baltos zuvys

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL INVESTUOTOJŲ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS, ŽEMĖS NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. T-263

Švenčionys

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ 8 punktu, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Investuotojų atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis sprendimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                                         RIMANTAS KLIPČIUS


 

PATVIRTINTA                                    

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-263

 

INVESTUOTOJŲ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS, ŽEMĖS

NUOMOS IR NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Investuotojų atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja investuotojų atleidimą nuo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančios žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ SĄLYGOS

 

3. Investuotojai gali teikti rašytinį prašymą Švenčionių rajono savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo žemės, žemės nuomos mokesčio ir/ar nekilnojamojo turto mokesčio:

- 1 metų laikotarpiui, jei investuota nuosavų lėšų nuo 15 000 eurų iki 50 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 2 darbo vietos Švenčionių rajono savivaldybėje registruotiems gyventojams arba 6 mėnesius sumokamas gyventojų pajamų mokestis yra daugiau kaip 10 procentų didesnis už buvusį prieš tai 6 mėnesių laikotarpį;

- 2 metų laikotarpiui, jei investuota nuosavų lėšų nuo 50 000 eurų iki 100 000 eurų ir sukuriama ne mažiau kaip 3 darbo vietos Švenčionių rajono savivaldybėje registruotiems gyventojams arba 12 mėnesių sumokamas gyventojų pajamų mokestis yra daugiau kaip 10 procentų didesnis už buvusį prieš tai šešių mėnesių laikotarpį;

- 1 metų laikotarpiui, jei į Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos tvarkymą arba infrastruktūrą investuota ne mažiau 10 000 eurų, kai sutvarkyta teritorija arba sukurta (atnaujinta) infrastruktūra yra valstybinio ar savivaldybės fondo žemėje ir neįeina į verslo subjekto valdas, o sutvarkymas atliktas pagal specialius architektūros ir teritorijos tvarkymo reikalavimus ir yra pripažintas tinkamu naudoti.

4. Dėl ne mažesnių kaip 100 000 eurų kapitalo investicijų Švenčionių rajono savivaldybė sudaro su investuotojais investicijų sutartis, kuriose nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos. Investicijų sutarčių kriterijai reglamentuoti Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T-98 „Dėl su Švenčionių rajono savivaldybės investuotojais sudaromų investicijų sutarčių kriterijų nustatymo“.

5. Investuotojai atleidžiami nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tik tam turtui, kuris yra įskaičiuojamas į investicijų vertę.

6. Investuotojai savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atleisti tik nuo kitos paskirties (naudojimo būdas: komercinės paskirties, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio.

7. Investuotojų atleidimo nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčio dydis neturi dvigubai viršyti toje įmonėje naujai sukurtose darbo vietose įdarbintų asmenų sumokamų per metus gyventojų pajamų mokesčio sumos.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

8. Investuotojai prašymus dėl atleidimo nuo mokesčių teikia Švenčionių rajono savivaldybės tarybai.

9. Kartu su prašymu (forma pridedama) pateikiami šie dokumentai:

9.1. įmonės registracijos pažymėjimo kopija, patvirtinta savininko (vadovo) parašu;

9.2. valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie įregistruotą žemės sklypą kopija;

9.3. valstybinės žemės nuomos sutarties kopija;

9.4. valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą kopija;

9.5. žemės mokesčio deklaracijos kopija;

9.6. žemės nuomos mokesčio deklaracijos kopija;

9.7. nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos kopija;

9.8. investicijas įrodantys dokumentai ( finansiniai dokumentai, sutartys ir kt.);

9.9. darbo vietų sukūrimą ir darbuotojų įdarbinimą įrodantys dokumentai;

9.10. gyventojų pajamų mokesčių deklaracijos FRO573 kopijos;

9.11. kiti dokumentai.

 

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

 

10. Prašymus svarsto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sudaryta Mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisija.

11. Savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto valdymo skyrius, vadovaudamasis Mokesčių lengvatų pagal atskirus prašymus svarstymo komisijos išvada, rengia savivaldybės tarybos sprendimą dėl investuotojo atleidimo nuo žemės ir/ar valstybinės žemės nuomos, ir /ar nekilnojamojo turto mokesčio vienerių, dvejų metų laikotarpiui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius apie savivaldybės tarybos priimtus sprendimus prašymo teikėją informuoja raštu (pateikia sprendimo nuorašą arba išrašą).

13. Savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius savivaldybės tarybos priimtų sprendimų apie suteiktas lengvatas nuorašus pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai ar savivaldybės administracijos skyriams, kurie vykdo valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių administravimą.

 

______________________


 

Investuotojų atleidimo nuo žemės, žemės nuomos ir

nekilnojamojo turto mokesčio tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo forma)

_______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, registro kodas)

_______________________________________________________________________________

kontaktiniai duomenys – adresas, telefonas)

 

Švenčionių rajono savivaldybės tarybai

DĖL ATLEIDIMO NUO ______________________________________ MOKESČIŲ

(mokesčių pavadinimas)

_________

(data)

Mokesčio lengvatos teikimo motyvacija:

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

(dokumentų sąrašas)

 

 

Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikta informacija yra teisinga.

____________________________________________________ ___________

( pareigos, vardas, pavardė) (parašas)