Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 „DĖL VALSTYBĖS PARAMOS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO ĮNAŠO IR (AR) KITŲ ĮMOKŲ DIDŽIAUSIOS MĖNESINĖS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1505
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (2014 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XII-1054 redakcija) 3 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti 2.5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.5.1. 100 procentų faktinių išlaidų, tenkančių atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, tačiau apmokama arba kompensuojama suma neturi viršyti 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 3 000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas nuo 1 000 iki 3 000 kv. metrų; 8 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1 000 kv. metrų. Kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane.“

1.3. Pakeisti 2.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.5.2. 100 procentų faktinių išlaidų statybos techninei priežiūrai vykdyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane.

Nuo 2015 m. spalio 1 d. apmokama arba kompensuojama 50 procentų 2.5.1 ir 2.5.2 papunkčiuose nurodytų faktinių atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų.“

1.4. Išdėstyti 2.7 papunktį taip:

„2.7. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (investicijų planą) (išskyrus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, kurie įgyvendino nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kuriems suteikta papildoma valstybės parama), Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama ši investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, dalis:

2.7.1. 25 procentai, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d.; jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2016 m. liepos 1 dienos;

2.7.2. 20 procentų, jeigu statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d., o projektas įgyvendintas po 2015 m. spalio 1 d.; statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d., o projektas įgyvendintas po 2016 m. liepos 1 d.; statybos rangos darbų sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta po 2015 m. kovo 31 d., o projektas įgyvendintas iki ar po 2016 m. liepos 1 dienos.“

1.5. Papildyti 2.71 papunkčiu:

„2.71. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, nuo 2015 m. sausio 1 d. parengusiems ir įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama ši investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, dalis:

2.71.1. 20 procentų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos;

2.71.2. 15 procentų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas po 2017 m. gruodžio 31 d., bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.“

1.6. Papildyti 5 punktu:

„5. Nustatyti, kad nuo 2015 m. kovo 31 d. atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai teikiami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, nustatytus kriterijus paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarką tvirtina aplinkos ministras.“

1.7. Nurodytu nutarimu patvirtintose Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse:

1.7.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Valstybės parama laikantis Taisyklių teikiama daugiabučių namų, pastatytų pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų, butų ir kitų patalpų savininkams, parengusiems ir įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (toliau – Įstatymas), Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), ar ją atitinkančias savivaldybių programas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (toliau – Nutarimas), Taisykles, aplinkos ministro tvirtinamus projekto rengimo tvarkos (toliau – Projektų rengimo tvarkos aprašas), paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašus.“

1.7.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas (toliau – projektas) – pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Programos priede nustatytus specialiuosius reikalavimus parengtas ir suderintas dokumentas.

4.2. Finansuotojas – bankas ar kita finansų įstaiga, suteikianti (administruojanti) lengvatinį kreditą projektui įgyvendinti Europos Sąjungos fondų lėšomis arba nuosavomis lėšomis (bendrojo finansavimo atveju).

4.3. Investicijų planas – ekonominė projekto dalis, parengta aplinkos ministro nustatyta tvarka, kurioje, remiantis pastato energinio naudingumo sertifikato ir pastato konstrukcijų fizinės būklės vertinimo duomenimis, numatomos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, apskaičiuojamas jų suminis energinis efektyvumas, numatoma preliminari šių daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina, pateikiamas investicijų ekonominis įvertinimas ir projekto finansavimo planas.

4.4. Projekto administratorius – bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal pavedimo sutartį veikiantis asmuo, teikiantis projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklių patvirtinimo“.“

1.7.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Projekto administratorius, atlikdamas statytojo (užsakovo) funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, vadovaudamasis butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintu investicijų planu, organizuoja projekto parengimą, įgyvendinimą ir (ar) finansavimą, atlieka visas kitas funkcijas, nustatytas Įstatyme, Programoje, Taisyklėse, Projektų rengimo tvarkos apraše ir aplinkos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Kredito ir palūkanų apmokėjimo tvarkos apraše.“

