LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR SKLEIDĖJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (VIRSIS) TECHNINIO APRAŠYMO (SPECIFIKACIJOS)

PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-891

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27 ir 28 punktais:

1Tvirtinu Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) techninį aprašymą (specifikaciją) (pridedama).

2Pavedu Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotiniui Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų nustatyta tvarka ir terminais pateikti šio registro tvarkytojui duomenis apie patvirtintą Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos (VIRSIS) techninį aprašymą (specifikaciją).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                           Mindaugas Kvietkauskas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA

 

 

 

 

TVIRTINU

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-891

_______________________________

 

 

 

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJŲ IR SKLEIDĖJŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (VIRSIS)

TECHNINIS APRAŠYMAS (SPECIFIKACIJA)

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. v1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

SUDERINTA

SUDERINTA

 

 

 

 

VĮ Registrų centro

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos

 

 

 

 

2019-02-25

raštu Nr. S-1267 (108.11E)

2019-10-24

raštu Nr. R-5799

2019-08-19

raštu Nr. 2-1875 (1.5)

2019-03-06

raštu Nr. S-153

 

 

SUDERINTA

SUDERINTA

SUDERINTA

SUDERINTA

 

 

 

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos

Visuomenės informavimo etikos asociacijos

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos

Informacinės visuomenės plėtros komiteto

 

 

 

 

2019-03-01

raštu Nr. (G-252) S-228

2019-08-14

raštu Nr. 66

2019-03-04

raštu Nr. SD-19-178

2020-06-26

raštu Nr. S-303(2020)


 

RENGĖJŲ SĄRAŠAS

 

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel.)

Parengta specifikacijos dalis

1.               

Birutė Mankevičiūtė

UAB „Forit“,

Projekto vadovė

birute@forit.lt

+370 5 266 1110

Parengta specifikacija visa apimtimi

2.               

Rasa Kunigėlytė

Valstybės įmonė Registrų centras, Juridinių asmenų IS skyriaus vadovė

Rasa.Kunigelyte@registrucentras.lt

+370 5 265 8447

Teiktos pastabos specifikacijai visa apimtimi

3.               

Eglė Paulauskė

Valstybės įmonė Registrų centras, Juridinių asmenų IS skyriaus produkto vadovė

Egle.Paulauske@registrucentras.lt

+370 5 268 8363

Teiktos pastabos specifikacijai visa apimtimi

4.               

Virginija Andrikonienė

Valstybės įmonė Registrų centras, IS architektūros skyriaus vyriausioji sistemų projektuotoja

Virginija.Andrikoniene@registrucentras.lt

+370 5 268 8357

Teiktos pastabos specifikacijai visa apimtimi

5.               

Kęstutis Girčys

Valstybės įmonė Registrų centras, IS architektūros skyriaus vadovas

Kestutis.Gircys@registrucentras.lt

+370 5 268 8242

Teiktos pastabos specifikacijai visa apimtimi

6.               

Dovilė Kazlauskienė

Valstybės įmonė Registrų centras, Juridinių asmenų registro departamento teisės skyriaus juriskonsultė

Dovile.Kazlauskiene@registrucentras.lt

Teiktos pastabos specifikacijai visa apimtimi

7.               

Toma Varžgalytė

Valstybės įmonė Registrų centras, Juridinių asmenų registro departamento teisės skyriaus juriskonsultė

Toma.Varzgalyte@registrucentras.lt

Teiktos pastabos specifikacijai visa apimtimi

8.               

Deividas Velkas

Kultūros ministerija,

Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas

Deividas.Velkas@lrkm.lt

+370 608 45993

Teiktos pastabos specifikacijai visa apimtimi

 

 

TURINYS

 

1. DOKUMENTŲ SĄRAŠAS............................................................................................................ 5

2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI............................................................................................... 7

3. ĮVADAS.......................................................................................................................................... 9

4. PROJEKTO TIKSLAS.................................................................................................................. 10

5. ESAMAS KOMPIUTERIZAVIMO LYGIS IR KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI      11

5.1 Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas ir esamas kompiuterizavimo lygis......................... 11

6. VEIKLOS REIKALAVIMAI...................................................................................................... 13

6.1 FUNKCINĖ SCHEMA........................................................................................................... 13

6.2 IŠORINIAI IR VIDINIAI DUOMENŲ SRAUTAI............................................................. 15

6.2.1  Išoriniai duomenų srautai................................................................................................... 15

6.2.2  Vidiniai duomenų srautai................................................................................................... 20

6.3 KONCEPCINIS DUOMENŲ MODELIS........................................................................ .....20

6.4 DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS....................................................................... 23

6.5 NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI.................................................................................... 24

6.5.1  Saugumo ir slaptumo (konfidencialumo) reikalavimai......................................................  24

6.5.2  Ergonominiai reikalavimai.................................................................................................  24

6.5.3  Atitikimo tarptautiniams ir geros praktikos standartams reikalavimai..............................  25

6.5.4  Reikalavimai techninėms priemonėms, veikimo charakteristikoms, papildomai programinei įrangai, realizavimo technologijoms...........................................................................................               25

6.5.5  Reikalavimai techninei dokumentacijai.............................................................................  26

6.5.6  Reikalavimai VIRSIS naudotojų mokymams.................................................................... 28

7. KAŠTAI IR NAUDA.................................................................................................................... 29

7.1 KŪRIMO KAŠTAI................................................................................................................. 29

7.2 NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS KAŠTAI........................................................................... 29

7.3 PROGNOZUOJAMA FINANSINĖ, EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ NAUDA............... 29

8. TEISINĖS IR ORGANIZACINĖS SĄLYGOS.......................................................................... 31

9. KŪRIMO PROJEKTO VALDYMAS.......................................................................................... 32

9.1 PROJEKTO VYKDYMO TVARKA..................................................................................... 32

9.2 PASIRINKTAS KŪRIMO BŪDAS...................................................................................... 34

9.3 FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR FINANSAVIMO TVARKA.......................................... 34

9.4 DARBŲ GRAFIKAI.............................................................................................................. 34

9.5 ATITIKIMO VEIKLOS IR REALIZAVIMO REIKALAVIMAMS VERTINIMAS (TESTAVIMAS)      36

9.6 DIEGIMAS IR TINKAMUMO NAUDOTI ĮVERTINIMAS.............................................. 36

10. PRIEDAI..................................................................................................................................... 38

10.1 PRIEDAS. PAKEITIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS............................................... 38

10.2 PRIEDAS. KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI (ESAMI)......................... 39

10.2.1   KM duomenų apie VIRS surinkimo ir viešinimo procesas.............................................  39

10.2.2   Esamas LRTK duomenų apie transliuotojus / retransliuotojus surinkimo ir viešinimo procesas....................................................................................................................................... 40

10.2.3   Esamas LRTK duomenų apie transliuotojų / retransliuotojų stebėseną ir pažeidimus surinkimo ir viešinimo procesas..................................................................................................                      42

10.2.4   Esamas LNB duomenų apie leidėjus surinkimo ir viešinimo procesas...........................  43

10.2.5   Esamas ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus surinkimo ir viešinimo procesas..........  44

10.2.6  Esamas VIEA duomenų apie VIRS pripažinimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai surinkimo ir viešinimo procesas................................................................................                    45

10.3 PRIEDAS. KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI (BŪSIMI)....................... 46

10.3.1   VIRS duomenų pateikimo būsimas procesas.................................................................. 46

10.3.2   KM duomenų apie transliuotojui / retransliuotojui nustatytą metinę įmoką pateikimo procesas....................................................................................................................................... 50

10.3.3   KM duomenų apie VIRS valdomos VIP (leidinio) tiražo patikrinimą pateikimo būsimas procesas....................................................................................................................................... 52

10.3.4   LRTK duomenų apie transliuotojų ir retransliuotojų pažeidimus pateikimo būsimas procesas....................................................................................................................................... 54

10.3.5   ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus pateikimo būsimas procesas.............................. 56

10.3.6   VIEA duomenų apie VIRS pripažinimą profesinės etikos nesilaikančių kategorijai pateikimo būsimas procesas........................................................................................................                                58

10.3.7   Įstaigų duomenų apie VIRS skirtas lėšas pateikimo būsimas procesas........................... 60

 


 

 

DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (toliau – VIRSIS) steigiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 1.1.4 priemonė „viešai ir neatlygintinai skelbti duomenis apie viešos informacijos rengėjus ir skleidėjus, juridinio asmens akcininkus, vadovus, leidinius, pajamas ir pajamų šaltinius, išlaidas ir naudos gavėjus, skatinant visuomenės informavimo priemonių viešumą ir skaidrumą“.

 

Teisės aktai, kuriais reglamentuojama kompiuterizuojama veiklos sritis:

 

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;

 

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-727 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;

 

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-728 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, saugos įgaliotinio ir administratorių skyrimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo“;

 

Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

 

Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-46 „Dėl Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-216 „Dėl Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Valstybės informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

 

Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“.

 

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

 

Elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą) ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai:

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

 

Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

 

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

 

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

 

Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

 

Elektroninių paslaugų kūrimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416(1.5E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“, 6.7 papunktyje ir 29 punkte nustatyti reikalavimai atsparumo įsilaužimui testavimui.

 


 

 

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

 

Sąvoka / sutrumpinimas

Paaiškinimas

Dalyvis

Juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu

DB

Duomenų bazė

DBVS

Duomenų bazių valdymo sistema

DVS

Dokumentų valdymo sistema

GYPAS

Gyventojų pajamų mokesčio informacinė sistema

GR

Gyventojų registras

IDS

Išoriniai duomenų srautai

IMIS

Integruota mokesčių informacinė sistema

IS

Informacinė sistema

Įstaigos

Įstaigos, kurių finansavimo šaltinis yra valstybės ar savivaldybės biudžetas ar kitas valstybės ar savivaldybės įsteigtas fondas, valstybės ar savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ar kita bendrovė, kurioje valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų arba skiria daugiau kaip pusę jų valdymo organų narių, ar šios bendrovės dukterinė bendrovė, taip pat kitas juridinis asmuo, kurio dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų balsų arba skiria daugiau kaip pusę jų valdymo organų narių

Išoriniai VIRS duomenų teikėjai

KM, Įstaigos, ŽEIT, VIEA, LRTK atstovai, teikiantys duomenis į VIRSIS apie VIRS

IVPK

Informacinės visuomenės plėtros komitetas

JA

Juridinis asmuo

JADIS

Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema

JAR

Juridinių asmenų registras

KM

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

KM DB

Kultūros ministerijos vidinė duomenų bazė

Konsultacinių paslaugų teikėjas

Viešojo pirkimo būdu parinktas konsultacinių paslaugų teikėjas, kuris parengė VIRSIS techninį aprašymą (specifikaciją)

LIBIS

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema

LIS

Licencijų informacinė sistema

LNB

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

LRTK

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Metinė įmoka

Visuomenės informavimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuota ir nustatyta metinė įmoka radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojui, retransliuotojui, kitam asmeniui, teikiančiam Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizua-linėmis priemonėmis paslaugų teikėjui už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą

Priežiūros institucijos

KM, LRTK, VIEA, ŽEIT

PVG

Projekto vykdymo grupė

PVPG

Projekto vykdymo priežiūros grupė

RC

Valstybės įmonė Registrų centras

Sąvoka / sutrumpinimas

Paaiškinimas

Reglamentas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Rimtas profesinis pažeidimas

Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1, 2 ir (ar) 3 dalies pažeidimas, už kurį viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui buvo skirta šio įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje nurodyta bauda arba taikytos šiame įstatyme numatytos kitos poveikio priemonės

Techninės priežiūros paslaugų teikėjas

Viešojo pirkimo būdu parinktas VIRSIS sukūrimo ir įdiegimo techninės priežiūros paslaugų teikėjas

VDS

Vidiniai duomenų srautai

VIEA

Visuomenės informavimo etikos asociacija

VIEK

Visuomenės informavimo etikos komisija

Viešosios informacijos rengėjas

Transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, rengiantis ar pateikiantis skleisti viešąją informaciją

Viešosios informacijos skleidėjas

Transliuotojas, retransliuotojas, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, parduodantis ar kitais būdais skleidžiantis viešąją informaciją visuomenei ir atsakantis už tos informacijos teisumą

VIĮ

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

VIĮ pakeitimas

2018 m. sausio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 17, 19, 22, 24, 49, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas

VIISP

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

VIP

Visuomenės informavimo priemonė

VIRS

Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai

VIRS audiovizualinėje srityje

Transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai

VIRSIS

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema

VIRSIS administratorius

VIRSIS tvarkytojo ir (ar) VIRSIS valdytojo įgalioti fiziniai asmenys, turintys techninę prieigą prie VIRSIS ir įgaliojimus keisti VIRSIS nustatymus, kurti klasifikatorius, informuoti VIRSIS duomenų teikėjus ir gavėjus, atlikti kitus veiksmus, susijusius su VIRSIS tvarkymu

VIRSIS DS nuostatai

VIRSIS duomenų saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-728 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, saugos įgaliotinio ir administratorių skyrimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo“

VIRSIS naudotojai

Visi VIRSIS naudotojai

VIRSIS nuostatai

VIRSIS nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-727 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

VMI

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

VRK

Vyriausioji rinkimų komisija

ŽEIT

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

 

ĮVADAS

 

Šiame dokumente aprašytas VIRSIS kūrimo reikalingumas, VIRSIS keliami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, kaštai ir nauda bei VIRSIS kūrimo planas.

 

VIRSIS kuriama siekiant sukurti centralizuotą, nacionaliniu lygmeniu veikiančią duomenų apie VIRS, kurie yra juridiniai asmenys, jų dalyvius, veiklą ir valdomas VIP surinkimo, apdorojimo bei atvaizdavimo programinę įrangą, kuri suteiktų visuomenei vieningą viešąją prieigą prie šių duomenų, užtikrintų jų stebėseną, kokybę, tikslumą bei savalaikiškumą.

 

VIRSIS valdytoja – KM.

 

VIRSIS tvarkytojas – RC.

 

VIRSIS nuostatai – patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-727 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

VIRSIS DS nuostatai – patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-728 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, saugos įgaliotinio ir administratorių skyrimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo“.

 


 

 

PROJEKTO TIKSLAS

 

VIRSIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti duomenis apie VIRS, kurie yra juridiniai asmenys, jų dalyvius, veiklą ir valdomas VIP, suteikiant visuomenei vieningą viešąją prieigą prie šių duomenų.

 

VIRSIS potiksliai:

 

1. Tvarkyti duomenis apie VIRS vykdomą veiklą, įskaitant jiems nustatytas metines įmokas už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą, padarytus rimtus profesinius pažeidimus ar pripažinimą profesinės etikos nesilaikančių kategorijai, jų dalyvius ir valdomas VIP;

 

Surinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie VIRS leidžiamų VIP (laikraščių ir žurnalų) tiražą ir jo patikrinimus;

 

Surinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie VIRS veiklos pajamas iš Įstaigų, politinės reklamos, taip pat paramos teikėjų suteiktą paramą;

 

Keistis duomenimis su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis;

 

Sisteminti, analizuoti ir apibendrinti VIRSIS kaupiamus ir naudojamus duomenis;

 

Viešai skelbti duomenis apie VIRS, jų dalyvius, veiklą ir valdomas VIP.

 

VIRSIS potikslių vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir matavimo būdai pateikiami 1 lentelėje.

 

1 lentelė. VIRSIS potikslių vertinimo kriterijai, matavimo vienetai ir matavimo būdai

VIRSIS uždavinių vertinimo kriterijai

Matavimo vienetai

Matavimo būdai

Sukurtas funkcionalumas, skirtas tvarkyti duomenis apie VIRS vykdomą veiklą, įskaitant jiems nustatytas metines įmokas už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą, padarytus rimtus profesinius pažeidimus ar pripažinimą profesinės etikos nesilaikančių kategorijai, jų dalyvius ir valdomas VIP

Numatyto funkcionalumo įgyvendinimas

Numatyto VIRSIS funkcionalumo įgyvendinimas testavimo būdu

Realizuotas funkcionalumas, skirtas duomenų apie VIRS leidžiamų VIP (laikraščių ir žurnalų) tiražą ir jo patikrinimus, surinkimui, kaupimui ir apdorojimui

Numatyto funkcionalumo įgyvendinimas

Numatyto VIRSIS funkcionalumo įgyvendinimas testavimo būdu

Realizuotas funkcionalumas, skirtas duomenų apie VIRS veiklos pajamas iš Įstaigų, partijų, taip pat paramos teikėjų suteiktos paramos surinkimas, kaupimas ir apdorojimas

Numatyto funkcionalumo įgyvendinimas

Numatyto VIRSIS funkcionalumo įgyvendinimas testavimo būdu

Sukurtos integracinės sąsajos, skirtos keistis duomenimis su kitais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis

Numatyto funkcionalumo įgyvendinimas

Numatyto VIRSIS funkcionalumo įgyvendinimas testavimo būdu

Realizuotas funkcionalumas, skirtas sisteminti, analizuoti ir apibendrinti VIRSIS kaupiamus ir naudojamus duomenis

Numatyto funkcionalumo įgyvendinimas

Numatyto VIRSIS funkcionalumo įgyvendinimas testavimo būdu

Sukurtas funkcionalumas, skirtas viešai skelbti duomenis apie VIRS, jų dalyvius, veiklą ir valdomas VIP

Numatyto funkcionalumo įgyvendinimas

Numatyto VIRSIS funkcionalumo įgyvendinimas testavimo būdu

 

ESAMAS KOMPIUTERIZAVIMO LYGIS IR KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI

 

Kompiuterizuojamo objekto apibūdinimas ir esamas kompiuterizavimo lygis

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 342 pavedė KM vykdyti Vyriausybės įgaliotos institucijos visuomenės informavimo srityje funkcijas. Remiantis VIĮ 24 straipsniu ir Duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinių visuomenės informavimo priemonių valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašu, KM kaupia ir viešai skelbia duomenis apie vietinius, regioninius, nacionalinius laikraščius, žurnalus, informacines VIP ir jų dalyvius, taip pat apie valdymo organus ir jų narius, apie turtinius santykius ir (ar) jungtinę veiklą, siejančią dalyvius su kitais VIRS ir (ar) jų dalyviais.

 

Vadovaudamasi Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮV-216, KM taip pat kaupia ir viešai skelbia duomenis apie nurodytų VIP tiražą.

 

VIRS duomenys šiuo metu yra iš dalies kompiuterizuotai tvarkomi šiose sistemose ir registruose – JAR, GR, JADIS, LIS, GYPAS, IMIS, VRK IS, LIBIS ir KM DB.

 

VIRS reguliavimo sektoriaus priežiūrą atlieka ir duomenis apie VIRS kaupia šios Priežiūros institucijos:

 

·        VIEA, kurioje sudaryta VIEK nagrinėja ir fiksuoja profesinės etikos pažeidimus;

 

·        LRTK, kuri išduoda transliavimo ar retransliavimo licencijas, vykdo visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjų stebėseną, nagrinėja ir fiksuoja pažeidimus;

 

·        ŽEIT, kuri vykdo VIRS stebėseną, nagrinėja ir fiksuoja pažeidimus.

 

Įstaigos, remiantis VIĮ pakeitimu, taip pat privalės teikti duomenis apie VIRS lėšas, gautas iš sandorio ar administracinio akto pagrindu per kalendorinius metus.

 

VIRS duomenys šiuo metu yra renkami ir tvarkomi įvairiais būdais (rankiniu, automatiniu ir kt.):

 

·        Gaunamos deklaracijos popieriniu formatu ir duomenys suvedami į KM DB;

 

·        Jungiamasi prie išorinių IS ar registrų ir rankiniu būdu išrenkami reikiami duomenys;

 

·        Gaunami duomenys iš kitų institucijų, kurios informaciją teikia popieriniu formatu (tiesiogiai, registruotu paštu).

 

Pagrindinė Projektu sprendžiama problema yra ta, jog duomenys apie VIRS yra renkami skirtingų institucijų ir visuomenei pateikiami skirtinguose šaltiniuose ir yra neaktualūs, taip pat nepateikiami istoriniai duomenys. Nepakankamas VIRS duomenų atskleidimas sudaro prielaidas korupcijos veiksnių radimuisi viešajame sektoriuje, apsunkina šių subjektų priežiūrą ir stebėseną.

 

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d., įsigaliojus VIĮ pakeitimui, VIRSIS KM nustatyta tvarka turi būti pateikiami, o jiems pasikeitus atnaujinami duomenys apie VIRS, kurie yra juridiniai asmenys, išskyrus nurodytus VIĮ 22 straipsnio 8 dalyje, taip pat kiti duomenys apie VIRS veiklą.

 

VIĮ pakeitime nustatyta, kad VIRSIS pateikti duomenys, išskyrus fizinio asmens kodą, skelbiami viešai ir neatlygintinai Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka.

 

Atsižvelgiant į pirmiau išvardintas problemas bei remiantis teisės aktais, sukuriant VIRSIS planuojama kompiuterizuoti šias atliekamas veiklas:

 

·        Duomenų apie VIRS vykdomą veiklą, įskaitant jiems nustatytas metines įmokas, padarytus rimtus profesinius pažeidimus ar pripažinimą profesinės etikos nesilaikančių kategorijai, jų dalyvius, valdymo organus ir jų narius, VIRS valdomas VIP ir jų veiklą surinkimas, kaupimas ir apdorojimas;

 

·        Duomenų apie VIRS leidžiamų VIP (laikraščių ir žurnalų) tiražą ir jo patikrinimus surinkimas, kaupimas ir apdorojimas;

 

·        Duomenų apie VIRS veiklos pajamas iš Įstaigų, partijų, taip pat paramos teikėjų suteiktos paramos surinkimas, kaupimas ir apdorojimas;

 

·        Duomenų apie VIRS viešinimas.

 

Šiuo metu KM ir VIRS priežiūrą atliekančių institucijų vykdomų veiklos procesų ir VIRSIS planuojamų kompiuterizuoti veiklos procesų diagramos bei aprašymai pateikiami 10.2 ir 10.3 prieduose.

 


 

 

VEIKLOS REIKALAVIMAI

 

FUNKCINĖ SCHEMA

 

VIRSIS funkcinė schema grafiškai atvaizduojama 1 paveiksle.

1 pav. VIRSIS funkcinė schema

 

 

2 lentelėje apibendrintai aprašomi VIRSIS posistemiai ir realizuojami funkcionalumai.

 

2 lentelė. VIRSIS posistemių aprašymas

 

Posistemis

 

Paskirtis

 

Duomenų įvedimo posistemis

 

Posistemį sudaro – VIRS sritis ir tvarkytojo sritis. Posistemis skirtas VIRS, jų dalyvių, informacijos apie veiklą ir valdomų VIP įvedimui, koregavimui ir tvarkymui.

 

Posistemis taip pat realizuos priminimų išoriniams VIRS atstovams apie periodinį duomenų pateikimą (atskaitomybę) KM bei pranešimų apie poreikį patikslinti pateiktus duomenis išsiuntimą.

 

Duomenų analizės ir statistinės informacijos posistemis

 

Duomenų analizės ir statistinės informacijos posistemyje užtikrina su VIRS susijusios informacijos standartinių ataskaitų, atvirų duomenų peržiūrą, ataskaitų pagal poreikį („Ad-hoc“) formavimą, atvaizduojant sukauptus duomenis ir / ar iš jų apskaičiuotus rodiklius įvairiomis formomis – lentelėmis, grafikais kurie leis greitai, patogiai bei suprantamai analizuoti duomenis, duomenų kitose sistemose, DB bei, esant poreikiui naudoti pakartotinai.

 

Duomenų elektroninių paslaugų teikimo posistemis

 

Posistemį sudaro informacijos apie VIRS viešinimo komponentas ir naujienų komponentas.

 

VIRS viešinimo komponentas skirtas informacijos apie VIRS, jų dalyvius, veiklą ir valdomas VIP paieškai ir sklaidai bei duomenų rinkmenų apie VIRS, jų dalyvius, veiklą ir valdomas VIP teikimą ir grafinį informacijos atvaizdavimą, panaudojant grafinio įrankio funkcijas. Komponentas taip pat užtikrins galimybę formuoti ataskaitas apie VIRS pagal pasirinktus kriterijus ir pasirinktus duomenis apie VIRS ir jų dalyvius parsisiųsti pasirinktu atvirų duomenų formatu.

 

VIRS atstovų ir išorinių VIRS duomenų teikėjų identifikacija vykdoma VIISP priemonėmis.

 

Duomenų mainų su kitomis sistemomis posistemis

 

Duomenų mainų su kitomis sistemomis posistemis skirtas:

 

1. Duomenų mainų su išorinėmis informacinėmis sistemomis ar registrais užtikrinimui;

 

2. Duomenų mainų su RC bendrojo naudojimo IT komponentais užtikrinimui.

 

Administravimo posistemis

 

Posistemis apima administravimo modulį ir turinio valdymo modulį.

 

Turinio valdymo modulis skirtas publikuoti informacijai VIRSIS išoriniame portale ir atlikti bendrines turinio valdymo funkcijas, t. y. funkcijas, kurios supaprastina VIRSIS turinio (tekstinio ir grafinio) valdymą taip, kad sukuriant bei keičiant turinį ar jo struktūrą nereikėtų jokių specialiųjų (programavimo) žinių.

 

Administravimo modulis užtikrins sistemos parametrų administravimą, el. formų tvarkymą pagal naujas teisės aktų redakcijas ir iškylančius naujų duomenų poreikius, veiksmų auditavimą (IS atliktų veiksmų saugojimą ir kaupimą), klasifikatorių tvarkymą. Klasifikatorių sąrašas pateikiamas 4 lentelėje.

 

Išorinių VIRS duomenų teikėjų duomenys, jų teisės ir rolės bus tvarkomos RC vartotojų posistemėje.

 

IŠORINIAI IR VIDINIAI DUOMENŲ SRAUTAI

 

Išoriniai duomenų srautai

 

VIRSIS išoriniai duomenų srautai (toliau – IDS) pavaizduoti 2 paveiksle.

 

 

2 pav. Išoriniai informacijos srautai

 

Kuriamos integracijos (sąsajos) bus įrašomos VIISP kataloge vadovaujantis „Priemonių, kurių reikia prašomam valstybės ar žinybinio registro (kadastro) ar valstybės informacinės sistemos duomenų, valstybės ar žinybinio registro (kadastro) informacijos formatui ir (ar) turiniui parengti ir (ar) apdoroti, užsakymo, sukūrimo ir atlyginimo už jas tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 134 „Dėl priemonių, kurių reikia prašomam valstybės ar žinybinio registro (kadastro) ar valstybės informacinės sistemos duomenų, valstybės ar žinybinio registro (kadastro) informacijos formatui ir (ar) turiniui parengti ir (ar) apdoroti, užsakymo, sukūrimo ir atlyginimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

VIRSIS IDS, vaizduojami 2 paveiksle, detaliai apibūdinami 3 lentelėje.

 

 

 

3 lentelė. Išoriniai duomenų srautai

Srauto identifikatorius

Duomenis gaunanti

IS

Duomenis teikianti

IS

Duomenų aprašymas

Periodiškumas

Duomenų formatas

Perdavimo būdas

IDS1

VIRSIS

VIISP (IVPK)

VIISP teikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas.

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS2

VIRSIS

JAR (RC)

Iš JAR teikiama nuoroda į JAR įregistruoto juridinio asmens, kuris yra VIRS, duomenis:

·    pavadinimas;

·    įregistravimo data;

·    išregistravimo data;

·    teisinė forma;

·    teisinis statusas;

·    kodas;

·    buveinės adresas;

·    elektroninio pašto adresas ir telefono ryšio numeris;

·    valdymo organo (organų) nario (narių):

o vardas (vardai), pavardė (pavardės);

o asmens kodas; jeigu valdymo organo narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

·    paskutiniai Juridinių asmenų registrui pateikti metinių finansinių ataskaitų (metinių veiklos ataskaitų) dokumentai, jų patvirtinimo, pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui datos.

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS3

VIRSIS

GR (RC)

Iš GR teikiama nuoroda į GR įregistruoto fizinio asmens kodą.

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS4

VIRSIS

JADIS (RC)

JADIS teikiama nuoroda į JADIS įrašytą VIRS duomenis:

·    kai dalyvis fizinis asmuo:

o vardas, pavardė;

o asmens kodas; jei dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

·    kai dalyvis juridinis asmuo:

o pavadinimas;

o kodas; jei dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas ir registro, kuriame įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas;

o teisinė forma;

o jeigu juridinio asmens (dalyvio) dalyvis yra juridinis asmuo, teikiami duomenys ir apie jo dalyvius[1];

·    nuosavybės teise turimas ar valdomas viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo įnašo dydis arba akcijų skaičius; kai akcija priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybes teise, nurodomi kiekvieno iš jų duomenys, ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo;

·    tapimo dalyviu data;

·    dalyvio pabaigos data.

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS5

VIRSIS

LIS (RC)

Iš LIS teikiama nuoroda į LIS įregistruoto VIRS licencijuojamos veiklos duomenis:

·    licencijos numeris;

·    licencijuojamos veiklos pavadinimas;

·    licenciją išdavusios institucijos pavadinimas ir kodas;

·    licencijos išdavimo data;

·    licencijos galiojimo pradžios data;

·    licencijos galiojimo pabaigos data;

·    licencijos aktuali būsena;

·    licencijuojamos veiklos galiojimo vietos (adresas arba teritorija ir kiti duomenys, jei taikoma);

·    nuoroda į licencijos dokumentą (jei nuoroda yra saugoma).

