HERBAS2

lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1154 „DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. liepos 29 d. Nr. V-729

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip

„2.3. objektyvumo ir nešališkumo – karo prievolininkų atranka ir skyrimas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – nuolatinė privalomoji karo tarnyba) vykdomi naudojantis kompiuterių programa su atsitiktinių skaičių generatoriumi.“

2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Vadovaudamasis krašto apsaugos ministro nustatytu šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karių skaičiumi, Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 4 punkte nurodyto įsakymo pasirašymo dienos parengia metinį šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planą, kurį tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo. Metiniame šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą plane nurodomi privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo vieta, privalomosios pradinės karo tarnybos kariniame vienete pradžios data ir privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičiai. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pasirašomas metinis šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planas, Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas jį paskelbia per žiniasklaidos priemones ir interneto svetainėje www.kam.lt.“

3. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Sudarius A sąrašą, apskaičiuojamas bendras privalomai šaukiamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius pagal formules:

 

B = R x O x N x Z x P;

R = E – (C x T),

čia:

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

R – prognozuojamas privalomai nuolatinę privalomąją karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičius;

O – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kuriems buvo išsiųstas Nurodymas atvykti  arba pateikti reikalingus dokumentus (1 priedas, toliau – Nurodymas) ir kurie atvyko ar pateikė dokumentus, santykį;

N – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kurie atvyko į  RKPKP ir buvo nusiųsti tikrintis sveikatos, santykį;

Z – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, nusiųstų tikrintis sveikatos ir pripažintų tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, santykį;

P – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pristatytų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą, santykį;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

C – karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą, skaičius;

T – koeficientas, atitinkantis raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų, pristatytų į tarnybą ir pateikusių prašymus, santykį.

Koeficientai nustatomi atsižvelgiant į paskutiniojo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą rodiklius.

4. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. KPKT apskaičiuoja bendrą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių ir proporcingai pagal Regionus nustato privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių kiekvienam Regionui pagal formulę:

 

Br = (Ar x (B/V)),

čia:

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

Ar – Regione deklaravusių gyvenamąją vietą arba, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, pagal faktinę gyvenamąją vietą ar pagal gyvenamąją vietą, kurioje gyveno iki išvykdami iš Lietuvos Respublikos, karo prievolininkų, esančių A sąraše, skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

V – į A sąrašą įrašytų karo prievolininkų skaičius.

5. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. KPKT, atlikusi Aprašo 10 punkte nurodytus skaičiavimus, pagal kiekvienam Regionui nustatytą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičių sudaro kiekvieno Regiono B sąrašą, perkeldama iš A sąrašo į B sąrašą atitinkamą karo prievolininkų skaičių pagal karo prievolininko eilės A sąraše numerį didėjančia tvarka.

6. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. KPKT per 2 darbo dienas nuo B sąrašų sudarymo dienos sudaro šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų planą RKPKP pagal Regionus (toliau – Regioninis planas), kuriame nurodomas kiekvieno Regiono karo prievolininkų, kurie turi būti paskirti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, skaičius, tarnybos vieta, tarnybos pradžios data. Skiriamų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius kiekvienam Regionui nustatomas pagal formulę

 

Er = Br x (E/B),

čia:

Er – Regionui nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas pašauktų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą karo prievolininkų skaičius.

7. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Karo prievolininkas, pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, prašyme gali nurodyti iki trijų pagal prioritetą Regioniniame plane nurodytų privalomosios pradinės karo tarnybos vietų. Tada karo prievolininkas, kuris einamaisiais metais nebuvo įtrauktas į B sąrašus, skiriamas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą į pasirinktą tarnybos vietą, atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus, o jei nėra galimybių paskirti į pasirinktą tarnybos vietą, RKPKP karo prievolininkui siūlo kitų tarnybos vietų. Karo prievolininkas, kuris einamaisiais metais buvo įtrauktas į B sąrašus, paprastai skiriamas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą į pasirinktą tarnybos vietą, atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus, tačiau prireikus KPKT viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skiriami į kitą Regioniniame plane numatytą tarnybos vietą.

8. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. RKPKP iš pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų, pripažintų pagal sveikatos būklę tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sudaro atitinkamo Regiono Norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų sąrašą (toliau – C sąrašas). C sąrašuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, pareiškusių norą dalyvauti jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose arba atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, yra daugiau negu atitinkamais kalendoriniais metais numatyta pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų eilės tvarka C sąrašuose nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (3 priedas).“

9. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. RKPKP, atsižvelgdami į Regioniniame plane nustatytą karo prievolininkų skaičių, sudaro Regiono Skiriamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus (toliau – E sąrašai). Karo prievolininkai į E sąrašus įtraukiami eilės tvarka pirmiausia iš Regionui sudaryto C sąrašo, o jų pritrūkus – iš D sąrašo.

10. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Jei Regione karo prievolininkų, įrašytų į C sąrašą, yra daugiau, nei galima juos paskirti pagal Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas, prireikus šie karo prievolininkai KPKT viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimu skiriami į kito Regiono Regioniniame plane nustatytas tarnybos vietas.“

11. Išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama).

12. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Teisingumo ministras,                                                                                               

pavaduojantis krašto apsaugos ministrą                                                          Juozas Bernatonis


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą forma)

 

________________________________________________

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, gimimo data)

 

__________________________________________________________

(adresas, telefono nr., el. paštas)

 

 

Karo prievolės ir komplektavimo tarnybai

 

 

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau pašaukti mane _________ metais į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti). Su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos / jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (nereikalingą išbraukti) organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas (-a) ir sutinku jų laikytis.

Pageidaujamos tarnybos vietos (prioriteto tvarka):

1.   __________________________________________________________________;

2.   __________________________________________________________________;

3.   __________________________________________________________________.

Asmuo, rekomendavęs privalomąją pradinę karo tarnybą:

 

(laipsnis, vardas, pavardė, karinis dalinys)

 

 

 

_________________ __________________________

(parašas) (vardas, pavardė)