LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO

NR. V-869 „DĖL SPORTO RENGINIŲ ATVIROSE IR UŽDAROSE ERDVĖSE ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. V-1018

Vilnius

 

 

Pakeičiu Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-869 Dėl Sporto renginių atvirose ir uždarose erdvėse organizavimo rekomendacijų patvirtinimo:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Rekomendacijos parengtos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimu Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir renginių organizavimo būtinųjų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinųjų sąlygų“.

2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Privalomus reikalavimus ir sąlygas renginiams ir renginių organizatoriams nustato Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 15 d. sprendimas Nr. V-1462 „Dėl kultūros, pramogų ir renginių organizavimo būtinųjų sąlygų“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinųjų sąlygų“.

3.  Papildau 5.6 papunkčiu:

5.6. užtikrinti ne mažesnį nei 2 m atstumą tarp žiūrovų, išskyrus sutuoktinius, artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus, jeigu renginys organizuojamas uždarose patalpose. Atstumas tarp žiūrovų gali būti mažesnis, jei užtikrinama, kad žiūrovai viso renginio metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius