LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ, TAIKOMŲ

NUO 2018 METŲ, PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 14 d. Nr. 3D-303

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.1 papunkčiu,

t v i r t i n u   Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2018 metų (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Bronius Markauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 3D-303

 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS, TAIKOMOS NUO 2018 METŲ

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2018 metų (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2018/162 (OL 2018 L 30, p. 6), 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. lapkričio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1997 (OL 2016 L 308, p. 5), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL 2014 L 227, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2015/1367 (OL 2015 L 211, p. 7), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2305 (OL 2017 L 335, p. 1), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimu Nr. C (2015) 842 (toliau – Programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės).

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

2. Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

2.1. Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

2.2. ES – Europos Sąjunga.

2.3. EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

2.4. Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Įkainis – Ministerijos patvirtinta kaina, už kurią galima įsigyti įrangos, technikos, mechanizmų, prekių, paslaugų ir (arba) darbų. Įkainis nustatomas eurais be pridėtinės vertės mokesčio.

3.2. Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., išskyrus savivaldybės centrus.

3.3. Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis – piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

3.4. Projekto bendrosios išlaidos (toliau – bendrosios išlaidos) – rengiant ir įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos: atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projektų aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos skiriamos nekilnojamajam turtui statyti ir (arba) įsigyti įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinti, naujiems įrenginiams ir įrangai, įskaitant techniką, pirkti ir (arba) išperkamajai nuomai, taip pat šio projekto viešinimo išlaidos.

3.5. Projekto kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo dienos iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos, per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas kartu su partneriais laikosi paramos paraiškoje ir (arba) paramos sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

3.6. Projekto partneris (toliau – partneris) – fizinis ir (ar) juridinis asmuo, dalyvaujantis įgyvendinant ir (ar) finansuojant projektą pagal prieš projekto įgyvendinimą pareiškėjo ir jo partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.

3.7. Verslo planas – dokumentas, kuriame techniniu, finansiniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos atžvilgiu pagrindžiami investavimo tikslai, nurodomi projekte numatytoms investicijoms atlikti reikalingi ištekliai ir terminai.

3.8. Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

3.9. Žemės ūkio valda (toliau – valda) – žemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (arba) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, techniniais ir ekonominiais santykiais.

3.10. Žemės ūkio veikla – veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų ūkiuose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimą ir realizavimą, iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą ir (arba) geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės palaikymą.

4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, Programoje, Administravimo taisyklėse, ir kituose Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

PRIORITETAI, TIKSLINĖS SRITYS IR KOMPLEKSINIAI TIKSLAI

 

5. Programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ (toliau – priemonės veiklos sritis) prioritetai:

5.1. visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;

5.2. skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje;

5.3. atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas;

5.4. skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

6. Priemonės veiklos srities tikslinės sritys:

6.1. inovacijų skatinimas, bendradarbiavimas ir žinių bazės vystymas kaimo vietovėse;

6.2. žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšių stiprinimas, įskaitant geresnio aplinkosaugos valdymo ir aplinkosauginio veiksmingumo siekimą;

6.3. ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti sudarymas, siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą;

6.4. pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas;

6.5. biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;

6.6. žemės ūkio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas.

7. Priemonės veiklos srities kompleksiniai tikslai:

7.1. inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;

7.2. aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;

7.3. klimato kaitos švelninimas.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

8. Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

 

9. Pareiškėjais ir partneriais turi būti kaimo vietovėse veikiantys šie kaimo plėtros sektoriaus dalyviai:

9.1. smulkieji ūkiai;

9.2. smulkieji miško valdytojai;

9.3. labai mažos įmonės;

9.4. fiziniai asmenys.

10. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

11. Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, kurie užsiima ta pačia veikla (pvz., žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais).

 

VI SKYRIUS

PARTNERYSTĖ

 

12. Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas ir aprašytas paramos paraiškoje. Projekte gali dalyvauti tik tokia pat veikla užsiimantys subjektai. Paramos gavėjas ir partneriai pasirašo jungtinės veiklos sutartį, kurios pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 1 priede.

13. Projektui pateikiama viena paramos paraiška, atitinkamai užpildyta visų partnerių. Partneriams taikomos tokios pat tinkamumo gauti paramą sąlygos, reikalavimai ir įsipareigojimai, kaip ir pareiškėjui. Finansavimą, skirtą visam projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik paramos gavėjas, kuris ir atsiskaito su kitais partneriais. Partneriai tiesiogiai paramos lėšų negauna.

14. Paramos gavėjas ir partneriai yra atsakingi už bendras partnerių jungtinės veiklos prievoles solidariai. Bet koks partnerių jungtinės veiklos sutarties pakeitimas turi būti įforminamas raštu apie kurį informuojama Agentūra.

15. Partnerystė negali būti sudaroma su paties pareiškėjo įsteigtu juridiniu asmeniu, taip pat su juridiniu asmeniu, kurio valdyme pareiškėjas dalyvauja (yra akcininkas, vadovas, valdybos narys ir kt.). Įgyvendinant tą patį projektą dalyvaujantys partneriai (fiziniai ir juridiniai asmenys) negali būti tarpusavyje susiję.

16. Partneriai gali dalyvauti tik įgyvendinant vieną projektą pagal šią priemonės veiklos sritį per vieną paramos paraiškų teikimo etapą.

17. Pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Programos priemones ir (ar) veiklos sritis, išskyrus Programos priemones, nurodytas Taisyklių 28 punkte.

18. Partneriai ir paramos gavėjas projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu negali būti keičiami ir (arba) nutraukti jungtinės veiklos sutarties, išskyrus atvejus, kai atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba patiriama finansinių sunkumų (bankrutuoja arba yra restruktūrizuojami, likviduojami). Pasikeitus partneriui arba paramos gavėjui, jis turi atitikti visus tinkamumo gauti paramą reikalavimus ir prisiimti visus įsipareigojimus bei tęsti projekto veiklą. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba patirti finansiniai sunkumai turi būti įrodomi dokumentais.

19. Jungtinės veiklos sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

19.1. prieš teikdamas paraišką, pareiškėjas turi susitarti su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir šias teises nustatyti jungtinės veiklos sutartyje;

19.2. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

19.3. projekto įgyvendinimo metu paramos gavėjas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

19.4. visi projekto pakeitimai, prieš kreipiantis į Agentūrą, pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

19.5. paramos gavėjas privalo visus partnerius per 3 darbo dienas informuoti apie Agentūrai pateiktas ataskaitas ir mokėjimo prašymus ir sudaryti sąlygas susipažinti su šiais dokumentais.

 

VII SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

20. Paraiškos atrankos kriterijai ir tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo ir partnerių pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros paklausimo (-ų). Jei šie duomenys skiriasi, vadovaujamasi registruose esančiais duomenimis.

21. Pareiškėjas ir partneriai laikomi tinkamais gauti paramą, jei atitinka šiame Taisyklių punkte išvardytas tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus. Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai yra:

21.1. paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju šių Taisyklių V skyriuje;

21.2. projektas, atsižvelgiant į numatomą vykdyti veiklą, atitinka šių Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo;

21.3. projekto veikla ir išlaidos yra tiesiogiai susijusios su remiama veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje;

21.4. paramos gali kreiptis:

21.4.1. smulkieji ūkiai, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur (žemės ūkio valdos ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis, paramos paraiškos pateikimo dienos duomenimis, nustatomas.

21.4.1.1. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmajame pusmetyje, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.;

21.4.1.2. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrajame pusmetyje, t. y. laikotarpiu nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pagal ŽŪIKVC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą ūkio ekonominį dydį einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪIKVC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

21.4.2. smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 20 ha;

21.4.3. labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus, kaip nurodyta Taisyklių 21.14 papunktyje;

21.4.4. fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys individualią veiklą, ne trumpiau nei vienus metus, kaip nurodyta Taisyklių 21.16 papunktyje;

21.5. parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2 ta pačia veikla užsiimantys subjektai, nurodyti Taisyklių 9 punkte, siekiantys gauti paramą investicijoms, susijusioms su bendra projekto veikla;

21.6. pareiškėjas ir partneriai pateikia tinkamą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (parengtą pagal pavyzdinę jungtinės veiklos sutarties formą, nurodytą Taisyklių 1 priede);

21.7. pareiškėjo ir partnerio nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, paramos paraiškos pateikimo dieną turi priklausyti pareiškėjui ir (ar) jo partneriui, pareiškėjo sutuoktiniui ir (ar) jo partnerio sutuoktiniui, arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui ir (ar) partneriui ir jo sutuoktiniui nuosavybės teise, arba pareiškėjui ir jo partneriui bendrosios dalinės nuosavybės teise, kai naudojimo nekilnojamuoju turtu tvarka nustatyta notariškai patvirtintoje sutartyje ir pareiškėjas ir (ar) jo partneris investuoja į savo dalį. Tokiu atveju, kai nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, priklauso sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, pateikiamas rašytinis sutuoktinio sutikimas investuoti į jam priklausantį nekilnojamąjį turtą (statinį) ir vykdyti verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 6 metus nuo sprendimo skirti paramą datos. Statiniai ir žemė po esamais ir (ar) numatomais statyti statiniais bei gręžiniais pareiškėjo ir (ar) jo partnerio gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpesniam kaip 6 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Jei statiniai ir žemė yra valdomi nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nuomos, panaudos sutartys turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre. Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta statybų galimybė (jei numatoma naujo statinio statyba, išskyrus atvejus, kai yra ilgalaikė valstybės žemės nuoma);

21.8. jei projekte numatyti statybos (naujo statinio statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai, kuriuose nurodoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos rūšis, statinio grupė, pogrupis, pagrindiniai parametrai (tūris, plotas, aukštis, ilgis), pagrindinių konstrukcijų (pamatų, sienų, perdangų, stogo dangos ir kt.) medžiagos, kiti parametrai), žemės sklypo sutvarkymo schema, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai su statybos, modernizavimo, rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu (statybos (lokalinė ir objektinė) sąmata), parengti pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“), reikalavimus. Statinio projektas (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji, architektūros, konstrukcijų, technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką) ir statybą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“) pateikiami ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo (neįskaitant avansinio mokėjimo) pateikimo dieną (tikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) kaupiamais duomenimis). Jei projekte numatyta nesudėtingų statinių (pagal Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nustatytus konstrukcijų požymius ir techninius parametrus) statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), rekonstravimas ar kapitalinis remontas, kartu su paramos paraiška pareiškėjas pateikia nustatyta tvarka atsakingų institucijų suderintą supaprastintą statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą (kai jis privalomas) arba kitus bendruosius projektinius dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą), kai supaprastintas statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektas neprivalomas, bei statybą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). Statybą leidžiantis dokumentas gali būti pateikiamas iki pirmojo mokėjimo prašymo dienos. Statinių projektams turi būti atlikta statinio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė, vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis. Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir gali būti pateikta ne vėliau kaip pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dieną. Jei projekte numatyta naujo statinio statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas), statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, tačiau jiems paramos neprašoma, šie dokumentai neteikiami;

21.9. pareiškėjas ir partneriai užtikrina, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų;

21.10. pareiškėjas ir partneriai užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas, paramos lėšas, nuosavas lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas, kuris turi būti pagrįstas verslo plano finansinių ataskaitų duomenimis ir nurodytas paramos paraiškoje. Nuosavas lėšas pagrindžia pareiškėjo banko išrašas, informacija apie lėšas, esančias terminuotuose ir (arba) kaupiamuosiuose indėliuose. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybę patvirtinančius dokumentus. Jei paskolą planuoja suteikti fizinis asmuo, kartu su paramos paraiška pateikiamas šio fizinio asmens sutikimas dėl paskolos suteikimo ir banko sąskaitos išrašas (išrašo data turi būti ne ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo). Jei paskolą planuoja suteikti juridinis asmuo, išskyrus finansų įmones ir finansų įstaigas, kartu su paramos paraiška pateikiami šio juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (išskyrus juridinius asmenis, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, šiuos dokumentus teikia Juridinių asmenų registrui) bei banko sąskaitos išrašas (išrašo data turi būti ne ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo). Agentūra tikrina, ar paskolą ketinantis suteikti asmuo turi reikiamų lėšų sumą: fizinis asmuo gali suteikti paskolą, ne didesnę nei pinigų likutis banko sąskaitoje, o juridinis asmuo – ne didesnę nei šio juridinio asmens ataskaitinių metų grynasis pelnas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Kartu su pirmuoju tarpiniu mokėjimo prašymu jo teikimo dieną pareiškėjas turi pateikti pasirašytą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis. Jei paskolą suteikia ne finansų įstaiga, paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro (atitiktis šiai tinkamumo sąlygai gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu);

21.11. pareiškėjas ir partneriai neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir Agentūrai (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;

21.12. pareiškėjas ir partneriai – smulkieji ūkininkai, nurodyti Taisyklių 9.1 papunktyje, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Valdų registravimo taisyklių nustatyta tvarka;

21.13. pareiškėjas ir partneriai – smulkieji miško valdytojai, nurodyti Taisyklių 9.2 papunktyje, savo vardu kaip valdos valdytojai įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ (toliau – Valdų registravimo taisyklės) nustatyta tvarka;

21.14. pareiškėjas ir partneriai – labai mažos įmonės, nurodytos Taisyklių 9.3 papunktyje, yra registruotos ir veiklą vykdo kaimo vietovėje bei iš veiklos gaunamos pardavimo pajamos ataskaitiniais metais yra ne mažesnės kaip 12 vidutinio darbo užmokesčio dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų privačiojo sektoriaus su individualiosiomis įmonėmis vidutinio darbo užmokesčio dydį, bruto) (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale www.osp.stat.gov.lt pateiktais duomenimis);

21.15. pareiškėjas ir partneriai – labai mažos įmonės, nurodytos Taisyklių 9.3 papunktyje ir užsiimančios ne žemės ūkio veikla, ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus ir užtikrina, kad su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai būtų atskirti nuo kitų įprastinių paramos gavėjo operacijų;

21.16. pareiškėjas ir partneriai – fiziniai asmenys, nurodyti Taisyklių 9.4 papunktyje, kaimo gyventojai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą (atitiktis tikrinama pagal individualios veiklos pažymą ir (arba) verslo liudijimą), ir iš šios veiklos gautos pajamos ataskaitiniais metais (gautos tiesioginės išmokos neįskaičiuojamos į pareiškėjo veiklos pajamas) sudaro ne mažiau nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių (apskaičiuojama pagal ataskaitinių metų minimalios mėnesinės algos dydį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu). Pajamos turi būti deklaruotos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija);

21.17. nustatant pareiškėjo ir partnerių – smulkiųjų miško valdytojų ir smulkiųjų ūkininkų – pajamas iš žemės ir (ar) miškų ūkio veiklos, į pajamas gali būti įskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų žemės ir (ar) miškų ūkiui;

21.18. investicijos turi atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus;

21.19. pateiktas verslo planas, parengtas pagal Taisyklių 3–5 prieduose nustatytą formą. Verslo plano įgyvendinimo pabaiga (verslo plano įgyvendinimo pabaiga tolygi projekto įgyvendinimo pabaigai) turi sutapti su finansinių metų pabaiga;

21.20. pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma, kad ūkio subjektas (pareiškėjas ir partneriai – juridiniai asmenys (labai mažos įmonės), nurodyti Taisyklių 9.3 papunktyje, užsiimantys ne žemės ūkio veikla) atitinka ir atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklius, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės);

21.21. parama neteikiama, jei pareiškėjas ir partneriai turi finansinių sunkumų (bankrutuoja arba yra restruktūrizuojami, likviduojami);

21.22. parama neteikiama projektams, vykdomiems ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

21.23. poveikio aplinkai įvertinimas atliekamas iki paramos paraiškos pateikimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis (kai taikoma).

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

22. Pareiškėjas ir partneriai prisiima šiuos įsipareigojimus:

22.1 projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos;

22.2. gavus avansą (jeigu paraiškoje ir sutartyje numatytas avansinis mokėjimas), ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo gavimo dienos pradėti įgyvendinti projektą ir pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą. Jei projektas įgyvendinamas vienu etapu, pateikti galutinį mokėjimo prašymą;

22.3. apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama nuo turto priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (statybų ar infrastruktūros įrengimo darbų atveju – nuo turto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Reikalavimas apdrausti turtą netaikomas, jei pareiškėjas ir (arba) partneriai įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam įvykiui, pareiškėjas ir (arba) partneriai įsipareigoja kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, apie tai pranešti Agentūrai. Įvykus įvykiui, kurio metu būtų sunaikintas projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, pareiškėjas ir (arba) partneriai įsipareigoja atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir lygiaverčių techninių parametrų;

22.4. nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, nesuderinus su Agentūra, ir sąlygų (vykdyti paraiškoje ir verslo plane numatytą veiklą) nuo paramos sutarties sudarymo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Projekto finansavimo šaltinių keitimas, suderinus su Agentūra, galimas iki paramos sutarties sudarymo. Po paramos sutarties sudarymo iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos projekto finansavimo šaltinius keisti galima, tačiau tik tuo atveju, jei keičiama finansavimą skirianti finansų įmonė arba kredito įstaiga, arba investuojama didesnė nuosavų lėšų dalis;

22.5. neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Leidimą įkeisti turtą finansų įmonėms arba kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansų įmonei arba kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimui užtikrinti;

22.6. nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus;

22.7. įgyvendinti pateiktą verslo planą, atitinkamai parengtą pagal subjekto vykdomą žemės ūkio, alternatyviąją ar miškininkystės veiklą (Taisyklių 3–5 priedai);

22.8. viešinti paramą, vadovaudamiesi Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės);

22.9. sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (ar) kontroliuoti, tikrinti, kaip laikomasi sąlygų, nustatytų Taisyklių 21 punkte, kaip yra vykdomas projektas ir kaip vykdoma jungtinė veiklos sutartis po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo ir projekto įgyvendinimo pabaigos;

22.10. teikti atsakingiems asmenims visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;

22.11. užtikrinti atitiktį projekto atrankos kriterijams (numatytiems Taisyklių 42 punkte, išskyrus Taisyklių 42.2 papunktį ) projekto kontrolės laikotarpiu;

22.12. užtikrinti, kad įsigytos investicijos atitiks gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos ir maisto kokybės reikalavimus (jei investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi). Atitiktis kriterijui vertinama pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Agentūros prašymu išduotus dokumentus;

22.13. įgyvendinus verslo planą pasiekti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje pagal verslo planą numatytus projekto priežiūros rodiklius ir užtikrinti ekonominio gyvybingumo rodiklius, kaip nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse;

22.14. užbaigus statybos darbus, ne vėliau kaip iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos statybos užbaigimo dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka pateikti IS „Infostatyba“. Jei statybos užbaigimo dokumentų IS „Infostatyba“ pateikti neprivaloma – statybos užbaigimo dokumentai turi būti pateikti Agentūrai ne vėliau kaip su paskutiniu mokėjimo prašymu.

 

IX SKYRIUS

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

23. Suteikiamos paramos suma skaičiuojama atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM.

24. Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

24.1. projektui negali viršyti 90 000 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų);

24.2. 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų).

25. Paramos intensyvumas:

25.1. projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms paramos intensyvumas yra 100 proc.;

25.2. projekto verslo plane numatytoms įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas;

25.3. tuo atveju, kai smulkieji ūkiai bendradarbiauja gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės sektoriuose, projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas iki 70 proc. paramos intensyvumas.

26. Pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t. y. ne anksčiau, kaip pateikus paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą (netaikoma Programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sričiai „Miško veisimas“, veiklos sričiai „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“, kai teikiama paramos paraiška tik pažeistam miškui atkurti, veiklos sričiai „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ (išskyrus kai projekte vykdoma viešojo naudojimo rekreacinės miško infrastruktūros įrengimo ir atnaujinimo veikla), Programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sričiai „Parama smulkiesiems ūkiams“, jeigu šių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip).

27. Agentūra, vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro, įsteigto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau  – Suteiktos valstybės pagalbos registras) duomenimis, patikrina, ar parama priemonės veiklos srityje numatytoms veikloms (alternatyviosios veiklos ir miškininkystės srityje) įgyvendinti skiriama nepažeidžiant valstybės pagalbos taisyklių, vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. Agentūra, prieš suteikdama nereikšmingą (de minimis) pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos registre turi patikrinti, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio, kaip nustatyta reglamente (ES) Nr. 1407/2013.

 

X SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

28. Projekte turi būti numatytos išlaidos, kurios susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos ir ne didesnės nei numatytas paramos dydis ir intensyvumas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai neatlikti, kiekvienai iš tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Tuo atveju, kai pareiškėjo pateiktuose komerciniuose pasiūlymuose nurodyta prekės, paslaugų ar darbų kaina yra 10 proc. didesnė, nei analogiškos rinkoje egzistuojančios prekės, paslaugų ar darbų kainos, atliekami Administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiai išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiamos bendra suma.

29. Jei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo procedūros atliktos iki paramos paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų dokumentų kopijas turi pateikti kartu su paramos paraiška.

30. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

30.1. būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos paraiškoje ir verslo plane;

30.2. realiai suplanuotos, pagrįstos ir neviršijančios vidutinių rinkos kainų arba Ministerijos nustatytų įkainių;

30.3. patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos. Tačiau šios išlaidos nefinansuojamos, jeigu parama projektui neskiriama arba išlaidos nėra nurodytos tinkamų finansuoti išlaidų sąraše pagal šių Taisyklių 31 punktą arba jei jos padarytos nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Pirkimų taisyklės);

30.4. bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip 1 metai iki paramos paraiškos pateikimo dienos;

30.5. išperkamosios (finansinės) nuomos išlaidos. Išperkamąja (finansine) nuoma įsigyjamas turtas turi tapti paramos gavėjo ir (ar) partnerių nuosavybe iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos. Įsigyjamo turto dalis pagal išperkamosios (finansinės) nuomos sutartį, neapmokėta iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, paramos lėšomis nefinansuojama;

30.6. faktiškai patirtos, įtrauktos į paramos gavėjo ir (ar) partnerių apskaitą ir kurios gali būti nustatytos, pagrįstos ir patvirtintos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu.

31. Tinkamų išlaidų kategorijos:

31.1. einamosios bendradarbiavimo išlaidos: t. y. susitikimų organizavimas (patalpų nuoma, fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimas). Bendradarbiavimui skirtos išlaidos be PVM negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM;

31.2. nauja žemės ūkio technika ir nauja įranga (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės. Žemės ūkio įranga laikoma įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba. Prie žemės ūkio įrangos kategorijos nepriskiriama įvairi įranga, kuri iš dalies gali būti naudojama ir gaminant žemės ūkio produktus, tačiau yra pagaminta įvairių ūkio šakų arba kitoms reikmėms (pavyzdžiui: kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.), skirta projekto reikmėms;

31.3. nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga, skirta projekto reikmėms (prie šios kategorijos negali būti priskirti jokie lengvieji automobiliai);

31.4. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;

31.5. naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;

31.6. verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių statyba, pastatų atnaujinimas (modernizavimas) rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines medžiagas);

31.7. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);

31.8. nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais technika;

31.9. dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;

31.10. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.

32. Netinkamos finansuoti išlaidos:

32.1. išlaidos, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios 30 punkte nustatytų sąlygų ir neįvardytos Taisyklių 31 punkte;

32.2. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant darbus, prekes ar paslaugas, nesilaikant pirkimo procedūrų, numatytų Pirkimų taisyklėse;

32.3. trumpalaikis turtas, išskyrus statybines medžiagas ir viešinimo išlaidas;

32.4. išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos;

32.5. žemės įsigijimo išlaidos;

32.6. išlaidos motorinėms kelių transporto priemonėms, priklausančioms L kategorijai ar jai prilyginamoms (mopedams, motociklams, triračiams, keturračiams motociklams, bagiams, kartingams ir pan.), taip pat priklausančioms M kategorijai ir jai priskiriamų kėbulų tipams, N1G kategorijos transporto priemonėms ir jai priskiriamų kėbulų tipams, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, įsigyti;

32.7. išlaidos lengviesiems automobiliams įsigyti.

33. Pirkimo ir (ar) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM paramos gavėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų.

34. Jei pareiškėjas ir jo partneriai naudojasi finansinių institucijų išduotais kreditais projektui, kuriam prašoma paramos, finansuoti ir pareiškėjui ir (ar) partneriams teikiama valstybės pagalba, kompensuojant dalį kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (ar) dalį garantinio užmokesčio, didžiausia bendra paramos, skiriamos pagal Taisykles, ir valstybės pagalbos lėšų suma bei intensyvumas vienam projektui ir jo tinkamoms finansuoti išlaidoms negali viršyti Taisyklėse nustatytų dydžių.

35. Vertindama paramos paraiškas ir administruodama paramą, esant įtarimui dėl nepagrįstai didelių kainų įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus dėl įrangos naujumo ir (ar) nusidėvėjimo ar dėl projekto ir (ar) investicijų atitikties Programos priemonės tikslams, Agentūra atlieka užsakomąsias išlaidų skaičiuojamųjų kainų, įrangos naujumo ir (ar) nusidėvėjimo, projekto ir (ar) investicijų atitikties Programos priemonės tikslams ekspertizes. Vadovaudamasi ekspertizių rezultatais, priima galutinį sprendimą dėl tinkamų finansuoti išlaidų, nustatydama paramos sumą ir tinkamumą.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

36. Paramos paraiškos forma pateikiama šių Taisyklių 2 priede ir skelbiama Ministerijos ir Agentūros interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt.

37. Paramos paraiška ir dokumentai turi būti pildomi lietuvių kalba. Kita kalba užpildytos paramos paraiškos ir jų priedai nepriimami.

38. Paramos paraiška ir jos priedai turi būti pateikti kompiuteriu užpildyti ir atspausdinti. Ranka užpildytos paramos paraiškos nepriimamos. Paramos paraiškas priima iš pareiškėjų ir registruoja Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais, nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt. Paramos paraiška ir (ar) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos.

39. Paramos paraiškų pildymas, registravimas ir vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

40. Paramos paraiškos tinkamumo skirti paramą vertinimo metu nustatoma, ar projektas tinkamas gauti paramą iš EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, ir galima paramos suma, suapvalinta iki sveikųjų skaičių.

 

XII SKYRIUS

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

41. Projektų atrankos vertinimas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

42. Atrankos kriterijai:

42.1. projekto dalyvių skaičius:

42.1.1. 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;

42.1.2. nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų;

42.2. projekte dalyvaujančių subjektų:

42.2.1. smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:

42.2.1.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 15 balų;

42.2.1.2. nuo 5000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;

42.2.2. smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:

42.2.2.1. nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

42.2.2.2. nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;

42.2.3. labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:

42.2.3.1. daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;

42.2.3.2. nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

42.3. projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė, miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 25 balai;

42.4. projektas susijęs su klimato kaita ir su aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt. organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės trąšos, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.) – suteikiama 10 balų;

42.5. įgyvendinus projektą:

42.5.1. kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;

42.5.2. kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;

42.5.3. kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;

42.5.4. kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc. – suteikiama 20 balų.

