LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 3D-286 „DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 3D-240

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymą Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimu C(2020) 7250, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. sausio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/73, 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu, ir atsižvelgdamas į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo, tvirtinu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisykles:

2.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – SVVPĮ), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimu C(2020) 7250, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. sausio 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/399, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2220, 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. spalio 16 d. Europos Komisijos sprendimu C(2020) 7250, 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės), 2003 m. gegužės 6 d. Europos Komisijos rekomendaciją Nr. 2003/61/EB dėl mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių sampratos (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 1422), 2014 m. vasario 27 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Nr. C-110/13, kitus Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, nustatančius paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką.“

2.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Paramos gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys, vykdantys su ekologine žemės ūkio gamyba susijusią veiklą.“;

2.3. papildau 11.3 papunkčiu:

11.3. viršijus Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas 2021 m. pateiktoms paraiškoms bei taikant paramos paraiškų reitingavimą, valdos dalijimas tikrinamas tik antraisiais įsipareigojimų metais.“;

2.4. pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. laikytis įsipareigojimų pagal Priemonę nuo 2021 m. (2 metus) laikotarpiu nuo pirmos paramos paraiškos pateikimo dienos iki paskutiniųjų įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios dienos;“

2.5. pakeičiu 22.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.3 laikytis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2013 m. gegužės 13 d. tarybos reglamentu (EB) Nr. 517/2013, 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2021 m. vasario 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/181, reikalavimų ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių, pavirtintų žemės ūkio ministro įsakymu, ne trumpiau kaip prisiimtų įsipareigojimų laikotarpį;“

2.6. pakeičiu 22.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.4. įgyvendinantiesiems Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, taikyti ekologinės gamybos praktiką ir metodus 2 arba 3 metų laikotarpiu. Paramos teikimo pagal šią Priemonės veiklos sritį terminas priklauso nuo auginamų augalų. Jei lauke auginamos vienmetės kultūros arba daugiametės žolės, didžiausias galimas terminas yra 2 metai, jei lauke auginamos daugiametės kultūros – 3 metai. Tais atvejais, kai sertifikavimo įstaiga laukui nustato trumpesnius pereinamojo laikotarpio baigties terminus ir tai patvirtina išduodama ekologinės gamybos statuso patvirtinamąjį dokumentą ir nutarimo dėl ekologinės gamybos išrašą, taikomas trumpesnis šios Priemonės veiklos srities įgyvendinimo terminas ir mokamos pagal veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus didžiausiam galimam terminui pagal Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, nepriklausomai nuo sertifikavimo įstaigos išduoto patvirtinamojo dokumento ir nutarimo dėl ekologinės gamybos išrašo pobūdžio, už šį lauką mokamos pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ nustatytos išmokos. Pasibaigus įsipareigojimų pagal Priemonės veiklos sritį „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ laikotarpiui, pareiškėjas turi vykdyti tęstinę veiklą pagal Priemonės veiklos sritį „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Bendras įsipareigojimų laikotarpis yra 2 metai pagal Priemonės veiklas „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, nustatytas šių taisyklių 22.1 papunktyje;“

2.7. pakeičiu 22.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.6. per įsipareigojimų laikotarpį 2021–2022 m., nuo pirmos paraiškos pateikimo datos nesumažinti paramos paraiškoje nurodyto bendro ploto daugiau kaip 10 proc. pagal Priemonę. Kai pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas 2022 m. nesilaikė įsipareigojimų dėl objektyvių aplinkybių (kai lauke ar jo dalyje buvo tvarkomas valstybės turtas (melioracijos grioviai) ir pan.) ir jeigu pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas nuo šiame papunktyje nurodytų aplinkybių sužinojimo ne vėliau kaip per 15 darbo dienų raštu informavo Agentūrą, sankcijos dėl įsipareigoto ploto sumažėjimo netaikomos;“

2.8. pripažįstu netekusiu galios 22.13 papunktį;

2.9. pakeičiu 22.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.16. visoje valdoje laikytis žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų, nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 5.4 papunktyje nurodytus reikalavimus, taikomus žaliajam ir juodajam pūdymui.“;

