LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 2B-479 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ KATEGORIJŲ IR KLASIŲ PAGAL KONSTRUKCIJĄ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 13 d. Nr. 2BE-137

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL 2018 L 151, p. 1):

1. P a k e i č i u Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ KATEGORIJŲ IR KLASIŲ PAGAL KONSTRUKCIJĄ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ 2.6 punktu ir įgyvendindamas 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL 2018 L 151, p. 1,

t v i r t i n u Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus (pridedama).“;

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus:

1.2.1. pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
“;

1.2.2. pripažįstu netekusiu galios 2 punktą;

1.2.3. pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, kurioms tipo patvirtinimas buvo taikomas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL 2007 L 263, p. 1), ir kurių nauji tipai patvirtinti nuo 2012 m. spalio 29 d., koduojamos pagal 2011 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 678/2011, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, II priedas ir iš dalies keičiami IV, IX ir XI priedai (Pagrindų direktyva) (OL 2011 L 185, p. 30).“;

1.2.4. pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Motorinės transporto priemonės ir jų priekabos, kurioms tipo patvirtinimas taikomas ir suteiktas pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (OL 2018 L 151, p. 1), koduojamos jame nustatyta tvarka.“;

1.2.5. papildau 43 punktu:

43. Dviratės ir triratės transporto priemonės bei keturračiai, kuriems tipo patvirtinimas taikomas ir suteiktas pagal 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL 2013 L 60, p. 52), koduojami jame nustatyta tvarka.“;

1.2.6. pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

MOPEDŲ, MOTOCIKLŲ IR JIEMS PRILYGINAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KLASIFIKAVIMAS“;

1.2.7. pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

AUTOMOBILIŲ KLASIFIKAVIMAS“;

1.2.8. pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

PRIEKABŲ IR PUSPRIEKABIŲ KLASIFIKAVIMAS“;

1.2.9. pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

KĖBULŲ TIPŲ APIBRĖŽIMAI IR KODAI“;

1.2.10. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ KODAVIMAS“;

1.2.11. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1, 1.2.2–1.2.5 papunkčiai įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Genius Lukošius