso“.

 

INFORMACIJA APIE PASIEKTUS REZULTATUS

Einamaisiais metais pasiekti rezultatai (panaudojus valstybės biudžeto lėšas)

Skaičius mokytojų, su kuriais nutraukus darbo sutartis, buvo teigiamas poveikis pagal nurodytus rezultatus**

1. Padidėjo mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui*

 

2. Padidėjo darbo laiko norma, vidutiniškai tenkanti vienam mokytojui per mokslo metus*

 

3. Sumažėjo mokytojų skaičius

 

4. Sumažėjo mokytojų, įgijusių teisę į visą senatvės pensiją, skaičius

 

5. Sumažėjo mokytojų skaičius dėl mokyklų tinklo pertvarkos

 

 

* Skaičiuojami mokytojai, dirbantys pagal tą pačią programą ar mokantys to paties dalyko, kaip ir mokytojas, su kuriuo nutraukta darbo sutartis.

** Darbo sutarties nutraukimas su vienu asmeniu gali turėti poveikį kiekvienam iš nurodytų rezultatų, tačiau prie kiekvieno iš rezultatų nurodytas mokytojų skaičius negali viršyti bendro šių darbuotojų skaičiaus, su kuriais nutrauktos darbo sutartys.

 

 

 

 

 

 

(Atsakingo asmens pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(Rengėjo vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

________________________