VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIENKARTINIO LEIDIMO PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IR PRAŠYMO išduoti VIENKARTINį LEIDIMą PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. A1-362

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 3D-509 „Dėl Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 5, 7 ir 8 punktais:

1.    Tvirtinu pridedamas:

1.1. Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formą;

1.2. Prašymo išduoti vienkartinį leidimą purkšti augalų apsaugos produktus iš oro formą.

2. Įpareigoju Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį ir Agrochemijos skyriaus vedėją.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                Arvydas Basiulis