43. Projektų atrankos kriterijų vertinimo paaiškinimai:

43.1. vertinant atitiktį 42.1 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama paraiškoje nurodyta informacija, t. y. projekto dalyvių – pareiškėjo ir partnerių – skaičius;

43.2. vertinant atitiktį 42.2.3 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, veiklos vidurkio atrankos kriterijus skaičiuojamas atsižvelgus į pareiškėjo ir kiekvieno partnerio veiklos trukmę nuo labai mažos įmonės įregistravimo ir (ar) nuo fizinio asmens individualios veiklos įregistravimo iki paraiškos pateikimo dienos (sudėjus veiklos trukmę ir padalijus iš pareiškėjo ir partnerių bendro skaičiaus). Balai suteikiami, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris pateikia verslo liudijimo kopijas ir (ar) individualios veiklos pažymos kopijas;

43.3. vertinant atitiktį 42.3 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama verslo plane nurodyta informacija (finansinės prognozės). Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio planuojamos finansinės prognozės patvirtina, kad pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;

43.4. vertinant atitiktį 42.4 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui balai suteikiami tik tuo atveju, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris pateikia ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą;

43.5. vertinant atitiktį 42.5 papunktyje nurodytam atrankos kriterijui, vertinama paraiškoje ir verslo plane nurodyta informacija. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio (nurodyto Taisyklių 9.1 papunktyje) planuojama produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis įgyvendinus projektą padidės daugiau kaip 20 proc.ir bus išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio (nurodyto Taisyklių 9.2–9.4 papunkčiuose) finansinės prognozės patvirtina, kad pajamos įgyvendinus projektą padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytos visą projekto kontrolės laikotarpį.

44. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

45. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai paramos paraiškoms skirtas vienodas atrankos balų skaičius, bet joms finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą. Jei atlikus papildomą paramos paraiškų atrankos pirmumo vertinimą pareiškėjų tinkamose finansuoti paramos paraiškose prašoma paramos suma viršija žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą skirti pagal priemonės veiklos sritį paramos sumą, atliekami Administravimo taisyklių 57 punkte nurodyti veiksmai.

 

XIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS IR PARAMOS SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

46. Pagal priemonės veiklos sritį Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir nustatytos formos atskirų paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai.

47. Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) svarsto projektus ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl finansuotinų ir (arba) nefinansuotinų projektų. Vadovaudamasis PAK rekomendacijomis, galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ir (arba) neskyrimo priima ministras ar jo įgaliotas asmuo. Apie priimtą sprendimą Ministerija informuoja Agentūrą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos, o pareiškėjus Agentūra – Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

48. Pareiškėjas, pasirašęs paramos sutartį, šios sutarties įsigaliojimo dieną tampa paramos gavėju.

 

XIV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS MOKĖJIMO TVARKA

 

49. Mokėjimo prašymai teikiami ir vertinami Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

50. Jeigu paramos gavėjas dėl pateisinamų priežasčių nori pratęsti mokėjimo prašymo teikimo terminą ar pakeisti paramos objektų paskirstymą tarp paramos dalių, jis iki paramos sutartyje nustatyto atitinkamo termino pabaigos turi Agentūrai pateikti argumentuotą prašymą dėl termino pratęsimo arba dėl paramos objektų paskirstymo tarp paramos dalių (sutarties keitimo). Agentūrai priėmus sprendimą atidėti mokėjimo prašymo teikimo terminą, Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka keičiama paramos sutartis.

51. Paramos gavėjų ir (ar) partnerių atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansines institucijas.

52. Paramos lėšų išmokėjimo būdas nustatomas paramos sutartyje. Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti apmokėtos šiais būdais:

52.1. išlaidų kompensavimo;

52.2. išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos, avansas negali būti didesnis nei 40 proc. tinkamos paramos sumos.

53. Avanso mokėjimas (nustatyta suma) yra atliekamas po paramos sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, paramos gavėjui neteikiant avansinio mokėjimo prašymo.

54. Kai bendra pagal paramos gavėjo pateiktus mokėjimo prašymus kompensuota ir avansu paramos gavėjui sumokėta suma pasiekia projektui įgyvendinti skirtą paramos sumą, projekto įgyvendinimo išlaidos daugiau nekompensuojamos.

55. Paramos gavėjas gali pateikti iki keturių mokėjimo prašymų.

56. Agentūra, išnagrinėjusi galutinį mokėjimo prašymą ir nustačiusi, kad paramos gavėjui buvo išmokėta didesnė paramos suma nei pripažinta tinkama finansuoti paramos lėšomis, vadovaudamasi paramos sutarties nuostatomis, pareikalauja paramos gavėjo grąžinti perviršinę sumą.

57. Baigęs įgyvendinti projektą, paramos gavėjas pateikia Agentūrai galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. Kompiuteriu užpildytos ir atspausdintos galutinės bei užbaigto projekto metinės ataskaitos turi būti pateikiamos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams paramos gavėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį.

58. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

59. Paramos gavėjas su partneriais atsiskaito per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo iš Agentūros ir pateikia pranešimą jai apie apmokėjimą per 10 darbo dienų, pridėdamas dokumentų, patvirtinančių lėšų pervedimą partneriams, kopijas.

 

XV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

60. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui ir partneriui solidariai gali būti taikomos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ , numatytos sankcijos.

61. Jeigu pareiškėjas ir (ar) paramos gavėjas ir (ar) partneriai, norėdami gauti paramą, pateikė melagingą informaciją arba dėl aplaidumo nepateikė būtinos informacijos, parama visai neskiriama arba susigrąžinama visa jos suma. Tokiu atveju pareiškėjas ir (ar) partneriai netenka teisės kreiptis paramos pagal priemonę visus kalendorinius metus, kuriais nustatytas pažeidimas ir kitus kalendorinius metus.

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Projektų įgyvendinimo priežiūra ir tikrinimas, apskundimo tvarka, patikrų vietoje atlikimo tvarka ir kiti Taisyklėse nenumatyti klausimai reglamentuojami Administravimo taisyklėse.

63. Pasikeitus Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

64. Pasikeitus Taisyklėms, nauji reikalavimai taikomi vienodai visiems pareiškėjams, išskyrus atvejus, kai pakeitimo įsakyme numatyta kitaip.

65. Priemonės veiklos sričiai netaikoma Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

______________

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų,

1 priedas

 

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS Nr. _____

 

Ši Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2018 m. [įrašyti mėnesį ir dieną].

 

[nurodyti Pareiškėjo pavadinimą], fizinio / juridinio asmens kodą: [nurodyti], PVM mokėtojo kodą: [nurodyti], adresą: [nurodyti], veikiančio pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registruoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo [nurodyti], veikiančio (-s) pagal [nurodyti] (toliau – Pareiškėjas)

 

ir

 

[nurodyti Partnerio pavadinimą], fizinio / juridinio asmens kodą: [nurodyti], PVM mokėtojo kodą: [nurodyti], adresą: [nurodyti], veikiančio pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registruoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamo [nurodyti], veikiančio (-s) pagal [nurodyti] (toliau – Partneris),

 

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Šalys ketina dalyvauti Projekte, kaip jis apibrėžtas šioje Sutartyje, ir šiame Projekte bendradarbiauti [patikslinti] bei skleisti projekto rezultatus gera valia bei, vadovaudamosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, susitarė ir sudarė šią Jungtinės veiklos sutartį (toliau – Sutartis).

 

1.  SUTARTIES DALYKAS

 

1.1.    Šia Sutartimi Šalys susitaria bendrai dalyvauti projekte [nurodyti tikslų projekto pavadinimą] pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ (toliau – Projektas).

1.2.    Šalys Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka kooperuodamos savo šios Sutarties 2 dalyje įvardytą turtą, darbą ir žinias, kitus piniginius ir nepiniginius įnašus (toliau kartu – įnašai), įsipareigoja kartu dalyvauti rengiantis Projektui, jį tinkamai vykdyti, tam tikslui kartu teikti paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, kuri finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), taip pat užtikrinti Projekto veiklų tęstinumą, kaip tai bus numatyta paramos sutartyje.

1.3.    Šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti naujas juridinis asmuo, registruotinas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, nebus sukuriamas.

 

2.  ŠALIŲ ĮNAŠAI IR NUOSAVYBĖ

 

2.1.    Šalys susitaria, jog Šalių įnašai į pagal šią Sutartį vykdomą jungtinę veiklą ir Projekto įgyvendinimą bus tokie:

2.1.1. Pareiškėjo įnašas:

2.1.1.1.     žmogiškieji ištekliai, žinios ir patirtis rengiant ir teikiant paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP);

2.1.1.2.  Projekto veiklų koordinavimas ir administravimas bei šiam tikslui skirtų atsakingų darbuotojų darbo laikas;

2.1.1.3.  visa Projektui finansuoti pagal paramos sutartį skirta parama;

2.1.1.4.  piniginės lėšos, skirtos Projektui finansuoti, ir išlaidoms, patirtoms iki paramos skyrimo, taip pat netinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms padengti proporcingai įnašo, nurodyto Sutarties 2.2 papunktyje, dydžiui;

2.1.1.5.  piniginės lėšos, skirtos apmokėti išlaidoms, viršijančioms paramos sumą ir patirtoms Šalių susitarimu, nurodyto Sutarties 2.2 papunktyje, dydžiui;

2.1.1.6.  Šalių įnašų, Projekto išlaidų ir pajamų, taip pat Projekto metu sukurto turto apskaitos tvarkymas;

2.1.1.7[papildomai nurodyti kitą piniginės ar nepiniginės (t. y. prekės, paslaugos, darbai ir pan.) išraiškos įnašą, kuris reikalingas paramai gauti ir Projektui vykdyti].

