LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso ORGANIZAVIMO 2020–2021 MOKSLO METAIS

 

2021 m. balandžio 19 d. Nr. V-576

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.23 papunkčiu,

 

n u s t a t a u, kad:

 

1. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams ugdymo procesas organizuojamas derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.

 

2. Pagrindinis vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas, kuriuo organizuojama didesnė ugdymo proceso dalis. Nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu negali būti vykdoma daugiau negu 50 procentų ugdymo procesui skirto laiko.

 

3. Organizuojant vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinių ugdymo procesą turi būti užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

 

4. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gegužės 3 d.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė