herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 22 d.  Nr. T-241

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 33 straipsniu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. T-74 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Gailius

 

 

PATVIRTINA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-241

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų nuostatai nustato Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų (toliau – Stebėtojų taryba) darbo organizavimą, formavimą, Stebėtojų tarybos nario teises ir pareigas.

2. Stebėtojų tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina ir keičia Joniškio rajono savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba).

3. Stebėtojų taryba yra Joniškio rajono savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – Įstaiga) patariamasis organas, kurios tikslas – užtikrinti Įstaigos veiklos viešumą.

4. Atlikdama savo funkcijas, Stebėtojų taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

5. Stebėtojų tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Įstaigos vadovui ir Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui yra patariamojo pobūdžio.

6. Stebėtojų tarybos funkcijos nustatomos Įstaigos įstatuose.

 

II SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS FORMAVIMAS

 

7. Stebėtojų tarybą sudaro penki nariai:

7.1. duĮstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirti atstovai;

7.2. du – savivaldybės tarybos paskirti atstovai;

7.3. vienas – Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos paskirtas atstovas. Jei Įstaigoje nėra veikiančios profesinės sąjungos, atstovą skiria Įstaigos darbuotojų visuotinis susirinkimas.

8. Stebėtojų tarybos nariais negali būti asmenys, dirbantys Įstaigos administracijoje, Valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.

9. Su Stebėtojų tarybos nariais darbo sutartis nesudaroma, už darbą Stebėtojų tarybos nariams neapmokama. Už veiklą Stebėtojų taryboje jos nariai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Stebėtojų tarybos narys gali atsistatydinti iš savo pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu įspėjęs Stebėtojų tarybą ir jį delegavusią instituciją ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

11. Stebėtojų tarybos narys gali būti atšauktas iš Stebėtojų tarybos:

11.1. jo raštišku pareiškimu;

11.2. delegavusios institucijos sprendimu;

11.3. Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinės sąjungos nutarimu, jeigu ji buvo delegavusi savo atstovą.

12. Vietoje atsistatydinusio ar atšaukto Stebėtojų tarybos nario skyrusi institucija parenka ir deleguoja kitą narį.

13. Stebėtojų tarybos nariai turi teisę dalyvauti Įstaigos visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės, gauti informaciją apie Įstaigos vykdomą veiklą.

14. Stebėtojų taryba sudaroma penkerių metų kadencijai. Kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

 

III SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Stebėtojų tarybos narių teisės:

15.1. pasisakyti Stebėtojų tarybos posėdžiuose, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl posėdžio darbotvarkės ir posėdyje nagrinėjamų klausimų;

15.2. lankytis Įstaigoje ir domėtis Įstaigų darbuotojų problemomis ir pasiūlymais;

15.3. gauti iš Įstaigos informaciją, reikalingą nuostatuose numatytoms funkcijoms atlikti;

15.4. teikti Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui siūlymus dėl Įstaigos vadovo, padalinių ir filialų vadovų kandidatūrų;

15.5. teikti Įstaigos vadovui ir visuotiniam dalininkų susirinkimui pasiūlymus dėl paslaugų prieinamumo, kokybės, efektyvumo ir kitais Įstaigos veiklos organizavimo gerinimo klausimais;

15.6. gali turėti kitų teisių, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

16. Stebėtojų tarybos narių pareigos:

16.1. dalyvauti Stebėtojų tarybos posėdžiuose;

16.2. susipažinti su Stebėtojų tarybos dokumentais ir jų projektais.

16.3. iš anksto pranešti Stebėtojų tarybos pirmininkui, kad dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje.

 

IV SKYRIUS

STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

17. Stebėtojų tarybos darbo organizavimas:

17.1. posėdis yra pagrindinė Stebėtojų tarybos darbo forma. Stebėtojų tarybos posėdžiai protokoluojami;

17.2. Stebėtojų tarybai vadovauja Stebėtojų tarybos pirmininkas, kurį išrenka Stebėtojų tarybos nariai paprasta balsų dauguma per pirmąjį posėdį;

17.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai yra atviri;

17.4. Stebėtojų tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus;

17.5. Stebėtojų tarybos posėdis šaukiamas Stebėtojų tarybos narių reikalavimu arba Įstaigos vadovo iniciatyva. Stebėtojų tarybos posėdžių laiką ir vietą nustato Stebėtojų tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į Įstaigos vadovo siūlymą, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio pateikia nagrinėjamų klausimų sąrašą;

17.6. Stebėtojų taryba svarstomais klausimais priima nutarimus. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, o jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Stebėtojų tarybos pirmininko balsas. Stebėtojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Stebėtojų tarybos narių.

18. Stebėtojų tarybos pirmininkas:

18.1. šaukia Stebėtojų tarybos susirinkimus;

18.2. organizuoja Stebėtojų tarybos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos veiklą;

18.3. sudaro posėdžio dienotvarkę;

18.4. palaiko ryšį su Įstaigos vadovu;

18.5. pasirašo posėdžių protokolus.

19. Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas išrenkamas pirmojo Stebėtojų tarybos susirinkimo metu. Jis gali vykdyti pirmininko pavestus jam įgaliojimus, eiti pirmininko pareigas jam išvykus, susirgus ar jį nušalinus iki naujo pirmininko išrinkimo.

20. Stebėtojų tarybos posėdį techniškai aptarnauja Įstaigos vadovo paskirtas asmuo (Stebėtojų tarybos sekretorius). Stebėtojų tarybos sekretorius nėra Stebėtojų tarybos narys, jis protokoluoja susirinkimus, tvarko ir kaupia Stebėtojų tarybos dokumentaciją.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Stebėtojų tarybos nariai atsako už savo veiklą ir konfidencialios informacijos išsaugojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Stebėtojų taryba baigia savo veiklą savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinus naujos kadencijos Stebėtojų tarybą arba reorganizavus, pertvarkius ar likvidavus Įstaigą.

____________________