LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2020 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-1509 „DĖL SAVIVALDYBIŲ SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ, SPECIALIOJO UGDYMO CENTRŲ, SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ-DAUGIAFUNKCIŲ CENTRŲ, SKIRTŲ ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIEMS 2021 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO, SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, TURINČIŲ SPECIALIĄSIAS KLASES, SKIRTAS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, KURIOMS 2021 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO IR SAVIVALDYBIŲ BENDRŲJŲ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, KURIOSE 2020–2021 MOKSLO METAIS ĮSTEIGTOS SPECIALIOSIOS KLASĖS, SKIRTOS ŠALIES (REGIONO) MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, REORGANIZAVUS SPECIALIĄSIAS MOKYKLAS, KURIOMS 2021 METAIS BUS SKIRIAMA ŪKIO LĖŠŲ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 23 d. Nr. V-1629

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. V-1509 „Dėl Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo, Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo ir Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose 2020–2021 mokslo metais įsteigtos specialiosios klasės, skirtos šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, reorganizavus specialiąsias mokyklas, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Savivaldybių specialiųjų mokyklų, specialiojo ugdymo centrų, specialiųjų mokyklų-daugiafunkcių centrų, skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašą:

1.1. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Vilkaviškio r. Kybartų „Rasos“ mokykla.“;

1.2. pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Savivaldybių bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių specialiąsias klases, skirtas šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2021 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašą ir išdėstau 1 punktą taip:

1. Alytaus Dzūkijos mokykla.“

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius