Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 668

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 13 dalimi, 75 straipsnio 2, 3 dalimis, 77 straipsnio 7, 13 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi ir 83 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nustatyti, kad:

1.1. pedagogikos krypties studijos, skirtos pedagogo profesinei kvalifikacijai įgyti ir savarankiškai praktinei veiklai pasirengti, yra profesinės studijos;

1.2. universitetų ir mokslinių tyrimų institutų (toliau – institutai):

1.2.1. 2015 ir 2016 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir meno veiklos formalusis vertinimas vykdomas 2017 metais;

1.2.2. palyginamasis ekspertinis MTEP veiklos vertinimas pirmą kartą vykdomas 2018 metais;

1.3. skiriant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti (toliau – lėšos MTEP ir menui) mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) 2018 metams:

1.3.1. lėšos MTEP ir menui universitetams ir institutams skiriamos:

1.3.1.1. pagal 2015 m. vykdyto universitetų ir institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatus, išreikštus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – ministras) universitetams ir institutams patvirtintais norminiais etatais ir jų verte;

1.3.1.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatomis, netaikant Aprašo 2.2, 4.1.3.1 ir 4.1.3.2 papunkčių ir 16 punkto nuostatų;

1.3.2. nevalstybinių universitetų ir institutų 2014–2016 metų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatų rodikliai dvigubinami. Nevalstybiniams universitetams ir institutams, kurių 2014 metų MTEP ir meno veikla nebuvo įvertinta 2015 metais, bazinio finansavimo lėšos, skirstytinos pagal 2014 metų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatus, skirstomos proporcingai jų 2015 ir 2016 metų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatų vidurkiams;

1.4. 50 procentų lėšų MTEP ir menui, paskiriamų valstybiniams institutams kalendoriniams metams, einantiems po metų, kuriais yra vykdomas palyginamasis ekspertinis vertinimas, skiriami šių institutų ilgalaikėms institucinėms MTEP programoms vykdyti. Ilgalaikės institucinės MTEP programos rengiamos, tvirtinamos 5 metų laikotarpiui, vykdomos ir vertinamos ministro nustatyta tvarka.“.

3. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įgalioti:

2.1. švietimo ir mokslo ministrą nustatyti pedagogikos krypties profesinių studijų vykdymo reikalavimus;

2.2. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrą vykdyti palyginamąjį ekspertinį institucijų MTEP veiklos vertinimą 2018 metais.“.

4. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3. Patvirtinti pridedamus:

3.1. Norminių studijų krypties arba studijų programų grupės studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skyrimo tvarkos aprašą;

3.2. Studijų programos ir studijų formos keitimo, išlaikant valstybės finansavimą, atvejų bei tvarkos aprašą;

3.3. Leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;

3.4. Leidimo vykdyti su studijomis susijusią veiklą išdavimo, patikslinimo ir panaikinimo tvarkos aprašą;

3.5. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą;

3.6. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašą.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. rugpjūčio 9 d. nutarimo Nr. 668 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI IR MENO VEIKLAI PLĖTOTI SKYRIMO MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja, kiek Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (toliau – MTEP) ir meno veiklai plėtoti (toliau – lėšos MTEP ir menui) numatoma skirti mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) iš valstybės biudžeto.

2. Lėšos MTEP ir menui universitetams ir mokslinių tyrimų institutams (toliau – institutai) skiriamos pagal:

2.1. kasmet vykdomo universitetų ir institutų MTEP ir meno veiklos formaliojo vertinimo (toliau – kasmetinis vertinimas) trijų paskutinių metų rezultatus;

2.2. kas penkerius metus vykdomo palyginamojo ekspertinio universitetų ir institutų MTEP veiklos vertinimo (toliau – palyginamasis ekspertinis vertinimas) rezultatus.

3. Lėšos MTEP ir menui kolegijoms skiriamos pagal kasmet vykdomo kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo (toliau – kasmetinis kolegijų vertinimas) paskutinių metų rezultatus.

 

II SKYRIUS

INSTITUCIJŲ MTEP IR MENO VEIKLOS VERTINIMAS

 

4. Vykdant kasmetinį institucijų MTEP ir meno veiklos vertinimą nagrinėjami tokie duomenys:

4.1. universitetų ir institutų kiekvienos mokslo srities (meno):

4.1.1. darbai – kiekvienai mokslo sričiai (menui) nustatytų rūšių publikacijos, patentai, jų paraiškos, dalyvavimas tarptautiniuose MTEP projektuose, sukurtos augalų veislės, atrastos organizmų rūšys, meno kūrinių atlikimas ar demonstravimas, meno renginiai, apdovanojimai, laidos, kiti švietimo ir mokslo ministro (toliau – ministras) tvirtinamame kasmetinio universitetų ir institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamente nustatyti mokslo (meno) darbai;

4.1.2. lėšos, gautos iš užsienio juridinių asmenų, dalyvaujant jų administruojamų tarptautinių MTEP programų projektuose (toliau – programų lėšos);

4.1.3. lėšos, gautos iš ūkio subjektų (toliau – užsakymų lėšos):

4.1.3.1. per patentų (ar patentų paraiškų) licencines sutartis;

4.1.3.2. už ūkio subjektų meno užsakymų vykdymą;

4.1.3.3. už ūkio subjektų MTEP užsakymų vykdymą;

4.2. kolegijų atliktos stebėsenos, analizės, tiriamosios studijos, meno taikomosios veiklos, užsakomosios projektinės veiklos, suteiktos konsultacijos, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo kursai, seminarai, kiti ministro tvirtinamame kasmetinio kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamente nustatyti duomenys.

