HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 7 D. ĮSAKYMO NR. D1-750 „DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 13 d. Nr. D1-614

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D1-750 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 9.9 papunktį ir išdėstau jį taip:

9.9. Kuršių mariose žvejojantis ūkio subjektas, norintis kalendoriniais metais keisti žvejybos įrankius Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme dėl žvejybos limitų nustatymo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos paskirtose žvejybos kvotoje nurodytomis sąlygomis, prašyme leidimui gauti nurodo norimus pakeisti ir pageidaujamus gauti žvejybos įrankius. Pakeitus žvejybos įrankius, kitas prašymas leidimui gauti, kuriame siūloma keisti žvejybos įrankius, teikiamas ne anksčiau kaip po 10 dienų;“.

2. Pakeičiu 18 punktą ir išdėstau jį taip:

18. Ūkio subjektui pageidaujant gauti leidimą popierine forma, asmuo, atsakingas už leidimo išdavimą, leidimą jam atspausdina per ALIS ir leidimo kopijos tikrumą patvirtina savo parašu.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                               Kęstutis Trečiokas