LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-182 „DĖL KOMISIJOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO IR MOKĖJIMO PROBLEMINIAMS KLAUSIMAMS NAGRINĖTI SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3D-811

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. 3D-182 „Dėl Komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo“:

1.   Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Sudarau šios sudėties Komisiją papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti (toliau – komisija):

Ausma Miškinienė – žemės ūkio viceministrė, komisijos pirmininkė;

Jolita Martutaitytė – Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja, komisijos pirmininko pavaduotoja;

Alvydas Aleksandravičius – žemės ūkio ministro patarėjas;

Karolis Anužis – Žemės ūkio ministerijos 1 Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėjas;

Daiva Beinorienė – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Gyvūnų ir gyvūnų produktų apskaitos departamento direktorė;

Vaida Janulevičiūtė – Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vyr. specialistė;

Enrika Raibytė – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos departamento direktorė (jos nesant – Sigutė Masalskienė, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos departamento vyresnioji patarėja);

Arūnas Šileika – Žemės ūkio ministerijos Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus vedėjas;

Lilija Tepelienė – Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriaus patarėja;

Virmantė Voinilko – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą.

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti darbo reglamentą:

3.1.      Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Komisijos raštvedybą tvarko ir techninį darbą atlieka sekretoriatas. Sekretoriato funkcijas atlieka komisijos posėdį inicijavęs atitinkamas Žemės ūkio ministerijos padalinys.

3.2. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Komisijos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-658 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Giedrius Surplys