2.1.2.   Partnerio įnašas:

2.1.2.1.  Projektui įgyvendinti skirtų atsakingų darbuotojų darbo laikas;

2.1.2.2.  piniginės lėšos, skirtos Projektui finansuoti ir išlaidoms, patirtoms iki paramos skyrimo, taip pat netinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms padengti;

2.1.2.3.  piniginės lėšos, skirtos apmokėti išlaidoms, viršijančioms paramos sumą, patirtoms Šalių susitarimu. [papildomai nurodyti kitą piniginės ar nepiniginės (t. y. prekės, paslaugos, darbai ir pan.) išraiškos įnašą, kuris reikalingas paramai gauti ir Projektui vykdyti].

2.2.    Šalys susitaria ir vertina, kad Šalių įnašai į bendrą veiklą pasiskirsto tokia tvarka: Pareiškėjo įnašas yra lygus [nurodyti procentų dydį]/ (dydis žodžiais) procentų, o Partnerio įnašas – [nurodyti procentų dydį]/ (dydis žodžiais) procentų. Šalių įnašų dydis gali būti keičiamas tik Šalių rašytiniu susitarimu.

2.3.    Šalys susitaria, kad įnašai bus įnešami šia tvarka ir terminais: [nurodyti]. Arba Šalių įnašų įnešimo į jungtinę veiklą tvarka ir terminai, taip pat šioje Sutartyje nenurodyti įnašai, dėl kurių Šalys gali papildomai susitarti, bus nurodomi Šalių papildomame rašytiniame susitarime, kuris bus šios Sutarties neatskiriama dalis.

Šalys susitaria, kad bet kuriuo atveju įnašai įnešami Projekto vykdymo metu tokia tvarka ir tokiais terminais, kurie užtikrintų tinkamą Projekto įgyvendinimą.

2.4.    Šalys susitaria, kad gautos paramos lėšos bus naudojamos išimtinai Projektui įgyvendinti. Iš gautos paramos lėšų taip pat bus kompensuojamos Šalių iki paramos gavimo patirtos išlaidos, susijusios su Projekto įgyvendinimu, kurios yra pripažintos tinkamomis finansuoti.

2.5.    Šalys susitaria, kad Projektui įgyvendinti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kainą iki paramos gavimo, taip pat prekių, paslaugų ir darbų kainą, viršijančią paramos sumą, tiekėjams sumoka Pareiškėjas, o Partneris kompensuoja Pareiškėjo patirtas išlaidas proporcingai jo įnašo dydžiui, nurodytam Sutarties 2.2 papunktyje, pagal Pareiškėjo pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus arba kiekviena iš Šalių proporcingai jų įnašo dydžiui, nurodytam Sutarties 2.2 papunktyje, pagal tiekėjų pateiktus išlaidų pagrindimo dokumentus. Šalys turi teisę susitarti dėl kitokios mokėjimo tiekėjams ir patirtų išlaidų kompensavimo tvarkos, tai įformindamos atskiru Šalių rašytiniu susitarimu.

2.6.    Kiekviena iš Šalių padengia savo išlaidas, patirtas organizacinėje vidaus valdymo pasirengiant Projektui veikloje.

2.7.    Šalys susitaria dėl kiekvienos Šalies įnešto turto, priklausančio atitinkamai Šaliai nuosavybės teise, taip pat Projekto vykdymo metu sukurto turto nuosavybės teisių (Sutarties priede). Šalims susitarus įneštą turtą ir Projekto vykdymo metu sukurtą turtą laikyti bendrąja daline Šaliu nuosavybe, Šalių dalys nustatomos proporcingai jų įnašų dydžiui, kaip nurodyta Sutarties 2.2 papunktyje. Jeigu įneštas turtas nebuvo jį įnešusios Šalies nuosavybė, o juo Šalis naudojasi kitokiu pagrindu, šis turtas yra naudojamas visų Šalių interesais šioje Sutartyje nurodytam tikslui pasiekti ir yra pripažįstamas bendrai visų Šalių naudojamu turtu, jeigu įstatymas nenustato ko kita.

2.8.    Bendras turtas naudojamas, valdomas ir juo disponuojama visų Šalių bendru sutarimu, kaip tai numatyta Sutarties priede. Kilus ginčui, bet kurios iš Šalių reikalavimu šią tvarką nustato teismas.

2.9.    Šalių pareigos, susijusios su bendro turto išlaikymu, taip pat kitokių išlaidų padengimu, nustatomos pagal šią tvarką: [nurodyti].

2.10.  Pelnas, jei toks bus gautas įgyvendinant Projektą bei tęsiant jo veiklas, bus paskirstomas tarp Šalių proporcingai kiekvienos jų įnašo į bendrą veiklą dydžiui, nurodytam Sutarties 2.2 papunktyje, nebent Šalys susitars kitaip.

 

3.  BENDRŲ REIKALŲ TVARKYMAS

 

3.1.    Šalys susitaria, kad Pareiškėjas vadovaus Šalių jungtinei veiklai ir atstovaus Šalims kasdieniuose santykiuose su administruojančia institucija bei įgyvendinant Projektą. Šalys taip pat turi teisę sudaryti Projekto vykdymo grupę, į kurią būtų įtraukiami kiekvienos Šalies atstovai.

3.2.    Partneriai susitaria, kad Pareiškėjo įgaliotas atstovas [nurodyti atstovo vardą, pavardę, pareigas bei asmens kodą] vadovauja Partnerių jungtinei veiklai ir yra Šalių įgaliotas atstovauti Šalims santykiuose su trečiaisiais asmenimis tiek, kiek tai susiję su jungtine veikla, šios Sutarties bei Projekto įgyvendinimu, bei atlikti visus ir bet kokius su tuo susijusius veiksmus, taip pat ir derėtis dėl Paramos sutarties sudarymo su paramą administruojančia institucija, Šalių vardu pasirašyti Paramos sutartį, kitus būtinus dokumentus, taip pat sutartis ir susitarimus su trečiaisiais asmenimis, atlikti visus kitus būtinus veiksmus, reikalingus Projektui įgyvendinti, ir atstovauti Šalims Projekto įgyvendinimo metu. Šalys įgalioja šiame punkte numatytą atstovą veikti Šalių vardu ir susitaria, kad šiam asmeniui atskiras Šalių įgaliojimas nebus išduodamas. Esant reikalui, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka šiam atstovui įgaliojimą išduoda Pareiškėjas. Jeigu šiame punkte numatytas atsakingas asmuo keičiamas, tai bus įforminama atskiru Šalių susitarimu.

3.3.    Sandoriai, kuriems pagal šią Sutartį ir (arba) teisės aktus yra būtinas visų Šalių sprendimas ir (arba) pritarimas, Pareiškėjo gali būti sudaromi Šalių vardu tik po to, kai yra gautas toks sprendimas ir (arba) pritarimas.

3.4.    Šalys taip pat susitaria, kad už tiekėjų parinkimą, prekių, paslaugų bei darbų pirkimų organizavimą bus atsakingas [nurodyti, kas bus atsakingas: ar Pareiškėjas, ar Partneris, ar kiekvienas iš jų]. Šalių susitarimas dėl tiekėjų atrankos bei prekių, paslaugų bei darbų pirkimų organizavimo numatytas Sutarties priede.

3.5.    Tuo atveju, jei Projektui įgyvendinti reikalingos prekės, paslaugos ar darbai turi būti įsigyjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais arba kitų pirkimus reguliuojančių teisės aktų reikalavimais, kai Viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, Šalis, kuriai pagal Sutarties priedą priskirta vykdyti atitinkamą pirkimą, veiks kaip perkančioji organizacija (Viešųjų pirkimų įstatymo ar kito pirkimus reguliuojančio teisės akto prasme) ir įsipareigos laikytis visų taikomų reikalavimų.

3.6.    Partneris turi teisę bet kuriuo šios Sutarties galiojimo metu pareikalauti Pareiškėjo pateikti rašytines ir (arba) žodines ataskaitas apie jungtinės veiklos įgyvendinimą ir eigą, taip pat pateikti susipažinti bet kokius su jungtinės veiklos vykdymu susijusius dokumentus ir kitą informaciją, įskaitant finansines ataskaitas, ar jų kopijas, o Pareiškėjas įsipareigoja pateikti tokias ataskaitas, informaciją, dokumentus ar jų kopijas kaip galima greičiau.