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS6

VIRSIS

GYPAS (VMI)

Iš VMI GYPAS į VIRSIS teikiami duomenys apie VIRS fizinio asmens (gyventojo) suteiktą pajamų mokesčio paramą, jeigu to paties paramos teikėjo per vienerius kalendorinius metus suteiktos paramos suma viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį:

·    vardas, pavardė;

·    asmens kodas; jeigu paramos teikėjas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

·    paramos suma;

·    jei parama gauta kaip turtas, kurio vertė viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį, papildomai nurodoma:

o turto, gauto kaip parama, pavadinimas;

o turto vertė.

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS7

VIRSIS

IMIS (VMI)

Iš VMI IMIS į VIRSIS teikiami duomenys apie VIRS juridinio asmens suteiktą paramą, jeigu to paties paramos teikėjo per vienerius kalendorinius metus suteiktos paramos suma viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį:

·    pavadinimas;

·    kodas; jei paramos teikėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomi valstybės ir registro, kuriame įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimai;

·    paramos suma;

·    jei parama gauta kaip turtas, kurio vertė viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį, papildomai nurodoma:

o turto, gauto kaip parama, pavadinimas;

o turto vertė.

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS8

VIRSIS

LIBIS (LNB)

Iš LIBIS į VIRSIS teikiami leidybiniai duomenys:

·    leidinio tarptautinis standarto tipas ir numeris.

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

IDS9

VIRSIS

VRK IS (VRK)

Iš VRK IS į VIRSIS teikiami duomenys apie VIRS pajamas iš politinės reklamos:

·    kai politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais paskleista politinė reklama, yra fizinis asmuo: vardas, pavardė; asmens kodas;

·    kai politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais paskleista politinė reklama, yra juridinis asmuo: pavadinimas; kodas;

·    kai politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais paskleista politinė reklama, yra fizinių asmenų grupė – grupės pavadinimas;

·    pajamų, gautų už politinės reklamos skleidimą, suma (politinės reklamos kaina).

Pagal poreikį

Struktūrizuoti duomenys

Leidžiamosios kreipties būdu

 

 

Vidiniai duomenų srautai

 

VIRSIS nerealizuoja vidinių duomenų srautų, t. y. tarp VIRSIS posistemių nėra vykdomi duomenų mainai. VIRSIS posistemiai savarankiškai skaito ir rašo vienoje VIRSIS duomenų bazėje.

 

KONCEPCINIS DUOMENŲ MODELIS

 

VIRSIS duomenų grupės ir duomenys aprašyti 4 lentelėje.

 

4 lentelė. VIRSIS duomenų grupės ir duomenys

Nr.

Duomenų grupė

Duomenų aprašymas

Duomenys apie VIRS

1.

Bendrieji VIRS duomenys

 

VIRSIS nuostatų

14.2 papunktis;

15.2 papunktis

·    nuoroda į JAR duomenis apie juridinį asmenį:

o pavadinimas;

o įregistravimo data;

o išregistravimo data;

o teisinė forma;

o teisinis statusas;

o kodas;

o buveinės adresas;

o elektroninio pašto adresas ir telefono ryšio numeris;

o valdymo organo (organų) nario (narių):

§ vardas (vardai), pavardė (pavardės);

§ asmens kodas; jeigu valdymo organo narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

o paskutiniai JAR pateikti metinių finansinių ataskaitų (metinių veiklos ataskaitų) dokumentai, jų patvirtinimo, pateikimo JAR tvarkytojui datos

2.

VIRS dalyvių duomenys

 

VIRSIS nuostatų

14.3 papunktis;

14.5.1 papunktis;

15.3 papunktis

·    nuoroda į GR kaupiamus fizinio asmens (kai duomenys apie dalyvį nekaupiami JADIS) duomenis:

o asmens kodas;

o vardas (vardai);

o pavardė (pavardės);

·    nuoroda į JADIS duomenis (kai juridinių asmenų duomenys kaupiami JADIS) apie juridinio asmens dalyvius:

o kai dalyvis fizinis asmuo:

§ vardas, pavardė;

§ asmens kodas; jei dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

o kai dalyvis juridinis asmuo:

§ pavadinimas;

§ kodas; jei dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas ir registro, kuriame įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas;

§ teisinė forma;

§ jeigu juridinio asmens (dalyvio) dalyvis yra juridinis asmuo, teikiami duomenys ir apie jo dalyvius. Dalyviai detalizuojami iki fizinio asmens, nurodant kiekvieno jų duomenis, jeigu šie duomenys yra kaupiami JADIS;

o nuosavybės teise turimas ar valdomas VIRS įnašo dydis arba akcijų skaičius; kai akcija priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybes teise, nurodomi kiekvieno iš jų duomenys ir kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo;

o tapimo dalyviu data;

o dalyvio pabaigos data

3.

Duomenys apie VIRS licencijas

 

VIRSIS nuostatų

14.4 papunktis;

15.4 papunktis

·    nuoroda į LIS duomenis apie licenciją (licencijas), jei VIRS pagal VIĮ užsiima licencijuojama veikla:

o licencijos numeris;

o licencijuojamos veiklos pavadinimas;

o licenciją išdavusios institucijos pavadinimas ir kodas;

o licencijos išdavimo data;

o licencijos galiojimo pradžios data;

o licencijos galiojimo pabaigos data;

o licencijos aktuali būsena;

o licencijuojamos veiklos galiojimo vietos (adresas arba teritorija ir kiti duomenys, jei taikoma);

o nuoroda į licencijos dokumentą (jei nuoroda yra saugoma)

4.1

Duomenys apie VIRS rimtus profesinius pažeidimus

 

VIRSIS nuostatų

14.7 papunktis

·    nustatytas VIĮ 19 straipsnio 1, 2 ir (ar) 3 dalies pažeidimas;

·    poveikio priemonė, pritaikyta už pažeidimą;

·    pažeidimo nustatymo (sprendimo, nutarimo) data;

·    dokumento, kuriuo nustatytas pažeidimas (sprendimo, nutarimo), numeris;

·    poveikio priemonės galiojimo pabaigos data;

·    pažeidimą nustačiusios institucijos pavadinimas ir kodas;

·    dokumentas, kuriame nustatytas pažeidimas, jei toks dokumentas ar jo dalis skelbiami viešai

4.2

Duomenys apie profesinės etikos nesilaikančius VIRS, kuriuos tokiais pripažino VIEK

 

VIRSIS nuostatų

14.8 papunktis

·    pripažinimo profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai data;

·    dokumento, kuriuo VIRS pripažintas profesinės etikos nesilaikančių kategorijai, numeris;

·    poveikio priemonės galiojimo pabaigos data;

·    dokumentas, kuriuo VIRS pripažintas profesinės etikos nesilaikančių kategorijai, jei jis ar jo dalis skelbiami viešai

5.

Duomenys apie VIRS nustatytą metinę įmoką

 

VIRSIS nuostatų

14.9 papunktis

·    metinės įmokos dydis;

·    metinės įmokos nustatymo (pakeitimo) data;

·    metinės įmokos galiojimo data;

·    dokumento, kuriuo nustatyta (pakeista) metinė įmoka, numeris;

·    metinę įmoką nustačiusios (pakeitusios) institucijos pavadinimas ir kodas;

·    dokumentas, kuriuo nustatyta (pakeista) metinė įmoka

6.1

Duomenys apie VIRS pajamas iš politinės reklamos

 

VIRSIS nuostatų

14.12 papunktis;

15.7 papunktis

·    nuoroda į VRK IS įregistruotas VIRS pajamas iš politinės reklamos:

o kai politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais paskleista politinė reklama, yra fizinis asmuo:

§ vardas, pavardė;

§ asmens kodas;

o kai politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais paskleista politinė reklama, yra juridinis asmuo:

§ pavadinimas;

§ kodas;

o kai politinės kampanijos dalyvis, kurio interesais paskleista politinė reklama, yra fizinių asmenų grupė:

§ grupės pavadinimas;

o pajamų, gautų už politinės reklamos skleidimą, suma (politinės reklamos kaina)

6.2

Duomenys apie VIRS pajamas iš Įstaigų

 

VIRSIS nuostatų

14.13 papunktis

·    lėšų šaltinis – Įstaigos pavadinimas ir kodas;

·    sandorio ar administracinio akto rūšis;

·    lėšų, gautų sandorio ar administracinio akto pagrindu, suma

6.3

Duomenys apie fizinių asmenų (gyventojų) ir juridinių asmenų VIRS suteiktą paramą

 

VIRSIS nuostatų

14.14 papunktis;

14.15 papunktis;

15.8 papunktis;

15.9 papunktis

·    informacija apie GYPAS įregistruotą gyventojų pajamų mokesčio paramą VIRS:

o kai paramą suteikė fizinis asmuo, jeigu to paties paramos teikėjo per vienerius kalendorinius metus suteiktos paramos suma viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį:

§ vardas, pavardė;

§ asmens kodas; jeigu paramos teikėjas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

§ paramos suma;

§ jei parama gauta kaip turtas, kurio vertė viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį, papildomai nurodoma:

ü turto, gauto kaip parama, pavadinimas;

ü turto vertė

·    informacija apie IMIS įregistruotą juridinių asmenų suteiktą paramą VIRS:

o kai paramą suteikė juridinis asmuo, jeigu to paties paramos teikėjo per vienerius kalendorinius metus suteiktos paramos suma viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį:

§ pavadinimas;

§ kodas; jeigu paramos teikėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomi valstybės ir registro, kuriame įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimai;

§ paramos suma;

§ jei parama gauta kaip turtas, kurio vertė viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį, papildomai nurodoma:

ü turto, gauto kaip parama, pavadinimas;

ü turto vertė

Duomenys apie VIRS valdomą (valdomas) VIP

7.1

Duomenys apie VIP

 

VIRSIS nuostatų

14.1 papunktis

·    pavadinimas;

·    identifikavimo numeris (suteikiamas VIRSIS automatizuotu būdu);

·    steigimo data;

·    įregistravimo data;

·    išregistravimo data;

·    rūšis;

·    kategorija

7.2

Asmenų, atsakingų už VIP turinį, duomenys

 

VIRSIS nuostatų

14.5.2 papunktis;

14.6 papunktis

·    nuoroda į GR kaupiamus fizinio asmens duomenis:

o asmens kodas;

o vardas (vardai);

o pavardė (pavardės);

·    įgaliojimų pradžios data;

·    įgaliojimų pabaigos data

7.3

Duomenys apie VIP (leidinio) tiražą

 

VIRSIS nuostatų

14.10 papunktis

·    leidinio išspausdintų egzempliorių ir metrikoje nurodomas tiražas ir jo pateikimo data;

·    duomenys apie tai, ar leidinyje spausdinama reklama ir šių duomenų pateikimo data;

·    leidinio tiražo tikrinimo duomenys (jei tikrinimas buvo atliktas):

o tiražo tikrinimo data;

o tiražą tikrinusios institucijos pavadinimas ir kodas;

o išvada dėl patikrinto tiražo atitikties;

o dokumentas, kuriame užfiksuoti leidinio tiražo tikrinimo duomenys

7.4

Kiti leidybiniai duomenys

 

VIRSIS nuostatų

14.11 papunktis;

15.6 papunktis

·    leidinio tarptautinis standarto tipas ir numeris

Klasifikatorių duomenys

8.

Klasifikatorių duomenys

·    VIP rūšių klasifikatorius;

·    VIP kategorijų klasifikatorius;

·    pažeidimų klasifikatorius;

·    poveikio priemonių, pritaikytų už pažeidimą klasifikatorius;

·    pažeidimą nustačiusių institucijų klasifikatorius;

·    pripažinimo profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai klasifikatorius;

·    leidinyje spausdinamų reklamų klasifikatorius;

·    išvadų dėl patikrinto tiražo atitikties klasifikatorius;

·    Įstaigų pavadinimų ir kodų klasifikatorius;

·    sandorių ir administracinių aktų rūšių klasifikatorius

 

DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

VIRSIS naudotojams pagal jų prieigos teises prieinami ir teikiami duomenys aprašyti 5 lentelėje.

 

5 lentelė. VIRSIS naudotojams prieinami / teikiami duomenys

Nr.

VIRSIS naudotojai

Teikiama informacija / duomenys

1.

KM ir RC darbuotojai

Visi 4 lentelėje nurodyti duomenys

2.

LRTK atstovas (-ai)

Visi 4 lentelėje nurodyti duomenys

3.

VIEK atstovas (-ai)

Visi 4 lentelėje nurodyti duomenys

4.

ŽEIT atstovas (-ai)

Visi 4 lentelėje nurodyti duomenys

5.

VIRS atstovas (-ai)

Visi 4 lentelėje nurodyti duomenys

6.

Įstaigos atstovas (-ai)

Visi 4 lentelėje nurodyti duomenys, išskyrus fizinių asmenų kodus ir užsienio fizinių asmenų gimimo datas

7.

Plačioji visuomenė

Visi 4 lentelėje nurodyti duomenys, išskyrus fizinių asmenų kodus ir užsienio fizinių asmenų gimimo datas

 

Pakartotiniam panaudojimui atvirais formatais bus prieinami VIRSIS kaupiami nuasmeninti VIRS duomenys.

 

NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

 

Saugumo ir slaptumo (konfidencialumo) reikalavimai

 

Vadovaujantis Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-728 „Dėl Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų tvirtinimo, saugos įgaliotinio ir administratorių skyrimo bei saugos politiką įgyvendinančių dokumentų rengimo“, 21 punktu, VIRSIS pagal joje tvarkomos informacijos svarbą priskiriama trečiajai kategorijai.

 

VIRSIS ir joje tvarkomos elektroninės informacijos saugumui ir slaptumui keliami reikalavimai atitiks trečiai kategorijai taikomus elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus, nustatytus šio techninio aprašymo 1 skyriaus 4 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

VIRSIS asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

Ergonominiai reikalavimai

 

VIRSIS naudotojo sąsaja atitinka šiuos ergonominius reikalavimus:

 

VIRSIS naudotojo sąsaja nepriklauso nuo operacinės sistemos, veikia interneto naršyklės pagrindu bei yra pritaikyta korektiškam informacijos atvaizdavimui su Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox naršyklių naujausiomis ir dviem senesnėmis versijomis;

 

VIRSIS naudotojo sąsaja yra lietuviu kalba bei užtikrina lietuvių kalbos rašmenų naudojimą;

 

VIRSIS naudotojų sąsajos valdymas remiasi pelės ir klaviatūros įrenginiais;

 

Realizuotas naudojimo patogumą užtikrinantis funkcionalumas:

 

TAB klavišo seka einant per duomenų įvedimo laukus;

 

Užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant grafinio objekto;

 

VIRSIS naudotojo sąsajos klaidų pranešimai suformuluoti taip, kad VIRSIS naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą;

 

Pranešimai VIRSIS naudotojui pateikiami lietuvių kalba, VIRSIS administratoriui skirti pranešimai pateikiami lietuvių ar anglų kalbomis;

 

Duomenų suvedimo patogumui naudojami žymimieji langeliai, pasirinkimo akutės, iškrentantys sąrašai;

 

Suvedimo ir importavimo klaidų sumažinimui realizuotos duomenų tikrinimo taisyklės (privalomi laukai, reikšmių ribos ir pan.);

 

VIRSIS naudotojas, būdamas bet kurioje VIRSIS vietoje, bet kurią kitą reikiamą VIRSIS vietą gali pasiekti minimaliu atliekamų veiksmų kiekiu;

 

VIRSIS naudotojo sąsajai keliami ergonominiai reikalavimai atitiks LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“ standartą.

 

Atitikimo tarptautiniams ir geros praktikos standartams reikalavimai

 

VIRSIS atitiks šiuos tarptautinius ir gerosios praktikos standartus:

 

VIRSIS naudotojo sąsaja atitiks WEB 2.0 ne žemesnes kaip 1.0 W3C XHTML bei 2 lygio CSS2 arba lygiavertes specifikacijas pagal Europos Sąjungos WAI (angl. Web Accessibility Initiative) WCAG 2.0 (angl. Web Content Accessibility Guidelines 2.0) ar lygiavertes gaires;

 

VIRSIS naudotojo sąsaja bus intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti VIRSIS naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus, tarp jų LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika. 110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“ standartą arba lygiavertį standartą;

 

Informacijai teikti bus naudojami atviri formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (pvz., HTML, PDF/A, PDF, JPEG, XML ir kt.);

 

VIRSIS saugumo priemonės užtikrins apsaugą nuo pagrindinių per tinklą vykdomų atakų: SQL įskverbties (angl. SQL injection), XSS (angl. Cross-site scripting), atkirtimo nuo paslaugos (angl. DOS), dedikuoto atkirtimo nuo paslaugos (angl. DDOS) ir kitų; pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP)) interneto svetainėje www.owasp.org;

 

Duomenų mainams realizuoti naudojami WS.

 

Reikalavimai techninėms priemonėms, veikimo charakteristikoms, papildomai programinei įrangai, realizavimo technologijoms

 

VIRSIS koncepciją sudarys eilė tarpusavyje susijusių komponentų, kurie užtikrina reikiamą sistemos veikimą (našumą, prieinamumą, saugumą) yra lengvai prižiūrima, atnaujinama ir plėtojama;

 

VIRSIS realizuota pagal daugiapakopės (angl. multi-tier, N-tier) architektūros reikalavimus, ją sudarys ne mažiau kaip 3 hierarchiniai lygmenys:

 

Atvaizdavimo lygis (VIRSIS naudotojo sąsaja) – užtikrina VIRSIS naudotojo sąveiką su VIRSIS bei informacijos pateikimą VIRSIS naudotojui,

 

Veiklos logikos lygis – užtikrina veiklos funkcijų įgyvendinimą dirbant su VIRSIS,

 

DB lygis – užtikrina duomenų saugojimą;

 

VIRS atstovai ir išoriniai VIRS duomenų teikėjai dirbs per interneto naršyklę, kuri iš esmės yra nepriklausoma nuo naudojamos operacinės sistemos, kas leis efektyviai panaudoti visus prie tinklo prijungtus kompiuterius, turinčius interneto naršyklę. Atvaizdavimo lygis užtikrins iš žemesnio lygio gaunamų struktūrizuotų duomenų apdorojimą pagal apibrėžtas taisykles ir tokių duomenų perdavimą atvaizdavimui į naudotojo lygį. Veiklos logikos lygis užtikrins veiklos procesų ir taisyklių taikymą VIRSIS veikimo logikoje. Duomenų lygyje bus kaupiami ir saugomi VIRSIS veikimui ir naudojimui reikalingi duomenys. Integracinis lygis realizuos sąsajas su išorinėmis sistemomis ar kitais savarankiškais programiniais komponentais (žemėlapių atvaizdavimo, duomenų analitikos);

 

Siekiant našumo bus užtikrinta, kad daugelio laukų reikšmių teisingumas būtų tikrinamas VIRSIS naudotojo klientinėje sąsajoje nesikreipiant į tarnybinę stotį. Mažos apimties pasirinkimai bus pateikiami išskleidžiamuose sąrašuose. Reikšmių, kurių teisingumui reikia atlikti patikrinimą su VIRSIS esančiais duomenimis, tikrinimas bus atliekamas serveryje. Nustačius klaidas jos bus grąžinamos pateikiant pranešimą, skirtą VIRSIS naudotojui, bei informaciją, skirtą VIRSIS administratoriui, kad būtų galima atlikti išsamią klaidos analizę;

 

VIRS atstovams ir išoriniams VIRS duomenų teikėjams prisijungus prie VIRSIS, bus pateikiama pagal jų įstaigą sukonfigūruota naudotojų darbo aplinka ir prieinami jų įstaigos darbui būtini duomenys. VIRSIS naudotojo sąsajoje bus lietuvių kalba realizuotos pagalbos priemonės;

 

VIRSIS integralumo užtikrinimui ir duomenų mainams su išorinėmis sistemomis bus naudojami teisės aktais nustatyti reikalavimai integracijai. Duomenų pateikimo metu, naudojantis VIRSIS klasifikatoriais ir žinynais, bus užtikrintas duomenų integralumas tarp skirtingų sistemos komponentų, t. y. vienoje vietoje pakeitus duomenis, kituose VIRSIS komponentuose duomenys taip pat pasikeis.

 

Bendroji architektura

3 pav. Bendroji architektūra

 

Duomenų mainai su išorinėmis sistemomis bus vykdomi pagal aktualias atitinkamų informacinių sistemų duomenų mainų specifikacijas, tokiu būdu užtikrinant reikiamą duomenų rinkinį bei perduodant tinkamais pranešimais nustatytu laiku.

 

Reikalavimai VIRS atstovų ir išorinių VIRS duomenų teikėjų darbo vietoms:

 

Turi būti įdiegta antivirusinė programinė įranga;

 

Turi būti įjungtas automatinis operacinės sistemos naujienų parsiuntimas ir įdiegimas;

 

Turi būti įdiegta Chrome, Internet Explorer, Edge arba Firefox naršyklė.

 

Reikalavimai VIRSIS tarnybinėms stotims – turi būti įdiegta CentOS 6.5 ar naujesnė versijos operacinė sistema.

 

Reikalavimai techninei dokumentacijai

 

Diegėjas parengs šią techninę dokumentaciją:

 

Projektavimo etapo kuriamai komponentų apimčiai dokumentus (dokumentuose turi būti detalizuoti panaudojimo atvejai (pageidautina pateikiant atskirą projektavimo dokumente skyrių atskirai kiekvienam panaudojimo atvejų grupei), pateikti detalūs vykdomų funkcijų aprašymai, įėjimo / išėjimo kriterijai, įvedamų ar gaunamų duomenų korektiškumo tikrinimo, konvertavimo ir saugojimo DB funkcijos).

 

VIRSIS architektūros dokumentai (dokumentuose turi būti pateikti VIRSIS architektūros, duomenų archyvavimo, saugumo, patikimumo, integracinių sąsajų sprendimai, lygių paskirstymo architektūra, komponentų išdėstymas, techninė architektūra ir pajėgumų skaičiavimai, atstatymo ir saugumo strategija, naudojamos konkrečios programinės įrangos pavadinimai ir versijos);

 

Sukurtos programinės įrangos išeities tekstus elektroninėje formoje (kartu su išeities tekstais turi būti pateikta visa papildoma programinė įranga, bibliotekos ir projektai, kurie naudojami išeities teksto kompiliavimui į vykdomuosius failus);

 

Testavimo planą (testavimo vykdymo veiklų grafikas, testavimo metodika, testavimo apimtis, testavimo duomenys, testavimo aplinka ir priėmimo kriterijai);

 

Testavimo scenarijus (apibendrintas scenarijus kiekvienos el. paslaugų testavimui, nurodant vykdomų testavimo scenarijų eiliškumą, scenarijaus ID (identifikacinis numeris), pavadinimą, testuojamo panaudos atvejo pavadinimą, aprašymą, sąlygas „prieš“ ir „po“, vykdantį scenarijaus VIRSIS naudotoją, žingsnius, kurie turi susidėti iš žingsnio numerio, žingsnio aprašymo, žingsnio laukiamo rezultato ir pastabų);

 

Bandomosios eksploatacijos planą (dokumente turi būti pateikta bandomosios eksploatacijos metodika (eiga, klaidų stebėjimas, bandomosios eksploatacijos pabaigos kriterijai), įvedimo į bandomąją eksploataciją ir bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas);

 

Priėmimo testavimo ataskaitas (dokumente turi būti nurodytas testavimo tikslas, naudoti testavimo scenarijai ir testavimo apimtis, testavimo aplinka, testavimo rezultatai, pateikiami kaip klaidų sąrašas ir kaip apibendrinta informacija, testavimo rezultatų atitikimas priėmimo kriterijams);

 

Bandomosios eksploatacijos ataskaitą (dokumente turi būti pateiktas bandomosios eksploatacijos metu rastų klaidų sąrašas, atliktų veiklų vertinimas, bandomosios eksploatacijos rezultatų atitikimas priėmimo kriterijams, išvada dėl bandomosios eksploatacijos pabaigos);

 

VIRSIS naudojimo dokumentus (VIRSIS naudotojų vadovai turi būti pateikiami atskirai kiekvienai naudotojų grupei, juose pateikiant visų naudotojo vykdomų funkcijų aprašymą nurodant galimas vykdyti funkcijas, darbo pradžią, bendruosius principus dirbant su bylomis, įvedimo, paieškos formomis ir pan., visų galimų funkcijų aprašymą, pateikiant maksimaliai galimą naudotoją sąsajos langų paveikslėlius ir jų aprašymus, juos išdėstant taip, kad atitiktų naudotojo vykdomą procesą);

 

Mokymų planą ir mokymų medžiagą (dokumente turi būti aprašytas mokymų kursų organizavimas, pateikti detalūs mokymų planai / grafikai, mokymų grupės, mokymų vietos, nurodyti resursai būtini mokymams (lektoriai, mokymų medžiaga, organizavimo priemonės, patalpos), pateiktas mokymų rengimų užduočių planas, mokymų kursų įvertinimo kriterijai). Mokymų medžiagos dokumentai turi būti iliustruoti VIRSIS naudotojo sąsajos vaizdais ir turi būti pateikiami pavyzdiniai duomenys užduotims atlikti.

 

VIRSIS kūrimo ir diegimo techninę priežiūrą vykdantis paslaugų teikėjas parengs šiuos dokumentus:

 

·        VIRSIS atitikimo techninės specifikacijos 1 skyriaus 4.5–4.7 papunkčiuose nurodytiems saugos teisės aktams įvertinimo ataskaitą;

 

·        VIRSIS atsparumo įsilaužimams testavimo ataskaitą;

 

·        VIRSIS našumo ir apkrovos testavimo ataskaitą.

 

Visa dokumentacija bus parengta lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

 

Dokumentų galutinės versijos bus pateiktos elektroniniu (MS Word) formatu. Jų preliminarios (projektinės) versijos bus pateikiamos ir derinamos elektroniniu formatu.

 

Reikalavimai VIRSIS naudotojų mokymams

 

Diegėjas, pagal mokymų plane suderintą procedūrą ir tvarką, apmokys būsimus VIRSIS naudotojus. Bus parengta veikianti mokymų aplinka (mokymams naudojama VIRSIS versija) bei mokymų medžiaga.

 

VIRSIS naudojimui bus apmokyti ne mažiau kaip 24 naudotojai, iš jų:

 

Ne mažiau kaip 5 VIRSIS administratoriai, mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 val.,

 

Ne mažiau kaip 19 išorinių VIRS duomenų teikėjų, mokymų trukmė – ne mažiau kaip 4 val.

 

Tikslios mokymų apimtys, pobūdis ir kiti aspektai bus suderinti VIRSIS Diegėjo parengtame VIRSIS naudotojų mokymų plane.

 

KAŠTAI IR NAUDA

 

KŪRIMO KAŠTAI

 

VIRSIS sukurti reikalingos sąnaudos apima VIRSIS sukūrimą, diegimą, mokymus ir įdiegimą bei standartinės licencinės programinės įrangos įsigijimą ir įdiegimą.

 

6 lentelė. VIRSIS kūrimo sąnaudos

Nr.

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Viso € be PVM

PVM

Viso € su PVM

1.   

Investicijų projekto parengimo paslaugos

vnt.

1

10 000,00

2 100,00

12 100,00

2.   

Techninės specifikacijos parengimo paslaugos

vnt.

1

19 500,00

4 095,00

23 595,00

3.   

Techninė priežiūra

vnt.

1

28 000,00

5 880,00

33 880,00

4.   

VIRSIS kūrimo ir diegimo paslaugos

vnt.

1

179 999,99

37 800,00

217 799,99

4.1.             

Inicijavimas

Detali analizė

Projektavimas

pak.

1

54 000,00

11 340,00

65 340,00

4.2.                    

Kūrimas

Diegimas testavimo aplinkoje

Priėmimo testavimas

Diegimas gamybinėje aplinkoje

Mokymai

pak.

1

71 999,99

15 119,99

87 119,99

4.3.                    

Bandomoji eksploatacija

Informacinės sistemos pridavimas

pak.

1

54 000,00

11 340,00

65 340,00

VISO:

237 499,99

49 875,00

287 374,99

 

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS KAŠTAI

 

VIRSIS priežiūrai, reguliariam techninių priemonių ir licencijų atnaujinimui kiekvienais metais numatoma skirti iki 5 proc. nuo reikalingų investicijų į VIRSIS kūrimą sumos (pagal faktinį poreikį), atsižvelgiant į programinės įrangos aptarnavimo poreikius. Padidėjus poreikiui, VIRSIS sistemos valdytojas turės užtikrinti reikalingą finansavimą, kuris padengtų VIRSIS palaikymo ir priežiūros, licencijų palaikymo ir darbuotojų kaštus bei Valstybės debesijos paslaugų teikėjų paslaugas.

 

PROGNOZUOJAMA FINANSINĖ, EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ NAUDA

 

Veikiant VIRSIS pajamų nenumatoma gauti.

 

VIRS turės reikšmingą tiesioginį ekonominį poveikį šioms tikslinėms grupėms:

 

Plačiajai visuomenei ar individualiems asmenims;

 

KM darbuotojams;

 

Priežiūros institucijoms;

 

VIRS.

 

Sukurtos VIRSIS pagrindinė funkcija bus mažinti korupcijos radimosi veiksnius viešajame sektoriuje, tačiau atsižvelgiant į Projekto ekonominės veiklos sektorių (Teisingumas / Teisėtvarka) ir Projekto tipą, nėra numatytų išorinio poveikio naudos komponentų, susijusių su korupcijos mažinimu viešajame sektoriuje, todėl pasirinkti išorinio poveikio naudos komponentai, kuriantys ekonominę socialinę naudą visuomenei, susiję su laiko taupymu.

 

Atsižvelgiant į Projekto ekonominės veiklos sektorių (Teisingumas / Teisėtvarka) ir projekto tipą (Investicijos į elektroninių paslaugų, orientuotų į galutinį vartotoją, sukūrimas) pasirinkti Projekto išorinio poveikio naudos komponentai, kuriantys ekonominę socialinę naudą visuomenei:

 

Laiko sutaupymai įvertinami naudojant darbo laiko vertę:

 

VIRS teikdami duomenis naudojant VIRSIS patirs mažesnes laiko sąnaudas. Šiuo metu 490 VIRS kasmet turi pateikti KM informaciją apie juridinio asmens valdytojus ir dukart per metus apie tiražą. Įvertinta, kad kiekvienos ataskaitos parengimas ir išsiuntimas paštu pareikalauja 60 min. darbo laiko, kuris bus sutaupytas duomenis teikiant per VIRSIS. Šis laikas neapima ataskaitai reikalingų duomenų surinkimo ir sisteminimo, kuris įgyvendinus Projektą ir toliau bus atliekamas, surinktus duomenis pateikiant tiesiogiai VIRSIS sistemoje.

 

KM tvarkydama VIRS duomenis patirs mažesnes laiko sąnaudas. Įvertinta, kad KM darbuotojai vienos ataskaitos apdorojimui (vertinant visą ciklą nuo raštinės iki archyvo) skiria 30 min. darbo laiko, kuris bus sutaupytas VIP valdytojams duomenis teikiant tiesiogiai per VIRSIS. Šis laikas neapima ataskaitai reikalingų duomenų surinkimo ir sisteminimo, kuris įgyvendinus Projektą ir toliau bus atliekamas, surinktus duomenis pateikiant tiesiogiai VIRSIS sistemoje.

 

Kiti asmenys, siekiantys gauti duomenis apie VIRS patirs mažesnes laiko sąnaudas. Šiuo metu, informacija apie VIRS yra sunkiai prieinama tiek žiniasklaidai, nepriklausomiems tyrėjams, tiek viešajam sektoriui, teisėsaugai. Įvertinta, kad KM šios informacijos teikimui skiria apie 500 val. darbo laiko per metus. O šią informaciją siekiantys gauti asmenys patiria dvigubai didesnes laiko sąnaudas paieškai įvairiuose šaltiniuose. Sukūrus VIRSIS, informacija apie VIRS bei kita susijusi informacija taps atvira visuomenei, bus greičiau pasiekiama, patikimesnė, bei palyginama. Numatoma, kad tai paskatins visuomenę aktyviau domėtis VIP veikla, tirti jų galima sąsajas su kitais ūkio subjektais, įtaką ekonominiams, politiniams bei visuomeniniams procesams. Todėl nuo 2020 m. numatomas kasmetinis šios informacijos paieškai bei teikimui skiriamo laiko augimas.

 

Atlikus VIRSIS kūrimo ir diegimo ekonominę analizę nustatyta, kad VIRSIS ekonominė vidinė grąžos norma 6,47 proc., o ekonominės naudos ir išlaidų santykis – 1,05.


 

 

TEISINĖS IR ORGANIZACINĖS SĄLYGOS

 

Teisines ir organizacines VIRSIS parengimo ir eksploatavimo sąlygas nusakančių dokumentų sąrašas:

 

VIRSIS nuostatai (tvirtinami kultūros ministro įsakymu);

 

VIRSIS duomenų saugos nuostatai (tvirtinami kultūros ministro įsakymu);

 

VIRSIS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, VIRSIS veiklos tęstinumo valdymo planas ir VIRSIS naudotojų administravimo taisyklės (tvirtinami kultūros ministro įsakymu);

 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas (tvirtinamas kultūros ministro įsakymu);

 

Numatomos sudaryti duomenų gavimo ir teikimo, prieigos teisių suteikimo sutartys su VIRSIS nuostatuose nurodytais duomenų teikėjais.

 

Įdiegus VIRSIS, ja besinaudojanti KM ir toliau vykdys dabartines savo funkcijas, tik jų efektyvesniam vykdymui bus sukurtos papildomos priemonės, todėl iš esmės valdymo struktūra, funkcijos ir atsakomybių pasiskirstymas nesikeis.

 

 

 

 

KŪRIMO PROJEKTO VALDYMAS

 

PROJEKTO VYKDYMO TVARKA

 

Projekto valdymui sudaryti tokie organizacinės struktūros vienetai:

 

VIRSIS Projekto vykdymo priežiūros grupė (PVPG)[2];

 

VIRSIS Registrų centro Projekto vykdymo grupė (PVG)[3];

 

Konsultacinių paslaugų teikėjo Projekto darbo grupė ir techninės priežiūros paslaugų teikėjo darbo grupė (Paslaugų teikėjo PDG);

 

Programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų tiekėjo Projekto darbo grupė (Diegėjo PDG).

 

4 pav. Projekto organizacinė struktūra

 

Projekto organizacinės struktūros vienetų vaidmenys projekto metu apibendrinti 7 lentelėje.

 

7 lentelė. Projekto valdymo organizacinės struktūros funkcijos.

Projekto organizacinės struktūros vienetas

Funkcijos

VIRSIS projekto vykdymo priežiūros grupė

Vertina pateiktus dokumentus, susijusius su funkcijų, nurodytų Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikoje, patvirtintoje Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“, vykdymu;

Priima sprendimus, būtinus, kad būtų laiku ir tinkamai sukurta VIRSIS;

Prižiūri Projekto vykdymą;

Strategiškai koordinuoja Projekto įgyvendinimą:

o Analizuoja Projekto įgyvendinimo metu kylančias problemas ir protokoliniu sprendimu teikia pasiūlymus dėl jų sprendimo būdų,

o Kontroliuoja Projekto lėšų panaudojimo tikslingumą,

o Vertina esminius Projekto pakeitimus ir protokoliniu sprendimu teikia pasiūlymus dėl jų tikslingumo,

o Sprendžia kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius klausimus.

VIRSIS Registrų centro Projekto vykdymo grupė

Teikia siūlymus ir komentarus Projekto metu pasiektiems rezultatams;

Dalyvauja susitikimuose su Paslaugų teikėjo PDG;

Teikia informaciją Paslaugų teikėjo darbo grupei;

Vertina VIRSIS sukūrimo ir įdiegimo darbus ir jų rezultatus, šiuos rezultatus priima;

Vykdo kitas iš anksto suderintas užduotis.

Konsultacinių paslaugų tiekėjo Projekto darbo grupė ir Techninės priežiūros paslaugų tiekėjo darbo grupė

Projekto konsultacinių paslaugų tiekėjas pasirinktas viešojo pirkimo metu.

Projekto konsultacinių paslaugų tiekėjo pagrindinės atsakomybės ir funkcijos:

Parengia VIRSIS reglamentinę specifikaciją (techninį aprašymą);

Parengia VIRSIS techninę specifikaciją;

Projekto techninės priežiūros paslaugų tiekėjas pasirinktas viešojo prikimo metu.

Techninės priežiūros paslaugų teikėjas vykdo VIRSIS techninę priežiūrą:

o Parengia detalų techninės priežiūros planą;

o Užtikrina kontrolę, kad programinės įrangos diegėjo rengiami dokumentai būtų parengti laiku ir atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus, kontroliuoja riziką bei teikia rekomendacijas dėl identifikuotų rizikų mažinimo būdų ir priemonių taikymo;

o Vertina įdiegtos programinės įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams;

o Testuoja IS atsparumą įsilaužimams;

o Testuoja IS našumą ir apkrovas;

o Parengia galutinę TP paslaugų teikimo ataskaitą.

Programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų tiekėjo Projekto darbo grupė

Projekto sukūrimo ir įdiegimo paslaugų tiekėjas (-ai) bus pasirinktas (-i) viešojo pirkimo metu.

Projekto sukūrimo ir įdiegimo paslaugų tiekėjai bus atsakingi už VIRSIS sukūrimą ir įdiegimą.

 

Planuojama projekto vykdymo tvarka:

 

Kasdienių projekto veiklų vykdymui VIRSIS projekto vykdymo grupės ir darbo grupių susirinkimai rengiami pagal poreikį, kurių metu formuluojami reikalavimai, sprendžiamos problemos bei priimami darbiniai sprendimai;

 

Susirinkimus inicijuoja KM, RC, konsultacinių paslaugų teikėjo ar Diegėjo projektų vadovai;

 

Parengti dokumentai teikiami derinimui VIRSIS projekto Registrų centro vykdymo grupės projekto vadovui el. paštu. PVG vadovas apibendrintas KM ir RC atstovų pastabas pateikia Diegėjo ar konsultacinių paslaugų teikėjo projekto vadovui (-ams) el. paštu;

 

Testavimo tvarka aprašyta šio dokumento 9.5 skyriuje;

 

Diegimo tvarka aprašyta šio dokumento 9.6 skyriuje;

 

Prieš perduodant sukurtą VIRSIS gamybinei eksploatacijai, bus suorganizuojamas PVPG susirinkimas, kurio metu pateikiami ir įvertinami galutiniai parengtų dokumentų variantai, aptariami projekto rezultatai, galutinė projekto ataskaita, VIRSIS pridavimo gamybinei eksploatacijai perdavimo aktas bei kiti būtini klausimai;

 

PVPG posėdžio protokolu patvirtina VIRSIS tinkamumą eksploatuoti, VIRSIS PVG nariai pasirašo teikiamą VIRSIS valdytojo vadovui ar jo įgaliotam darbuotojui tvirtinti VIRSIS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą, kuriame nurodyta, kokia VIRSIS dalis ar visa VIRSIS yra tinkama eksploatuoti;

 

VIRSIS diegimo vykdymo tvarka bus detalizuota Diegėjo paslaugų teikimo reglamente.

 

PASIRINKTAS KŪRIMO BŪDAS

 

Pasirenkant tinkamą VIRSIS kūrimo būdą buvo vertinti šie apimties faktoriai:

 

Renkamų, apdorojamų ir kaupiamų duomenų kiekis ir tipų įvairovė,

 

Veiklos procesų kiekis ir įvairovė,

 

Sąsajų su kitomis valstybės IS, registrais, kitomis IS kiekis,

 

Veiklą reglamentuojančių teisės aktų kiekis,

 

Struktūrinių padalinių, kurių veikla kompiuterizuojama, kiekis;

 

VIRSIS naudotojų grupių įvairovė.

 

Atsižvelgiant į aukščiau numatytus kriterijus, VIRSIS apimtis vertinama kaip nedidelė (ne didelis kompiuterizuojamų veiklos procesų sąrašas, procesai nesudėtingi), o VIRSIS kompiuterizuojamo objekto apibrėžtumas kaip pakankamas, todėl buvo priimtas sprendimas VIRSIS realizuoti naudojant Nuoseklųjį (angl. waterfall) kūrimo būdą.

 

Minėtas VIRSIS kūrimo būdas turėtų susidėti iš vienas po kito vykdomų realizavimo stadijos etapų (detali analizė, projektavimas, konstravimas ir integravimas, testavimas, diegimas), kurie nepersidengia ir nesikartoja. VIRSIS numatoma kurti nuosekliai įgyvendinant atskirus realizavimo stadijos etapus vieną kartą nuo pirmojo iki paskutiniojo.

 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR FINANSAVIMO TVARKA

 

VIRSIS kūrimas, diegimas ir priežiūra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis.

 

VIRSIS tobulinimas ir plėtra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšomis ir kitų teisėtų finansavimo šaltinių lėšomis.

 

DARBŲ GRAFIKAI

 

Posistemių sukūrimo trukmė, etapai, darbai, atsakingos šalys ir rezultatai aprašyti 8 lentelėje:

 

8 lentelė. VIRSIS įgyvendinimo darbų grafikas

Etapas

Darbai

Etapo įgyvendinimo terminas nuo sutarties įsigaliojimo dienos

Rezultatai

Inicijavimas

Parengti ir su PVG suderinti VIRSIS diegimo reglamentą ir planą.

Atsakingos šalys: PVG, Diegėjas.

20 d. d.

VIRSIS kūrimo ir diegimo reglamentas ir planas.

Detali analizė

Išanalizuoti veiklos procesus, susijusius su kuriamais funkciniais komponentais. Parengti ir suderinti detalios analizės ir specifikavimo dokumentą.

Atsakingos šalys: PVG, Diegėjas, Techninės priežiūros paslaugų tiekėjas.

3,5 mėn.

Parengtas ir suderintas detalios analizės ir specifikavimo dokumentas.

Projektavimas

Parengti ir suderinti projektavimo dokumenta-ciją, apimančią VIRSIS naudotojų sąsajos for-mas, techninės architektūros dokumentaciją, ap-rašyti realizuojamus specifikuotus reikalavimus.

Atsakingos šalys: PVG, Diegėjas, Techninės priežiūros paslaugų tiekėjas.

5,5 mėn.

Parengtas ir suderintas projektavimo dokumentas.

Kūrimas (konstravimas)

Sukurti programinės įrangos funkcinius komponentus. Parengti ir suderinti testavimo scenarijus.

Atsakingos šalys: Diegėjas.

9 mėn.

Sukurti ir suderinti VIRSIS posistemiai ir moduliai.

Parengti ir suderinti testavimo scenarijai.

Integracija su kitomis informacinėmis sistemomis

Specifikuoti ir sukurti VIRSIS integracijas su išorinėmis sistemomis

Atsakingos šalys: PVG, Diegėjas, Techninės priežiūros paslaugų tiekėjas.

9 mėn.

Sukurtos ir ištestuotos integracijos.

Diegimas

Įdiegti VIRSIS į RC nurodytą techninę įrangą.

Atsakingos šalys: RC, Diegėjas.

10 mėn.

VIRSIS įdiegta į techninę įrangą.

Priėmimo testavimas

Vykdyti programinės įrangos vidinį testavimą ir priėmimo testavimą, ištaisyti klaidas. Parengti ir suderinti VIRSIS naudotojų ir administratorių instrukcijas.

Atsakingos šalys: PVG, Diegėjas, Techninės priežiūros paslaugų tiekėjas.

10 mėn.

Atliktas testavimas.

Ištaisytos testavimo metu užfiksuotos klaidos.

Parengtas ir suderintas priėmimo testavimo klaidų ir jų būsenų sąrašas.

