LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ GRUPIŲ KONSOLIDUOTOSIOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-576 4 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. XII-1125
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Patronuojanti įmonė gali nesudaryti konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, jeigu patronuojančios įmonės paskutinę finansinių metų dieną bendri įmonių grupės dvejų iš eilės finansinių metų, įskaitant ataskaitinius finansinius metus, metinių finansinių ataskaitų rodikliai neviršija dviejų iš šių dydžių:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus (neatskaitant tarpusavio pardavimo pajamų) – 8 700 000 eurų;

2) bendra balanse nurodyto turto vertė (neatskaitant tarpusavio sandorių) – 5 300 000 eurų;

3) vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 75.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Konsoliduotosios finansinės ataskaitos sudaromos naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

2. Pagal šį įstatymą sudaromas 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau pasibaigiančių ataskaitinių laikotarpių įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė