Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 04 21

 

 

 

REZOLIUCIJA MEPC.189(60)

 

(priimta 2010 m. kovo 26 d.)

 

1973 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL TERŠIMO IŠ LAIVŲ PREVENCIJOS 1978 M. PROTOKOLO PRIEDO PAKEITIMAI

 

(MARPOL I priedo papildymas nauju 9 skyriumi)

 

 

 

JŪRŲ APLINKOS APSAUGOS KOMITETAS,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 38 straipsnio a punktą dėl Jūros aplinkos apsaugos komiteto (toliau – Komitetas) funkcijų, kurios jam priskirtos vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis dėl jūrų taršos iš laivų prevencijos ir kontrolės;

 

pabrėždamas 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos (toliau – 1973 m. Konvencija) 16 straipsnį ir 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos 1978 m. Protokolo (toliau – 1978 m. Protokolas) VI straipsnį, kuriuose nustatyta 1978 m. Protokolo pakeitimų tvarka ir atitinkamam Organizacijos padaliniui pavedama svarstyti ir priimti 1973 m. Konvencijos su pakeitimais, padarytais 1978 m. Protokolu (toliau – MARPOL 73/78), pakeitimus;

 

apsvarstęs naujos MARPOL 73/78 I priedo PAKEITIMŲ projektą,

 

1. priima, vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio d punktu, MARPOL 73/78 I priedo pakeitimus, kuriais minėtas priedas papildomas nauju 9 skyriumi dėl specialiųjų reikalavimų, taikomų naudojant ar vežant naftą Antarkties teritorijoje.

 

2. nustato, vadovaudamasis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies f punkto iii papunkčiu, kad pakeitimai laikomi priimtais 2011 m. vasario 1 d., nebent iki tos dienos ne mažiau kaip trečdalis Konvencijos Šalių arba Šalys, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. bendrosios pasaulio prekybos laivyno talpos, būtų pranešusios Organizacijai, kad jos prieštarauja šiems pakeitimams.

 

3. atkreipia Konvencijos Šalių dėmesį, kad vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunkčio nuostatomis, minėti pakeitimai įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d., priėmus juos pagal pirmiau išdėstytą 2 dalį;

 

4. prašo Generalinio sekretoriaus perduoti, vadovaujantis 1973 m. Konvencijos 16 straipsnio 2 dalies e punkto nuostata, visoms MARPOL 73/78 Šalims patvirtintas šios Rezoliucijos kopijas ir jos Priede pateiktų pakeitimų tekstą;

 

5. prašo Generalinio sekretoriaus perduoti šios Rezoliucijos ir jos Priedo kopijas Organizacijos narėms, kurios nėra MARPOL 73/78 Šalys.

 

 

 


PRIEDAS

 

MARPOL I PRIEDO PAKEITIMAS, PAPILDANT JĮ 9 SKYRIUMI – SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, TAIKOMI NAUDOJANT AR VEŽANT NAFTĄ ANTARKTIES TERITORIJOJE

 

Priedas papildomas nauju 9 skyriumi, kuris išdėstomas taip:

 

9 SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, TAIKOMI NAUDOJANT AR GABENANT NAFTĄ ANTARKTIES TERITORIJOJE

 

43 taisyklė

Specialieji reikalavimai, taikomi naudojant ar vežant naftą Antarkties teritorijoje

 

1. Išskyrus laivus, atliekančius laivų saugumo užtikrinimo ar paieškos ir gelbėjimo operacijas, Antarkties teritorijoje, kaip apibrėžta I priedo 1 taisyklės 11.7 punkte, draudžiama vežti kaip biralinį krovinį arba vežti ir naudoti kaip degalus:

 

1) žalią naftą, kurios tankis 15 °C temperatūroje yra daugiau nei 900 kg/m3;

 

2) naftą, išskyrus žalią naftą, kurios tankis 15 °C temperatūroje yra daugiau nei 900 kg/m3 arba kinematinė klampa 50 °C temperatūroje yra didesnė nei 180 mm2/s, arba

 

3) bitumą, degutą ir jų emulsiją.

 

2. Jeigu šios taisyklės 1 punkto 1–3 papunkčiuose nurodyti naftos produktai buvo vežami arba naudojami per ankstesnes operacijas, talpyklų ir vamzdynų išvalyti ar praplauti nebūtina.“