5. Duomenis apie praėjusių metų MTEP ir meno veiklą ministro nustatytais terminais pagal ministro patvirtintas formas universitetai ir institutai pateikia Lietuvos mokslo tarybai (toliau – Taryba), o kolegijos – Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija).

6. Kasmetinį universitetų ir institutų vertinimą vykdo Taryba. Taryba kiekvienoje mokslo srityje (mene) įvertina universitetų ir institutų gautas programų lėšas, užsakymų lėšas ir nustato universitetų ir institutų mokslo (meno) darbų kasmetinio vertinimo įverčius, vadovaudamasi kasmetinio universitetų ir institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentu. Kasmetinio vertinimo rezultatus Taryba Ministerijos nustatytais terminais pateikia Ministerijai ir skelbia savo interneto svetainėje.

7. Kasmetinį kolegijų vertinimą vykdo Ministerija vadovaudamasi kasmetinio kolegijų MTEP ir meno veiklos vertinimo reglamentu. Kasmetinio kolegijų vertinimo rezultatus Ministerija skelbia savo interneto svetainėje.

8. Palyginamąjį ekspertinį vertinimą organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija) vadovaudamasi ministro patvirtintu palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo reglamentu (toliau – reglamentas).

9. Vykdant palyginamąjį ekspertinį vertinimą vertinama universitetų ir institutų ar jų dalių (toliau – vertinamieji vienetai) MTEP veikla. Vertinamieji vienetai turi veikti vienoje mokslų srityje ir būti ne mažesni kaip 5 mokslininkų visos darbo dienos atitikmenys. Vertinamuosius vienetus sudaro universitetai ir institutai atsižvelgdami į reglamento nuostatas.

10. Vertinamieji vienetai vertinami pagal tokius vertinimo kriterijus:

10.1. MTEP veiklos kokybė (svorio koeficientas 0,65);

10.2. MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis (svorio koeficientas 0,2);

10.3. MTEP veiklos perspektyvumas (svorio koeficientas 0,15).

11. Įvertinusi Tarybos nuomonę dėl ekspertų pasirinkimo, Įgaliota institucija sudaro ekspertų grupes, kurios nagrinėja Tarybos pateiktus duomenis apie penkerių vėliausių metų universitetų ir institutų kasmetinio vertinimo rezultatus, ministro reglamente nustatytus Tarybos turimus duomenis apie universitetų ir institutų ir jų vertinamųjų vienetų:

11.1. publikacijas, konferencijų užsienyje pranešimus, nacionalinius ir tarptautinius apdovanojimus už MTEP veiklą; dalyvavimą konkursinių MTEP programų projektuose, doktorantūros vykdymą, kitus ministro reglamente nustatytus duomenis (MTEP veiklos kokybės vertinimui);

11.2. vykdytus MTEP užsakymus, universitetų ir institutų nuomone didžiausią socialinį ir ekonominį poveikį padariusius MTEP veiklos rezultatus; dalyvavimą darbo grupėse, suteiktas konsultacijas, organizuotas mokslines konferencijas ir kitus renginius, narystę mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose, mokslo-verslo bendradarbiavimo susitarimus, mokslo populiarinimo veiklą, kitus ministro reglamente nustatytus duomenis (MTEP veiklos ekonominio ir socialinio poveikio vertinimui);

11.3. turimą MTEP infrastruktūrą, jos naudojimą ir plėtros kryptis, darbuotojus, žmonių išteklių valdymo principus, numatomas plėtoti MTEP kryptis, kitus ministro reglamente nustatytus duomenis (MTEP veiklos perspektyvumo vertinimui).

12. Išnagrinėjusios joms pateiktus duomenis ir apsilankiusios vertinamuosiuose vienetuose, ekspertų grupės penkių balų sistemoje įvertina juos pagal Aprašo 10 punkte nurodytus jų MTEP veiklos vertinimo kriterijus.

13. Naudojant vertinamųjų vienetų įverčius, Aprašo 10 punkte nustatytus MTEP veiklos vertinimo kriterijų svorio koeficientus ir atsižvelgiant į vertinamųjų vienetų dydžius, išreikštus jų mokslininkų visos darbo dienos atitikmenimis, apskaičiuojami universitetų ir institutų palyginamojo ekspertinio vertinimo suminiai įverčiai kiekvienoje mokslo srityje.