2.10. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Paramos gavėjams, įgyvendinantiems Priemonę, parama už sertifikuotas daugiametes žoles (tinkami augalai šiai pasėlių grupei nurodyti šių taisyklių 2 priede) mokama tik ir laikantiesiems sertifikuotus gyvulius, nurodytus šių taisyklių 1 priede. Vienam sertifikuotam pagal reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimus sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju (angl. phasing out scheme) 2018–2021 m. laikotarpiu), turi tekti ne daugiau kaip 2 ha, kitose teritorijose – ne daugiau kaip 1,5 ha. Tais atvejais, kai pareiškėjai, teikdami paramos paraišką, prašo paramos už daugiametes žoles, tačiau šiam plotui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, išmoka mokama tik už tą daugiamečių žolių plotą, kuriam tenka šiame punkte nustatytas SG skaičius:

23.1. jei pareiškėjas prašo paramos už sertifikuotą daugiamečių žolių plotą pagal abi Priemonės veiklas, o daugiamečių žolių hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“. Jei dalis pareiškėjo laukų, kuriuose deklaruojamos daugiametės žolės, patenka į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju 2018–2021 m. laikotarpiu), o atitinkančių pagal paramos taisykles hektarui tenka mažiau SG, nei nustatyta šiame punkte, pirmiausia parama skiriama už daugiametes žoles, patenkančias į vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (arba į vietoves, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso pereinamuoju 2021–2022 m. laikotarpiu);

23.2. skaičiuojant SG, imami sertifikavimo įstaigos išduotame nutarimo dėl ekologinės gamybos išraše nurodyti tų metų, už kuriuos skaičiuojama parama, duomenys apie valdytojo ir (ar) partnerio vardu sertifikuotus gyvūnus. Įsipareigojimų laikotarpiu, nustatant ploto priskyrimą prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, imami 2018 m. duomenys.“;

2.11. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Kompensacinė išmoka už daugiamečių žolių įsėlį mokama už tuos laukus, kuriuose auginami prie šios grupės priskirti augalai, nurodyti šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje, arba jame nurodytų daugiamečių žolių mišiniai. Parama už daugiamečių žolių įsėlį bus mokama tais metais, kai jos bus auginamos ir deklaruojamos paramai gauti. Daugiametes žoles galima įsėti į pasėlį arba sėti einamaisiais metais, tačiau tokiu atveju sėja turi būti atliekama ne vėliau kaip iki liepos 10 d.“;

2.12. pakeičiu 351 punktą ir jį išdėstau taip:

351. Pateikę paraiškas pareiškėjai vertinami, ar yra susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, vadovaujantis Pareiškėjų sąsajų ir valdų skaidymo nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo.“;

2.13. pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Parama pareiškėjams mokama taip:

43.1. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“ mokama įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių, vėliausiai iki kitų metų balandžio 30 d.), o jeigu buvo nustatyta neatitikčių, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.;

43.2. kompensacinė išmoka pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ mokama įvertinus paraišką (nenustačius neatitikčių, vėliausiai iki kitų metų balandžio 30 d.), o jeigu buvo nustatyta neatitikčių, išmoka mokama vėliausiai iki kitų metų birželio 30 d.“;

2.14. papildau 49.1–49.2 papunkčiais:

49.1. viršijus Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas 2021 m. pateiktoms paraiškoms, papildomas paramos paraiškų vertinimas atliekamas reitinguojant. Reitingavimas taikomas tik naujai deklaruotiems plotams, kurie praėjusiais metais nebuvo sertifikuoti VšĮ „Ekoagros“. Pirmenybė teikiama mažiausiam pagal Priemonę naujai deklaruotam plotui (didėjimo linkme), už kurį praėjusiais metais nebuvo prašyta paramos;

49.2. Agentūra, atlikusi 2021 m. pareiškėjų paraiškose deklaruoto ploto reitingavimą, per 20 darbo dienų informuoja pareiškėjus, kad vertinant jų paraiškas bei apskaičiuojant paramą pagal Priemonę bus taikomas reitingavimas.“;

2.15. pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Sankcijos dėl vėlavimo pateikti paramos paraiškas, taip pat dėl deklaruoto per didelio ploto taikomos pagal 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su visais pakeitimais II antraštinės dalies III skyriaus 13 straipsnį, IV skyriaus 16 ir 19 straipsnius.“;

2.16. pakeičiu 53.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.5. jei nesilaikoma 22.4 papunktyje nustatyto reikalavimo pasibaigus nurodytam įsipareigojimų laikotarpiui pagal Priemonės veiklą „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ vykdyti tęstinę veiklą pagal veiklą „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, jau išmokėta paramos suma už 2 metus laikotarpį susigrąžinama;“

