KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. T2-226

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 22 punktu ir atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T2‑197 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti“ ir Europos jaunimo sostinės tarybos 2020-05-05 protokolą Nr. TAR1-87, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                        Vytautas Grubliauskas

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d.

sprendimu Nr. T2-226

 

 

DALYVAVIMO TARPTAUTINIUOSE IR NACIONALINIUOSE JAUNIMO RENGINIUOSE RĖMIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas jaunimui ir jaunimo darbuotojams, siekiantiems atstovauti Klaipėdos miestui tarptautiniuose bei nacionaliniuose jaunimo renginiuose (toliau – renginiai, renginys).

2.  Finansavimas dalyvauti renginiuose skiriamas iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo politikos plėtros programos Nr. 09 priemonės „Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas“.

3Aprašas reglamentuoja jaunimo ir jaunimo darbuotojų paraiškų teikimo ir vertinimo tvarką, vertinimo kriterijus, lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarką, atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

4Dalyvavimo renginiuose rėmimo tikslas – plėtoti kokybišką darbą su jaunimu Klaipėdoje, stiprinti Klaipėdos jaunimo sektorių plėtojant regioninio, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius bei atstovaujant Klaipėdos miestui Lietuvoje, užsienio valstybėse vykstančiuose reikšminguose renginiuose ir (ar) tarptautinių organizacijų vykdomuose renginiuose. Dalyvavimas renginiuose turi kurti pridėtinę vertę Klaipėdos miestui bei jaunimo sektoriui, įgytos žinios bei informacija turi būti perduodama suinteresuotoms šalims bei užtikrinamas jos tolimesnis taikymas plėtojant jaunimo sektorių.

5Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai).

5.2. Jaunimo darbuotojas – tai pilnametis asmuo, dirbantis su jaunais žmonėmis įstaigoje (išskyrus biudžetines įstaigas) ar organizacijoje jų laisvalaikiu, siekiantis asmeninio ir socialinio jaunų žmonių tobulėjimo tiek per individualų darbą su skirtingais asmenimis, tiek dirbdamas su grupėmis bei turintis šiam darbui reikalingų kompetencijų.

5.3. Paraiška – pagal Aprašo 1 priede nustatyta formą užpildytas ir pasirašytas dokumentas, kuris yra pateikiamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija).

5.4. Pretendentas – Lietuvos Respublikos pilietis, pateikęs paraišką gauti rėmimą.

5.5. Rėmimas – Aprašo nustatyta tvarka jaunam žmogui arba jaunimo darbuotojui teikiama vienkartinė piniginė išmoka, kuri skiriama siekiant užtikrinti atstovavimą Klaipėdos miestui renginiuose.

5.6. Tarptautinė organizacija – tai organizacija, įsteigta tarptautinės sutarties ar kito tarptautinio teisės akto pagrindu, turinti aiškiai apibrėžtus tikslus bei funkcijas. Tarptautinės organizacijos gali vienyti ne mažiau kaip tris toje pačioje veiklos srityje veikiančias užsienio organizacijas bei turėti nuolatinį veiklos pobūdį, arba gali veikti skirtingose valstybėse, arba gali vienyti daugiau negu tris valstybes, arba būti bet kuri Europos Sąjungos, NATO, Jungtinių tautų ir Europos Tarybos institucija.

5.7. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS PRETENDENTAMS

 

6Teisę gauti rėmimą turi:

6.1. jaunas žmogus, turintis kvietimą iš tarptautinės ar nacionalinės organizacijos dalyvauti ir atstovauti Klaipėdai renginyje;

6.2. jaunimo darbuotojas, turintis kvietimą iš tarptautinės ar nacionalinės organizacijos dalyvauti ir atstovauti Klaipėdai tarptautiniame ar nacionaliniame renginyje.

7Rėmimas gali būti skiriamas už dalyvavimą renginyje, kuris dar įvyks. Renginio data negali būti vėlesnė negu einamųjų metų gruodžio 31 d.

8Pretendentas turi atitikti šias sąlygas:

8.1. paraiškos teikimo metu atitikti jauno žmogaus sąvoką, kaip tai yra apibrėžta Lietuvos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei Apraše, arba jaunimo darbuotojo sąvoką, kaip apibrėžta Apraše;

8.2. turi būti Lietuvos Respublikos pilietis;

8.3. jeigu pretendentas jau yra gavęs rėmimą atstovauti Klaipėdos miestui renginyje pagal Aprašą, nuo rėmimo skyrimo dienos turi būti praėję ne mažiau kaip šeši mėnesiai;

8.4. pretendento prašomos atstovavimo išlaidos nėra apmokamos iš kitų finansavimo šaltinių.

