LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-942

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURINČIŲ TEISĘ IŠRAŠYTI GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.8.1 papunkčiu:

tvirtinu Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

3. Pavedu Aplinkos apsaugos agentūrai iki 2017 m. kovo 1 d. elektroniniu paštu informuoti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą įrašytus ūkio subjektus apie pareigą iki šio įsakymo įsigaliojimo datos pateikti papildomus dokumentus, o nepateikusius šių dokumentų iki  2017 m. lapkričio 1 d. įspėti apie galimą išbraukimą iš šio sąrašo, nustatant 1 mėnesio terminą trūkumams pašalinti. 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Navickas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo

Nr. D1-942 redakcija)

 

TURINČIŲ TEISĘ IŠRAŠYTI GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ ĮRODANČIUS DOKUMENTUS ATLIEKŲ TVARKYTOJŲ SĄRAŠO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus atliekų tvarkytojams, kurie surenka ir (ar) naudoja (perdirba), ir (ar) eksportuoja gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, ir (ar) apdoroja surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti (toliau – Tvarkytojas) įrašant juos į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau – Tvarkytojų sąrašas), Tvarkytojų sąrašo sudarymo, Tvarkytojų sąrašo duomenų pakeitimo, įspėjimo ir išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. alyvos atliekų naudojimas – veikla, apimant R1 ir (ar) R9 atliekų naudojimo veiklas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 4 priedo 2 lentelę;

2.2. gaminių atliekų, išskyrus alyvos atliekų, naudojimas – veikla, apimanti po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų perdirbimą (R3, R4, R5 atliekų naudojimo veiklos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę) ir (ar) jų naudojimą energijai gauti (R1 atliekų naudojimo veikla pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę);

2.3. gaminių atliekų, išskyrus alyvos atliekų, pradinis apdorojimas – veikla, apimanti R12 ir S5 atliekų naudojimo veiklas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, 4 priedo 2 ir 3 lenteles;

2.4. gaminių atliekų sutvarkymas – gaminių atliekų surinkimas ar atskyrimas iš mišrių komunalinių atliekų Lietuvos Respublikos teritorijoje, pradinis apdorojimas ir po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų naudojimas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse;

2.5. gaminių ir (ar) pakuočių atliekų eksportas veikla, apimanti po gaminių atliekų pradinio apdorojimo gautų atliekų ir (ar) produktų išvežimą panaudoti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes, neapdorotų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimą panaudoti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes;

2.6. licencija – pagal Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus išduota Pavojingų atliekų tvarkymo licencija;

2.7. pakuočių atliekų naudojimas – veikla, apimanti pakuočių atliekų perdirbimą (R3, R4, R5 atliekų naudojimo veiklos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę) ir (ar) naudojimą energijai gauti (R1 atliekų naudojimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedo 2 lentelę);

2.8. pakuočių atliekų sutvarkymas – pakuočių atliekų surinkimas ar atskyrimas iš mišrių komunalinių atliekų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir perdirbimas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse arba pakuočių atliekų surinkimas ar atskyrimas iš mišrių komunalinių atliekų Lietuvos Respublikos teritorijoje ir naudojimas energijai gauti Lietuvos Respublikos teritorijoje arba Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse.

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

tvarkytojų SĄRAŠO SUDARYMAS

 

4. Tvarkytojas, atitinkantis jam taikomus Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio 4, 5, 6 ir (ar) 7 dalyse nustatytus reikalavimus ir pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą, registruotu laišku, per pašto kurjerį, asmeniškai arba elektroniniu paštu pristato Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) užpildytą Tvarkos aprašo priede nustatytos formos prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą (toliau – Prašymas).