2.17. pakeičiu 53.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

53.11. jei pareiškėjai nesilaiko žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijų (bent vieno iš jų), nurodytų Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių III skyriuje, išskyrus 5.4 papunktyje taikomus reikalavimus žaliajam ir juodajam pūdymui, taikomi reglamente (ES) Nr. 640/2014 nustatyti sankcijų dydžiai;“

2.18. pripažįstu netekusiu galios 54.4 papunktį;

2.19. pakeičiu 54.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.5. jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama lauką jį įvardija kaip „neauginami kultūriniai augalai“, „neįdirbtas juodasis pūdymas“, „ypatingai mažas derlius“, „derliaus nėra“, sodai, uogynai „neatitinkantys technologinių reikalavimų“, „nenuimtas derlius“ (pažeidimas „nenuimtas derlius“ netaikomas laukams, kuriuose auginami prie daugiamečių žolių įsėlio grupės priskirti augalai, nurodyti šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje, arba daugiamečių žolių mišiniai su vyraujančiais šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytais augalais), „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų“, „nesilaikoma dirvožemio gerinimo reikalavimų“, „neatitinkantys augalų tankio reikalavimų“, antrus metus iš eilės pareiškėjo valdoje sertifikuodama laukus įvardija kaip „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų“, parama einamaisiais metais už šiuos laukus neskiriama.

Tais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 su visais pakeitimais (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1306/2013), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti pažymą apie ypatingai mažą derlių ir (arba) apie derliaus nebuvimą, išduotą savivaldybės. Tačiau, jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai patvirtinančių dokumentų nereikia.

Jei vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, derlius įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“, arba „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“. Tokiais atvejais pareiškėjai Agentūros neinformuoja ir jiems šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma.

Kitais atvejais, kai pareiškėjo laukai sertifikuojant buvo įvardyti kaip „ypatingai mažas derlius“, tačiau jie buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų reglamento (EB) Nr. 1306/2013 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje, ir pareiškėjas per 15 darbo dienų nuo dienos, kurią pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui atsiranda galimybė tai padaryti, pateikė Agentūrai nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių patvirtinimo dokumentus (paaiškinimą ir informaciją pagrindžiančius dokumentus), pareiškėjui šiame papunktyje nurodyta sankcija netaikoma;“

2.20. pakeičiu 54.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

54.9. jei nustatomas šių taisyklių 11.1 papunktyje nurodytų reikalavimų pažeidimas, parama pagal Priemonę nemokama;“

2.21. pripažįstu netekusiu galios 54.11 papunktį;

2.22. pripažįstu netekusiu galios 54.14 papunktį;

2.23. papildau 56.5 papunkčiu:

56.5. kai atnaujinamas KŽS_DR5LT, ploto būklė vietovėje nepakinta, o minėtas plotas tampa paramai netinkamas dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir dėl to sumažėja deklaruoti plotai.“;

2.24. pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Agentūra turi teisę ankstesniais ar einamaisiais metais pateiktas paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą atlikusi administracinį patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje tada, kai pareiškėjas nesilaikė paramos suteikimo ar paraiškoje numatytų reikalavimų, ar pažeidė paramos gavimo ir naudojimo sąlygas, kaip nurodyta Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 85 punkte.“;

2.25. pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Kęstutis Navickas

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų

programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“

įgyvendinimo taisyklių

2 priedas

 

PAGAL PRIEMONĘ „EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS“ REMIAMŲ AUGALŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

I. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMETES ŽOLES

 

 

1. Aliejiniai ridikai

2. Baltieji dobilai

3. Baltosios smilgos

4. Barkūnai

5. Beginklės dirsuolės

6. Esparcetai

7. Facelijos

8. Kultūrinės ganyklos

9. Kultūrinės pievos

10. Liucernos

11. Natūralios ganyklos

12. Natūralios pievos

13. Nendriniai dryžučiai

14. Nendriniai eraičinai

15. Paprastieji gargždeniai

16. Paprastosios miglės

17. Paprastosios šunažolės

18. Pašariniai motiejukai

19. Pelkinės miglės

20. Pievinės miglės

21. Pieviniai pašiaušėliai

22. Raudonieji dobilai

23. Raudonieji eraičinai

24. Rausvieji dobilai

25. Rytiniai ožiarūčiai

26. Smulkieji motiejukai

27. Svidrės

28. Tikrieji eraičinai

29. Žolių mišiniai

 

II. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ JAVUS

 

1. Avižos

2. Baltosios garstyčios           

3. Bolivinės balandos

4. Juodieji bastučiai (juodosios garstyčios)

5. Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)

6. Blakinės kalendros

7. Paprastieji kmynai

8. Sojos

9. Burnočiai

10. Grikiai

11. Javų mišiniai

12. Judros

13. Kukurūzai

14. Kviečiai    

15. Kvietrugiai           

16. Lęšiai

17. Linai

18. Lubinai

19. Miežiai

20. Pašarinės pupos

21. Pupelės

22. Rapsai

23. Rapsukai

24. Rugiai

25. Soros

26. Sorgai

27. Saulėgrąžos

28. Vikiai

29. Žirniai

30. Pluoštinės kanapės sėklai

 

III. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ JAVUS PAŠARAMS

 

1. Avižos

2. Sojos

3. Javų mišiniai

4. Kukurūzai

5. Kviečiai

6. Kvietrugiai

7. Lęšiai

8. Lubinai

9. Miežiai

10. Pašarinės pupos

11. Pupelės

12. Rapsai

13. Rapsukai

14. Rugiai

15. Sorgai

16. Soros

17. Saulėgrąžos

18. Vikiai

19. Žirniai

 

 

IV. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DARŽOVES IR BULVES

 

1. Bulvės

2. Daržovės (išskyrus bulvines saulėgrąžas ir krapus)

3. Pašariniai runkeliai

4. Mišrios daržovės

 

V. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ UOGYNUS

 

1. Agrastai

2. Apyniai

3. Aktinidijos

4. Aronijos

5. Avietės

6. Braškės

7. Bruknės

8. Erškėtrožės

9. Gervuogės

10. Gudobelės

11. Ožerškiai

12. Putinų uogynai

13. Serbentai

14. Spanguolės

15. Svarainiai

16. Šaltalankiai

17. Šilauogės

18. Mišrieji uogynai (iš 1–15 punktuose nurodytų uogynų)

 

 

VI. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ SODUS

 

1. Kriaušės

2. Obelys

3. Slyvos

5. Trešnės

6. Vyšnios

7. Mišrieji sodai (iš 1–6 punktuose nurodytų vaismedžių)

 

VII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMEČIŲ ŽOLIŲ ĮSĖLĮ

 

 

1. Baltieji dobilai

2. Barkūnai

3. Esparcetai

4. Facelijos

5. Paprastieji gargždeniai

6. Liucernos

7. Raudonieji dobilai

8. Rausvieji dobilai

9. Žaliasis pūdymas

 

 

VIII. SIEKIANTIEMS GAUTI IŠMOKĄ UŽ DAUGIAMETES ŽOLES AR JAVUS SĖKLAI

 

Javai:

 

1. Avižos

2. Baltosios garstyčios

3. Juodieji bastučiai (juodosios garstyčios)

4. Sareptiniai bastučiai (rudosios garstyčios)

5. Paprastieji kmynai

6. Sojos

7. Grikiai

8. Kukurūzai

9. Kviečiai

10. Kvietrugiai

11. Linai

12. Lubinai

13. Miežiai

14. Pašarinės pupos

15. Rapsai

16. Rugiai

17. Saulėgrąžos

18. Vikiai

19. Žirniai

20. Mišiniai, kuriuose sėklai auginami vikiai arba žirniai

 

 

 

Daugiametės žolės:

1. Aliejiniai ridikai

2. Baltieji dobilai

3. Baltosios smilgos

4. Esparcetai

5. Facelijos

6. Liucernos

7. Nendriniai eraičinai

8. Paprastieji gargždeniai

9. Paprastosios miglės

10. Paprastosios šunažolės

11. Pašariniai motiejukai

12. Pelkinės miglės

13. Pievinės miglės

14. Pieviniai pašiaušėliai

15. Raudonieji dobilai

16. Raudonieji eraičinai

17. Rausvieji dobilai

18. Rytiniai ožiarūčiai

19. Smulkieji motiejukai

20. Svidrės

21. Tikrieji eraičinai

 

 

 

________________