1.7.4. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Projektas gali būti įgyvendinamas etapais. Per pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą (toliau – pirmasis etapas) turi būti įgyvendintos investicijų plane numatytos priemonės, kurias įgyvendinus turi būti pasiekta ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 20 procentų, palyginti su šiluminės energijos sąnaudomis iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo. Kitais projekto įgyvendinimo etapais laikomi etapai, per kuriuos įgyvendinamos likusios (projekto įgyvendinimo metu neįgyvendintos) investicijų plane numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės. Jeigu projektas įgyvendinamas etapais, kiek sumažėjo visos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, vertinama nuo projekto įgyvendinimo pradžios. Projekto įgyvendinimo etapai numatomi investicijų plane. Projekto įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą priėmimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos. Šis terminas gali būti vieną kartą pratęstas vieniems metams Projekto administratoriaus ir finansuotojo sutarimu, pranešus apie tai Programą administruojančiai viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai (toliau – Agentūra). Jeigu projektas įgyvendinamas butų ir kitų patalpų savininkų lėšomis, projekto įgyvendinimo terminas pratęsiamas Projekto administratoriaus sprendimu, suderintu su Agentūra. Jeigu projektas esant objektyvioms aplinkybėms (teisminiai ginčai, rangovų bankrotas) neįgyvendinamas per šiame punkte nustatytą terminą, Agentūros sprendimu jo įgyvendinimas pratęsiamas tokiam terminui, kad valstybės parama įgyvendinus projektą būtų suteikta Taisyklių nustatyta tvarka, tačiau ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.“

1.7.5. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose ir Taisyklių nustatyta tvarka pretenduojantis į valstybės paramą, privalo per 30 kalendorinių dienų nuo Projekto administratoriaus prašymo gavimo informuoti Projekto administratorių apie vykdomą ūkinę veiklą ir nurodyti buto ar kitų patalpų savininko vardą, pavardę, asmens kodą arba juridinio asmens pavadinimą, kodą ir buveinę, ūkinės veiklos rūšies kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.“

1.7.6. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Sprendimą dėl projekto įgyvendinimo pagal Programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, investicijų plano patvirtinimo, lėšų projektui (ar jo daliai) parengti ir (ar) įgyvendinti (statybos rangos darbams atlikti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti) skolinimosi savo arba Projekto administratoriaus, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, vardu ir lengvatinio kreditavimo sutarties sąlygų priima daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta tvarka.“

1.7.7. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Lengvatinis kreditas grąžinamas kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų lėšos (įmokos), skirtos projekto įgyvendinimo investicijoms apmokėti, laikomos atskiroje kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, kuri pagal Įstatymo 3 straipsnio 3 dalį atskirta nuo bendrojo naudojimo objektų valdytojo lėšų ir į kurią draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar butų ir kitų patalpų savininkų prievoles. Lengvatinis kreditas ar jo dalis gali būti grąžinti anksčiau nustatyto laiko kreditavimo sutartyje nustatyta tvarka, netaikant papildomų mokėjimų.“

1.7.8. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Nustačiusi, kad prašyme nurodytas savivaldybės arba Projekto administratoriaus prašomas apmokėti arba kompensuoti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) nevisiškai užpildyti dokumentai, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kartu su juo teikiamų dokumentų pateikimo raštu kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi ir (ar) nevisiškai užpildyti dokumentai, ir prašydama per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Taisyklių 31 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas nuo nurodyto termino pabaigos prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka teikiamas iš naujo.“

1.7.9. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

„38. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas sudaro lėšos už Taisyklių 5 punkte nurodytų Projekto administratoriaus pareigų vykdymą. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki termino, kuris ne ilgesnis kaip 45 darbo dienos nuo statybos užbaigimo akto surašymo, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Šis terminas, suderinus su Agentūra, gali būti vieną kartą pratęsiamas 12 mėnesių. Jeigu Projekto administratorius per 3 mėnesius nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą priėmimo dienos nesiima veiksmų organizuoti projekto parengimo ir (ar) statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimo, ir (ar) statybos rangos darbų pirkimo, projekto įgyvendinimo administravimo mokesčio butų ir kitų patalpų savininkai Projekto administratoriui nemoka ir valstybės parama šioms išlaidoms apmokėti arba kompensuoti už šį laikotarpį neteikiama.“

1.7.10. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

„40. Projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidos Programai įgyvendinti numatytomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis apmokamos arba kompensuojamos kas mėnesį atitinkamai nuo Taisyklių 38 punkte nurodyto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmimo dienos, jeigu šiame sprendime nenustatyta kitaip, ir Taisyklių 39 punkte nurodytos statybos techninės priežiūros paslaugos vykdymo sutarties sudarymo dienos už faktiškai suteiktas paslaugas.“

