LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖLLIETUVOS RESPUBLIKOS PIRMOJO IR ANTROJO LAIPSNIŲ VALSTYBINIŲPENSIJŲ BEI VALSTYBINIŲ NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJŲ SKYRIMO DOKUMENTŲ PARENGIMO IR PATEIKIMO ŠIAS PENSIJAS MOKANČIAI ĮSTAIGAI BEI SUSIJUSIŲ DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2017 m. gegužės 10 d. Nr. A1-238/V-236

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 30 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“, 34 punktu,

t v i r t i n a m e Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo šias pensijas mokančiai įstaigai bei susijusių duomenų tvarkymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                   Linas Kukuraitis

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktorius                                                                             Mindaugas Sinkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A1-238/V-236

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRMOJO IR ANTROJO LAIPSNIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ BEI VALSTYBINIŲ NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJŲ SKYRIMO DOKUMENTŲ PARENGIMO IR PATEIKIMO ŠIAS PENSIJAS MOKANČIAI ĮSTAIGAI BEI susijusių duomenų tvarkymo TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo šias pensijas mokančiai įstaigai bei susijusių duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato:

1.1. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų (toliau – pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos) bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų, paskirtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (toliau – Nuostatai), skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotai Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai (toliau – pensijas mokanti įstaiga) tvarką;

1.2. pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų (toliau kartu – valstybinės pensijos) skyrimo duomenų įrašymo Socialinio draudimo ir valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo bei apskaitos taikomojoje sistemoje (toliau – Sistema) tvarką.

2. Prireikus spręsti klausimus, susijusius su valstybinių pensijų skyrimu ir (ar) mokėjimu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Socialinio draudimo ir pensijų departamento Valstybinių pensijų skyrius (toliau – Valstybinių pensijų skyrius) Sistemoje gali peržiūrėti asmens duomenis apie valstybinių pensijų skyrimą ir (ar) mokėjimą, taip pat asmens duomenis, reikalingus valstybinei pensijai skirti, formuoti valstybinių pensijų gavėjų bei jiems paskirtų ir išmokėtų pensijų suvestines.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą skirti pirmojo laipsnio valstybinę pensiją arba Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Komisija) priėmus sprendimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, Komisijos pirmininkui (jo įgaliotam Komisijos pirmininko pavaduotojui) priėmus sprendimą skirti valstybinę našlių ar našlaičių pensiją, Valstybinių pensijų skyrius per 5 darbo dienas:

3.1. suformuoja valstybinės pensijos gavėjo bylą, į kurią įsegama:

3.1.1. dokumentas, patvirtinantis valstybinės pensijos skyrimą (atitinkamai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas skirti pirmojo laipsnio valstybinę pensiją, Komisijos protokolo dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išrašas, Komisijos pirmininko (jo įgalioto Komisijos pirmininko pavaduotojo) sprendimo skirti valstybinę našlių ar našlaičių pensiją kopija);

3.1.2. dokumentai, kurių pagrindu buvo paskirta atitinkama valstybinė pensija;

3.1.3. pranešimo, kuriuo asmuo informuojamas apie atitinkamos valstybinės pensijos skyrimą, kopija;

3.2. pateikia (išsiųsdamas registruotu laišku arba perduodamas tiesiogiai) valstybinės pensijos gavėjo bylą pensijas mokančiai įstaigai.

4. Į valstybinės pensijos gavėjo bylą segami dokumentų originalai, išrašai arba patvirtintos jų kopijos. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno, arba dokumentus, reikalingus valstybinei pensijai skirti, pateikusios institucijos ar įstaigos darbuotojų, įgaliotų tvirtinti dokumentų kopijų tikrumą.

5. Sistemos vartotojo darbo vietoje Valstybinių pensijų skyrius:

5.1. per 2 darbo dienas nuo dienos, kurią ministerijoje buvo gautas institucijos ar įstaigos, nurodytos Nuostatų 1.2 papunktyje, prašymas ar teikimas skirti pirmojo arba antrojo laipsnio valstybinę pensiją kartu su visais reikiamais dokumentais, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga pateikė visus dokumentus, reikalingus valstybinei našlių ir našlaičių pensijai skirti, įrašo duomenis Sistemoje apie šių dokumentų gavimą;

5.2. per Aprašo 3 punkte nurodytą terminą į Sistemą įrašo valstybinių pensijų skyrimo duomenis ir patikslina pasikeitusius duomenis.

______________