 

4.  ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1.    Šalys įsipareigoja:

4.1.1. vykdyti pagal paramos sutartyje ir (arba) teisės aktuose nustatytus reikalavimus Šaliai priskirtas veiklas, kaip tai numatyta šios Sutarties priede;

4.1.2. laiku ir tinkamai atlikti visus ir bet kokius nuo jos priklausančius veiksmus, įskaitant įnašus į bendrą veiklą;

4.1.3. nesuvaržyti savo jau perduotų ar ateityje privalomų perduoti įnašų į bendrą veiklą, taip pat Projekto metu sukurto turto;

4.1.4. atsakyti už savo įnešto turto, paslaugų ir darbų kokybę bei garantinių įsipareigojimų vykdymą;

4.1.5. teikti viena kitai pagalbą visais organizaciniais ir administraciniais klausimais, susijusiais su šios Sutarties vykdymu, atsižvelgti į kiekvienos rekomendacijas ir pasiūlymus dėl bendros veiklos bei visokeriopai bendradarbiauti ir konsultuotis vykdant šią Sutartį bei įgyvendinant Projektą;

4.1.6. bet kokią veiklą derinti su šios Sutarties nuostatomis, laiku ir tinkamai šalinti visus trūkumus bei pažeidimus, įskaitant tuos, kurie yra nustatyti projektą prižiūrinčios institucijos;

4.1.7. neužsiimti veikla, kuri galėtų trukdyti bendriems tikslams pasiekti, bei susilaikyti nuo bet kokių kitų veiksmų, galinčių turėti neigiamos įtakos bendrai veiklai, Projektui ir šiai Sutarčiai įgyvendinti bei vykdyti;

4.1.8. užtikrinti Projekto veiklų tęstinumą, kaip tai bus numatyta paramos sutartyje ir (arba) teisės aktuose;

4.1.9. nuo Sutarties įsigaliojimo ir iki Projekto kontrolės laikotarpio pabaigos neperleisti, neparduoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriama finansavimo lėšų [patikslinti pagal konkrečios Priemonės reikalavimus];

4.2.    Šalys susitaria ir nustato, kad:

4.2.1. Pareiškėjas, vykdydamas Projektą, turi teisę:

4.2.1.1.  veikti Šalių vardu, sudaryti sutartis, sandorius su trečiaisiais asmenimis, prisiimti įsipareigojimus prieš trečiuosius asmenis, kurie yra numatyti šioje Sutartyje arba yra būtini siekiant ekonomiškiau, racionaliau įgyvendinti Projektą;

4.2.1.2.  kreiptis į Partnerį su prašymu atlikti teisės aktų ar Šalių susitarimu jo kompetencijai priskirtus veiksmus, susijusius su Projekto įgyvendinimu ir būtinus atlikti 5 (penkerius) metus [patikslinti laikotarpį, jei pagal teisės aktus ir (arba) paramos sutartį numatytas kitas įsipareigojimų laikotarpis] po Projekto pabaigos;

4.2.1.3.  kontroliuoti trečiųjų asmenų atliekamus veiksmus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, bei taikyti jiems sutartinę atsakomybę;

4.2.1.4.  naudotis Projekto rezultatais, gautais įgyvendinus Projektą.

[papildomai nurodyti kitas Projekto tinkamam vykdymui reikalingas teises]

4.2.2.   Pareiškėjas, vykdydamas Projektą, įsipareigoja:

4.2.2.1.  tinkamai parengti ir nustatytais terminais pateikti paramos paraišką bei pasirašyti paramos sutartį;

4.2.2.2.  skirti atsakingus darbuotojus, dalyvausiančius įgyvendinant bei administruojant Projektą;

4.2.2.3.  naudoti Šalių įnašus, įskaitant pinigines lėšas, tik toms priemonėms, kurios būtinos Projektui įgyvendinti;

4.2.2.4.  skelbti apie suteiktą paramą informavimo ir viešumo priemonėse, taip pat viešinti Projektą pagal nustatytus reikalavimus;

4.2.2.5.  laiku šalinti visus trūkumus bei pažeidimus, kurie yra nustatyti Projektą prižiūrinčios institucijos;

4.2.2.6.  atlikti teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus sutartims, skirtoms tinkamai įgyvendinti Projektą, sudaryti, taip pat tinkamai vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis, įskaitant tinkamą atsiskaitymą su tiekėjais;

4.2.2.7.  nustatyta tvarka ir terminais teikti nustatytos formos mokėjimo prašymus, kaip numatyta paramos sutartyje;

4.2.2.8.  prižiūrėti Šalių pagal šią Sutartį perduotą bei Projekto metu sukurtą turtą, taip pat, esant draudimo paslaugų prieinamumui, apdrausti turtą Šalių suderintomis sąlygomis;

4.2.2.9.  atidaryti atskirą Projekto sąskaitą banke ir ją tvarkyti;

[papildomai nurodyti kitas projekto tinkamam vykdymui būtinas pareigas]

4.3.    Šalys susitaria ir nustato, kad:

4.3.1. Partneris turi teisę:

4.3.1.1teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl bendros veiklos, Projekto vykdymo ir įgyvendinimo;

4.3.1.2naudotis projekto rezultatais, gautais įgyvendinus Projektą.

[papildomai nurodyti kitas projekto tinkamam vykdymui reikalingas teises]

4.3.2. Partneris, vykdydamas Projektą, įsipareigoja:

4.3.2.1.  skirti atsakingą darbuotoją (-us), dalyvausiantį (-čius) įgyvendinant Projektą;

4.3.2.2.  laiku ir tinkamai atsakyti į Pareiškėjo ir (arba) administruojančios institucijos klausimus, prašymus, pretenzijas, kurie būtini tinkamai vykdyti šią Sutartį ir paramos sutartį;

4.3.2.3.  teikti duomenis ir dokumentus, kurie yra būtini siekiant tinkamai įgyvendinti Projektą;

[papildomai nurodyti kitas projekto tinkamam vykdymui būtinas pareigas]

4.4.    Kitos Šalių teisės ir pareigos taip pat gali būti numatytos paraiškoje ir paramos sutartyje, kurios bus neatskiriama šios Sutarties dalis.

 

5.  ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5.1.    Šalys yra atsakingos už bendras Partnerių jungtinės veiklos prievoles solidariai.

5.2.    Už Sutarties vykdymą bei įgyvendinimą kiekviena Šalis atsako pagal šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

5.3.    Nepaisant Šalių solidarios atsakomybės prieš trečiuosius asmenis, Šalys susitaria, kad išlaidos ir nuostoliai, atsiradę dėl vienos iš Šalių kaltų veiksmų ar neveikimo, tenka šiai Šaliai ir turi būti jos visiškai atlyginti. Šalis, nepagrįstai vengusi ir (arba) atsisakiusi vykdyti Sutartį ar realiai jos nevykdanti, yra kaltoji Šalis. Nukentėjusioji Šalis taip pat turi teisę apriboti kaltos Šalies naudojimosi Projekto rezultatais teisę bei teisę į pelną, jei toks bus. Kiekvienu atveju kaltės dydis (reikšmingumas) ir konkretūs apribojimai nustatomi Šalių susitarimu ar, nesant galimybės susitarti, nepriklausomo eksperto išvada.

5.4.    Visos kitos Šalių bendros išlaidos bei bendri nuostoliai, atsiradę ne dėl vienos ar kelių Šalių kaltės, padengiami iš bendros veiklos pajamų, o jų nesant arba nepakankant – iš Šalių perduotų papildomų įnašų. Tuo atveju, jei bendroms išlaidoms ir nuostoliams padengti nepakanka bendros veiklos pajamų ir Šalių perduotų papildomų įnašų, kiekviena Šalis padengia likusias nepadengtas bendras išlaidas ir nuostolius proporcingai savo dalies dydžiui, nebent Šalys konkrečiu atveju raštu susitartų kitaip.

5.5.    Kiekviena Šalis yra individualiai atsakinga už savo įnašo į Projektą tikslumą ir adekvatumą, numatytą Sutartyje.

5.6.    Tarp Šalių kiekviena Šalis bus atsakinga už savo darbuotojus, paslaugas bei rezultatus.

5.7.    Nepažeidžiant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, bei paramos sutarties sąlygų, viena Šalis, prieš [nurodyti terminą dienų skaičiumi] (terminas žodžiais) dienas pranešusi kitai Šaliai, turi teisę perimti kitos Šalies teises ir įsipareigojimus, įskaitant įnašą pagal šią Sutartį, jei toks teisių ir pareigų perėmimas neprieštarauja paramos sutarčiai, arba įtraukti į jungtinę veiklą naują partnerį ir atitinkamai įpareigoti kitą Šalį perduoti naujam partneriui jos teises ir įsipareigojimus, jeigu:

5.7.1.   kita Šalis patiria finansinių sunkumų (iškeliama bankroto byla arba pradedama neteisminė bankroto procedūra, arba yra likviduojama);

5.7.2.   kitai Šaliai atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybei.

[šį punktą reikia suderinti su paramos administravimo taisyklėmis, jei leidžiamas partnerio teisių ir pareigų perėmimas].

 

6.  NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

 

6.1.    Nė viena iš Šalių nebus atsakinga už bet kokių šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei ta Šalis įrodo, kad toks nevykdymas buvo nulemtas force majeure, valstybės veiksmų ar veiksmų, kurių Šalis protingai negali kontroliuoti (toliau – force majeure). Finansinių lėšų trūkumas ar bet kurios Šalies įsipareigojimų pažeidimas nėra laikomas force majeure.

6.2.    Kiekviena Šalis, kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per [nurodyti terminą dienų skaičiumi] (terminas žodžiais) dienų praneš apie force majeure aplinkybių atsiradimą kitai Šaliai raštu ir aptars šios Sutarties sustabdymo terminus ar jos nutraukimą. Šalis, kuri nepraneša kitai Šaliai apie force majeure aplinkybių atsiradimą, praranda teisę į atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą netaikymą.