5. Atliekų naudotojas (perdirbėjas) kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

5.1. dokumentus, įrodančius, kad technologinio proceso metu iš gaminių ar pakuočių atliekų pagaminamas produktas, kuris:

5.1.1. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir yra gautas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktu, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

5.1.2. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir kuriam nėra taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, ir atitinka tarptautinio ar nacionalinio standarto arba pramonės ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

5.1.3. atitinka tarptautinio, nacionalinio ar įmonės standarto ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) ir turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams (pvz., sutartis dėl pagaminto produkto pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, produkto perdavimo aktas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1);

5.2. savo teritorijoje, kurioje vykdomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas (perdirbimas), turimo ir įrengto svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją;

5.3. sutarties (-čių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar eksportuotojais dėl po pradinio gaminių atliekų apdorojimo gautų sudedamųjų medžiagų ar dalių panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į valstybes nares ir dėl įsipareigojimo iš tų atliekų pagaminti produktą, kaip nustatyta Tvarkos aprašo 5.1 punkte, kopiją (-as);

5.4. dokumentus (pavyzdžiui, deklaracija), įrodančius, kad gaminių ar pakuočių atliekos panaudojamos energijai gauti;

5.5. sutarties (-ių) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, kopiją (-as);

5.6. sutarties (-ių) su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojais, apdorojančiais surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (ar) kitaip panaudoti (toliau – mišrių komunalinių atliekų apdorotojas), dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, kopiją (-as);

5.7. įmonės vadovo parašu patvirtintą technologinio proceso aprašymą, kuriame nurodoma, kokie konkretūs technologiniai ir organizaciniai veiksmai atliekami ir kokie konkretūs įrenginiai naudojami atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodomos pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekoms tvarkyti. Aprašyme turi būti nurodyta, kaip tikrinama atitinkamų priimamų atliekų kilmė (priimamų atliekų patikrinimo kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos kilmės atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos, aprašymas), kaip kontroliuojama tvarkant atitinkamas atliekas susidariusių atliekų sudėtis ir kiekis (atliekų apskaitos kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos ir būtų tiksliai apskaitomas atliekų kiekis, aprašymas), kiekvienos atitinkamoms atliekoms perdirbti naudojamos technologinės linijos ir proceso technologinė schema, išdėstymo įrenginyje planas (teritorijoje ir pastatuose, pažymint ir nurodant atliekų, produkcijos, žaliavų sandėliavimo vietas), kiekvienos sandėliavimo vietos pajėgumai (m2, m3, t), įrenginio darbo režimas (valandos per parą, ne darbo dienos, įrenginio techninio aptarnavimo grafikas ir pan.), viso technologinio proceso kokybės kontrolės sistema (pateikiant aprašymą). Jeigu ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame atitinkama informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente;

5.8. jeigu tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos – ir dokumentus, įrodančius technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai“.

6. Atliekų eksportuotojas kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

6.1. dokumentus, įrodančius, kad eksportuojamas atliekas valstybėse narėse panaudosiančio (perdirbsiančio) atliekų tvarkytojo (toliau – Gavėjas) technologinio proceso metu iš šių eksportuotų gaminių ar pakuočių atliekų pagaminamas produktas, kuris:

6.1.1. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir yra gautas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktu, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

6.1.2. yra naudojamas kaip paklausą ar rinką turinti žaliava (pvz., sutartis dėl pagamintos žaliavos pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, žaliavos perdavimo aktas, žaliavos naudotojo deklaracija) ir kuriam nėra taikomos Europos Sąjungos teisės akto nuostatos, pagal kurias tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, ir atitinka tarptautinio ar nacionalinio standarto arba pramonės ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1); arba

6.1.3. atitinka tarptautinio, nacionalinio ar įmonės standarto ar pirkėjo specifikacijos reikalavimus (pvz., atitikties sertifikatas, atitikties deklaracija, pirkėjo patvirtinimas) ir turi paklausą ar rinką, yra visuotinai naudojamas konkretiems tikslams (pvz., sutartis dėl pagaminto produkto pirkimo, pirkimo-pardavimo sąskaita faktūra, produkto perdavimo aktas) bei žymimas prekių kodu pagal Kombinuotosios nomenklatūros versiją, patvirtintą 2010 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 861/2010, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2010, L 284, p. 1);