Parengtos ir suderintos VIRSIS naudotojų instrukcijos.

Parengtos ir suderintos IS įdiegimo, adminis-travimo, eksploatavimo instrukcijos.

Mokymai

Parengti mokymų medžiagą. Apmokyti VIRSIS naudotojus ir administratorius.

Atsakingos šalys: PVG, Diegėjas.

11 mėn.

Parengta ir suderinta mokymų medžiaga.

Atlikti mokymai.

Bandomoji eksploatacija

Užtikrinti VIRSIS kokybę, išbandyti gamybinę sistemos komponentų konfigūraciją, identifikuoti ir pašalinti bandomosios eksploatacijos metu pastebėtus defektus.

Atsakingos šalys: PVG, Diegėjas, Techninės priežiūros paslaugų tiekėjas.

12 mėn.

Atnaujinti dokumentai.

Pateikti išeities tekstai.

IS pridavimas

Parengti ir pateikti priėmimo – perdavimo aktą Perkančiajai organizacijai ir KM. Pateikti visų atnaujintų dokumentų galutines suderintas versijas. Pateikti sukurtos programinės įrangos išeities tekstus.

Atsakingos šalys: Diegėjas.

IS pridavimas turi trukti ne ilgiau nei 3 d. nuo įvedimo į eksploataciją etapo (paskutinio žingsnio) pabaigos.

Pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas.

Garantinė priežiūra

Pašalinti sukurtos programinės įrangos neatitikimus specifikacijai, klaidas ir kitus veikimo sutrikimus šalinimas. Konsultuoti RC, KM atstovus.

Atsakingos šalys: RC, Diegėjas.

12 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto dienos.

Garantinės priežiūros procedūrų dokumentas.

 

Projekto įgyvendinimui iš Diegėjo pusės paskiriamas projekto vadovas ir sudaroma VIRSIS PVG, kuri bus atsakinga už VIRSIS projekto etapų įgyvendinimą.

 

ATITIKIMO VEIKLOS IR REALIZAVIMO REIKALAVIMAMS VERTINIMAS (TESTAVIMAS)

 

VIRSIS testavimo metu turi būti atlikti šie bandymai:

 

Kiekvieno funkcionalumo atitikimo ergonominiams reikalavimams bandymai;

 

Informacijos įvedimo, paieškos, peržiūros, apdorojimo, duomenų užsakymo ir teikimo;

 

VIRSIS saugumo (Administracinių katalogų ir failų pasiekiamumas, SQL injekcijos, XSS atakos ir kt.; pagrindinių per tinklą vykdomų atakų sąrašas skelbiamas Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) interneto svetainėje www.owasp.org);

 

Atitikimo tarptautiniams ir gerosios praktikos standartams testavimas.

 

Bandymai turi apimti tiek korektiškų, tiek ir nekorektiškų duomenų įvedimą bei VIRSIS reakcijos į pateiktus duomenis tikrinimą;

 

VIRSIS testavimo aplinka, skirta sukurtos programinės įrangos patikrinimui prieš diegiant ją į darbinę aplinką, ar kitiems VIRSIS naudotojų testavimo veiksmams atlikti, turi būti realizuota RC nurodytoje techninėje įrangoje;

 

Vidinius atskirų VIRSIS funkcinių komponentų testavimus Diegėjas turės atlikti nedalyvaujant PVG atstovams;

 

Priėmimo testavimui turi būti pilnai sukurti VIRSIS funkciniai komponentai pagal techninėje užduotyje bei kituose teisės aktuose nurodytus funkcionalumus, paruošta testinė aplinka bei valdomos programinės įrangos versijos, testavimo įrankiai ir testavimo duomenys. Testinė aplinka turi būti kiek įmanoma panaši į aplinką, kurioje VIRSIS bus įdiegta, siekiant sumažinti su VIRSIS aplinkos pasikeitimu susijusias rizikas;

 

VIRSIS priėmimo testavime turi dalyvauti visos suinteresuotos šalys: PVG atstovai, Techninės priežiūros paslaugų atstovai ir Diegėjo atstovai.

 

Atlikus priėmimo testavimą, Diegėjas vykdo rastų klaidų taisymą ir pakeitimų derinimą. Jei reikia papildo galutinio testavimo scenarijus siekiant ištestuoti pataisytas klaidas;

 

Vykdomas pakartotinis priėmimo testavimas:

 

·   Dalyvauja Diegėjas, Techninės priežiūros paslaugų atstovai ir PVG atstovai;

 

·   Patikrinama, ar klaidos pataisytos įvykdant tuos testavimo scenarijus, kurie nepasibaigė sėkmingai;

 

·   Pagal poreikį dar kartą įvykdomi ir kiti priėmimo testavimo scenarijai.

 

Jei lieka klaidų, dėl kurių etapo negalima priimti, klaidų taisymas turi būti tęsiamas ir vėliau vykdomas pakartotinis testavimas.

 

DIEGIMAS IR TINKAMUMO NAUDOTI ĮVERTINIMAS

 

VIRSIS diegimas vykdomas tokia tvarka:

 

Diegėjas privalės pateikti išeities tekstus RC;

 

Diegėjas privalės sukonfigūruoti VIRSIS diegimo į testinę ir darbinę aplinką procesą ir priemones;

 

VIRSIS diegimus RC vykdys kartu su Diegėjo atsakingais darbuotojais;

 

Sukurti VIRSIS funkciniai komponentai turės būti įdiegti ir sukonfigūruoti RC pateiktoje gamybinėje aplinkoje.

 

VIRSIS priėmimas vykdomas tokia tvarka:

 

Prieš perduodant VIRSIS funkcinius komponentus, Diegėjas turės pateikti ir su PVG suderinti VIRSIS sukūrimo ir įdiegimo rezultatus, patvirtinančius, kad VIRSIS funkcinės charakteristikos atitinka šios ir pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus;

 

Galutiniai VIRSIS funkcinių komponentų diegimo projekto rezultatai bus priimti tik pašalinus priėmimo testavimo metu nustatytus trūkumus pagal nustatytus priėmimo kriterijus. Sukurti ir įdiegti VIRSIS funkciniai komponentai, jų išeities tekstai ir autorinės teisės turės būti perduotos KM nuosavybėn turtinėmis teisėmis;

 

Sukurta VIRSIS veiks nereikalaujant jokių papildomų programinės įrangos licencijų.

 

Galutinių diegimo projekto rezultatų ir tarpinių projekto rezultatų priėmimas-perdavimas bus įformintas priėmimo-perdavimo aktais.

 


 

 

PRIEDAI

 

PRIEDAS. PAKEITIMŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

 

Specifikacijos struktūrinės dalies Nr.

Pakeitimo pobūdis (pakeistas, pašalintas, naujai įtrauktas)

Pastabos

 

 

 

 

 

PRIEDAS. KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI (ESAMI)

 

KM duomenų apie VIRS surinkimo ir viešinimo procesas

 

5 pav. KM duomenų apie VIRS surinkimo ir viešinimo procesas (esamas)

 

9 lentelė. KM duomenų apie VIRS surinkimo ir viešinimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Užpildyti numatytą formą apie VIRS ir jų valdomas VIP

Pagal duomenų apie juridinių asmenų, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės VIP valdytojai, dalyvius pateikimo bei šių duomenų viešo paskelbimo tvarkos aprašą, VIRS pagal nustatytą formą informaciją KM teikia per 30 dienų nuo veiklos pradėjimo arba pasikeitus informacijai apie VIRS.

VIRS

2.

Pildyti duomenis apie tiražą

Pagal Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašą, VIRS du kartus per metus pildo duomenų formą apie leidinio tiražą už praėjusį pusmetį.

VIRS

3.

Pateikti užpildytas formas KM

VIRS, kuris yra vietinio, regioninio, nacionalinio, laikraščio, žurnalo leidėjas ar informacinės VIP valdytojas, registruotu laišku arba el. paštu (su parašu ir antspaudu) siunčia užpildytas formas į KM.

VIRS

4.

Gauti duomenis apie VIRS, jų valdomas VIP ir tiražą

KM gauna juridinių asmenų užpildytas formas ir tikrina ar duomenys pateikiami tinkamai.

KM

5.

Įvesti duomenis į KM VIRS DB

KM darbuotojai suveda pateiktus duomenis į KM lokalią VIRS DB.

KM

 

LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje surinkimo ir viešinimo procesas

 

6 pav. LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje surinkimo ir viešinimo procesas (esamas)

 

10 lentelė. LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje surinkimo ir viešinimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Paskelbti konkursą

Kai radijo, televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti yra būtini radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programos transliuoti ir siųsti plane numatyti radijo dažniai (kanalai), Komisija konkursą transliavimo, retransliuojamo turinio licencijai gauti paskelbia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pateikia LRTK informaciją apie sukoordinuotus radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programos transliuoti ir siųsti plane numatytus radijo dažnius (kanalus) kartu su elektroninių ryšių tinklų pagrindinėmis veiklos sąlygomis, reikalingomis transliavimo, retransliuojamo turinio licencijoms išduoti.

Kai radijo, televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti nėra būtini radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programos transliuoti ir siųsti plane numatyti radijo dažniai (kanalai), konkursus transliavimo, retransliuojamo turinio licencijoms gauti LRTK skelbia savo iniciatyva arba suinteresuotų asmenų prašymu.

LRTK

2.

Dalyvauti paskelbtame konkurse

VIRS audiovizualinėje srityje, norėdamas pradėti ar pratęsti licencijuojamą transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą, dalyvauja LRTK paskelbtame konkurse.

VIRS audiovizualinėje srityje

3.

Pateikti paraišką transliavimo ar retransliuojamo turinio licencijai gauti konkurso būdu arba be konkurso

Duomenys apie VIRS audiovizualinėje srityje ir numatomą vykdyti veiklą nurodomi paraiškoje.

VIRS audiovizualinėje srityje

4.

Išduoti transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją

Licencijuojamai transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklai vykdyti LRTK išduoda transliavimo ir (ar) retransliuojamo turinio licenciją.

LRTK

5.

Pateikti pranešimą apie nelicencijuojamos transliavimo, retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo pradžią

Pranešimus apie nelicencijuojamos veiklos pradžią privalo pateikti:

asmenys, norintys verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo veikla;

retransliuotojai, kurie radijo ir (ar) televizijos programoms retransliuoti nenaudos radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane numatytų radijo dažnių (kanalų);

kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas;

užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai.

VIRS audiovizualinėje srityje

6.

Įvesti duomenis į LRTK DVS

VIRS audiovizualinėje srityje pateikti duomenys įvedami į LRTK DVS.

LRTK

7.

Licencijos ir (ar) pranešimo duomenis perduoti į LIS

Duomenys apie VIRS audiovizualinėje srityje licenciją ir (ar) pranešimą perduodami į LIS.

LRTK

 

LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje pažeidimus surinkimo ir viešinimo procesas

 

7 pav. LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje pažeidimus surinkimo ir viešinimo procesas (esamas)

 

11 lentelė. LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje pažeidimus surinkimo ir viešinimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Gauti skundą ir (ar) atlikti stebėseną

LRTK, gavusi skundą dėl VIĮ pažeidimų ir (ar) dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nesilaikymo, pradeda patikrinimus.

LRTK

2.

Užfiksuoti pažeidimą

Surašomi dokumentai užfiksuojantys ir kvalifikuojantys pažeidimą.

LRTK

3.

Pateikti susipažinti tyrimo medžiagą ir išvadas

LRTK raštu pateikia tyrimo išvadas, sudaro galimybę LRTK posėdžio metu pateikti paaiškinimus VIRS audiovizualinėje srityje, padariusiam įtariamą pažeidimą.

LRTK

4.

Pateikti paaiškinimus dėl teisės aktų reikalavimų nevykdymo

VIRS audiovizualinėje srityje pateikia raštu ir LRTK posėdžio metu paaiškinimus.

VIRS audiovizualinėje srityje

5.

Priimti sprendimą dėl nuobaudos

LRTK priima sprendimą dėl priemonių, skirtų VIRS audiovizualinėje srityje.

LRTK

6.

Susipažinti su priimtu LRTK sprendimu

VIRS audiovizualinėje srityje susipažįsta su LRTK priimtu sprendimu.

VIRS audiovizualinėje srityje

7.

Pažeidimo ir sprendimo duomenis įvesti į LRTK DVS

Duomenis apie atliktą patikrinimą ir užfiksuotus pažeidimus bei priimtus sprendimus LRTK darbuotojas įveda į LRTK DVS ir juos paviešina LRTK interneto svetainėje.

LRTK

 

LNB duomenų apie VIRS (leidėjus) surinkimo ir viešinimo procesas

 

8 pav. LNB duomenų apie VIRS (leidėjus) surinkimo ir viešinimo procesas (esamas)

 

12 lentelė. LNB duomenų apie VIRS (leidėjus) surinkimo ir viešinimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Pateikti prašymą suteikti tarptautinį standartinį numerį

Ketinantis išleisti leidinį, kuriam pagal VIĮ reikalavimus privalomas tarptautinis standartinis numeris, VIRS (leidėjas) pateikia užpildytą LNB nustatytos formos prašymą suteikti leidiniui atitinkamą tarptautinį standartinį numerį.

VIRS (leidėjas)

2.

Suteikti tarptautinį standartinį numerį

LNB per 5 darbo dienas (skubos tvarka – per 1 darbo dieną) suteikia VIRS (leidėjui) tarptautinį standartinį numerį ir leidybinius duomenis įveda į LIBIS.

LNB

3.

Išleisti leidinį

VIRS (leidėjas) išleidžia leidinį.

VIRS (leidėjas)

4.

Perduoti privalomąjį egzempliorių

VIRS (leidėjas) per 20 darbo dienų, LNB perduoda privalomąjį egzempliorių.

VIRS (leidėjas)

5.

Gauti privalomąjį egzempliorių

LNB užregistruoja privalomąjį egzempliorių.

LNB

6.

Įvesti leidybinius duomenis į LIBIS

LNB užfiksuoja ir įveda leidybinius duomenis į LIBIS.

LNB

 

ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus surinkimo ir viešinimo procesas

 

9 pav. ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus surinkimo ir viešinimo procesas (esamas)

 

13 lentelė. ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus surinkimo ir viešinimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Gauti skundą ir (ar) atlikti stebėseną

ŽEIT, gavusi suinteresuotų asmenų skundą (dėl VIP pažeistos garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų, duomenų subjektų skundus, pateiktus pagal Reglamento (ES) 2016/679 77 str. 1 d., dėl Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų laikymosi pažeidimų, VIĮ ir kituose visuomenės informavimą reglamentuojančiuose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų principų laikymosi pažeidimų) atlieka tyrimą.

ŽEIT

2.

Gauti paaiškinimus

ŽEIT kreipiasi į VIRS dėl paaiškinimų raštu pateikimo.

ŽEIT

3.

Pateikti paaiškinimus ir kitą informaciją

VIRS pateikia ŽEIT raštu savo paaiškinimus.

VIRS

4.

Priimti sprendimą dėl nuobaudos

Nustačiusi pažeidimą, ŽEIT priima sprendimą dėl priemonių taikymo VIRS.

ŽEIT

5.

Susipažinti su priimtu ŽEIT sprendimu

VIRS susipažįsta su ŽEIT priimtu sprendimu.

VIRS

6.

Pažeidimo / sprendimo duomenis įvesti į ŽEIT DVS

Duomenis apie ir užfiksuotus pažeidimus bei priimtus sprendimus ŽEIT darbuotojas įveda į ŽEIT DVS (prieiga nevieša). ŽEIT interneto svetainėje viešinamos tik sprendimų (pažeidimų) rezoliucinės dalys.

ŽEIT

7.

Pažeidimų / sprendimų duomenis viešinti ŽEIT interneto svetainėje

Duomenis apie pažeidimus bei priimtus sprendimus (sprendimų rezoliucines dalis, arba visų sprendimų, kai paskelbti sprendimą viešai prašo skundo pateikęs asmuo) ŽEIT darbuotojas paskelbia ŽEIT interneto svetainėje. Apibendrinti duomenys skelbiami veiklos ataskaitose.

ŽEIT

 

VIEA duomenų apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai surinkimo ir viešinimo procesas

 

10 pav. VIEA duomenų apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai surinkimo ir viešinimo procesas (esamas)

 

14 lentelė. VIEA duomenų apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai surinkimo ir viešinimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Gauti skundą ir (ar) atlikti stebėseną

VIEA, atsiradus VIEK darbo reglamente numatytoms sąlygoms, inicijuoja VIRS priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai procedūrą.

VIEA

2.

Vykdyti posėdį ir siūlyti pateikti paaiškinimus

Informavus VIRS apie procedūros pradžią ir pasiūlius VIRS pateikti savo paaiškinimus, vykdomas posėdis, kuriame svarstomas VIRS priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai klausimas.

VIEA

3.

Teikti paaiškinimus

VIRS teikia paaiškinimus VIEA (VIEK).

VIRS

4.

Informuoti apie priimtą sprendimą

Priėmus sprendimą, VIEA informuoja apie jį VIRS.

VIEA

5.

Susipažinti su priimtu VIEA sprendimu

VIRS susipažįsta su VIEA priimtu sprendimu.

VIRS

6.

Sprendimo duomenis pateikti ataskaitoje ir VIEA interneto svetainėje

Apibendrinti duomenys viešinami metinėse VIEA veiklos ataskaitose ir interneto svetainėje.

VIEA

 

PRIEDAS. KOMPIUTERIZUOJAMI VEIKLOS PROCESAI (BŪSIMI)

 

VIRS duomenų pateikimo procesas

 

 

11 pav. VIRS duomenų pateikimo procesas (būsimas)

 

15 lentelė. VIRS duomenų pateikimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnis

Aprašymas

Vykdytojas

1.

Gauti naujus / pakeistus duomenis

Išoriniai VIRS duomenų teikėjai – KM, LRTK, ŽEIT, VIEA, Įstaigų darbuotojai, esant reikalui prisijungia prie VIRSIS ir pateikia duomenis apie VIRS. VIRSIS sistemoje išsaugomi išorinių VIRS duomenų teikėjų įvesti duomenys apie VIRS.

VIRSIS

2.

Tikrinti duomenis išorinėse sistemose ir registruose

Nustatytu periodiškumu VIRSIS kreipiasi į išorines sistemas ir registrus (JAR, JADIS, LIS, LIBIS, VRK IS, IMIS, GYPAS) ir panaudojant viešinimo komponentą atvaizduoja gautus duomenis jų neišsaugant VIRSIS.

VIRSIS

3.

Išsiųsti pranešimą VIRS, kad reikia peržiūrėti / pateikti / atnaujinti duomenis

Jeigu išorinėse informacinėse sistemose ar registruose yra įrašų su šiandienos data, tuomet VIRSIS išsiunčia automatinį pranešimą VIRS, informuojantį, kad VIRSIS yra atvaizduotų naujų duomenų apie VIRS.

Jeigu JADIS yra naujų įrašų apie VIRS dalyvius, kurių data yra „šiandien“, tuomet VIRSIS automatiškai išsiunčia pranešimą VIRS, informuojantį, kad jis privalo prisijungti prie VIRSIS ir patikrinti / papildyti duomenis apie jo dalyvius.

Jeigu išoriniai VIRS duomenų teikėjai pateikė naujus duomenis ar pakoregavo esamus duomenis apie VIRS, tuomet VIRSIS automatiškai išsiunčia pranešimą VIRS, informuojantį, kad yra pateiktų naujų duomenų.

VIRS esant prievolei periodiškai teikti duomenis apie vietinio, regioninio ar nacionalinio laikraščio, žurnalo tiražą (kuomet tiražas yra didesnis kaip 500 egzempliorių ir (arba) kuriame spausdinama reklama), pateikiamas automatinis pranešimas, kad reikia prisijungti prie VIRSIS ir pateikti šiuos duomenis.

VIRSIS

4.

Prisijungti prie VIRSIS

VIRS gavęs automatinį pranešimą ar siekdamas pateikti / atnaujinti bendruosius duomenis apie VIRS ir jo valdomas VIP, už turinį atsakingus asmenis ar tiražą, prisijungia prie VIRSIS.

VIRS turi pateikti trūkstamus duomenis ar peržiūrėti automatiškai pateikiamus duomenis ir jei reikia juos patikslinti. Naudotojas autentifikuojasi ir patenka į autentifikuotą VIRS sritį.

VIRS įgaliotas atstovas

5.

Įvesti / koreguoti duomenis apie VIP ir atsakingus už turinį asmenis

Jeigu trūksta duomenų ar jie nėra įvesti, ar juos reikia koreguoti apie VIRS valdomas VIP ir atsakingus už turinį asmenis, tuomet VIRS įgaliotas atstovas įveda arba koreguoja duomenis apie VIP ir atsakingus už turinį asmenis.

VIRS turi pateikti ar esant reikalui patikslinti:

·   VIRS valdomos (valdomų) VIP (priemonių):

o pavadinimą;

o steigimo datą;

o įregistravimo datą;

o išregistravimo datą;

o rūšį;

o kategoriją;

·   už VIRS valdomos VIP turinį atsakingo (atsakingų) asmens (asmenų):

o vardą ir pavardę;

o asmens kodą;

o įgaliojimų pradžios datą;

o įgaliojimų pabaigos datą;

Įvedant už VIRS valdomos VIP turinį atsakingo asmens duomenis turi būti galima atlikti fizinių asmenų paiešką pagal su Perkančiąja organizacija suderintus paieškos kriterijus. Paieška turi būti atliekama RC sistemose ir registruose, su kuriais yra numatytos integracinės sąsajos (pvz., GR DB). Paieškos rezultatuose turi būti pateikiami paieškos kriterijus atitinkantys fiziniai asmenys. Pasirinkus konkretų fizinį asmenį, jo duomenimis turi būti automatiškai užpildomi ekraninės formos laukai.

VIRS įgaliotas atstovas

6.

Patikrinti duomenis apie VIP ir atsakingus už turinį asmenis

VIRSIS patikrina, ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

7.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 5 žingsnį: VIRS įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol VIRS įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

8.

Peržiūrėti užpildytus duomenis apie VIRS dalyvius

Prisijungęs VIRS įgaliotas atstovas peržiūri surinktus duomenis iš kitų IS / registrų.

VIRS pateikiami visi jo dalyviai ir dalyvių dalyviai iki fizinių asmenų lygmens. Prie VIRS dalyvių, kurių teisinė forma nėra registruojama JADIS, turi būti pažymėta, kad reikalinga įvesti duomenis apie VIRS dalyvį.

VIRS įgaliotas atstovas

9.

Įvesti / koreguoti duomenis apie VIRS dalyvius

Jeigu trūksta duomenų apie VIRS dalyvius, tais atvejais kuomet VIRS teisinė forma nėra registruojama JADIS, VIRS įgaliotas atstovas įveda duomenis apie VIRS dalyvius.

Pasirinkus reikiamą dalyvį, VIRS pateikiama ekraninė forma, kurioje VIRS turi įvesti:

·   kai dalyvis fizinis asmuo:

o vardas, pavardė;

o asmens kodas; jei dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data; jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas;

·   kai dalyvis juridinis asmuo:

o pavadinimas;

o kodas; jei dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas ir registro, kuriame įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas;

o teisinė forma;

o jeigu juridinio asmens (dalyvio) dalyvis yra juridinis asmuo, teikiami duomenys ir apie jo dalyvius. Dalyviai detalizuojami iki fizinio asmens, nurodant kiekvieno jų duomenis.

·   dalyvių įnašo dydį arba akcijų skaičių; Įvedant duomenis apie VIRS dalyvius turi būti galima atlikti fizinių ir juridinių asmenų paiešką pagal su Perkančiąja organizacija suderintus paieškos kriterijus. Paieška turi būti atliekama RC sistemose ir registruose, su kuriais yra numatytos integracinės sąsajos (pvz., GR DB). Paieškos rezultatuose turi būti pateikiami paieškos kriterijus atitinkantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Pasirinkus konkretų fizinį arba juridinį asmenį, jo duomenimis turi būti automatiškai užpildomi ekraninės formos laukai.

VIRS įgaliotas atstovas

10.

Patikrinti duomenis apie VIRS dalyvius

VIRSIS patikrina, ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

11.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 9 žingsnį: VIRS įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol VIRS įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

12.

Įvesti / koreguoti duomenis apie tiražą

Jeigu tiražas didesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose spausdinama reklama, privalo inicijuoti VIRS duomenų apie tiražą įvedimą.

VIRS įgaliotas atstovas inicijuoja duomenų įvedimą.

VIRS įgaliotas atstovas

13.

Patikrinti tiražo duomenis

VIRSIS patikrina, ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

14.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 12 žingsnį: VIRS įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol VIRS įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

15.

Koreguoti jau įvestus duomenis

VIRS įgaliotas atstovas gali sugrįžti prie jau įvestų duomenų grupių (bendrųjų duomenų, duomenų apie asmenis, atsakingus už VIP turinį, duomenų apie VIRS dalyvius, duomenų apie tiražą) ir juos koreguoti ir (arba) papildyti.

VIRS įgaliotas atstovas

16.

Suformuoti dokumentą

Norint el. parašu pasirašyti įvestus / redaguotus duomenis, VIRSIS suformuoja dokumentą peržiūrai. Peržiūrėjus dokumentą galima tęsti pasirašymą el. parašu arba sugrįžti į duomenų redagavimo langus.

VIRSIS

17.

Pasirašyti el. parašu

Įvedęs ir (arba) pakoregavęs duomenis VIRS įgaliotas atstovas inicijuoja pasirašymą el. parašu. Suformuojamas dokumentas peržiūrai su visais įvestais ir (arba) pakoreguotais duomenimis. VIRS įgaliotas atstovas pasirašo dokumentą el. parašu.

Pasirašymui turi būti iškviečiamas ir naudojamas RC pasirašymo modulis.

Duomenys išsaugomi VIRSIS DB.

VIRS įgaliotas atstovas

 

KM duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje nustatytą metinę įmoką pateikimo procesas

 

12 pav. KM duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje nustatytą metinę įmoką pateikimo procesas (būsimas)

 

16 lentelė. KM duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje nustatytą metinę įmoką pateikimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Prisijungti prie VIRSIS

VIRS audiovizualinėje srityje nustačius metinę įmoką, KM įgaliotas atstovas prisijungia prie VIRSIS. KM įgaliotas atstovas autentifikuojamas ir jam leidžiama atlikti veiksmus, pagal KM įgaliotam atstovui priskirtas roles.

KM įgaliotas atstovas

2.

Vykdyti VIRS audiovizualinėje srityje paiešką

Vykdoma VIRS audiovizualinėje srityje paieška VIRSIS duomenų bazėje. Pasirenkamas reikiamas VIRS audiovizualinėje srityje. Inicijuojamas duomenų apie nustatytą metinę įmoką įvedimas.

KM įgaliotas atstovas

3.

Įvesti / koreguoti duomenis apie nustatytą metinę įmoką

Įvedami duomenys apie VIRS audiovizualinėje srityje VIĮ nustatyta tvarka nustatytą metinę įmoką už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą:

·    metinės įmokos dydis;

·    metinės įmokos nustatymo (pakeitimo) data;

·    metinės įmokos galiojimo data;

·    dokumento, kuriuo nustatyta (pakeista) metinė įmoka, numeris;

·    metinę įmoką nustačiusios (pakeitusios) institucijos pavadinimas ir kodas;

·    dokumentas, kuriuo nustatyta (pakeista) metinė įmoka.

KM įgaliotas atstovas

4.

Patikrinti įvestus duomenis apie nustatytą metinę įmoką

VIRSIS patikrina ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

5.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 3 žingsnį: KM įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol KM įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

6.

Suformuoti dokumentą

Norint el. parašu pasirašyti įvestus / redaguotus duomenis, VIRSIS suformuoja dokumentą peržiūrai. Peržiūrėjus dokumentą galima tęsti pasirašymą el. parašu arba sugrįžti į duomenų redagavimo langus.

VIRSIS

7.

Pasirašyti el. parašu

Įvedęs ir (arba) pakoregavęs duomenis KM įgaliotas atstovas inicijuoja pasirašymą el. parašu. Suformuojamas dokumentas peržiūrai su įvestais ir (arba) pakoreguotais duomenimis. KM įgaliotas atstovas pasirašo dokumentą el. parašu.

Pasirašymui turi būti iškviečiamas ir naudojamas RC pasirašymo modulis.

Duomenys išsaugomi VIRSIS DB.

KM įgaliotas atstovas

8.

Pateikti pranešimą apie KM pateiktus naujus duomenis

VIRSIS išsiunčia pranešimą VIRS apie KM pateiktus duomenis.

VIRSIS

 

KM duomenų apie VIP (leidinio) tiražo patikrinimą pateikimo procesas

 

13 pav. KM duomenų apie VIP (leidinio) tiražo patikrinimą pateikimo procesas (būsimas)

 

17 lentelė. KM duomenų apie VIP (leidinio) tiražo patikrinimą pateikimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Prisijungti prie VIRSIS

Atlikus VIP (leidinio) tiražo patikrinimą, KM įgaliotas atstovas prisijungia prie VIRSIS. KM įgaliotas atstovas autentifikuojamas ir jam leidžiama atlikti veiksmus, pagal KM įgaliotam atstovui priskirtas roles.

KM įgaliotas atstovas

2.

