VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO nr. 1S-91 „DĖL INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 2 d. Nr. 1S-106

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 26 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsnio 1 dalimi, 86 straipsnio 9 dalimi ir 91 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 38 straipsnio 1 dalimi, 39 straipsnio 1 dalimi, 94 straipsnio 9 dalimi ir 99 straipsnio 1 dalimi:

1.  P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą:

1.1. pakeičiu 1.4 punktą ir išdėstau jį taip:

1.4. kvietimo suteikti nepriklausomų ekspertų, institucijų, rinkos dalyvių arba visuomenės konsultacijas (toliau – Išankstinė konsultacija) paskelbimo tvarką (kai pirkimo vykdytojas nusprendžia paskelbti kvietimą Išankstinei konsultacijai) pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;“;

1.2. pakeičiu 1.7 punktą ir išdėstau jį taip:

1.7. pirkimo procedūrų metu nuslėpusių informaciją ar pateikusių melagingą informaciją apie atitiktį Gynybos įstatymo 34, 35, 36 ir 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams tiekėjų sąrašų (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;“;

1.3. papildau nauju 1.8 punktu ir išdėstau jį taip:

1.8. ankstesnių procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ar Gynybos įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpusių informaciją ar pateikusių melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose ar Gynybos įstatymo 34, 35, 36 ir 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, arba dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjusių pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus jie buvo pašalinti iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus dėl to buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, tiekėjų sąrašų (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką“;

1.4. buvusius 1.8., 1.9., 1.10. punktus laikyti atitinkamai 1.9., 1.10., 1.11 punktais;

1.5. pakeičiu 1.9 punktą ir išdėstau jį taip:

1.9. pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Gynybos įstatymu ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių, ar sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdžiusių su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, kai dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija, kaip tai apibrėžiama Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje ir (ar) Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnyje, tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių), taip pat ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, sąrašų (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;“;

1.6. pakeičiu 12 punktą ir išdėstau jį taip:

12. Pirkimų, atliekamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą, atveju, Suvestinėje turi būti skelbiama apie tarptautinius, supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, pirkimus, atliekamus per centrinę perkančiąją organizaciją (išskyrus mažos vertės), supaprastintus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalis, taip pat apie vidaus sandorius. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti dinaminėje pirkimo sistemoje ir konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti pagal preliminariąsias sutartis atliekant atnaujintą tiekėjų varžymąsi. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų užsienyje vykdomus pirkimus, įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus, skirtus užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė.“;

1.7. pakeičiu 21.2 punktą ir išdėstau jį taip:

21.2. aiškiai ir tiksliai apibūdintą konsultacijos objektą bei informaciją apie tai, kokių pasiūlymų ar kito indėlio tikimasi iš nepriklausomų ekspertų, institucijų, rinkos dalyvių ar visuomenės;“;

1.8. pakeičiu 29.6 punktą ir išdėstau jį taip:

29.6informacija apie tiekėjo nuslėptą ar pateiktą melagingą informaciją dėl atitikties nustatytiems reikalavimams (įrašomas konkretus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir (arba) 47 straipsnis, dalis, punktas arba Gynybos įstatymo 34 ir (arba) 35 ir (arba) 36 ir (arba) 37 ir (arba) straipsnis, dalis, punktas), informacija apie ankstesnių procedūrų, atliktų Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėptą informaciją ar pateiktą šiame punkte nurodytą melagingą informaciją, dėl ko per pastaruosius vienus metus tiekėjas buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus dėl to buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, arba informacija, kad tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą arba ankstesnių procedūrų metu negalėjo pateikti tokių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus tiekėjas buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus dėl to buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas.“;

1.9. pakeičiu 31 punktą ir išdėstau jį taip:

31. Laimėjusių dalyvių pasiūlymai (kai vykdomos derybos   galutiniai pasiūlymai), sudarytos pirkimo sutartys, preliminariosios sutartys bei šių sutarčių pakeitimai CVP IS neskelbiami šiais atvejais:“;

1.10. pakeičiu 31.1 punktą ir išdėstau jį taip:

31.1. pasiūlymas neskelbiamas, kai jis pateikiamas žodžiu, arba pirkimo sutartis neskelbiama, kai ji sudaroma žodžiu;“;

1.11. pakeičiu 37.1 punktą ir išdėstau jį taip:

37.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalies 1 punkte, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 2 dalies 1 punkte ar Gynybos įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė sutartyje nustatytą sankciją;“;

1.12. pakeičiu 37.2 punktą ir išdėstau jį taip:

37.2. teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ar pirkimo vykdytojo sprendimą, kad tiekėjas pirkimo sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to pirkimo vykdytojas pritaikė sutartyje nustatytą sankciją;“;

2.   N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1. – 1.5., 1.7. – 1.8., 1.11. – 1.12. punktai įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                                 Diana Vilytė