6.2. jeigu vežamoms atliekoms pagal Reglamentą Nr. 1013/2006 netaikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su Gavėju, kurioje nurodytas šio Gavėjo naudojamų (perdirbamų) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą; jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų eksportuotojas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – atitinkamų pakuočių atliekų perdirbimo sutartį su Gavėju, kurioje nurodytas šio Gavėjo perdirbamų pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, pakuočių atliekų perdirbimo būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą;

6.3. jeigu vežamoms atliekoms pagal Reglamentą Nr. 1013/2006 netaikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – valstybėse narėse Gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštišką patvirtinimą, kad Gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) panaudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kartu su vertimu į lietuvių kalbą arba Gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopiją kartu su atitinkamos dalies apie tas atliekas, dėl kurių sudaryta sutartis, vertimu į lietuvių kalbą;

6.4. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją;

6.5. dokumentus (pavyzdžiui, deklaracija), įrodančius, kad eksportuojamos gaminių ar pakuočių atliekos Gavėjo panaudojamos energijai gauti;

6.6. sutarties (-ių) su atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkėjais dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktų atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as) arba, jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų eksportuotojas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – vadovo raštą, patvirtinantį, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pats yra eksportuojamų pakuočių atliekų surinkėjas;

6.7. sutarties (-ių) su mišrių komunalinių atliekų apdorotojais dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant pagal Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus nurodytą produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as);

6.8. įmonės vadovo parašu patvirtintą atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekų perėmimo ir eksporto proceso aprašymą, kuriame nurodoma, kaip atitinkamos atliekos perimamos iš atitinkamų atliekų surinkėjų (pavyzdžiui, atliekų eksportuotojas atsiveža atliekas ar atliekų surinkėjas atveža atliekas), kaip tikrinama atitinkamų priimamų atliekų kilmė, sudėtis ir kiekis (pateikiant priimamų atliekų patikrinimo kontrolės sistemos aprašymą), kaip atitinkamos atliekos paruošiamos eksportuoti atitinkamiems Gavėjams (pavyzdžiui, perimtos atliekos rūšiuojamos įrenginyje (nurodyti adresą), pakuojamos, sveriamos, ženklinamos), kaip kontroliuojama susidariusių ir eksportuojamų atliekų sudėtis ir kiekis (pateikiant atliekų apskaitos kontrolės sistemos aprašymą), kaip atitinkamos atliekos eksportuojamos atitinkamiems Gavėjams (pavyzdžiui, pagal sutartyje nustatytą grafiką ar pagal poreikį sukaupus tam tikrą kiekį (nurodyti) atitinkamų atliekų), viso atliekų perėmimo ir eksporto proceso kokybės kontrolės sistema (pateikiant aprašymą);

6.9. įmonės vadovo parašu patvirtintą technologinį eksporto įrangos aprašymą, kuriame nurodoma, kiek kokios talpos transporto priemonių įmonė arba sutartiniais pagrindais transportavimo operacijas atliekantis kitas asmuo (šiuo atveju turi būti pridėta sutarties kopija) naudos transportuoti ir eksportuoti atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekas;

6.10. jeigu vykdoma atitinkamų atliekų laikymo veikla – įmonės vadovo parašu patvirtintą įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą (teritorijos ir (ar) pastato plane), kurioje pažymima ir nurodoma, kuri įrenginio dalis (m2, m3, t) skiriama laikyti atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekas. Jeigu visa ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame ši informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente;

6.11. jeigu tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos – ir dokumentus, įrodančius technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai“.

