LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. KOVO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-197 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. V-417

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,

p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Humanitarinių mokslų srities patyręs mokslininkas (mokslinio tyrimo vadovas) turi tenkinti bent vieną iš šių reikalavimų:

20.1. per pastaruosius dešimt metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos yra paskelbęs ne mažiau kaip dvidešimt mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip dešimt – tarptautiniuose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent penki yra paskelbti užsienio tarptautiniuose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

20.2. per pastaruosius dešimt metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos yra paskelbęs bent vieną ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją be bendraautorių ir ne mažiau kaip dešimt mokslo straipsnių tarptautiniuose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent penki yra paskelbti užsienio tarptautiniuose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

20.3. per pastaruosius dešimt metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos yra paskelbęs tris mokslo monografijas parengtas ne disertacijos pagrindu, iš kurių bent viena yra paskelbta užsienio kalba (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai).“

2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

 

22. Socialinių mokslų srities patyręs mokslininkas (mokslinio tyrimo vadovas) turi tenkinti bent vieną iš šių reikalavimų:

 

22.1. per pastaruosius dešimt metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos yra paskelbęs ne mažiau kaip dvidešimt mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, iš jų ne mažiau kaip dešimt – tarptautiniuose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent penki yra paskelbti Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science ir (arba) Scopus duomenų bazėje referuojamuose užsienio recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai);

 

22.2. per pastaruosius dešimt metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos yra paskelbęs bent vieną ne disertacijos pagrindu parengtą mokslo monografiją be bendraautorių ir ne mažiau kaip dešimt mokslo straipsnių tarptautiniuose recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, iš kurių bent penki yra paskelbti Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science ir (arba) Scopus duomenų bazėje referuojamuose užsienio recenzuojamuose periodiniuose ar tęstiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai).“

 

3. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

 

25. Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių patyręs mokslininkas (mokslinio tyrimo vadovas) per pastaruosius dešimt metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos turi būti paskelbęs ne mažiau kaip dvidešimt mokslo straipsnių, paskelbtų Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science ir (arba) Scopus duomenų bazėje referuojamuose užsienio periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai).“

 

4. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

 

39. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse arba ne ES valstybėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projekto veiklos vykdomos ne ES valstybėse, pirmo kvietimo projektų tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 1 500 000,32 Eur (vieno milijono penkių šimtų tūkstančių eurų 32 ct). Jeigu pirmojo kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo lėšų suma, skirta veikloms ne ES valstybėse vykdyti, yra mažesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma perkeliama antrajam kvietimui. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“

 

5. Pakeičiu 61.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

61.1. darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos yra kompensuojamos taikant darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius mokslinių tyrimų projektuose. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-213 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos formos ir darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita (2017 m. balandžio 28 d. redakcija). Maksimalūs darbo užmokesčio fiksuotieji įkainiai nustatyti Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitos 3 lentelėje „Aukšto (tarptautinio) lygio mokslinis tyrimas“ (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai);“

 

6. Pakeičiu 68.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

68.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiama pasirašyta popierinė paraiška ir jos priedai, parengti lietuvių kalba. Kartu pateikiama elektroninėje laikmenoje įrašyta paraiška ir jos priedai. Aprašo 72.4 ir 72.6 papunkčiuose nurodyti priedai teikiami Microsoft Office Word formatu. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;“

 

7. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

 

70. Gavęs įgyvendinančiosios institucijos pranešimą apie paraiškos užregistravimą ir jai suteiktą kodą, per pranešime nustatytą terminą pareiškėjas turi LMT Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje užpildyti šią informaciją anglų kalba: paraiškos bendrąją informaciją ir projekto aprašymą (projekto poreikis, pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas, projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas). Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis.“

 

8. Pakeičiu 72.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

72.4. mokslinio tyrimo vadovo svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą, kuris patvirtina vadovo atitikimą Aprašo 19–22, 24–25 punktuose nustatytiems reikalavimams (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą) (originalo kalba). Sąraše turi būti nurodytas Aprašo 19–22, 24–25 punktuose nurodytas minimalus mokslo straipsnių skaičius;“

 

9. Pakeičiu 72.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

72.6. pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių svarbiausių mokslo publikacijų (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės produkcijos (ne daugiau kaip 5) sąrašus (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo kalba);“

 

