PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T1-155

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“, 24 punktu, Plungės rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).   

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis


 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2017 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. T1-155

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Savivaldybės tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1- 259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).  

3. Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą, tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo. 

4. Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka, yra Plungės rajono savivaldybės seniūnijos: Plungės miesto, Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų.

5. Savivaldybės tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA, ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

6. Savivaldybėje sudaroma vienuolikos seniūnijų – Plungės miesto, Alsėdžių, Babrungo, Kulių, Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Stalgėnų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos ir Žlibinų - išplėstinė (-ės) seniūnaičių sueiga (-os), kuri (-ios) priima sprendimą dėl Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri (-ios) Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte apibrėžtoje teritorijoje esanti registruota ir veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą, vykdo projekto (-ų) įgyvendinimo stebėseną.

7. Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte nurodytoje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.

8. Išplėstinės seniūnaičių sueigos organizavimo, svarstymo ir sprendimų priėmimo  tvarka nustatoma Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamuose išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatuose.

9. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės tvarkos aprašo priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo ir jį įformina protokolu. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 2 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį sprendimą pateikia Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam (-iems) atsakingam (-iems) už Priemonę Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), dirbančiam (-iems) pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingas valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai), viešai paskelbti Savivaldybės ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėje ir skelbimo lentose, kad organizacijos kviečiamos teikti paraiškas, nurodydama paraiškų teikimo tvarką, kurią parengia atsakingi valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Skelbime turi būti nurodytas paraiškų priėmimo galutinis terminas, vieta, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto numeris pasiteirauti (kontaktinis asmuo (-ys), galimi pareiškėjai, finansuotinos veiklos, paraiškos forma, dokumentai, kuriuos reikia pateikti (priedai), ir kita reikalinga informacija (reikalavimai) pareiškėjams.

10. Pareiškėjai pagal nustatytą formą (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką pateikia Savivaldybės administracijai. Užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) per 3 darbo dienas nuo paraiškų gavimo dienos gautas paraiškas registruoja ir įvertina, ar:

10.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

10.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;

10.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių skaičius);

10.4. paraiškos ir kartu su paraiškomis pateikti dokumentai tvarkingai susegti.

11. Atsakingas (-i) valstybės tarnautojas (-ai) ar darbuotojas (-ai) perduoda užregistruotas paraiškas ir informaciją apie pareiškėjų atitiktį Savivaldybės tvarkos aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytiems kriterijams vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai.

12. Išplėstinė seniūnaičių sueiga vertina, ar:

12.1. numatomos vykdyti veiklos atitinka išplėstinių seniūnaičių sueigų nustatytas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas;

12.2. neviršytas paraiškai nustatytas maksimalus lėšų limitas;

12.3. tinkamai numatytos lėšos projektui administruoti ir ilgalaikiam turtui įsigyti;

12.4. numatomos lėšos atitinka planuojamas įgyvendinti veiklas;

12.5. projektą vykdantys asmenys turi pakankamą kompetenciją įgyvendinti projektą;

12.6. įgyvendinant projektą dalyvauja savanoriai.

13. Vertinant paraiškas, prioritetas teikiamas:

13.1. bendruomeninių organizacijų projektams;

13.2. organizacijų partneryste grįstoms veikloms;

13.3. projektams, į kurių veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai.

14. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia išplėstinės seniūnaičių sueigos narių, dalyvavusių posėdyje, balsų ir kuriems užteko Savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

15. Prieš vertindami paraiškas, išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų atranka susijusios informacijos, taip pat nešališkumo deklaracijas (Savivaldybės tvarkos aprašo 2 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo, jei išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi svarstyti organizacijos, kurios narys jis yra, paraišką.

16. Išplėstinės seniūnaičių sueigos darbo forma yra posėdžiai, kurie laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė sueigos narių.

17. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina paraiškas ir atviru balsavimu, sueigoje dalyvaujančių sueigos narių balsų dauguma, atrenka paraišką (-as), kurioje (-iose) planuojamos veiklos geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko balsas.

18. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami atsakingam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), kuris (-ie) juos per 3 darbo dienas nuo sprendimų dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (-ių) gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus paraiškos (-ų) gavimo dienos paskelbia viešai Savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, skelbimų lentose.

19. Skundus dėl galimai pažeistos pateiktos (-ų) paraiškos (-ų) vertinimo ir atrankos procedūros nagrinėja Savivaldybės administracija. Institucijų sprendimai, veiksmai ir neveikimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

20. Su organizacija (-omis) (Projektų vykdytojais), kurių paraiškose planuojamos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, geriausiai atitinka gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, Savivaldybės administracijos direktorius pasirašo Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutartį (-is) (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) (Savivaldybės tvarkos aprašo 3 priedas).

21. Visi išplėstinės seniūnaičių sueigos priimti sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas ir sekretorius. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiai yra atviri.