6.3.    Force majeure aplinkybėmis Šalys bus atleidžiamos nuo jų sutartinių įsipareigojimų.

 

7.  KONFIDENCIALUMAS

 

7.1.    Kiekviena Šalis įsipareigoja saugoti visą gautą dėl šios Sutarties ar su ja susijusią informaciją, nepriklausomai nuo šaltinio, iš kurio buvo gauta ši informacija, ir išlaikyti ją konfidencialią. Kiekviena Šalis bus pagal įstatymus atsakinga už konfidencialios informacijos atskleidimą, išskyrus privalomo atskleidimo atvejus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, ir išskyrus atvejus, kai informacija yra atskleidžiama pagal paramos sutarties reikalavimus. Šalis turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją bet kokiam trečiajam asmeniui, tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą.

 

8.  ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

 

8.1.    Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad:

8.1.1. Šalis yra teisėtai įkurta ir teisėtai veikia pagal įstatymus šalies, kurioje yra registruota;

8.1.2.   ši Sutartis yra pasirašyta tinkamai įgalioto asmens;

8.1.3.   kiekviena Šalis, pasirašydama šią Sutartį, elgėsi gera valia ir sąmoningai nesuteikė jokios klaidinančios ar neteisingos informacijos;

8.1.4.   yra susitarta dėl visų sąlygų, kurios buvo būtinos tam, kad Sutartis kiekvienos iš Šalių būtų laikoma sudaryta;

8.1.5.   šios Sutarties sudarymas bei vykdymas neprieštaraus ir nepažeis: (i) jokio sprendimo, įsakymo, nutarties ar kitokio teismo ar kitokios valstybės institucijos dokumento, taikomo ar privalomo bet kuriai Šaliai; (ii) jokios sutarties ar kitokio susitarimo, kurio šalimi yra bet kuri Šalis; (iii) bet kuriai Šaliai taikomų įstatymų ar kitokių teisės aktų; (iv) bet kurios Šalies kreditoriaus teisių.

8.2.    Šios Sutarties pasirašymo dieną šia Sutartimi Šalys patvirtina, kad šiame straipsnyje numatyti patvirtinimai ir garantijos bei visi patvirtinimo dokumentai yra ir išliks tikslūs ir teisingi visu šios Sutarties galiojimo terminu.

8.3.    Šalys užtikrina, kad nė vienas iš pirmiau pateiktų patvirtinimų ir garantijų nepalieka jokių neatskleistų aplinkybių, dėl kurių bet kuris iš minėtų patvirtinimų ar garantijų taptų iš esmės neteisingas ar klaidinantis.

 

9.  SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

9.1.    Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki Projekto kontrolės laikotarpio pabaigos [patikslinti laikotarpį, jei pagal teisės aktus numatytas kitas įsipareigojimų laikotarpis] arba šios Sutarties nutraukimo joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

9.2.    Jeigu bet kuri Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies ar visiškai negaliojanti, tai ta nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi sudaryta ir neįtraukus nuostatos (ar jos dalies), kuri yra negaliojanti. Atsakomybės, konfidencialumo ir ginčų sprendimo įsipareigojimai, taip pat įsipareigojimai, susiję su mokėjimais, išlieka galioti po šios Sutarties nutraukimo ar šios Sutarties termino pasibaigimo.

9.3.    Ši Sutartis gali būti keičiama arba papildoma tik Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti suderinti su administruojančia institucija. [Sutarties keitimo tvarką reikia patikslinti, atsižvelgiant į paramos administravimo taisyklių reikalavimus]. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimai neturi prieštarauti paramos paraiškai ir paramos sutarčiai. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, įformintas nesilaikant šiame punkte aptartų reikalavimų, laikomas negaliojančiu.

9.4.    Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu, jei Projektui įgyvendinti nebus skirta parama.

9.5.    Po paramos sutarties pasirašymo, ši Sutartis negali būti nutraukta iki Projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, nebent Sutarties nutraukimas neprieštaraus paramos sutarčiai ir taikomiems teisės aktams arba Projektą prižiūrinti ir (arba) paramą administruojanti institucija priims sprendimą nutraukti paramos sutartį.

9.6.    Tuo atveju, jei viena iš Šalių dėl patirtų finansinių sunkumų (bankrutuoja arba yra likviduojama) pažeidžia Sutartį ir dėl tokio Sutarties pažeidimo kita Šalis negali toliau tinkamai vykdyti Projekto arba užtikrinti jo veiklų tęstinumo, nukentėjusioji Šalis turi teisę pakeisti kaltąją Šalį kitu partneriu. Tokiu atveju ši Sutartis laikoma nutraukta kaltosios Šalies atžvilgiu ir ši Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visas jos patirtas išlaidas ir nuostolius, susijusius su tokiu Sutarties nutraukimu ir naujo partnerio paieška ir įtraukimu į Projektą. Tuo atveju, jei nepavyksta surasti naujo partnerio, ši Sutartis yra nutraukiama ir kaltoji Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, įskaitant paramos lėšų grąžinimą.

9.7.    Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo atveju, Šalis, kurios atžvilgiu Sutartis yra nutraukiama, nedelsdama grąžina kitai Šaliai viską, ką gavo vykdydama šią Sutartį ar Projekto įgyvendinimo metu, įskaitant bet kokią informaciją, medžiagą, kurią tokia Šalis gavo iš kitos.

 

10.  GINČŲ SPRENDIMAS

 

10.1.  Ginčai ar kiti nesutarimai arba reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su šia Sutartimi, sprendžiami derybomis.

10.2.  Nepavykus ginčo (ar kito nesutarimo) išspręsti derybomis per [nurodyti terminą dienų skaičiumi] (terminas žodžiais) dienų nuo derybų pradžios, ginčas sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

11.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.1Ši Sutartis ir jos priedai apima visą Šalių susitarimą ir Šalių tarpusavio supratimą dėl Sutarties dalyko bei pakeičia visus ankstesnius protokolus, susitarimus ar kitus Šalių sudarytus dokumentus dėl minėto dalyko tiek, kiek pastarieji skiriasi nuo šios Sutarties.

11.2.  Šalys užtikrina, kad per Sutarties galiojimo terminą jos pateiks viena kitai rašytinius pranešimus dėl bet kokio įvykio, aplinkybės ar sąlygos, kuri galėtų daryti įtaką šiai Sutarčiai ar sukelti jos pažeidimą, atsiradimo ar egzistavimo, taip pat kad jos veiks gera valia viena kitos atžvilgiu ir dės didžiausias pastangas užtikrindamos, kad ši Sutartis būtų vykdoma.

11.3.  Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų, teisių ar reikalavimų, kylančių iš šios Sutarties, išskyrus šioje Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

11.4.  Visi Šalies viena kitai perduodami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu arba faksu šioje Sutartyje nurodytais adresais arba, jeigu Šalys yra raštu informavusios viena kitą apie tų adresų pasikeitimus, kitais, Šalių viena kitai nurodytais adresais. Pranešimai taip pat gali būti perduodami kitai Šaliai pasirašytinai.

11.5.  Sutartis sudaryta [skaičius] vienodais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Vienas Sutarties originalas bus saugomas ir pateiktas administruojančiai institucijai, jei to bus pareikalauta. Visi Sutarties tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11.6. Sutarties priedas, Šalių pasirašytas, yra neatskiriama Sutarties dalis – Šalių veiklų, atsakomybių pasidalijimas, [lapų skaičius].


 

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Pareiškėjas

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [adresas]

Telefonas [tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

Partneris

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [adresas]

Telefonas [tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

 

 

Jungtinės veiklos sutarties

Nr. priedas

 

 

Šalių veiklų, atsakomybių pasidalijimas

 

Etapai

Veiklos

Atsakinga Šalis

Pastabos / komentarai

[Etapo pavadinimas]

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas turtas]

 

 

 

Pirkimo [detalizuoti] organizavimas ir vykdymas

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas turtas]

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

[Etapo pavadinimas]

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas ir turtas]

 

 

 

Pirkimo [detalizuoti] organizavimas ir vykdymas

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

[Veikla, atsakomybė paskirstoma tarp šalių]

 

 

 

[Nurodomas įgytinas ir turtas]

 

 

 

[papildomos sąlygos, šalys gali aptarti nuosavybės į naujai įgyjamą turtą klausimus]

 

 

 

 

Pareiškėjas

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [adresas]

Telefonas [tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

Partneris

 

/pavadinimas/

Kodas /.../

PVM mokėtojo kodas /.../

Adresas: [adresas]

Telefonas [tel. Nr.]

Faksas [fakso Nr.]

A. s. [sąskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų,

2 priedas

 

(Paramos paraiškos forma)*

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

 

 

|__|__|__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_ |__|__|

(paramos paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paramos paraišką užregistravusio tarnautojo pareigų   (vardas, pavardė)                (parašas)

pavadinimas)

Paraiška vertinti priimta

Paraiška atmesta

 

 

_________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie

Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų

departamento ___________________________              

paramos administravimo skyriui

 

 

PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI“

 

_____________Nr.________

(data)                          

______________________________

(sudarymo vieta)

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Adresas / buveinė

(gyvenamoji vieta, telefonas, faksas, el. paštas, kuriais bus galima susisiekti paramos paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paramos paraiškos administravimo eigą?

