LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VISIŠKAI NETINKAMŲ NAUDOTI GINKLŲ IR SIGNALINIŲ GINKLŲ registravimo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. 5-V-187

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ 1.1.9 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamą Visiškai netinkamų naudoti ginklų ir signalinių ginklų registravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Į p a r e i g o j u Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyrių ne rečiau kaip kartą per pusmetį viešinti šį įsakymą, turint tikslą priminti asmenims jų pareigą Apraše nustatyta tvarka iki 2021 m. rugsėjo 14 d. registruoti visiškai netinkamus naudoti ginklus ir signalinius ginklus.

3. Nustatau, kad:

3.1. asmenų prašymai registruoti visiškai netinkamus naudoti ginklus ar signalinius ginklus, pateikti iki 2021 m. rugsėjo 14 d., turi būti baigiami nagrinėti vadovaujantis Aprašo nuostatomis;

3.2. asmenų, kurie disponuos nustatyta tvarka neužregistruotais visiškai netinkamais naudoti ginklais ar signaliniais ginklais po 2021 m rugsėjo 14 d., atsakomybės klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka;

3.3. šis įsakymas galioja iki 2021 m. rugsėjo 14 d.

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                                        Renatas Požėla

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 5-V-187

 

 

VISIŠKAI NETINKAMŲ NAUDOTI GINKLŲ IR SIGNALINIŲ GINKLŲ registravimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visiškai netinkamų naudoti ginklų ir signalinių ginklų registravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato visiškai netinkamų naudoti ginklų ir signalinių ginklų, įsigytų iki 2019 m. rugsėjo 1 d., registravimo tvarką.

2. Visiškai netinkami naudoti ginklai ir signaliniai ginklai registruojami Europos fiziniam asmeniui gavus neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, išduotą Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas), arba Europos fiziniam asmeniui ar Europos juridiniam asmeniui gavus neterminuotą leidimą laikyti ginklus, išduotą Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašas), nustatyta tvarka.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme ir Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VISIŠKAI NETINKAMŲ NAUDOTI GINKLŲ REGISTRAVIMAS

 

4. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, kuris pageidauja užregistruoti iki 2019 m. rugsėjo 1 d. įgytus visiškai netinkamus naudoti ginklus (toliau šiame skyriuje – pareiškėjas) ir kuris neturi galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus, apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau aps. VPK) pateikia: 

4.1. visiškai netinkamus naudoti ginklus;

4.2. dokumentus, patvirtinančius, kad ginklai perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus;

4.3. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo 48 punkte nurodytus dokumentus, jei kreipiamasi dėl neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo; 

4.4. Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, jei kreipiamasi dėl neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo;

4.5. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5. Pareiškėjas, kuris turi galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus, aps. VPK, kuris išdavė leidimą, pateikia:

5.1. visiškai netinkamus naudoti ginklus;

5.2. dokumentus, patvirtinančius, kad ginklai perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus;

5.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

6. Prašymą dėl visiškai netinkamų naudoti ginklų užregistravimo Policijos licencijuojamos veiklos informacinėje sistemoje (toliau PLVIS) užpildo pareigūnas ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo (toliau – pareigūnas).

7. Priimtas prašymas kartu su pareiškėjo pateiktais dokumentais tvarkomi Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo ar Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

8. Pareigūnas, priimdamas prašymą:

8.1. pareiškėjo pateiktus visiškai netinkamus naudoti ginklus patikrina Ieškomų ginklų registre (toliau – IGR) ir PLVIS;

8.2. sutikrina visiškai netinkamų naudoti ginklų identifikacinius duomenis su dokumentuose, patvirtinančiuose, kad ginklai perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus, nurodytais ginklų identifikaciniais duomenimis.

9. Visiškai netinkami naudoti ginklai, kurie nėra ieškomi, nėra registruoti kito Europos fizinio asmens ar Europos juridinio asmens vardu ir kurių identifikaciniai duomenys sutampa su dokumentuose, patvirtinančiuose, kad ginklai perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus, nurodytais identifikaciniais duomenimis, grąžinami pareiškėjui.

10. Nustačius, kad visiškai netinkami naudoti ginklai yra ieškomi, yra registruoti kito asmens vardu ar jų identifikaciniai duomenys nesutampa su dokumentuose, patvirtinančiuose, kad ginklai perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus, nurodytais identifikaciniais duomenimis, visiškai netinkami naudoti ginklai paimami, o tolesni sprendimai priimami Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

11. Visiškai netinkami naudoti ginklai, išskyrus ginklus, nurodytus Aprašo 13 punkte, neturintys identifikacinių numerių, pareiškėjo pasirinkimu gali būti:

11.1. pareiškėjo lėšomis pažymimi identifikaciniais numeriais ir užregistruojami;

11.2. pareiškėjo lėšomis pažymimi identifikaciniais numeriais ir realizuojami per pareiškėjo pasirinktą subjektą, kuris turi teisę prekiauti atitinkamais ginklais;

11.3. per aps. VPK perduodami neatlygintinai sunaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai.

12. Identifikacinius numerius, kuriais turi būti pažymimi visiškai netinkami naudoti ginklai, eilės tvarka suteikia Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija. Komisija ginklo identifikacinį numerį sudaro iš dviejų didžiųjų raidžių (Vilnius – VL; Kaunas – KN; Klaipėda – KL; Šiauliai – SL; Panevėžys – PN; Alytus – AL; Marijampolė – MR; Tauragė – TR; Telšiai – TL; Utena – UT) ir keturių eilės tvarka einančių skaitmenų. Identifikaciniai numeriai suteikiami pratęsiant Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 5-V-154 „Dėl Prašymų dėl leidimų laikyti ar nešiotis dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus, šaunamuosius ginklus, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra 2,5–7,5 J, įsigytų iki 2011 m. kovo 1 d., pateikimo, ginklų tinkamumo naudoti nustatymo, registravimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojimo metu suteiktų identifikacinių numerių seką. Ginklai žymimi graviravimo būdu.

13. Pareiškėjai, nurodyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, pageidaujantys užregistruoti visiškai netinkamus naudoti ginklus, neturinčius identifikacinių numerių, nurodo šiems ginklams suteiktus inventorinius numerius. Registruojant šiuos ginklus PLVIS, numeris sudaromas iš raidžių INV, dviejų didžiųjų raidžių, nurodytų Aprašo 12 punkte, ir Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų suteikto inventorinio numerio.

14. Visiškai netinkami naudoti ginklai, kurių dokumentų, patvirtinančių, kad ginklai perdirbti į visiškai netinkamus naudoti ginklus, pareiškėjas neturi, gali būti užregistruojami tik pareiškėjui gavus deaktyvacijos sertifikatą, kuris išduodamas Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 5-V-1074 „Dėl Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

15. Visiškai netinkami naudoti ginklai, kuriems yra išduoti deaktyvacijos sertifikatai, užregistruojami PLVIS, ginklų identifikacinius duomenis įrašant skiltyje „Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus“ arba skiltyje „Neterminuotas leidimas laikyti ginklus“ pasirenkant ginklo rūšį „Visiškai netinkamas naudoti ginklas (sertifikatas)“.

16. Visiškai netinkami naudoti ginklai, kuriems yra išduotos Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos arba ginklų remonto licencijos turėtojo pažymos apie ginklų perdirbimą, užregistruojami PLVIS, ginklų identifikacinius duomenis įrašant skiltyje „Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus“ arba skiltyje „Neterminuotas leidimas laikyti ginklus“ pasirenkant ginklo rūšį „Visiškai netinkamas naudoti ginklas (pažyma)“.

17. Registruojant visiškai netinkamus naudoti ginklus, kurie iš PLVIS buvo išregistruoti dėl perdirbimo į visiškai netinkamus naudoti ginklus, PLVIS pasirenkama funkcija „Koreguoti“ ir atitinkamai patikslinama ginklo kategorija bei ginklo rūšis (ginklo dublikatas nekuriamas).

 

III SKYRIUS

SIGNALINIŲ GINKLŲ REGISTRAVIMAS

 

18. Europos fizinis asmuo ar Europos juridinis asmuo, kuris pageidauja užregistruoti iki 2019 m. rugsėjo 1 d. įgytus signalinius ginklus (toliau šiame skyriuje – pareiškėjas) ir kuris neturi galiojančio leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo laikyti ginklus, aps. VPK pateikia:

18.1. signalinius ginklus;

18.2. Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo 48 punkte nurodytus dokumentus, jei kreipiamasi dėl neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo;

18.3. Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus, jei kreipiamasi dėl neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo;

18.4. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

19. Pareiškėjas, kuris turi galiojantį leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, neterminuotą leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą laikyti ginklus, aps. VPK, kuris išdavė leidimą, pateikia:

19.1. signalinius ginklus;

19.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

20. Prašymą dėl signalinių ginklų užregistravimo PLVIS užpildo pareigūnas.

21. Priimtas prašymas kartu su pateiktais dokumentais tvarkomi Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo ar Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

22. Pareigūnas, priimdamas prašymą:

22.1. pareiškėjo pateiktus signalinius ginklus patikrina IGR ir PLVIS;

22.2. atlieka signalinių ginklų apžiūrą dėl jų tinkamumo naudoti.

23. Atliekant signalinių ginklų apžiūrą dėl jų tinkamumo naudoti, įvertinami Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, tolesnio jų panaudojimo bei perduotų realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 1V-693 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo, tinkamumo naudoti nustatymo, tolesnio jų panaudojimo bei perduotų realizuoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų vertės apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo aprašas), 53 punkte nurodyti ginklų defektai.

24. Signaliniai ginklai, kurie yra tinkami naudoti, nėra ieškomi ir nėra registruoti kito Europos fizinio asmens ar juridinio asmens vardu, grąžinami pareiškėjui.

25. Nustačius, kad signaliniai ginklai yra ieškomi, yra registruoti kito Europos juridinio asmens ar Europos fizinio asmens vardu, tolesni sprendimai priimami Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. 

26. Kilus įtarimų, kad signaliniai ginklai gali būti netinkami naudoti, signalinių ginklų tinkamumas naudoti vertinamas Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo aprašo nustatyta tvarka.

27. Nustačiusi, kad signaliniai ginklai yra netinkami naudoti, Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija priima sprendimą informuoti pareiškėją, kad pateikti signaliniai ginklai pareiškėjo pasirinkimu gali būti:

27.1. pareiškėjo lėšomis perdirbami į visiškai netinkamus naudoti ginklus ir, ginklus užregistravus, jam grąžinami;

27.2. pareiškėjo lėšomis sutaisomi ir užregistruojami;

27.3. pareiškėjo lėšomis sutaisomi ir realizuojami per pareiškėjo pasirinktą subjektą, kuris turi teisę prekiauti atitinkamais ginklais;

27.4. per aps. VPK perduodami neatlygintinai sunaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai.

28. Nustačiusi, kad signaliniai ginklai yra tinkami naudoti, Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija priima sprendimą informuoti pareiškėją, kad pateikti signaliniai ginklai pareiškėjo pasirinkimu gali būti:

28.1. užregistruojami ir grąžinami pareiškėjui, turinčiam teisę turėti signalinių ginklų;

28.2. realizuojami per pareiškėjo pasirinktą subjektą, kuris turi teisę prekiauti atitinkamais ginklais.

29. Jei Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija negali nustatyti signalinių ginklų tinkamumo naudoti arba nustato, kad yra ginklų identifikacinių numerių naikinimo požymių, ar kitais sudėtingais atvejais Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijos sprendimu ginklai jų būklei įvertinti perduodami Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro ar teritorinės policijos įstaigos kriminalistinių tyrimų padalinio balistinių tyrimų specialistams (ekspertams), o specialistai (ekspertai) nustatyta tvarka priima sprendimą dėl ginklų tinkamumo naudoti.

30. Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija, įvertinusi signalinių ginklų tinkamumą naudoti, priima sprendimą dėl ginklų tinkamumo naudoti ir jų registravimo. Apie priimtą sprendimą dėl ginklų tinkamumo naudoti ir jų registravimo pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ginklų pateikimo dienos.

31. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijos sprendimą gavimo turi informuoti aps. VPK apie Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisijos priimtą sprendimą dėl signalinių ginklų (nurodytą Aprašo 27 arba 28 punkte). Jeigu pareiškėjas per 60 kalendorinių dienų neinformuoja aps. VPK apie priimtą sprendimą dėl signalinių ginklų, aps. VPK ginklus savininko lėšomis perduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai. Veiksmai, susiję su ginklo perdavimu, atliekami tik po to, kai išnaudojamos visos sprendimų apskundimo galimybės arba per nustatytus terminus sprendimai nėra apskundžiami.

32. Signaliniai ginklai, neturintys identifikacinių numerių, išskyrus ginklus, nurodytus Aprašo 34 punkte, pareiškėjo pasirinkimu gali būti:

32.1. pareiškėjo lėšomis pažymimi identifikaciniais numeriais ir užregistruojami;

32.2. pareiškėjo lėšomis pažymimi identifikaciniais numeriais ir realizuojami per pareiškėjo pasirinktą subjektą, kuris turi teisę prekiauti atitinkamais ginklais;

32.3. per aps. VPK perduodami neatlygintinai sunaikinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai.

33. Identifikacinius numerius, kuriais turi būti pažymimi signaliniai ginklai, eilės tvarka suteikia Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija. Komisija ginklo identifikacinį numerį sudaro iš dviejų didžiųjų raidžių (Vilnius – VL; Kaunas – KN; Klaipėda – KL; Šiauliai – SL; Panevėžys – PN; Alytus – AL; Marijampolė – MR; Tauragė – TR; Telšiai – TL; Utena – UT) ir keturių eilės tvarka einančių skaitmenų. Identifikaciniai numeriai suteikiami pratęsiant Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 5-V-154 „Dėl Prašymų dėl leidimų laikyti ar nešiotis dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus, šaunamuosius ginklus, kurie atitinka kitų kategorijų kriterijus, tačiau joms nepriskiriami dėl nedidelės nukaunamosios galios, ir kurių sviedinio kinetinė energija yra 2,5–7,5 J, įsigytų iki 2011 m. kovo 1 d., pateikimo, ginklų tinkamumo naudoti nustatymo, registravimo ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galiojimo metu suteiktų identifikacinių numerių seką. Ginklai žymimi graviravimo būdu.

34.  Pareiškėjai, nurodyti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, pageidaujantys užregistruoti signalinius ginklus, neturinčius identifikacinių numerių, nurodo šiems ginklams suteiktus inventorinius numerius. Registruojant šiuos ginklus PLVIS, numeris sudaromas iš raidžių INV, dviejų didžiųjų raidžių, nurodytų Aprašo 33 punkte, ir Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų suteikto inventorinio numerio.

35. Signaliniai ginklai užregistruojami PLVIS, ginklų identifikacinius duomenis įrašant skiltyje „Neterminuotas leidimas laikyti (nešiotis) ginklus“ arba skiltyje „Neterminuotas leidimas laikyti ginklus“ pasirenkant ginklo rūšį „Signalinis ginklas“.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Asmenys, turintys ir nepageidaujantys registruoti visiškai netinkamų naudoti ginklų ar signalinių ginklų, gali:

36.1. gavę leidimą parduoti (perdirbti) ginklą, visiškai netinkamus naudoti ginklus, kuriems yra išduotas deaktyvacijos sertifikatas, ar signalinius ginklus realizuoti per pasirinktą subjektą, kuris turi teisę prekiauti atitinkamais ginklais;

36.2. per aps. VPK perduoti neatlygintinai sunaikinti ginklus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai;

36.3. perduoti ginklus Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytiems subjektams.

37. Visiškai netinkamus naudoti ginklus, kurie PLVIS užregistruoti pasirinkus ginklo rūšį „Visiškai netinkamas naudoti ginklas (sertifikatas)“, asmuo turi teisę realizuoti per pasirinktą subjektą, kuris turi teisę prekiauti atitinkamais ginklais.

38. Visiškai netinkamus naudoti ginklus, kurie PLVIS užregistruoti pasirinkus ginklo rūšį „Visiškai netinkamas naudoti ginklas (pažyma)“, asmuo gali realizuoti tik gavęs deaktyvacijos sertifikatą.

39. Aprašo nuostatų laikymąsi kontroliuoja Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir aps. VPK Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________________________