10. Pakeičiu 72.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

72.7. dokumentų dėl mokslinio tyrimo vadovo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslinio tyrimo vadovas yra jaunasis mokslininkas pagal Aprašo 18 punkto nuostatas arba siekia pasinaudoti išlyga dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti neįskaičiavimo į laikotarpius, nurodytus Aprašo 20, 22, 25 punktuose);“

 

11. Pakeičiu 82 punktą ir jį išdėstau taip:

 

82. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos. Projektų tinkamumo finansuoti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 40 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos, projektų naudos ir kokybės vertinimas, atranka ir sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimas trunka ne ilgiau kaip 50 dienų nuo tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos patvirtinimo dienos. Jeigu tinkamumo finansuoti vertinimas baigiamas anksčiau negu per 40 dienų, projektų naudos ir kokybės vertinimas gali trukti ilgiau, bet bendra paraiškų vertinimo trukmė neturi viršyti 90 dienų termino.“

 

12. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

 

84. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Aprašo 27, 29 ir 34 punktuose ir (arba) Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.“

 

13. Pakeičiu 1 priedą „Projekto atitikties aprašo 18–30, 66–68, 70, 72 punktuose nustatytiems reikalavimams patikros lapas“:

 

13.1. pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„8.4.

Mokslinio tyrimo vadovo svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašas, kuris patvirtina vadovo atitikimą Aprašo 19–22, 24–25 punktuose nustatytiems reikalavimams (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leidžia patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą) (originalo kalba)“

 

 

 

 

 

 

13.2. pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„8.6.

Pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašai (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leidžia patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo kalba)“

 

 

 

 

 

 

13.3. pakeičiu 8.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„8.7.

Dokumentų dėl mokslinio tyrimo vadovo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo kopijos (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslinio tyrimo vadovas yra jaunasis mokslininkas pagal Aprašo 18 punkto nuostatas arba siekia pasinaudoti išlyga dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti neįskaičiavimo į laikotarpius, nurodytus Aprašo 20, 22, 25 punktuose)“

 

 

 

 

 

 

13.4. papildau 8.9 papunkčiu:

 

„8.9.

Dokumentai įrodantys, kad valstybinis mokslinių tyrimų institutas kartu su universitetu (-ais) dalyvauja rengiant mokslininkus (taikoma, jeigu norima įrodyti, kad valstybinis mokslinių tyrimų institutas dalyvauja rengiant mokslininkus)“

 

 

 

 

 

 

13.5. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„10.

Paraiškoje nurodyti mokslinio tyrimo vadovo moksliniai straipsniai sutampa ne daugiau kaip 20 procentų su visų kitų pagal Aprašą paskelbtą kvietimą pateikusių paraiškas ar ankstesnių pagal Aprašą paskelbtų kvietimų finansuojamų projektų mokslinių tyrimų vadovų nurodytais straipsniais sudėjus kartu (reikalavimas netaikomas atliekant paraiškų, pateiktų pagal pirmą kvietimą, vertinimą) (Aprašo 27 punktas, vertinama pagal Aprašo 77 punkte nustatytą tvarką)

 

 

 

 

 

 

13.6. pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„11.

Mokslinio tyrimo vadovas vadovauja tik vienam pagal Aprašą finansuojamam projektui (Aprašo 28 punktas)

 

 

 

 

 

 

14. Pakeičiu 4 priedą „Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą“ ir 20 punktą išdėstau taip:

 

20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

(Pareiškėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą. Prie kiekvieno lentelėje nurodyto priedo pavadinimo 3 skiltyje pažymi „Teikiama“, jeigu toks priedas yra privalomas teikti pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus ir pareiškėjas jį teikia. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta juos pateikti. Visos paraiškos priedų formos skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.)

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Lapų skaičius

1.

Partnerio deklaracija

Netaikoma

Netaikoma

2.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas

Netaikoma

Netaikoma

3.

Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus „de minimis“ pagalbą)

Netaikoma

Netaikoma

4.

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Netaikoma

Netaikoma

5.

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

Netaikoma

Netaikoma

6.

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius

Netaikoma

Netaikoma

7.

Investicijų projektas

Netaikoma

Netaikoma

8.

Didelės apimties projekto paraiškos priedai:

Netaikoma

Netaikoma“

9.

Pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas raštas dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (lietuvių kalba);

 

 

10.

