LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-950 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. XIII-1684

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Seimo Pirmininko teikimu Seimas skiria 2 Seimo kontrolierius penkerių metų kadencijai. Tas pats asmuo Seimo kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pareigas einantis Lietuvos Respublikos Seimo paskirtas Seimo kontrolierius pareigas eina tol, kol pasibaigia jo penkerių metų kadencija, ir Seimas paskiria Seimo kontrolierių kitai kadencijai.

2. Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo pareigas ėjusį Seimo kontrolierių Lietuvos Respublikos Seimas paskiria naujai kadencijai, šio Seimo kontrolieriaus pirmoji kadencija pradedama skaičiuoti Seimui jį paskyrus po šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė