herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d.  Nr. T-167

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 ir 7 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Joniškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisiją:

Vitalijus Gailius – Joniškio rajono savivaldybės meras, komisijos pirmininkas;

Vaida Aleknavičienė – Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Rasa Lapukienė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriaus vedėja;

Gerda Petrėnaitė – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė;

Stefanija Skirmantienė – Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus pirmininkė;

Kornelija Marijauskaitė – Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubo „Stop“ narė.

2. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimą Nr. T-67 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius

 

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-167

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos (toliau – Peticijų komisija) kompetenciją ir darbo organizavimo tvarką.

2. Peticijų komisiją sudaro Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) taryba savo įgaliojimų laikotarpiui.

3. Peticijų komisiją aptarnauja savivaldybės administracija. Peticijų komisijos sekretorius, kuris nėra Peticijų komisijos narys, yra savivaldybės administracijos darbuotojas. Peticijų komisijos sekretorių įsakymu skiria savivaldybės administracijos direktorius.

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais Nuostatais.

5. Kreipimaisi, kurie Peticijų komisijos gali būti pripažinti peticijomis, pateikiami tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu savivaldybės interneto svetainės www.joniskis.lt skyriuje „E. peticijos“. Kreipimasis, pateiktas elektroniniu būdu, privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu. Prisijungimo prie elektroninės peticijų pateikimo sistemos ir peticijos pateikimo instrukcijos publikuojamos savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt skyriuje „E. peticijos“. Kreipimaisi registruojami, jų pripažinimo peticija klausimas ir peticija nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu ir šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

PETICIJŲ KOMISIJOS KOMPETENCIJA

 

6. Peticijų komisija:

6.1. sprendžia, ar kreipimosi reikalavimų ir pasiūlymų nagrinėjimas priklauso savivaldybės institucijų kompetencijai. Išsiaiškinusi, kad kreipimesi išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų nagrinėjimas nepriklauso savivaldybės institucijų kompetencijai, ne vėliau kaip per 4 darbo dienas persiunčia kreipimąsi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytai kitai kompetentingai institucijai ir apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui. Kreipimusis Peticijų registravimo žurnale registruoja Peticijų komisijos sekretorius ir apie įregistravimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša pareiškėjui ar jo atstovui, nurodydamas įregistravusią instituciją, įregistravimo numerį ir datą;

6.2. sprendžia kreipimosi pripažinimo peticija ir peticijos priėmimo nagrinėti klausimą. Nustato terminą peticijos trūkumams pagal Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 9 straipsnio 8 dalį pašalinti ir praneša apie tai pareiškėjui ar jo atstovui, taip pat atsisako priimti peticiją nagrinėti, jeigu nustatytu laiku šie trūkumai nebuvo ištaisyti ir apie tai praneša pareiškėjui ar jo atstovui;

6.3. nagrinėja priimtas peticijas;

6.4. savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo;

6.5. skelbia peticijų nagrinėjimo vietą ir laiką savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt;

6.6. raštu informuoja pareiškėjus ar jų atstovus apie kreipimųsi ir peticijų nagrinėjimo vietą ir laiką, priimtus sprendimus, išvadas ir pateikia kitą Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme numatytą informaciją.

 

III SKYRIUS

PETICIJŲ KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Peticijų komisijai ir jos posėdžiams vadovauja Peticijų komisijos pirmininkas. Peticijų komisijos pirmininkas turi pavaduotoją, kurį iš savo narių Peticijų komisijos pirmininko siūlymu išrenka Peticijų komisija.

8. Peticijų komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai,     išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai (Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, įgalioti atstovai), bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai.

9. Nesant Peticijų komisijos pirmininko, jo funkcijas vykdo Peticijų komisijos pirmininko pavaduotojas, šio nesant – vyriausias pagal amžių Peticijų komisijos narys.

10. Peticijų komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami pagal poreikį, atsižvelgiant į pateiktus klausimus ir jų nagrinėjimo terminus, nustatytus Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme. Posėdžio darbotvarkės projektą sudaro Peticijų komisijos sekretorius.