22. Savivaldybių institucijos negali keisti išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, susijusių su Priemonės įgyvendinimu.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS, STEBĖSENA IR KONTROLĖ

 

23. Savivaldybei Priemonei įgyvendinti skirtos lėšos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstomos Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte nurodytos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, atsižvelgiant į jose gyvenančių asmenų skaičių. Apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, Savivaldybės administracija raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas, o kur nėra seniūnijų – išplėstines seniūnaičių sueigas.

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą.

24. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius:

24.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

24.2. vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

24.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei  reikšmingų leidinių leidyba);

24.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

24.5. bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

24.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

25. Finansuojant projektus, tinkamomis išlaidomis laikomos:

25.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. projektui įgyvendinti  skirtų lėšų):

25.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

25.1.2. asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

25.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

25.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

25.2.1. projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

25.2.2. biuro patalpų nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

25.2.3. ryšio paslaugų (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto) išlaidos;

25.2.4. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

25.2.5. išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms paslaugoms, teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų sutartis ar autorines sutartis, jei šias paslaugas teikia asmenys, įgiję atitinkamos srities išsilavinimą (renginių organizavimo, ekspertų ar lektorių paslaugos), įsigyti (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

25.2.6. tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinama veikla reikalingoms prekėms ir priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti;

25.2.7. transporto išlaikymo ir kelionių išlaidos (degalai, automobilio be vairuotojo nuoma, kelionės bilietai);

25.2.8. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

25.2.9. išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

25.2.10. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

25.2.11. ilgalaikiam turtui, kurio vertė 500 eurų ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Savivaldybės tvarkos aprašo 24.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų;

25.3. išlaidos darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą, turėtų sudaryti iki 50 proc. projektui skirtų lėšų.

26. Lėšos negali būti naudojamos:

26.1. įsiskolinimams dengti;

26.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

26.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

26.4. kelionėms į užsienį;

26.5. veikloms, kurios:

26.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

26.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

26.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

26.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

27. Visos projektų veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

28. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos Savivaldybei Priemonei įgyvendinti, turi būti laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai.

29. Savivaldybės administracija:

29.1. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis);

29.2. Aprašo 24 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 10 darbo dienų nuo tada, kai Savivaldybės taryba patvirtina Savivaldybės tvarkos aprašą, pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

29.3. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

29.4. paskiria atsakingą (-us) valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us);

29.5. paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas, konsultuoti projektų vykdytojus, padėti užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

29.6. paveda seniūnaičių išplėstinėms sueigoms įgyvendinti Savivaldybės tvarkos aprašo II skyriuje numatytas nuostatas;

29.7. esant poreikiui, konsultuojasi su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) dėl Savivaldybių tvarkos aprašų ir jų pakeitimo projektų;

29.8. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, paraiškų rengėjus ir projektų vykdytojus, renka ir registruoja paraiškas, sudaro Projekto įgyvendinimo sutartis su organizacijomis, kiekvieną ketvirtį perveda jiems lėšas projektui (-ams) įgyvendinti, esant būtinybei, tikslina projekto (-ų) įgyvendinimo sąmatą (-as) su projektų vykdytojais, kiekvieną ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

29.9. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos primtus sprendimus ir įgyvendintus projektus Savivaldybės ir, esant galimybei, atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse, skelbimų lentose, vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną;

29.10. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo Sutartyje nustatyta tvarka;

29.11. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

29.12. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, kurios yra finansuojamos iš kitų finansavimo šaltinių;

29.13. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

29.14. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

29.15. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

29.16. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai), perveda į Sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

29.17. saugo įregistruotas paraiškas;

29.18. dalyvauja Ministerijos rengiamoje metinėje konferencijoje Priemonės rezultatams aptarti.

30. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

30.1. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas Savivaldybės tvarkos aprašo projektas, teikia savo pasiūlymus dėl Savivaldybės tvarkos aprašo projekto tobulinimo;

30.2. dalyvauja išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažįsta su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais.

31. Projektą vykdyti atrinkta (-os) organizacija (-os):

31.1. su Savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą ir kiekvieną ketvirtį teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo);

31.2. prieš teikdama Savivaldybės administracijai galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyse su organizacijomis, pristato išplėstinei seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus;

31.3 atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

31.4. pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

31.5. Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie vykdomas veiklas savo, esant galimybei – seniūnijų internetiniuose tinklalapiuose, skelbimo lentose;

31.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

31.7. raštu informuoja Savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę seniūnaičių sueigą, kad projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir iki šiame papunktyje nurodyto pranešimo pateikimo dienos Savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projekto įgyvendinimui gautas nepanaudotas ar ne pagal paskirtį panaudotas lėšas;

31.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai;

31.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto už Priemonės lėšas, savininkė. Šis turtas naudojamas viešiesiems gyvenamosios vietovės bendruomenių poreikiams tenkinti.

32. Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

32.1. įgyvendinta ne mažiau kaip 90 proc. veiklų, kurioms išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu finansavimas skirtas iš Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų;

32.2. įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių seniūnijų ir bendruomeninių organizacijų skaičius.

__________________