1.7.11. Pakeisti 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

„43. Agentūra, gavusi Taisyklių 41 punkte nurodytą prašymą ir kartu su juo teikiamus Taisyklių 42 punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų gavimo patikrina, ar statybos techninės priežiūros paslaugos nupirktos laikantis Programos, Nutarimo, Taisyklių, Projektų rengimo tvarkos aprašo reikalavimų, įsitikina, kad butų ir kitų patalpų savininkai patvirtino investicijų planą, priėmė sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) ir patvirtino projekto įgyvendinimo administravimo mėnesinės įmokos dydį, kad prašyme nurodyti butų savininkai prašymo pateikimo dieną turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, patikrina, ar prašyme teisingai nurodytas savivaldybės nuosavybės teise valdomų butų skaičius ir jų naudingieji plotai, ar neviršyta prašyme nurodyta valstybės paramos dalis, tenkanti butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą, ar Projekto administratorius per 3 mėnesius nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmimo dienos ėmėsi veiksmų dėl paslaugų ir darbų projektui įgyvendinti pirkimo, ar Projekto administratorius įvykdė 90 punkte nustatytą reikalavimą, ar Projekto administratoriaus nurodytas valstybės paramos projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros vykdymo išlaidoms apmokėti arba kompensuoti dydis apskaičiuotas teisingai ir neviršija Nutarime nustatytų apribojimų, ar valstybės paramos projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti dydis neviršija investicijų plane nustatytų projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų dydžio, ir priima sprendimą valstybės paramą suteikti arba jos nesuteikti.“

1.7.12. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

„46. Nustačiusi, kad prašyme nurodytas Projekto administratoriaus prašomas apmokėti arba kompensuoti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) nevisiškai užpildyti dokumentai, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra per 10 darbo dienų raštu kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi ir (ar) nevisiškai užpildyti dokumentai, ir prašo per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Taisyklių 43 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka teikiamas iš naujo.“

1.7.13. Pakeisti 48.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„48.2. papildomai kompensuojama Nutarime nustatyta investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (pagal Programos priedą), dalis, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip Nutarimo 2.7 ar 2.71 papunkčiuose nurodyta pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo.“

1.7.14. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

„60. Išnagrinėjusi Projekto administratoriaus pateiktą prašymą ir dokumentus ir nustačiusi, kad Projekto administratorius neteisingai apskaičiavo prašomą kompensuoti valstybės paramos dydį ar pateikė ne visus ir (ar) nevisiškai užpildytus dokumentus, reikalingus valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra per 10 darbo dienų nuo prašymo ir kartu su juo teikiamų dokumentų pateikimo raštu kreipiasi į prašymą suteikti valstybės paramą pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi ir (ar) nevisiškai užpildyti dokumentai, ir prašo per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Taisyklių 54, 55 ir 59 punktuose nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas nuo nurodyto termino pabaigos prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka teikiamas iš naujo.“

1.7.15. Pakeisti 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

„63. Jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai Nutarimo 2.7 ir 2.71 papunkčiuose nustatytu laiku įgyvendina projektą ir Agentūra pagal Taisyklių 3 punktą nustato, kad įgyvendinus šį projektą įvykdomos Nutarimo 2.7 ir 2.71 papunkčiuose nustatytos sąlygos, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams teikiama šiuose papunkčiuose nustatyto dydžio papildoma valstybės parama – kompensuojama investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis.“

1.7.16. Papildyti 691 punktu:

„691. Taisyklių 52 ir 65 punktuose nurodyti prašymai Agentūrai gali būti teikiami kartu ir Taisyklių 54–57 punktuose nustatyta tvarka vertinami vienu metu. Šiuo atveju Taisyklių 64 ir 65 punktai netaikomi, o papildomos valstybės paramos dydį, tenkantį energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, apskaičiuoja Projekto administratorius. Agentūra, priėmusi sprendimą suteikti papildomą valstybės paramą, šiuo atveju papildomos valstybės paramos lėšas perveda į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.“

1.7.17. Pakeisti 77 punktą ir jį išdėstyti taip:

„77. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad prašomas suteikti valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ar pateikti ne visi ir (ar) nevisiškai užpildyti dokumentai, reikalingi valstybės paramos dydžiui apskaičiuoti, Agentūra per 10 darbo dienų raštu kreipiasi į prašymą valstybės paramai gauti pateikusį asmenį, informuodama, kad prašyme nurodytas valstybės paramos dydis apskaičiuotas neteisingai ir (ar) pateikti ne visi ir (ar) nevisiškai užpildyti dokumentai, ir prašo per 20 darbo dienų pateikti patikslintą prašymą, atsižvelgiant į pastebėtus per patikrinimą netikslumus, ir (ar) trūkstamus dokumentus. Gavusi patikslintą prašymą su patikslintais ir (ar) trūkstamais dokumentais, Agentūra per 10 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Taisyklių 76 punkte nustatyta tvarka juos įvertina ir priima sprendimą. Jeigu prašymą pateikęs asmuo per nustatytą terminą neištaiso Agentūros rašte nurodytų trūkumų arba nepateikia trūkstamų dokumentų, prašymo nagrinėjimas nutraukiamas, o Agentūra per 5 darbo dienas prašymą raštu grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydama prašymo nagrinėjimo nutraukimo priežastis. Tokiu atveju prašymas suteikti valstybės paramą Taisyklių nustatyta tvarka teikiamas iš naujo.“

1.7.18. Pakeisti 791 punktą ir jį išdėstyti taip:

„791. Jeigu savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms tenkančias kredito ir palūkanų įmokas projekto įgyvendinimo metu ar kredito grąžinimo laikotarpiu savo lėšomis sumoka savivaldybė arba Projekto administratorius, jeigu jis yra kredito gavėjas, dėl šių įmokų kompensavimo savivaldybės vykdomoji institucija arba Projekto administratorius raštu kreipiasi į Agentūrą, pateikdami jos nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą – kompensuoti kredito ir palūkanų įmokas, tenkančias savivaldybės nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms. Šiame prašyme nurodoma: prašymą teikiantis asmuo, prašomas kompensuoti valstybės paramos dydis ir jo apskaičiavimą pagrindžianti informacija, savivaldybės atsiskaitomosios sąskaitos numeris, jeigu šias išlaidas savo lėšomis apmokėjo savivaldybė, Projekto administratoriaus atsiskaitomosios sąskaitos numeris, jeigu šias išlaidas savo lėšomis apmokėjo Projekto administratorius, prašymą pateikusio asmens atstovo pareigos, vardas, pavardė ir parašas. Kartu su prašymu pateikiama kreditavimo sutartis, dokumentai, patvirtinantys, kad gyvenamąsias patalpas, dėl kurių kreipiamasi suteikti valstybės paramą, nuosavybės teise valdo savivaldybė, ir su finansuotoju suderintas dokumentas, patvirtinantis, kad savivaldybė arba Projekto administratorius projekto įgyvendinimo metu ar kredito grąžinimo laikotarpiu kredito ir palūkanų įmokas sumokėjo savo lėšomis.“

1.7.19. Pakeisti 87 punktą ir jį išdėstyti taip:

„87. Taisyklių nustatyta tvarka į Projekto administratoriaus nurodytą butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą pervestos valstybės paramos lėšos paskirstomos ir grąžinamos butų ir kitų patalpų savininkams ir (ar) finansuotojui, kai papildomos valstybės paramos lėšos už energinį efektyvumą didinančias priemones pervedamos į butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą Taisyklių 691 punkte nurodytu atveju.“

1.7.20. Papildyti 90 punktu:

„90. Projekto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai pagal projektą statybos rangos darbai atlikti ir pasirašytas perdavimo ir priėmimo aktas, turi kreiptis į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padalinį dėl statybos užbaigimo akto išdavimo. Jeigu Projekto administratorius nesilaiko šiame punkte nustatyto termino, projekto įgyvendinimo administravimo mokestis už pradelstą laikotarpį iki kreipimosi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos padalinį dienos butų ir kitų patalpų savininkams neskaičiuojamas ir valstybės parama apmokant arba kompensuojant projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas už šį laikotarpį neteikiama.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šis nutarimas, išskyrus 1.6 papunktį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

2.2. Šio nutarimo 1.6 papunktis įsigalioja 2015 m. kovo 31 dieną.

2.3. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. parengti atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai (sudarytos investicijų planų rengimo paslaugų sutartys), pagal kuriuos daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektai neįgyvendinti per Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 2.7 ar 2.71 papunkčiuose nustatytus terminus, tikslinami atsižvelgiant į nustatytas papildomos Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiamos valstybės paramos teikimo sąlygas, o šių investicijų planų tikslinimo išlaidos įskaitomos į projekto parengimo kainą, kuri (ar jos dalis) apmokama arba kompensuojama Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725, nustatyta tvarka.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai iki 2015 m. kovo 31 d. patvirtinti Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas