https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos darbo BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-345

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas):        

1.1. Pakeičiu Aprašo 57.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.1.3. nustačius DVS paraiškos neatitiktį vertinant kritinius Aprašo 103 priede numatytus atitikties vertinimo kriterijus, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui atmesti DVS paraišką;“;

1.2. Pakeičiu Aprašo 57.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.1.4. nustačius DVS paraiškos tikslinimo poreikį, vertinant neatitiktį nekritiniams Aprašo 103 priede numatytiems atitikties vertinimo kriterijams, siūlo Klientų aptarnavimo departamento direktoriui prašyti DVS paraiškos teikėjo pašalinti DVS paraiškos trūkumus;“;

1.3. Pakeičiu Aprašo 10 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.4. Pakeičiu Aprašo 103 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.5. Pakeičiu Aprašo 104 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.6. Pakeičiu Aprašo 113 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2.  P a v e d u:

2.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Inga Balnanosienė