LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2003 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 1K-184 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. 1K-323

Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu II skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“ 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9.    Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos

2.9.1. Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

2.9.1.1. Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

2.9.1.1.1. Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

2.9.1.1.1.1. Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)

2.9.2. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos

2.9.2.1. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams

2.9.2.1.1. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams

2.9.2.1.1.1. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms

2.9.2.1.1.2. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams

2.9.2.1.1.3. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos  einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui

2.9.2.2. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms

2.9.2.2.1. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms

2.9.2.2.1.1. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms

2.9.2.2.1.2. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams

2.9.2.2.1.3. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui.

1.2. Pakeičiu 1 priedo „Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos paaiškinimai“ II skyriuje „Valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija“ 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos. Šią kategoriją sudaro subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) (2.9.1) ir pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšos ir kitos bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšos (2.9.2).

Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) (2.9.1) naudojamos tiesioginėms išmokoms, pvz., tiesioginėms išmokoms iš Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių žemės ūkio veiklos subjektams.

Pervedamas Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo  lėšas ir kitas bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas (2.9.2) naudoja Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo ir valstybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojai, kurie perveda Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos, bendrojo finansavimo lėšas ir kitas bendrai finansuojamiems iš Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti skirtas valstybės biudžeto lėšas projektams įgyvendinti. Prie šių išlaidų priskiriamos:

Išlaidos einamiesiems tikslams (2.9.2.1), t. y. einamiesiems tikslams savivaldybėms (2.9.2.1.1.1), einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams (2.9.2.1.1.2), einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui (2.9.2.1.1.3),

Išlaidos turtui įsigyti (2.9.2.2), t. y. investicijų, skirtų savivaldybėms turtui įsigyti (2.9.2.2.1.1), investicijų kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (2.9.2.2.1.2) ir investicijų ne valdžios sektoriui turtui įsigyti (2.9.2.2.1.3).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas rengiant ir vykdant 2022 ir vėlesnių metų valstybės ir savivaldybių biudžetus.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė