ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PACIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 9 d. Nr. A-1432

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 64 straipsnio 8 dalimi,

t v i r t i n u Pacientų teisių įgyvendinimo priežiūros Šiaulių rajono savivaldybei pavaldžiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                  Gipoldas Karklelis

 


 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A-1432

 

PACIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI PAVALDŽIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Pacientų teisių įgyvendinimo priežiūros Šiaulių rajono savivaldybei pavaldžiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – įstaigos) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja paciento teisių įgyvendinimą bei paciento skundo dėl jo teisių pažeidimo priėmimo reikalavimus.

2.    Apraše vadovaujamasi nuostata, kad paciento ir sveikatos priežiūros specialistų, sveikatos priežiūros įstaigų santykiai yra grindžiami šiais principais: savitarpio pagarbos, supratimo ir pagalbos, paciento teisių užtikrinimo pagal valstybės nustatyta tvarka pripažįstamas sveikatos priežiūros sąlygas, draudimo varžyti paciento teises dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar kitokiais pagrindais, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, nepažeidžiant bendrųjų žmogaus teisių principų.

3.    Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas.

4 Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovą (atstovus).

5.    Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PACIENTO TEISĖS į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

 

6Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos privalo užtikrinti pacientui teikiamų paslaugų kokybę ir savalaikiškumą.

7.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalas privalo su pacientu (jo atstovu) bendrauti pagarbiai bei sudaryti ir užtikrinti tokias sąlygas, kurios nežemintų paciento garbės ir orumo. Pacientui turi būti suteikiamos tik mokslu pagrįstos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

8Pacientas turi teisę atsisakyti gydymo. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas paslaugas patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Atsisakius paslaugų, gydantis gydytojas pacientui ar jo atstovui privalo išaiškinti riziką sveikatai bei perspėti apie galimas komplikacijas.

9.  Pacientas (jo atstovas) teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą. Taip pat pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

10Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

11Pacientas, turėdamas siuntimą, gali laisvai rinktis bet kurią šalies ambulatorinę arba stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jeigu teisės aktai nenustato kitos tvarkos.

12Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Šiaulių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas bei mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Šiaulių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų registratūrose, informaciniuose bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainėse: www.siauliurpspc.lt, www.kursenai-medicina.lt.

13.  Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas, profesinę kvalifikaciją).

14Pacientas informuojamas apie galiojančią įstaigos vidaus tvarką, kuri viešai prieinama įstaigų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėse.

15.  Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Ši informacija turi būti suteikiama pacientui suprantama forma, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatos būklę.

16.  Paciento teisė žinoti gali būti ribojama tais atvejais, kai informacijos suteikimas pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą priima gydantis gydytojas ir motyvus pažymi medicinos dokumentuose.

17.  Pacientas nustatyta tvarka gali atsisakyti informacijos apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas taip įgyvendindamas savo teisę nežinoti. Atsisakymas dokumentuojamas ir patvirtinamas paciento parašu.

18.  Esant paciento ar jo atstovo prašymui gali būti pateikti jo medicinos dokumentai, tačiau ši teisė taip pat gali būti ribojama gydančiam gydytojui nustačius, jog dokumentuose esanti informacija pakenktų pacientui. Apie sprendimą neišduoti medicinos dokumentų pažymima medicininiuose dokumentuose.

19.  Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui ar jo atstovui pageidaujant, sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, diagnozės ir gydymo aprašymus pacientui ar jo atstovui sumokėjus nustatytą kainą už dokumentų išdavimą.

20Pacientas turi teisę kreiptis dėl netikslių, neišsamių, dviprasmiškų duomenų arba duomenų, nesusijusių su diagnoze, gydymu ar slauga, ištaisymo, papildymo, panaikinimo ar pakeitimo į įrašus padariusius sveikatos priežiūros specialistus.

21.  Pacientas turi teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie paciento gyvenimą gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tik tuo atveju, jei tai būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

22.  Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodytas tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

23.  Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka, konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą.

24.  Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, įstaigai turi teisę pateikti skundą pagal nustatytus įstaigos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimus. Teisė skųstis apima tik tuos atvejus, kai skundas nesusijęs su žalos atlyginimu. 

25.  Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Kartu su skundu pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

26Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

27Pacientas ar jo atstovas skundą gali pateikti ir Šiaulių rajono savivaldybės gydytojui. Savivaldybės gydytojas gavęs paciento skundą kreipiasi į įstaigą prašydamas rašytinio faktinių aplinkybių išdėstymo ir susiklosčiusios situacijos paaiškinimo. Įstaiga gavusi raštą iš Savivaldybės gydytojo per 5 darbo dienas turi pateikti raštišką paaiškinimą. Savivaldybės gydytojas nuo skundo priėmimo ir Savivaldybėje užregistravimo dienos per 20 darbo dienų turi raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus skundą parašiusiam asmeniui.

28Jeigu pateikto skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, 20 darbo dienų terminas skundui nagrinėti gali būti pratęsiamas iki 10 darbo dienų.

29Neįskaitomi ir 24–25 punktuose išdėstytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

30Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Teisė į žalos atlyginimą apima tuos atvejus, kai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas nustatytas paciento teisės pažeidimas, kuris sąlygojo žalos atsiradimą (turtinė ir neturtinė žala).

31Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas numato žalos sveikatai atlyginimo mechanizmą: ikiteisminę procedūrą – privalomąjį įstaigų (gydytojų) civilinės atsakomybės draudimą ir Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją (toliau – komisija) prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei teisminį ginčo sprendimą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Šio Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Šiaulių rajono savivaldybės gydytojas arba kitas Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

33. Įstaiga kasmet informuoja 32 punkte nurodytus darbuotojus apie kalendoriniais metais įstaigoje gautus pacientų skundus bei jų nagrinėjimo rezultatus. Informacija pateikiama raštu iki kitų metų sausio 5 d.

34. Tai, kas nereglamentuota šiame Apraše, sprendžiama, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

_______________________________