7. Atliekų surinkėjas kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

7.1. sutarties (-čių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surenkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as) arba sutarties su atliekų surinkimą iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų organizuojančiu asmeniu kopiją, arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad surenkamos nekomunalinių atliekų sraute susidariusios atliekos; jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų surinkėjas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – vadovo raštą, patvirtinantį, kad vienkartinių pakuočių atliekos surenkamos užstato sistemoje, vykdomoje pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka suderintus jo dokumentus;

7.2. sutarties (-ių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) dėl surinktų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, kopiją (-as) ar su atliekų eksportuotojais dėl surinktų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų išvežimo panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as) arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra surenkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoja (perdirbėja), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, ar eksportuotoja panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes; jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų surinkėjas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – sutarties (-ių) su viešo konkurso būdu parinktu (-ais) pakuočių atliekų tvarkytoju (-ais) dėl užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų perdirbimo, pagaminant Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą, kopiją arba vadovo raštą, patvirtinantį, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pats yra surenkamų pakuočių atliekų eksportuotojas perdirbti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes viešo konkurso būdu parinktam (-iems) Gavėjui (-ams);

7.3. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos naudoti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją;

7.4. įmonės vadovo parašu patvirtintą atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekų surinkimo ir perdavimo atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams proceso aprašymą, kuriame nurodoma, kaip atitinkamos atliekos surenkamos iš atitinkamų atliekų turėtojų (pavyzdžiui, atvykstama iš anksto nustatytu grafiku (pridedama) ar atvykstama gavus iškvietimą telefonu (nurodoma, kaip jis pateikiamas atliekų turėtojams)), koks minėto surinkimo dažnumas ir kaip nustatytas jo poreikis (pavyzdžiui, kartą per savaitę pagal išankstinį susitarimą ar pagal poreikį gavus iškvietimą telefonu), kaip atitinkamos atliekos paruošiamos perduoti atitinkamiems atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams (pavyzdžiui, surinktos atliekos rūšiuojamos įrenginyje (nurodyti adresą ir, jeigu įrenginys priklauso kitai įmonei, pridėti sutarties dėl atliekų rūšiavimo kitos įmonės įrenginyje kopiją)), kaip atitinkamos atliekos perduodamos atitinkamiems atliekų naudotojams (perdirbėjams) ir (ar) eksportuotojams (pavyzdžiui, atliekų surinkėjas nuveža atliekas ar atliekų naudotojas (perdirbėjas) ir (ar) eksportuotojas atvažiuoja pasiimti atliekų), kaip tikrinama atitinkamų surenkamų atliekų kilmė, sudėtis ir kiekis (surenkamų atliekų patikrinimo kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos kilmės atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos ir būtų tiksliai apskaitomas atliekų kiekis, aprašymas);

7.5. įmonės vadovo parašu patvirtintą technologinį surinkimo įrangos aprašymą, kuriame nurodoma, kiek kokios talpos transporto priemonių įmonė arba sutartiniais pagrindais transportavimo operacijas atliekantis kitas asmuo (šiuo atveju turi būti pridėta sutarties kopija) naudos transportuoti atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekas;

7.6. jeigu vykdoma atitinkamų atliekų laikymo veiklą – įmonės vadovo parašu patvirtintą įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą (teritorijos ir (ar) pastato plane), kurioje pažymima ir nurodoma, kokia įrenginio dalis (m2, m3, t) skiriama laikyti atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekas. Jeigu visa ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame ši informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente;

7.7. jeigu tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos – ir dokumentus, įrodančius technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai“.

8. Mišrių komunalinių atliekų apdorotojas kartu su užpildytu Prašymu pateikia:

8.1. sutarties (-čių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose surenkamos mišrios komunalinės atliekos, iš kurių jas apdorojant atskiriamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as);

8.2. sutarties (-čių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar atliekų eksportuotojais dėl apdorojant mišrias komunalines atliekas atskirtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 5.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 5.4 papunkčio reikalavimus, ar išvežimo panaudoti (perdirbti), atitinkamai pagaminant Tvarkos aprašo 6.1 papunkčio reikalavimus atitinkantį produktą arba naudojant kaip nurodyta pagal Tvarkos aprašo 6.5 papunkčio reikalavimus, į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as);

8.3. teritorijoje, kurioje apdorojamos komunalinės atliekos, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, turimo svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją arba sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tas paslaugas teikiančia įmone kopiją ir svėrimo įrenginio galiojančio metrologinės patikros sertifikato kopiją;

8.4. įmonės vadovo parašu patvirtintą technologinio proceso aprašymą, kuriame nurodoma, kokie konkretūs technologiniai ir organizaciniai veiksmai atliekami ir kokie konkretūs įrenginiai naudojami apdoroti surinktoms mišrioms komunalinėms atliekoms, atskiriant atitinkamas gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekas. Aprašyme turi būti nurodyta, kaip tikrinama priimamų atliekų kilmė (priimamų atliekų patikrinimo kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos kilmės atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos, aprašymas), kaip kontroliuojama apdorojant atliekas atskirtų atitinkamų atliekų sudėtis ir kiekis (atliekų apskaitos kontrolės sistemos, užtikrinančios, kad kitos atliekos nebūtų apskaitytos kaip deklaruojamos atliekos ir būtų tiksliai apskaitomas atliekų kiekis, aprašymas), kiekvienos atliekoms apdoroti naudojamos technologinės linijos ir proceso technologinė schema, išdėstymo įrenginyje planas (teritorijoje ir pastatuose, pažymint ir nurodant atliekų sandėliavimo vietas), kiekvienos sandėliavimo vietos pajėgumai (m2, m3, t), įrenginio darbo režimas (valandos per parą, ne darbo dienos, įrenginio techninio aptarnavimo grafikas ir pan.), viso technologinio proceso kokybės kontrolės sistema (pateikiant aprašymą). Jeigu ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame atitinkama informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente;

8.5. įmonės vadovo parašu patvirtintą įrenginio, kuriame vykdoma atliekų laikymo veikla, išdėstymo schemą (teritorijos ir (ar) pastato plane), kurioje pažymima ir nurodoma, kokia įrenginio dalis (m2, m3, t) skiriama laikyti atitinkamų gaminių (elektros ir elektroninės įrangos atveju nurodomos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos, baterijų ir akumuliatorių atveju – baterijų ir akumuliatorių rūšys) ir (ar) pakuočių (nurodoma pakuočių, atsižvelgiant į medžiagas, iš kurių pagamintos pakuotės, rūšys) atliekas, atskirtas apdorojant surinktas mišrias komunalines atliekas. Jeigu visa ši informacija, atitinkanti realią situaciją įmonėje, jau yra pateikta Agentūrai, apie tai informuojama įmonės vadovo parašu patvirtintame rašte nurodant dokumentą, kuriame ši informacija pateikta, ir konkrečius punktus ir (ar) papunkčius nurodytame dokumente;

8.6. jeigu tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos – ir dokumentus, įrodančius technologinio proceso atitiktį Europos standartui EN 50625-1:2014 „Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, gabenimo ir apdorojimo reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji apdorojimo reikalavimai“.

9. Gavusi Prašymą su nurodytais dokumentais Agentūra per 14 darbo dienų įvertina, ar Tvarkytojas tinkamai pateikė visus reikalaujamus dokumentus, ar pateikti dokumentai atitinka Tvarkos aprašo nustatytus reikalavimus ir ar juose pateikta informacija pagrindžia Tvarkytojo organizacines ir technines galimybes vykdyti Tvarkytojo nurodytą veiklą.

10. Agentūra, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai atitinka Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus, per 3 darbo dienas pateikia jų kopijas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio veiklos teritorijoje Tvarkytojas vykdo veiklą (toliau – RAAD), kuris per 10 darbo dienų privalo patikrinti, ar:

10.1. atliekų naudotojas (perdirbėjas):

10.1.1. vykdo veiklą laikydamasis taršos integruotos prevencijos kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytų reikalavimų;

10.1.2. vykdo atliekų apskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės) nustatyta tvarka;

10.1.3. savo teritorijoje, kurioje vykdomas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimas (perdirbimas), turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą, turintį svėrimo įrenginį;

10.1.4. vykdo veiklą taip, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytuose dokumentuose;

10.2. atliekų eksportuotojas:

10.2.1. vykdo atliekų apskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka;

10.2.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone;

10.2.3. vykdo veiklą taip, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytuose dokumentuose;

10.3. atliekų surinkėjas:

10.3.1. vykdo atliekų apskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka;

10.3.2. teritorijoje, kurioje laikomos ir paruošiamos išvežti gaminių ir (ar) pakuočių atliekos, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone;

10.3.3. vykdo veiklą taip, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytuose dokumentuose;

10.4. mišrių komunalinių atliekų apdorotojas:

10.4.1. vykdo veiklą laikydamasis taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytų reikalavimų;

10.4.2. vykdo atliekų apskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka;

10.4.3. teritorijoje, kurioje apdorojamos komunalinės atliekos, atskiriant gaminių ir (ar) pakuočių atliekas su tikslu jas perdirbti ir (arba) kitaip panaudoti, turi įrengtą metrologiškai patikrintą ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turintį svėrimo įrenginį arba sutartį dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu su tokias paslaugas teikiančia įmone;

10.4.4. vykdo veiklą taip, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytuose dokumentuose.

11. Kai Agentūra gauna iš RAAD informaciją, kad Tvarkytojas atitinka Tvarkos aprašo 10.1, 10.2, 10.3, 10.4  papunkčiuose nustatytus reikalavimus:

11.1. per 3 darbo dienas Agentūra priima ir raštu pateikia Tvarkytojui sprendimą dėl Tvarkytojo įrašymo į Tvarkytojų sąrašą ar dėl Tvarkytojų sąraše esančio Tvarkytojo duomenų patikslinimo;

11.2. Agentūros sprendimai, nurodyti 11.1 papunktyje, nuo jų priėmimo nuolat skelbiami Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

12. Tvarkytojas laikomas įrašytu į Tvarkytojų sąrašą nuo Agentūros sprendimo, nurodyto 11.1 papunktyje, pasirašymo dienos.

13. Agentūra, nustačiusi, kad Tvarkytojo pateikti dokumentai neatitinka Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, arba gavusi informaciją iš RAAD, kad Tvarkytojas neatitinka Tvarkos aprašo 10.1, 10.2, 10.3, 10.4  papunkčiuose nustatytų reikalavimų, per 3 darbo dienas priima ir raštu pateikia Tvarkytojui sprendimą dėl neatitikimo Tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams nurodydama konkrečius trūkumus.

14. Tvarkytojas, pašalinęs Agentūros nurodytus trūkumus, gali iš naujo pateikti užpildytą Prašymą pagal šiame Tvarkos apraše nustatytą tvarką.

15. Į Tvarkytojų sąrašą įrašytas Tvarkytojas, pasikeitus jo duomenims, nurodytiems Prašyme ir (ar) pateiktuose dokumentuose, privalo per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo datos apie tai raštu informuoti Agentūrą (išskyrus atvejus, kai pasikeitė duomenys apie Tvarkytojo vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas). Pasikeitus Gavėjui ir (ar) kitiems duomenims, dėl kurių buvo pateikti dokumentai, privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus, įsigaliojus Lietuvos Respublikoje tiesiogiai taikomam Europos Sąjungos teisės aktui, pagal kurio nuostatas tam tikros konkrečios atliekos nebelaikomos atliekomis, atitinkamų atliekų naudotojai (perdirbėjai), jau įrašyti į Tvarkytojų sąrašą, turi iki minėto Europos Sąjungos teisės akto taikymo dienos pateikti Agentūrai dokumentus, įrodančius, kad naudojimas (perdirbimas) yra atliekamas vadovaujantis minėtu Europos Sąjungos teisės aktu. Agentūra, gavusi patikslintus duomenis ir atitinkamai tai patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl Tvarkytojų sąraše esančio Tvarkytojo duomenų patikslinimo, o jeigu duomenims patikslinti būtinas Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytas patikrinimas, Agentūra vadovaujasi Tvarkos aprašo 10 punkte, 11.1 ir 11.3 papunkčiuose arba 13 punkte nustatyta tvarka. RAAD, vadovaudamasis Tvarkos aprašo 10 punkte nustatyta tvarka, patikrina Tvarkytoją dėl naujų duomenų.