 

III SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

9.  Kvietimai teikti paraiškas rėmimui dėl dalyvavimo renginiuose (toliau – kvietimai) skelbiami vieną kartą per ketvirtį tol, kol nebus panaudota šiai priemonei savivaldybės biudžete skirta suma.

10.     Kvietimai skelbiami Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m. interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

11.     Kvietimuose nurodoma:

11.1.  Europos jaunimo sostinės tarybos (toliau – EJST) nustatyti renginių kriterijai;

11.2.  paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris yra ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų;

11.3.  paraiškų teikimo adresas ir būdai;

11.4.  Savivaldybės administracijos darbuotojo, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

11.5.  kita reikalinga informacija.

12.     Pretendentas gali pateikti dalyvavimui renginyje rėmimui gauti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau negu vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėlesnė, tačiau ne vėlesnė negu nurodyta Aprašo 11.2 papunktyje. Siekiant užtikrinti dokumentų vertinimo skaidrumą ir pretendentų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pretendento iniciatyva negalimas.

13Pretendentas vienu elektroniniu laišku užpildytas Aprašo 1 ir 2 prieduose pateiktas formas ir Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu aiste.valadkiene@klaipeda.lt. Paraiška ir visi kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Pretendentas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (pvz., www.wetransfer.com), nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu aiste.valadkiene@klaipeda.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

14.  Kartu su paraiška privaloma pateikti:

14.1.  dokumentus, kurie įrodytų pretendento atitiktį Aprašo 5.2 papunktyje išvardytiems reikalavimams (pavyzdžiui, įstaigos, kurioje dirbama, darbo sutarties kopijas ar pažymas, patvirtinančias, kad asmuo dirba įstaigoje). Šis punktas taikomas tik jaunimo darbuotojams;

14.2kvietimą iš tarptautinės ar nacionalinės organizacijos dalyvauti tarptautiniame arba nacionaliniame renginyje ir jame atstovauti Lietuvai bei Klaipėdos miestui;

14.3patvirtinimą (Aprašo 3 priedas), kad pretendentas nėra gavęs finansavimo tam pačiam renginiui iš kitų finansavimo šaltinių.

 

IV SKYRIUS

RĖMIMO DYDIS IR FINANSAVIMO TRUKMĖ

 

15Rėmimas teikiamas vienkartine išmoka, kuri gali būti ne didesnė negu 400 (keturi šimtai) Eur. Rėmimo lėšų sumos dydis gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto galimybes ir pateikiamų paraiškų skaičių. Rėmimas gali būti skirtas pretendento kelionės, apgyvendinimo, renginio dalyvio mokesčio, maitinimo, kitoms paraiškoje pagrįstoms išlaidoms apmokėti.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

16Pretendento atstovavimas Klaipėdos miestui tarptautiniu ar nacionaliniu lygiu turi būti aktualus Klaipėdos miestui.

17Pretendentų paraiškas pagal Aprašo 1 priede pateiktą informaciją vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta vertinimo komisija (toliau – Komisija) iš 2 Savivaldybės administracijos darbuotojų, 1 Jaunimo reikalų tarybos ir 2 Europos jaunimo sostinės tarybos deleguotų atstovų. Komisijos pirmininkas renkamas pirmo posėdžio metu.

18Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už Aprašo įgyvendinimą, gavęs paraiškas atlieka pirminį paraiškos vertinimą per 3 darbo dienas. Jei pretendentas neatitinka Aprašo 8 punkto reikalavimų, jo paraiška Komisijai nėra perduodama. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Aprašo 13, 14 punktuose nurodyti privalomi pateikti dokumentai, Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už Aprašo įgyvendinimą, kreipiasi į pareiškėją su nurodymu pareiškėjui pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos. Pretendentui nepateikus dokumentų per Savivaldybės administracijos darbuotojo, atsakingo už Aprašo įgyvendinimą, nurodytą laiką, paraiška yra atmetama ir toliau nebevertinama.

19Paraiškų turinį vertina Komisija per 5 darbo dienas nuo paraiškų gavimo datos. Visi Komisijos nariai, remdamiesi Aprašo 20 punkte nurodytais kriterijais, savarankiškai įvertina kandidatus ir užpildo Pretendentų vertinimo lentelę (Aprašo 4 priedas). Pretendentų vertinimo lentelė perduodama Savivaldybės administracijos darbuotojui, atsakingam už Aprašo įgyvendinimą.

