TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DUOMENŲ APIE TEISMŲ PROCESINIUS SPRENDIMUS TEIKIMO VIEŠIESIEMS REGISTRAMS TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 25 d. Nr. 13P-126-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti, kad įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais duomenis apie įsiteisėjusius, taip pat skubiai vykdytinus teismų procesinius sprendimus viešiesiems registrams nustatytais terminais teikia pirmosios instancijos teismai, o jei byla perduota nagrinėti apeliacine ar kasacine tvarka, atitinkamai apeliacinės instancijos teismai ar kasacinis teismas, išskyrus kai kituose teisės aktuose nustatyta kitaip.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                    Egidijus Laužikas

 

 

 

Sekretorius                                                                                                    Ramūnas Gadliauskas