16. Pasikeitus į Tvarkytojų sąrašą įrašyto Tvarkytojo Prašyme nurodytiems duomenims apie vykdomą veiklą ir surenkamas, naudojamas ir (ar) eksportuojamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka turi pateikti naują Prašymą su visais Tvarkos apraše atitinkamai veiklai nurodytais dokumentais.

 

III SKYRIUS

įspėjimas apie galimą išbraukimą iš tvarkytojų sąrašo ir IŠBRAUKIMAS IŠ tvarkytojų SĄRAŠO

 

17. Apie Tvarkytoją, kuris išrašė gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodantį dokumentą (-us) (toliau – Įrodantis dokumentas) pažeisdamas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus arba nebeatitinka Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų, arba pateikė klaidingus ir (ar) melagingus duomenis ir (ar) dokumentus, RAAD per 3 darbo dienas nuo minėtų aplinkybių nustatymo dienos raštu informuoja Agentūrą.

18. Agentūra, gavusi informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 17 punkte, arba nustačiusi, kad Tvarkytojas nebeatitinka Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 3425 straipsnio nuostatomis, įvertina, ar Tvarkytojas turi būti įspėtas apie galimą išbraukimą, ar turi būti išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ar pažeidimas yra mažareikšmis.

19. Apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo Agentūra Tvarkytoją įspėja raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos Tvarkos aprašo 17 punkte, gavimo ar informacijos, nurodytos Tvarkos aprašo 18 punkte, nustatymo dienos nurodant nustatytas priežastis (jeigu Tvarkytojas įspėjamas už tai, kad nebeatitinka (nesilaiko) Atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimų – papildomai nurodant, kad tokiu atveju Tvarkytojas neturi teisės išrašyti atitinkamų Įrodančių dokumentų) ir terminą, ne ilgesnį negu vieneri metai, priežasčių pašalinimui. Informacija dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo skelbiama Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

20. Įspėjimas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo panaikinamas, jei per įspėjime nurodytą terminą pašalinami nurodyti pažeidimai ir Agentūrai pateikiami pažeidimų pašalinimą patvirtinantys dokumentai (įmonių, kurioms buvo išrašyti ir pripažinti negaliojančiais Įrodantys dokumentai, informavimą įrodantys dokumentai, dokumentai, įrodantys, kad pažeidimo pasekmės, kilusios dėl neteisėtai išrašytų Įrodančių dokumentų, yra pašalintos, sutartys ir kiti dokumentai). Informacija dėl įspėjimo apie galimą išbraukimą panaikinimo skelbiama Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt ir apie tai per 3 darbo dienas raštu informuojamas Tvarkytojas.

21. Tvarkytojas išbraukiamas iš Tvarkytojų sąrašo:

21.1. kai yra Tvarkytojo prašymas jį išbraukti iš Tvarkytojų sąrašo;

21.2. Tvarkytoją likvidavus;

21.3. kai įspėjus apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo per nustatytą terminą nepašalinami nurodyti pažeidimai ir nustatytas pažeidimų pašalinimo terminas yra pasibaigęs;

21.4. jei Tvarkytojas buvo įspėtas apie galimą išbraukimą iš Tvarkytojų sąrašo 3 kartus per dvejus pastaruosius metus;

21.5. paaiškėjus, kad Tvarkytojas pateikė melagingus duomenis ir (ar) suklastotus dokumentus.

22. Tvarkos aprašo 21.3 papunktyje nurodytais pagrindais iš Tvarkytojų sąrašo išbrauktas ir Tvarkos aprašo 4–8 punktų reikalavimus atitinkantis Tvarkytojas Tvarkos aprašo nustatyta tvarka į Tvarkytojų sąrašą iš naujo gali būti įrašomas, jei pašalina nustatytus pažeidimus, dėl kurių buvo išbrauktas iš Tvarkytojų sąrašo, ir pateikia pažeidimų pašalinimą patvirtinančius dokumentus.