14. Įgaliota institucija palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatus (vertinamųjų vienetų įverčius, universitetų ir institutų palyginamojo ekspertinio vertinimo suminius įverčius) Ministerijos nustatytais terminais pateikia Ministerijai ir skelbia savo interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ MTEP IR MENUI SKIRSTYMAS INSTITUCIJOMS

 

15. Lėšos MTEP ir menui mokslo sritims ir menui padalijamos procentais taip:

15.1. humanitarinių mokslų sričiai – 14;

15.2. socialinių mokslų sričiai – 11;

15.3. fizinių mokslų sričiai – 25;

15.4. biomedicinos mokslų sričiai – 19;

15.5. žemės ūkio mokslų sričiai – 6;

15.6. technologijos mokslų sričiai – 21;

15.7. menui – 4.

16. Pagal paskutiniojo palyginamojo ekspertinio vertinimo suminius įverčius paskirstoma 60 procentų visoms mokslo sritims tenkančių lėšų MTEP. Lėšos MTEP paskirstomos universitetams ir institutams proporcingai jų MTEP veiklos palyginamojo vertinimo suminiams įverčiams.

17. Visos lėšos menui ir 40 procentų lėšų MTEP (toliau – likusios lėšos MTEP ir menui) skirstomos universitetams ir institutams pagal jų MTEP ir meno veiklos kasmetinių vertinimų rezultatus Aprašo 18–20 punktuose nustatyta tvarka. Pagal kiekvienų metų kasmetinių vertinimų rezultatus paskirstoma 1/3 likusių lėšų MTEP ir menui. Šios lėšos kiekvienoje mokslo srityje ir mene universitetams ir institutams skirstomos proporcingai jų gautoms programų lėšoms, užsakymų lėšoms ir universitetų ir institutų mokslo (meno) darbų kasmetinio vertinimo įverčiams.

18. Pagal universitetų ir institutų gautas programų lėšas paskirstomų likusių lėšų MTEP ir menui suma sudaro 17 procentų visų universitetų ir institutų gautų programų lėšų sumos su sąlyga, kad skirstoma suma neviršija tokios pagal tų metų kasmetinio vertinimo rezultatus skirstomos likusių lėšų MTEP ir menui dalies procentais:

18.1. humanitarinių mokslų srityje – 5;

18.2. fizinių, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse – 15;

18.3. socialinių ir technologijos mokslų srityse – 20.

19. Pagal universitetų ir institutų gautas užsakymų lėšas paskirstomų likusių lėšų MTEP ir menui suma sudaro 17 procentų visų universitetų ir institutų gautų užsakymų lėšų sumos su sąlyga, kad skirstoma suma neviršija tokios pagal tų metų kasmetinio vertinimo rezultatus skirstomos likusių lėšų MTEP ir menui dalies procentais:

19.1. humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir menuose – 10;

19.2. fizinių ir biomedicinos mokslų srityse – 25;

19.3. žemės ūkio mokslų srityje – 35;

19.4. technologijos mokslų srityje – 30.

20. Pagal Aprašo 18 ir 19 punktų nuostatas nepaskirstytos likusios lėšos MTEP ir menui skirstomos pagal universitetų ir institutų mokslo (meno) darbų kasmetinio vertinimo įverčius.

21. Lėšos MTEP ir menui kolegijoms paskirstomos proporcingai kasmetinio kolegijų vertinimo rezultatams.

 

IV SKYRIUS

LĖŠŲ MTEP IR MENUI SKYRIMAS INSTITUCIJOMS

 

22. Lėšos MTEP ir menui valstybiniams universitetams ir institutams įskaičiuojamos į jų valstybės biudžeto asignavimus, tvirtinamus atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, o kolegijoms ir nevalstybiniams universitetams ir institutams – skiriamos ministro sprendimu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Institucijas reorganizuojant jungimo būdu, pasibaigusių institucijų MTEP ir meno veiklos rezultatai atitenka po reorganizavimo veikiančiai institucijai. Instituciją reorganizuojant skaidymo būdu, sprendime dėl reorganizavimo nustatoma kiekvienai reorganizuojamos institucijos daliai po išskaidymo tenkanti reorganizuojamos institucijos MTEP ir meno veiklos rezultatų dalis.

24. Institucijos MTEP ir meno veikla, vykdyta iki jos įregistravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre dienos, nevertinama.

25. Jei institucija Ministerijos nustatytais terminais nepateikė visų ar dalies duomenų apie jų MTEP ir meno veiklą, laikoma, kad su nepateiktais duomenimis susijusios institucijos MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatų reikšmės yra lygios nuliui.

26. Naujai įsteigtos valstybinės institucijos MTEP ir meno veikla finansuojama pagal atskirą Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą, numatantį finansavimą iki kalendorinių metų, kuriais bus vykdomas eilinis palyginamasis ekspertinis vertinimas, įskaitytinai.

 

––––––––––––––––––––