11. Peticijų komisijos posėdį šaukia Peticijų komisijos pirmininkas, jo nesant – jo funkcijas vykdantis Peticijų komisijos narys, atsižvelgdamas į Peticijų komisijos narių pasiūlymus, gautų kreipimųsi kiekį ir jų nagrinėjimo terminus. Posėdžio darbotvarkę Peticijų komisija tvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Apie posėdį Peticijų komisijos nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, kartu jiems elektronine forma pateikiamos numatomų nagrinėti kreipimųsi ir su jais susijusių dokumentų kopijos.

12. Apie Peticijų komisijos posėdžio laiką ir vietą prieš tris darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ar pareiškėjo atstovui.

13. Peticijų komisija, priėmusi sprendimą nagrinėti peticiją, apie paskirtą peticijos nagrinėjimo vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas paskelbia savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

14. Peticijų komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Peticijų komisijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Peticijų komisijos narys iki posėdžio pradžios gali raštu pateikti nuomonę posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.

15. Peticijų komisijos sprendimai ir išvados priimami posėdyje dalyvaujančių Peticijų komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra posėdžio pirmininko balsas.

16. Peticijų komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti pareiškėjas arba jo atstovas, taip pat kiti suinteresuoti ar kviestieji asmenys (specialistai). Šie asmenys turi teisę išdėstyti savo atskirąją nuomonę žodžiu arba raštu, dalyvauti diskusijose nagrinėjant peticiją. Priimant sprendimą dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo, patalpoje, kurioje vyksta posėdis, gali būti tik Peticijų komisijos nariai ir sekretorius.

17. Peticijų komisijos posėdžiai protokoluojami. Peticijų komisijos sprendimai, pasiūlymai įforminami posėdžio protokolu. Protokolų kopijos Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatyta tvarka siunčiamos pareiškėjui ar jo atstovui. Prie protokolo pridedama Peticijų komisijos nario, negalėjusio dalyvauti komisijos posėdyje, raštiška nuomonė. Protokolą pasirašo Peticijų komisijos pirmininkas ir sekretorius.

18. Peticijų komisija, per Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo nustatytą terminą išnagrinėjusi peticiją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikia savivaldybės tarybai išvadą dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo. Tuo atveju, kai prieinama prie išvados tenkinti peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti, arba siūloma pavesti savivaldybės administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą. Peticijų komisijos išvadą pasirašo Peticijų komisijos pirmininkas ir Peticijų komisijos nariai, dalyvavę Peticijų komisijos posėdyje, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl peticijoje išdėstytų reikalavimų ir siūlymų tenkinimo.

19. Išnagrinėjus peticiją Peticijų komisijoje ar savivaldybės taryboje, apie priimtus sprendimus per 10 darbo dienų raštu pranešama pareiškėjui ar jo atstovui ir apie tai paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

20. Peticijų komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos peticijų įstatyme ir Nuostatuose numatytas funkcijas, turi teisę:

20.1. pasitelkti specialistus (ekspertus, konsultantus) iš savivaldybės administracijos, kitų institucijų, įstaigų ir kt.;

20.2. kreiptis į valstybės ir savivaldybės institucijas, mokslo ir studijų institucijas, švietimo įstaigas su prašymu pateikti išvadas ar kitą reikiamą informaciją;

20.3. kviesti į posėdžius valstybės institucijų, išskyrus teismų, savivaldybės įstaigų atstovus iš anksto su jais suderintu laiku ir išklausyti jų informaciją;

20.4. sujungti kreipimusis dėl tų pačių reikalavimų ir siūlymų ir nagrinėti juos kaip vieną kreipimąsi;

20.5. teikti savivaldybės tarybai teisės aktų projektus, siūlyti sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektui parengti, siūlyti pavesti savivaldybės administracijos direktoriui parengti teisės akto projektą;

20.6. naudotis savivaldybės administracijai priklausančiomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Peticijų komisija yra atsakinga ir atskaitinga savivaldybės tarybai. Peticijų komisijos pirmininkas vieną kartą per metus už Peticijų komisijos darbą atsiskaito savivaldybės tarybai.

22. Nuostatai gali būti keičiami, pildomi pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

________________________