Mokslinio tyrimo vadovo mokslo laipsnį patvirtinančių dokumentų kopijos

 

 

11.

Mokslinio tyrimo vadovo gyvenimo aprašymas (lietuvių ir anglų kalbomis)

 

 

12.

Mokslinio tyrimo vadovo svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašas, kuris patvirtina vadovo atitikimą Aprašo 1922, 2425 punktuose nustatytiems reikalavimams (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją, informaciją apie patentų, augalų ar gyvūnų veislių, ląstelių linijų, mikroorganizmų kamienų registravimo faktą) (originalo kalba) 

 

 

13.

Pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių gyvenimo aprašymai (lietuvių ir anglų kalbomis)

 

 

14.

Pagrindinių mokslinio tyrimo grupės narių svarbiausių mokslo publikacijų (ne daugiau kaip 10) ir kitos mokslinės produkcijos (ne daugiau kaip 5) sąrašai (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science, Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo kalba)

 

 

15.

Dokumentų dėl mokslinio tyrimo vadovo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo kopijos (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslinio tyrimo vadovas yra jaunasis mokslininkas pagal Aprašo 18 punkto nuostatas arba siekia pasinaudoti išlyga dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti neįskaičiavimo į laikotarpius, nurodytus Aprašo 20, 22, 25 punktuose)

 

 

16.

Visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos

 

 

17.

Dokumentai įrodantys, kad valstybinis mokslinių tyrimų institutas kartu su universitetu (-ais) dalyvauja rengiant mokslininkus (taikoma, jeigu norima įrodyti, kad valstybinis mokslinių tyrimų institutas dalyvauja rengiant mokslininkus)

 

 

18.

Kiti priedai“

 

 

 

 

15. Pakeičiu 5 priedą „Dotacijos sutartis“:

 

15.1. pakeičiu 5.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„5.11. Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai teikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentus, nurodytus Sutarties 2 priedo 1.4.3 papunktyje.“

 

15.2. pakeičiu 7.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

7.9. Projekto vykdytojas privalo per DMS teikti informaciją apie projekto dalyvio rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos. Projekto vykdytojas šią informaciją privalo suvesti į DMS iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo.“

 

15.3. pakeičiu 5 priedo „Dotacijos sutartis“ 2 priedą „Finansavimo sąlygos“ ir 1.4.3 papunktį išdėstau taip:

 

1.4.3. (Lentelė pildoma, jeigu prie fiksuotųjų įkainių arba fiksuotųjų sumų (toliau kartu – fiksuotieji dydžiai) pažymima „taikoma“.)

 

Fiksuotojo dydžio kodas

Fizinio rodiklio numeris

Fiksuotojo dydžio pavadinimas

Fiksuotasis dydis, eurais

Rezultato mato vienetas

Planuojamas mato vienetų skaičius

Rezultato pasiekimo įrodymo

 

dokumentai*

Pastabos

Fiksuotieji įkainiai

Įrašomas (arba pasirenkamas) fiksuotojo įkainio kodas vadovaujantis Supaprastinimų registru. Jei taikomi individualūs fiksuotieji įkainiai, jie numeruojami iš eilės pradedant nuo IFI-01.

Įrašomas (-i) fizinio (-ių) rodiklio (-ių) numeris (-iai), kurio (-ų) siekiant išlaidos bus apmokamos pagal šį fiksuotąjį įkainį.

 

 

 

Siektini fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi atitikti projektų finansavimo sąlygų aprašo 50 punkte nustatytus reikalavimus.

Darbo užmokesčio fiksuotasis įkainis

Įrašomas fiksuotojo įkainio dydis (jei nustatytas konkretus dydis).

val.

Įrašomas planuojamas pagal šį fiksuotąjį įkainį pasiekti bendras vienetų (t. y., valandų) skaičius (projekto įgyvendinimo metu neturi būti tikslinamas).

Įgyvendinančiosios institucijos nustatytos formos suvestinė pažyma dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai.

Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

 

2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-213 patvirtinta Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita.

*Įgyvendinančioji institucija turi teisę paprašyti papildomų dokumentų, jeigu pateiktų rezultato pasiekimo įrodymo dokumentų neužtenka rezultato pasiekimui įvertinti.

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

 

Lietuvos mokslo tarybos 2017 m. gegužės 16 d.

raštu Nr. 4S-528