LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721 62, 671 IR 70 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3214

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 62 straipsnio pakeitimas

Papildyti 62 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

62 straipsnis. Balsavimo laikas ir vieta

1. Balsavimas vyksta rinkimų dieną nuo 7 iki 20 valandos apylinkės rinkimų komisijos nurodytoje patalpoje. Rinkėjas balsuoja toje rinkimų apylinkėje, į kurios rinkėjų sąrašus jis yra įrašytas, jei kitko nenumato šis įstatymas.

2. Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jos dalyje paskelbus valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją arba ekstremalųjį įvykį, kai laikinai apribojama asmenų judėjimo laisvė arba nustatomos kitos specialios situacijos valdymo sąlygos (toliau – paskelbus specialią situaciją), balsavimo patalpose balsuojantys rinkėjai turi būti aprūpinami būtinosiomis apsaugos priemonėmis. Paskelbus specialią situaciją, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu balsavimas rinkimų dieną rinkimų apylinkėse, į kurių rinkėjų sąrašus įrašytų rinkėjų skaičius viršija 3 000, gali vykti toje apylinkėje papildomai parengtoje ir balsavimui tinkamoje patalpoje. Papildomas balsavimo patalpas, esančias tame pačiame pastate kaip ir rinkimų apylinkės balsavimo patalpa, papildomas balsavimo kabinas ir papildomą balsadėžę šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka turi suteikti (išnuomoti) savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo šioje dalyje nurodyto Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo įsigaliojimo. Vyriausioji rinkimų komisija nustato tvarką, kaip šiose rinkimų apylinkėse gyvenantys rinkėjai informuojami apie galimybę balsuoti papildomoje balsavimo patalpoje, kaip rinkimų komisija plombuoja papildomą balsadėžę, kaip dviejose patalpose organizuojamas rinkėjų balsavimas, vykdoma biuletenių apskaita ir skaičiuojami biuleteniai.

 

2 straipsnis. 671 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 671 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, neįgaliuosius namuose slaugantys ar juos prižiūrintys (teikiantys pagalbą) asmenys, kurie yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus. Taip pat balsuoti namuose gali dėl paskelbtos specialios situacijos saviizoliacijoje esantys rinkėjai, pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose. Saviizoliacijoje esantiems rinkėjams Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka gali būti paštu siunčiamas elektroninio balsavimo kodas, leidžiantis rinkėjui balsuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. Namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus sudarančios ir tikslinančios rinkimų komisijos turi teisę duomenis apie neįgalius asmenis gauti iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei darbingumo ir neįgalumo lygio nustatymo duomenų tvarkytojų, o duomenis apie laikinai nedarbingus asmenis – iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro tvarkytojo ir sveikatos priežiūros įstaigų. Šių duomenų rinkimų komisijos negali skleisti ir juos naudoja tik namuose balsuojančių rinkėjų sąrašų sudarymo ir tikslinimo tikslais. Rinkimų komisijų nariai, platindami pranešimus apie rinkimus, privalo juos įteikti asmeniškai tiems rinkėjams, kurie turi teisę balsuoti namuose, išskyrus saviizoliacijoje esančius rinkėjus.“

2. Pakeisti 671 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Balsuoti iš anksto gali rinkėjai, kurie rinkimų dieną negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę. Rinkėjų balsavimą iš anksto organizuoja apygardos rinkimų komisija. Balsavimas iš anksto turi vykti nuo 8 iki 20 valandos paskutinį trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos iš anksto parengtose ir balsavimui tinkamose patalpose, esančiose pastate, kuriame yra savivaldybės, kurios teritorijoje yra rinkimų apygarda, mero (administracijos direktoriaus) darbo vieta. Paskelbus specialią situaciją, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu balsavimas iš anksto taip pat gali vykti paskutinį pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos nuo 7 iki 20 valandos iš anksto parengtose ir balsavimui tinkamose patalpose ir kitoje papildomai įrengtoje ir balsavimui tinkamoje apygardos rinkimų komisijos nurodytoje patalpoje, turinčioje balsavimo kabiną (kabinas) ir papildomą balsadėžę. Papildomas balsavimo patalpas šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka turi suteikti (išnuomoti) savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo šioje dalyje nurodyto Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo įsigaliojimo. Apygardos rinkimų komisijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka informuoja atitinkamoje rinkimų apygardoje gyvenančius rinkėjus apie galimybę balsuoti iš anksto papildomoje balsavimo patalpoje. Vyriausioji rinkimų komisija nustato tvarką, kaip apygardos rinkimų komisija plombuoja papildomą balsadėžę, kaip visose patalpose organizuojamas rinkėjų balsavimas, vykdoma biuletenių apskaita ir skaičiuojami biuleteniai. Jeigu rinkimų apygardai priklauso kelių savivaldybių teritorijos, balsavimas iš anksto organizuojamas visose šiose savivaldybėse. Rinkimų biuleteniams ir balsavimo vokams išduoti ir priimti balsuojant iš anksto apygardos rinkimų komisijos pirmininkas paskiria ne mažiau kaip du apygardos rinkimų komisijos ar apylinkių rinkimų komisijų narius, kurie negali būti pasiūlyti tos pačios politinės partijos. Balsavimą iš anksto prižiūri apygardos rinkimų komisijos pirmininkas ar jo pavedimu apygardos rinkimų komisijos narys. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas, jo įgaliotas šios komisijos narys ar apygardos rinkimų komisijos pirmininkas, Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka nustatę rinkėjų papirkimo, pavėžėjimo balsuoti, skatinimo balsuoti už atlygį ar kitų atvejų, kai šiurkščiai pažeidžiamos rinkėjų teisės, privalo sustabdyti balsavimą iš anksto, iki pažeidimai bus pašalinti ir rinkimus bus galima vykdyti laisvai bei demokratiškai laikantis šio įstatymo reikalavimų.“

 

3 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 70 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Rinkėjai, išvykę į užsienio valstybes, turi teisę balsuoti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje šių įstaigų darbo valandomis. Balsavimui skiriama ne mažiau kaip 4 valandos per šių įstaigų darbo dieną. Balsavimas papildomoje balsavimo vietoje užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos vyksta Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos nustatytomis valandomis. Balsavimas baigiamas rinkimų dieną Lietuvos Respublikos laiku. Užsienio valstybėje susiklosčius situacijai, dėl kurios balsavimas būtų negalimas toje užsienio valstybėje esančioje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar papildomose balsavimo vietose užsienyje prie Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, užsienio reikalų ministro motyvuotu teikimu balsavimas toje užsienio valstybėje Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu organizuojamas tik paštu, siunčiant paštu rinkėjui rinkimų biuletenį (biuletenius) arba siunčiant paštu rinkėjams elektroninio balsavimo kodą, leidžiantį rinkėjui balsuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. Elektroninio balsavimo tvarką, garantuojančią slaptą balsavimą ir neleidžiančią dvigubo balsavimo, nustato Vyriausioji rinkimų komisija.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. birželio 30 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda