VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2016 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 22.3-188 „DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ bsr-3.2.2-2016 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ ATLIEKYNAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 19 d. Nr. 22.3-99

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 22.3-188 „Dėl branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“ patvirtinimo“:

1.1. Papildau 2.18 papunkčiu:

2.18. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.1.6-2020 „Branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo metinė ataskaita“, patvirtinti VATESI viršininko 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 22.3-94 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.1.6-2020 „Branduolinės, radiacinės ir fizinės saugos užtikrinimo metinė ataskaita“ patvirtinimo“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 125 punktą.

1.3. Pakeičiu 126 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

126. Vadovaudamasis Reikalavimų 2.18 papunktyje nurodytu teisės aktu, licencijos statyti, eksploatuoti, statyti ir eksploatuoti ar licencijos prižiūrėti uždarytą atliekyną turėtojas metinėje ataskaitoje turi pateikti informaciją apie:“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                                 Michail Demčenko