LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

į s a k y m a s

DĖL LIETUVOS RESpublikos energetikos ministro 2013 m. VASARIO 19 d. įsakymo nr. 1-33 „dėl ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMINTOJO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO PATEIKIMO IR PANAUDOJIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 1-346

Vilnius

 

 

 

1. P a k e i č i u Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-33 „Dėl Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo ir panaudojimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstau 6 punktą taip:

6. Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas dauginant numatomų įrengti elektrinės pajėgumų dydį (kW) iš 144,81 eurų už 1 kW. Pateikiamame Gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinime taip pat turi būti nurodytas elektrinės tipas, numatoma įrengti elektrinės galia, vieta ir kita reikšminga informacija esamai ir (ar) būsimai Gamintojo prievolei apibūdinti.“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                      Rokas Masiulis