LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. A1-608 „DĖL INSTRUKCIJŲ DĖL PROJEKTŲ IŠLAIDŲ ATITIKTIES PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO REIKALAVIMAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 14 d. Nr. A1-347

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Instrukcijas dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Darbo užmokestis suprantamas taip, kaip reglamentuota Darbo kodekso 186 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnyje. Valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytos Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos lėšos nėra laikomos pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą iš PMIF bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti skirtomis lėšomis, kadangi PMIF lėšos yra naudojamos ir į apskaitą traukiamos kaip Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (skirstomos ir apmokamos per valstybės biudžeto asignavimų valdytojus).“

2.   Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Faktinės darbo užmokesčio išlaidos, patirtos dėl projektą vykdančio asmens darbo poilsio ir švenčių dienomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, taip pat išmokos, susijusios su atlikto darbo kiekiu ir kokybe (t. y. už labai gerą darbą) yra laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu tai numatyta teisės aktuose ar vidaus tvarkos taisyklėse ir taikoma pagal įprastą projekto vykdytojo ar partnerio darbo užmokesčio mokėjimo praktiką. Išmokos švenčių, jubiliejų ir kitomis progomis bei kitos panašios išmokos, t. y. nesusijusios su atlikto darbo kiekiu ir kokybe, nėra laikomos tinkamomis finansuoti.“

3.   Pakeičiu 124 punktą ir jį išdėstau taip:

124. Atskira darbo sutartis (dėl papildomo darbo) toje pačioje darbovietėje su darbuotoju neturi būti sudaroma, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų pareigų ar papildomo darbo toje pačioje darbovietėje ir jis gali būti atliekamas tiek įprastu darbo laiku pagrindinėje darbovietėje, tiek kitu laiku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas 2012 m. kovo 29 d. nutartyje Nr. 3K-3-130/2012). Taigi, jeigu darbuotojas šalia pagrindinių pareigų ar pagrindinio darbo toje pačioje darbovietėje eina papildomas pareigas ar dirba papildomą darbą už papildomą užmokestį, toks susitarimas turi būti išreiškiamas ne sudarant naują darbo sutartį, o tai aptariant galiojančioje darbo sutartyje (darbo sutarties modifikavimas). Į esamą darbo sutartį reikia įtraukti naują sąlygą, kad viso sutarties galiojimo metu (arba tam tikrą laikotarpį) darbuotojas šalia pagrindinių pareigų ir pagrindinio darbo eis tam tikras papildomas pareigas ar dirbs tam tikrą papildomą darbą (pavyzdžiui, dirbs su projektu) ir už tai gaus papildomą darbo užmokestį. Į pagrindinio darbo sutartį įtraukiant papildomas pareigas ar sutariant dėl papildomo darbo, neturi būti pažeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnis „Darbo laiko trukmė“, kaip paaiškinta Instrukcijų 123 punkte. Jei už projekto veiklų vykdymą darbuotojui darbdavio įsakymu skiriamas priedas, įsakyme nurodomas priedo mokėjimo pagrindas, terminas, dydis, iš projekto lėšų apmokama proporcingai priskaičiuota darbo užmokesčio dalis (įvertinus priedo dydį palyginti su visa darbo užmokesčio suma) ir atitinkama projektui įgyvendinti proporcingai skiriamo darbo laiko dalis.“

4.   Pripažįstu netekusiu galios 125 punktą.

5.   Pakeičiu 126 punktą ir jį išdėstau taip:

126. Įgaliotoji institucija atrankos būdu gali patikrinti, ar įgyvendinant projektą nėra pažeidžiami Darbo kodekse nustatyti darbo dienos (savaitės) trukmės reikalavimai, kai tas pats asmuo dirba pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių. Nustačiusi, kad teisės aktuose nustatyta maksimali darbo laiko trukmė buvo viršyta, įgaliotoji institucija darbo užmokesčio išlaidas už laiką, dirbtą viršijant maksimalią darbo laiko trukmę, pripažįsta netinkamomis finansuoti. Įgaliotosios institucijos prašymu projekto vykdytojas ar projekto partneris turi pateikti informaciją apie darbuotojų pagal kitas darbo sutartis dirbtų valandų skaičių.

6.   Pakeičiu 129 punktą ir jį išdėstau taip:

129. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių pareigybių skaičius nėra tvirtinamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, darbo užmokesčio išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis, jeigu tenkinami kiti darbo užmokesčio išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai ir šios sąlygos:

129.1. darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ ir Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1231 „Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų, mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, nuostatomis;

129.2. sudarant darbo sutartį su valstybės tarnautoju, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 161 straipsnio ir Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatų. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatas, valstybės tarnautojas negali eiti daugiau negu vienerias valstybės tarnautojo pareigas, dirbti pagal darbo sutartį valstybės ar savivaldybės institucijoje ar kitoje įstaigoje, kurioje jis eina valstybės tarnautojo pareigas.“

7.   Papildau 1291 punktu:

1291. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kurių pareigybių skaičius patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje (arba kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų) nustatyta tvarka, darbo užmokesčio išlaidos gali būti apmokamos iš projektui įgyvendinti skirtų lėšų, jeigu už projekto veiklų vykdymą valstybės tarnautojui pagal Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir (arba) 2 punktą skiriama priemoka arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ 5 punktu, įstaigos vadovo įsakymu skiriamas priedas. Įstaigos vadovo įsakyme nurodomas priemokos ar priedo mokėjimo pagrindas, terminas, dydis, iš projekto lėšų apmokama proporcingai priskaičiuota darbo užmokesčio dalis (įvertinus priemokos ar priedo dydį palyginti su visa darbo užmokesčio suma) ir atitinkama projektui įgyvendinti proporcingai skiriamo darbo laiko dalis. Skyrus priemoką valstybės tarnautojui arba skyrus priedą darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, darbo užmokestis (įskaitant priemoką ar priedą) mokamas iš dviejų (ar daugiau, jei vykdomas ne vienas projektas) finansavimo šaltinių pagal įstaigos vadovo įsakyme nustatytą proporciją. Iš projektui skirtų lėšų gali būti apmokėta tik proporcingai priskaičiuota darbo užmokesčio dalis. Tinkamos finansuoti projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos, nuo kurių skaičiuojama proporcija, nurodytos Instrukcijų 112 punkte.

Pavyzdžiui, valstybės tarnautojui nustatytas darbo užmokestis yra 1 000 Eur/mėn. (neįskaitant darbdavio mokesčių). Įstaigos vadovo įsakymu nustatoma 10 proc. priemoka už projekto vykdymą. Tokiu atveju priemokos suma bus 100 Eur/mėn., o darbuotojo atlyginimas (be darbdavio mokesčių) sudarys 1 100 Eur/mėn. Nuo viso apskaičiuoto atlyginimo priemoka sudarys 9,09 proc. (100/1100*100) visų darbo užmokesčio išlaidų. Atitinkamai iš projektui skirtų lėšų gali būti apmokėta 9,09 proc. valstybės tarnautojo darbo užmokesčio išlaidų (įskaitant darbdavio socialinio draudimo įmokas, taip pat darbo užmokestį kasmetinių atostogų, papildomų poilsio dienų ar ligos atveju).“

8.  Pakeičiu 137 punktą ir jį išdėstau taip:

137. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis mokama pagal nustatytus fiksuotuosius įkainius.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                Algimanta Pabedinskienė