Vykdyti VIRS paiešką

Vykdoma VIRS paieška VIRSIS duomenų bazėje. Pasirenkamas reikiamas VIRS. Inicijuojamas duomenų apie VIP tiražo patikrinimą įvedimas.

KM įgaliotas atstovas

3.

Įvesti / koreguoti duomenis apie VIP tiražo patikrinimą

Įvedami VIP (leidinio) tiražo tikrinimo duomenys:

·    tiražo tikrinimo data;

·    tiražą tikrinusios institucijos pavadinimas ir kodas;

·    išvada dėl patikrinto tiražo atitikties;

·    dokumentas, kuriame užfiksuoti leidinio tiražo tikrinimo duomenys;

·    parenkama VIRS valdoma VIP su kuria susiejamas vykdytas tiražo patikrinimas.

KM įgaliotas atstovas

4.

Patikrinti įvestus duomenis apie VIP tiražo patikrinimą

VIRSIS patikrina ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

5.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 3 žingsnį: KM įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol KM įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

6.

Suformuoti dokumentą

Norint el. parašu pasirašyti įvestus / redaguotus duomenis, VIRSIS suformuoja dokumentą peržiūrai. Peržiūrėjus dokumentą galima tęsti pasirašymą el. parašu arba sugrįžti į duomenų redagavimo langus.

VIRSIS

7.

Pasirašyti el. parašu

Įvedęs ir (arba) pakoregavęs duomenis KM įgaliotas atstovas inicijuoja pasirašymą el. parašu. Suformuojamas dokumentas peržiūrai su įvestais ir (arba) pakoreguotais duomenimis. KM įgaliotas atstovas pasirašo dokumentą el. parašu.

Pasirašymui turi būti iškviečiamas ir naudojamas RC pasirašymo modulis.

Duomenys išsaugomi VIRSIS DB.

KM įgaliotas atstovas

8.

Pateikti pranešimą apie KM pateiktus naujus duomenis

VIRSIS išsiunčia pranešimą VIRS apie KM pateiktus duomenis.

VIRSIS

 

 

LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje pažeidimus pateikimo procesas

 

14 pav. LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje pažeidimus pateikimo procesas (būsimas)

 

18 lentelė. LRTK duomenų apie VIRS audiovizualinėje srityje pažeidimus pateikimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Prisijungti prie VIRSIS

Nustačius VIRS audiovizualinėje padarytą pažeidimą, LRTK įgaliotas atstovas prisijungia prie VIRSIS. LRTK įgaliotas atstovas autentifikuojamas ir jam leidžiama atlikti veiksmus, pagal LRTK įgaliotam atstovui priskirtas roles.

LRTK įgaliotas atstovas

2.

Vykdyti VIRS audiovizualinėje srityje paiešką

Vykdoma VIRS audiovizualinėje paieška VIRSIS duomenų bazėje. Pasirenkamas reikiamas VIRS audiovizualinėje. Inicijuojamas duomenų apie pažeidimą įvedimas.

LRTK įgaliotas atstovas

3.

Įvesti / koreguoti duomenis apie nustatytą pažeidimą

Įvedami duomenys apie:

·    Nustatytą (-us) VIĮ 19 straipsnio 1, 2 ir (ar) 3 dalies pažeidimas (toliau – pažeidimas);

·    poveikio priemonė, pritaikyta už pažeidimą;

·    pažeidimo nustatymo (sprendimo, nutarimo) data;

·    dokumento, kuriuo nustatytas pažeidimas (sprendimo, nutarimo), numeris;

·    poveikio priemonės galiojimo pabaigos data;

·    pažeidimą nustačiusios institucijos pavadinimas ir kodas;

·    dokumentas, kuriame nustatytas pažeidimas, jei toks dokumentas ar jo dalis skelbiami viešai;

·    parenkama VIRS valdoma VIP su kuria susietas pažeidimas.

LRTK įgaliotas atstovas

4.

Patikrinti įvestus duomenis apie nustatytus pažeidimus

VIRSIS patikrina ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

5.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 3 žingsnį: LRTK įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol LRTK įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

6.

Suformuoti dokumentą

Norint el. parašu pasirašyti įvestus / redaguotus duomenis, VIRSIS suformuoja dokumentą peržiūrai. Peržiūrėjus dokumentą galima tęsti pasirašymą el. parašu arba sugrįžti į duomenų redagavimo langus.

VIRSIS

7.

Pasirašyti el. parašu

Įvedęs ir (arba) pakoregavęs duomenis LRTK įgaliotas atstovas inicijuoja pasirašymą el. parašu. Suformuojamas dokumentas peržiūrai su įvestais ir (arba) pakoreguotais duomenimis. LRTK įgaliotas atstovas pasirašo dokumentą el. parašu.

Pasirašymui turi būti iškviečiamas ir naudojamas RC pasirašymo modulis.

Duomenys išsaugomi VIRSIS DB.

LRTK įgaliotas atstovas

8.

Pateikti pranešimą apie LRTK pateiktus naujus duomenis

VIRSIS išsiunčia pranešimą VIRS apie LRTK pateiktus duomenis.

VIRSIS

 

ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus pateikimo procesas

 

15 pav. ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus pateikimo procesas (būsimas)

 

19 lentelė. ŽEIT duomenų apie VIRS pažeidimus pateikimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Prisijungti prie VIRSIS

Nustačius VIRS padarytą pažeidimą, ŽEIT įgaliotas atstovas prisijungia prie VIRSIS. ŽEIT įgaliotas atstovas autentifikuojamas ir jam leidžiama atlikti veiksmus, pagal ŽEIT įgaliotam atstovui priskirtas roles.

ŽEIT įgaliotas atstovas

2.

Vykdyti VIRS paiešką

Vykdoma VIRS paieška VIRSIS duomenų bazėje. Pasirenkamas reikiamas VIRS. Inicijuojamas duomenų apie pažeidimą įvedimas.

ŽEIT įgaliotas atstovas

3.

Įvesti / koreguoti duomenis apie nustatytą pažeidimą

Įvedami duomenys apie:

·    Nustatytą (-us) VIĮ 19 straipsnio 1, 2 ir (ar) 3 dalies pažeidimas (toliau – pažeidimas);

·    poveikio priemonė, pritaikyta už pažeidimą;

·    pažeidimo nustatymo (sprendimo, nutarimo) data;

·    dokumento, kuriuo nustatytas pažeidimas (sprendimo, nutarimo), numeris;

·    poveikio priemonės galiojimo pabaigos data;

·    pažeidimą nustačiusios institucijos pavadinimas ir kodas;

·    dokumentas, kuriame nustatytas pažeidimas, jei toks dokumentas ar jo dalis skelbiami viešai;

·    parenkama VIRS valdoma VIP su kuria susietas pažeidimas.

ŽEIT įgaliotas atstovas

4.

Patikrinti įvestus duomenis apie nustatytus pažeidimus

VIRSIS patikrina ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

5.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 3 žingsnį: ŽEIT įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol ŽEIT įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

6.

Suformuoti dokumentą

Norint el. parašu pasirašyti įvestus / redaguotus duomenis, VIRSIS suformuoja dokumentą peržiūrai. Peržiūrėjus dokumentą galima tęsti pasirašymą el. parašu arba sugrįžti į duomenų redagavimo langus.

VIRSIS

7.

Pasirašyti el. parašu

Įvedęs ir (arba) pakoregavęs duomenis ŽEIT įgaliotas atstovas inicijuoja pasirašymą el. parašu. Suformuojamas dokumentas peržiūrai su įvestais ir (arba) pakoreguotais duomenimis. ŽEIT įgaliotas atstovas pasirašo dokumentą el. parašu.

Pasirašymui turi būti iškviečiamas ir naudojamas RC pasirašymo modulis.

Duomenys išsaugomi VIRSIS DB.

ŽEIT įgaliotas atstovas

8.

Pateikti pranešimą apie ŽEIT pateiktus naujus duomenis

VIRSIS išsiunčia pranešimą VIRS apie ŽEIT pateiktus duomenis.

VIRSIS

 

VIEA duomenų apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai pateikimo procesas

 

16 pav. VIEA duomenų apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai pateikimo procesas (būsimas)

 

20 lentelė. VIEA duomenų apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai pateikimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Prisijungti prie VIRSIS

VIRS priskyrus profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai, VIEA įgaliotas atstovas prisijungia prie VIRSIS. VIEA įgaliotas atstovas autentifikuojamas ir jam leidžiama atlikti veiksmus pagal VIEA įgaliotam atstovui priskirtas roles.

VIEA įgaliotas atstovas

2.

Vykdyti VIRS paiešką

Vykdoma VIRS paieška VIRSIS duomenų bazėje. Pasirenkamas reikiamas VIRS. Inicijuojamas duomenų apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai įvedimas.

VIEA įgaliotas atstovas

3.

Įvesti / koreguoti duomenis apie VIRS priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai

Įvedami duomenys apie:

·    VIRS priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai data;

·    dokumento, kuriuo VIRS priskirtas profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai, numeris;

·    poveikio priemonės galiojimo pabaigos data;

·    dokumentas, kuriuo VIRS priskirtas profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai, jei jis ar jo dalis skelbiami viešai;

·    parenkama VIRS valdoma VIP su kuria susietas VIRS priskyrimas profesinės etikos nesilaikančių VIRS kategorijai.

VIEA įgaliotas atstovas

4.

Patikrinti įvestus duomenis apie nustatytus pažeidimus

VIRSIS patikrina ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

5.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 3 žingsnį: VIEA įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol VIEA įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

6.

Suformuoti dokumentą

Norint el. parašu pasirašyti įvestus / redaguotus duomenis, VIRSIS suformuoja dokumentą peržiūrai. Peržiūrėjus dokumentą galima tęsti pasirašymą el. parašu arba sugrįžti į duomenų redagavimo langus.

VIRSIS

7.

Pasirašyti el. parašu.

Įvedęs ir (arba) pakoregavęs duomenis VIEA įgaliotas atstovas inicijuoja pasirašymą el. parašu. Suformuojamas dokumentas peržiūrai su įvestais ir (arba) pakoreguotais duomenimis. VIEA įgaliotas atstovas pasirašo dokumentą el. parašu.

Pasirašymui turi būti iškviečiamas ir naudojamas RC pasirašymo modulis.

Duomenys išsaugomi VIRSIS DB.

VIEA įgaliotas atstovas

8.

Pateikti pranešimą apie VIEA pateiktus naujus duomenis

VIRSIS išsiunčia pranešimą VIRS apie VIEA pateiktus duomenis.

VIRSIS

 

Įstaigų duomenų apie VIRS skirtas lėšas pateikimo procesas

 

17 pav. Įstaigų duomenų apie VIRS skirtas lėšas pateikimo procesas (būsimas)

 

21 lentelė. Įstaigų duomenų apie VIRS skirtas lėšas pateikimo proceso aprašymas

Nr.

Žingsnio pavadinimas

Žingsnio aprašymas

Vykdytojas

1.

Prisijungti prie VIRSIS

Jeigu per kalendorinius metus VIRS sandorio ar administracinio akto pagrindu gavo lėšų, kurių šaltinis yra valstybės ar savivaldybės biudžetas ar kitas valstybės ar savivaldybės įsteigtas fondas, valstybės ar savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ar kita bendrovė, kurioje valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų arba skiria daugiau kaip pusę jų valdymo organų narių, ar šios bendrovės dukterinė bendrovė, taip pat kitas juridinis asmuo, kurio dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 50 procentų balsų arba skiria daugiau kaip pusę jų valdymo organų narių (toliau Įstaigos), Įstaigos įgaliotas atstovas prisijungia prie VIRSIS. Įstaigos įgaliotas atstovas autentifikuojamas ir jam leidžiama atlikti veiksmus pagal Įstaigos įgaliotam atstovui priskirtas roles.

Įstaigos įgaliotas atstovas

2.

Vykdyti VIRS paiešką

Vykdoma VIRS paieška VIRSIS duomenų bazėje. Pasirenkamas reikiamas VIRS. Inicijuojamas duomenų apie VIRS skirtas lėšas įvedimas.

Įstaigos įgaliotas atstovas

3.

Įvesti / koreguoti duomenis apie skirtas lėšas

Įvedami duomenys:

·    lėšų šaltinis – Įstaigos pavadinimas ir kodas;

·    sandorio ar administracinio akto rūšis;

·    lėšų, gautų sandorio ar administracinio akto pagrindu, suma;

·    parenkama VIRS valdoma VIP su kuria susietos gautos lėšos.

Įstaigos įgaliotas atstovas

4.

Patikrinti įvestus duomenis apie skirtas lėšas

VIRSIS patikrina, ar įvesti visi privalomi laukai, ar nėra klaidų.

VIRSIS

5.

Pateikti klaidos pranešimą

Jeigu nustatyta klaidų, tuomet VIRSIS pateikia sisteminį pranešimą apie nustatytas klaidas. Grįžtama į 4 žingsnį: Įstaigos įgaliotas atstovas koreguoja / papildo neteisingai įvestus duomenis ar papildo trūkstamais duomenimis. Jeigu klaidų nenustatyta, tuomet VIRSIS išsaugo įvestus / pakoreguotus duomenis. Duomenys nėra pateikti iki tol, kol Įstaigos įgaliotas atstovas nepasirašo jų el. parašu.

VIRSIS

6.

Suformuoti dokumentą

Norint el. parašu pasirašyti įvestus / redaguotus duomenis, VIRSIS suformuoja dokumentą peržiūrai. Peržiūrėjus dokumentą galima tęsti pasirašymą el. parašu arba sugrįžti į duomenų redagavimo langus.

VIRSIS

7.

Pasirašyti el. parašu

Įvedęs ir (arba) pakoregavęs duomenis Įstaigos įgaliotas atstovas inicijuoja pasirašymą el. parašu. Suformuojamas dokumentas peržiūrai su įvestais ir (arba) pakoreguotais duomenimis. Įstaigos įgaliotas atstovas pasirašo dokumentą el. parašu.

Įstaigos įgaliotas atstovas

8.

Pateikti pranešimą apie Įstaigos pateiktus naujus duomenis

VIRSIS išsiunčia pranešimą VIRS apie Įstaigos pateiktus duomenis.

VIRSIS

 

 

 [1] VIRSIS nuostatų 15.3.2.4 papunktyje nustatyta, kad dalyviai detalizuojami iki fizinio asmens, nurodant kiekvieno jų duomenis (pagal VIRSIS nuostatų 15.3.1 papunktį), jei šie duomenys yra kaupiami JADIS.

[2] Sudaryta Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. v-41 „Dėl projekto „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“ vykdymo priežiūros grupės sudarymo“.

[3] Sudaryta Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VE-74 (1.3 E) „Dėl projekto „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“ valdymo ir vykdymo grupių sudarymo“.