23. Kai nustatomas Tvarkos aprašo 21.4–21.5 papunkčių pažeidimas, Tvarkytojas prašymą įrašyti į Tvarkytojų sąrašą gali pateikti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo Agentūros sprendimo išbraukti jį iš Tvarkytojų sąrašo pasirašymo dienos.

24. RAAD, nustatęs šio Tvarkos aprašo 21.2, 21.5 papunkčiuose nurodytą (-us) pagrindą (-us), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja Agentūrą ir nurodo Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo pagrindą (-us).

25. Agentūra, gavusi Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytą informaciją, įvertina gautus dokumentus ir nurodytą (-us) Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo pagrindą (-us).

26. Agentūra ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 24 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos arba Tvarkos aprašo 21.1–21.4 papunkčiuose nurodytų atvejų nustatymo dienos priima ir raštu pateikia Tvarkytojui sprendimą dėl Tvarkytojo išbraukimo iš Tvarkytojų sąrašo.

27. Agentūros sprendimas, nurodytas Tvarkos aprašo 26 punkte, skelbiamas Agentūros interneto svetainėje http://gamta.lt.

28. Tvarkytojas laikomas išbrauktu iš Tvarkytojų sąrašo nuo Agentūros sprendimo, nurodyto Tvarkos aprašo 26 punkte, pasirašymo dienos.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

 

Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo įrašyti atliekų tvarkytoją į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, juridinių asmenų registre nurodytos juridinio asmens buveinės adresas, telefono ir fakso Nr., el. p. adresas)

 

 

PRAŠYMAS ĮRAŠYTI atliekų NAUDOTOJĄ (PERDIRBĖJĄ), EKSPORTUOTOJĄ,

SURINKĖJĄ, mišrių komunalinių atliekų apdorotoją

(pabraukti tinkamą)

(TOLIAU – tvarkytojAS)

Į turinčių teisę išrašyti Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų SĄRAŠĄ

 

___________________ Nr._________

(data)                                   

 

Tvarkytojo tvarkomų atliekų pavadinimas

Tvarkytojo vykdoma atliekų tvarkymo veikla*

Vietos, kur Tvarkytojas faktiškai vykdo atliekų tvarkymo veiklą, adresas (-ai),

telefono ir fakso Nr., el. p. adresas

Tvarkytojo atliekų surinkimo**, naudojimo planuojami pajėgumai, t/metus/ atliekų gavėjas** ir planuojamas eksportuoti atliekų kiekis, t/metus

Atliekų tvarkytojų valstybės registro identifikacinis kodas ir įregistravimo data

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar Taršos leidimo Nr. ir išdavimo data

Metrologiškai patikrinto svėrimo įrenginio sertifikato išdavimo data ir Nr. / sutarties dėl svėrimo paslaugų svėrimo įrenginiu sudarymo ir galiojimo data ir Nr. (nurodyti, su kuo sudaryta sutartis)

Sprendimo leisti vežti atliekas Nr. ir sprendimo galiojimo terminas/ Atliekų surinkėjo sudarytos sutartys su savivaldybėmis

Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr. ir išdavimo data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Alyvos

 

 

 

 

 

 

 

 

Padangos

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumuliatoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

Baterijos (galvaniniai elementai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrai

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektros ir elektroninė įranga (nurodyti pagal kategorijas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiklinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastikinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

PET (polietileno tereftalatas) pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Metalinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Popierinė ir kartoninė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota pakuotė (vyraujanti medžiaga popierius)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinuota pakuotė (kita vyraujanti medžiaga)

 

 

 

 

 

 

 

 

Medinė pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita pakuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nurodomas atliekų tvarkymo veiklos, kurią vykdant turėtų būti suteikta teisė išrašyti Įrodančius dokumentus, būdas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą.

**Atliekų surinkimo ar mišrių komunalinių atliekų apdorojimo atveju nurodomas atliekų tvarkytojas, su kuriuo atliekų surinkėjas ar mišrių komunalinių atliekų apdorotojas yra sudaręs sutartis /Atliekų eksporto atveju nurodomas gavėjas, su kuriuo sudaryta gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartis.

 

SU PRAŠYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(Juridinio asmens vadovas)

_________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

______________