20Komisijos nariai, vertindami paraiškos turinį, atsižvelgia į šiuos kriterijus:

20.1pretendento atstovavimo aktualumą Klaipėdos miestui;

20.2pretendento žinių bei informacijos, gautų renginio metu, tolimesnį panaudojimą bei pritaikymą;

20.3pretendento motyvaciją dalyvauti nacionaliniame arba tarptautiniame renginyje ir jame atstovauti Lietuvai bei Klaipėdos miestui;

20.4renginio, kuriame pretendentas planuoja dalyvauti, atitiktis EJST nustatytiems kriterijams;

20.5pretendento pateiktą sąmatą dėl dalyvavimo renginyje ir atstovavimo Lietuvai bei Klaipėdos miestui.

21Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už Aprašo įgyvendinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas parengia pretendentų pateiktų paraiškų vertinimo suvestinę (toliau – Suvestinė), susumuoja Komisijos narių balus ir išveda jų vidurkį. Suvestinė pateikiama svarstyti Komisijos posėdyje. Rėmimas skiriamas pretendentui, surinkusiam didžiausią balų vidurkį ir surinkusiam ne mažiau negu 10 balų. Komisijos sprendimas priimamas balsų dauguma, jeigu Komisijos balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininkas. Rekomendacija apie rėmimo skyrimą nurodoma Komisijos protokole per 5 darbo dienas. Pasirašytas Komisijos protokolas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas Savivaldybės administracijos direktoriui. Sprendimą dėl rėmimo skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos protokolą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Komisijos protokolo gavimo dienos. Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už Aprašo įgyvendinimą, apie priimtą motyvuotą sprendimą dėl rėmimo (ne)skyrimo pretendentus informuoja ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo dienos bei viešina Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021 m. interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose bei Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje.

 

VI SKYRIUS

APMOKĖJIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

22Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo priėmimo pasirašo su asmeniu, kuriam skirtas rėmimas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos sutartį, kurioje numatyta lėšų pervedimo ir atsiskaitymo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos sąlygos.

23Nustačius, kad asmuo, kuriam skirtas rėmimas, pateikė melagingus (suklastotus) duomenis (dokumentus) arba rėmimu nepasinaudojo, jis privalo skirtą sumą per 5 darbo dienas grąžinti Savivaldybės administracijai. Negrąžinus skirto rėmimo per nurodytą terminą, jis yra išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

24 Savivaldybei skyrus rėmimą pretendentui dalyvauti renginyje, kuriame pretendentas atstovaus Lietuvai ir Klaipėdos miestui, pretendentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio renginio privalo pateikti tai įrodančius dokumentus (pavyzdžiui, kelionės (-ių) dokumentus, renginio dalyvių sąrašą su atstovaujamomis organizacijomis ir (ar) atstovaujamomis valstybėmis), užpildyti dalyvavimo tarptautiniame ar nacionaliniame renginyje ataskaitą (Aprašo 5 priedas) ir parengti trumpą iki puslapio apimties straipsnį apie įgytą patirtį. Pretendentų straipsniai viešinami Klaipėdos – Europos jaunimo sostinės 2021 m. interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

25Pretendentas, per Aprašo 24 punkte nurodytą terminą nepateikęs įrodančių dokumentų ar ataskaitos dėl dalyvavimo tarptautiniame ar nacionaliniame renginyje, privalo skirtą rėmimą per 5 darbo dienas grąžinti Savivaldybės administracijai. Negrąžinus skirto rėmimo per nurodytą terminą, jis išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26 Pretendentas, teikdamas paraišką, supranta teikiamų duomenų tikslą, planuojamą jų naudojimą ir perduoda juos laisva valia. Savivaldybės administracija tvarko fizinių ir juridinių asmenų duomenis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

27 Savivaldybės administracija neatsako, jei dėl pretendento paraiškoje nurodytų klaidingų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, elektroninio pašto adreso ir kt.), pretendento nepasiekia laiškai arba su pretendentu negalima susisiekti.

28Pretendentui elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje, Savivaldybės administracijos siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu, laikomi oficialiais.

29Teikdamas paraišką, pretendentas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), teisės aktų nustatyta tvarka gali būti viešinama su Aprašu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

30Pretendentams, rašytiniu jų prašymų, Savivaldybės administracija pateikia jų paraišką vertinusių Komisijos narių balų vidurkį pagal kiekvieną Tvarkos apraše nurodytą kriterijų.

31Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

32Už Aprašo įgyvendinimą atsakinga Savivaldybės administracijos Jaunimo ir bendruomenių reikalų koordinavimo grupė.

____________________________