Paštu

Elektroniniu paštu

 

 

1. Juridinio asmens kodas (juridiniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(juridinio asmens atpažinties kodas iš Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo)

2. Juridinio asmens įsteigimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

3. Asmens kodas (fiziniams asmenims) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4. Verslo liudijimo/ individualios veiklos pažymos numeris ir išdavimo data |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas (užsiimantiems žemės ūkio veikla) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(žemės ūkio valdos atpažinties kodas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pažymėjimo)

6. Ūkininko ūkio atpažinties kodas (ūkininkams) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(ūkininko ūkio atpažinties kodas iš Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo)

7. PVM mokėtojo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodomas PVM mokėtojo kodas, jei pareiškėjas yra įsiregistravęs PVM mokėtoju)

 

II. INFORMACIJA APIE PARTNERIUS (pildoma kiekvienam partneriui)

 

1. Fizinis asmuo □

2. Juridinis asmuo □

3. Juridinio asmens pavadinimas / fizinio asmens vardas, pavardė

4. Juridinio / fizinio asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

5. Juridinio asmens įsteigimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

6. Verslo liudijimo / individualios veiklos pažymos numeris ir išdavimo data |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

7. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas (užsiimantiems žemės ūkio veikla) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

8. Ūkininko ūkio atpažinties kodas (ūkininkams) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(ūkininko ūkio atpažinties kodas iš Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo)

 

III. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO IR PARTNERIŲ ATITIKTĮ LABAI MAŽOS ĮMONĖS APIBRĖŽIMUI (pildoma pareiškėjo ir partnerių atskirai (taikoma Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytiems pareiškėjams su partneriais))

Darbuotojų, dirbančių įmonėje, skaičius (vnt.) (informacija pateikiama pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenis)

 

Įmonės metinės pajamos (Eur)

(informacija pateikiama pagal buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis)

 

Įmonės balanse nurodyto turto vertė (Eur) (informacija pateikiama pagal balanso duomenis)

 

 

IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

1. KPP priemonė

Bendradarbiavimas

2. Veiklos sritis

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

3. Projektą įgyvendina

Smulkieji ūkininkai                    

Smulkieji miško valdytojai        

Labai mažos įmonės                   

Fiziniai asmenys                         

4. Vykdoma veikla

Žemės ūkio veikla               

Miškininkystės veikla         

Alternatyvioji veikla           

5. Projekto pavadinimas

 

(nurodoma projekto, kuriam prašoma paramos, pavadinimas)

6. Projekto įgyvendinimo vieta

(pareiškėjo duomenys patikrai vietoje atlikti)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Namo Nr. |__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|

7. Bendra projekto vertė su PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis su PVM, eurais)

8. Bendra projekto vertė be PVM, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Bendra projekto vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis be PVM, eurais)

9. Prašoma paramos suma, Eur

|__|__|__|__|__|__|__|__| Eur

(Nurodoma prašoma paramos suma, eurais (sveikaisiais skaičiais))

10. Planuojama projekto pradžia:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma planuojama projekto įgyvendinimo pradžia po paraiškos pateikimo)

11. Planuojama projekto pabaiga:

|__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma planuojama paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai data (metai / mėnuo / diena)

12. Projekto įgyvendinimo etapai:

(pildoma, jei planuojama projektą įgyvendinti keliais etapais)

Planuojami projekto įgyvendinimo etapai ir prašoma paramos suma Eur:

□ Pirmojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

□ Antrojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

 

□ N-ojo etapo pabaiga

|__|__|__|__| |__|__|

(nurodomi metai ir mėnuo)

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|

(nurodoma prašoma paramos suma, Eur)

13. Asmuo, atsakingas už projektą

(vardas, pavardė):

Kontaktinio tel. Nr.

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Pildoma, jei tai ne pareiškėjas, nurodant pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už projekto įgyvendinimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projekto įgyvendinimo metu, vardą, pavardę ir tel. Nr.)

 

V. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

 

Trumpas projekto esmės aprašymas:

Trumpai paaiškinama:

1. kaip projektas susijęs su remiama veikla;

2. kaip projektas atitinka Taisyklių III skyriuje numatytus prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus;

3. konkretūs svarbiausi naujosios veiklos plėtros etapai ir uždaviniai, planuojami pasiekti projekto rezultatai;

4. išsamūs duomenys apie investicijas (kaip numatytos investicijos pagerins vykdomos veiklos rodiklius);

5. vieta, kurioje bus įgyvendinamas projektas (nurodomi visi adresai (partnerių duomenys), kur bus įgyvendinimas projektas) ;

6. šiuo metu vykdoma veikla ir turima įranga / technika, kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai;

7. kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas;

8. kokie projekto parengimo darbai jau atlikti;

9. kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas, kokie numatomi bendradarbiavimo veiksmai tarp partnerių;

10. atrankos kriterijų pagrindimas (vadovaujantis Taisyklių 43 punktu);

11. kita informacija.

 

VI. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo pradžia

(metai, metų ketvirtis)

Vykdymo pabaiga

(metai, metų ketvirtis)

Pareiškėjas (partneris (-iai) atsakingi už projekto veiklą

Pareiškėjo (partnerio) atstovas (-ai)

1.

Su bendradarbiavimu susijusios veiklos

(preliminariai nurodoma, kada ir kokias veiklas planuojama vykdyti)

 

 

1.1.

 

 

1. n.

 

 

2.

Su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos

(preliminariai nurodoma, kada ir kokias su projekto įgyvendinimu susijusias veiklas planuojama vykdyti)

 

 

2.1.

 

 

2. n.

 

 

3.

Kitos projekto veiklos

 

 

 

 

3.1.

 

 

 

 

 

3. n.

 

 

 

 

 

 

VII. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas

 

Suma, Eur be PVM

 

PVM, Eur

 

Suma su PVM, Eur

 

Pagrindimas

1. Paramos lėšos

(planuojamos gauti paramos lėšos, kurios numatomos naudoti projektui finansuoti)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

2. Pareiškėjo lėšos

(jeigu dalį projekto išlaidų numato padengti pareiškėjas)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

3. Partnerių lėšos

(jeigu dalį projekto išlaidų numato padengti partneriai)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

4. Paskola

(banko ar kito paskolos davėjo paskola)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

5. Kiti lėšų šaltiniai

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

6. Bendra projekto vertė (1+2+3+4+5)

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

VIII. INFORMACIJA APIE TURIMĄ ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (pildoma pareiškėjo ir kiekvieno partnerio atskirai)

(nurodomas turimas ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti objekto pavadinimą, unikalų objekto Nr., pagaminimo metus).

Turto objektas

Unikalus objekto Nr.

Pagaminimo / pastatymo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. INFORMACIJA APIE TURIMAS PASKOLAS IR (ARBA) IŠPERKAMĄJĄ NUOMĄ (pildoma pareiškėjo ir kiekvieno partnerio atskirai)

 

(Šioje lentelėje nurodomos visos pareiškėjo ir partnerių turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas, paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis bei gavimo data, pradinė suma, grąžinta paskolų ir (arba) išperkamosios nuomos suma iki paskutinės mėnesio dienos prieš pateikiant paraišką, taip pat nurodomas dar negrąžintas paskolų likutis ar nesumokėta išperkamosios nuomos dalis paskutinę mėnesio dieną prieš pateikiant paraišką, palūkanų norma bei paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos sutartyje numatytas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos išmokėjimo terminas. Jei buvo keičiamas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos terminas, verslo plane nurodoma, dėl kokių priežasčių tai atlikta.)

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos būdu finansuojamo turto davėjas

Paskolos ir (arba) išperkamosios nuomos paskirtis ir gavimo data

Suma, Eur

Palūkanų

norma, proc.

Grąžinimo terminas

Pradinė

Grąžinta iki paraiškos pateikimo datos (per visus mėnesius iki paraiškos pateikimo)

Paskolos likutis ir (arba) nesumokėta išperkamosios nuomos dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

XXX

XXX

 

 

X. INFORMACIJA APIE PROJEKTO INOVATYVUMĄ

 

(Šioje lentelėje apibūdinamas projekto inovatyvumas, pažymint bent vieną langelį ženklu „X“, ir pateikiamas trumpas pagrindimas. Pildant šią informaciją turi būti vadovaujamasi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918)

... diegiama produkto, paslaugos inovacija (________________________________________________)

... diegiama technologinio proceso inovacija / modernizavimas (_________________________________)

... diegiama organizacinė inovacija (______________________________________________________)

... diegiama inovacijų partnerystė (_______________________________________________________)

 

 

XI. PROJEKTO PRIEŽIŪROS RODIKLIAI (pildoma pareiškėjo ir kiekvieno partnerio atskirai)

 

(Pildoma atsižvelgiant į projekto pobūdį. Lentelės 1–4 eilutes pildo pareiškėjai, nurodyti Taisyklių 9.1 papunktyje, lentelės 3 eilutę pildo pareiškėjai, nurodyti Taisyklių 9.2 papunktyje, ūkinių gyvūnų skaičiaus rodiklį pildo tik pareiškėjai, investuojantys į gyvulininkystės šaką. Lentelės 6 eilutę pildo pareiškėjai, nurodyti Taisyklių 9.3 papunktyje. Lentelės 2 ir 3 eilutes pildo visi pareiškėjai. Rodikliai, numatyti verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu, bus tikrinami su pirma užbaigto projekto metine ataskaita.)

 

Rodikliai

Matavimo vnt.

Ataskaitiniai metai

Para-mos paraiškos pateikimo dieną

 

Verslo plano prognozės projekto įgyvendinimo ir kontrolės metais

20...

m.

20...

m.

20...

m.

20...

m.

20...

m.

1.

Valdomas ŽŪN plotas

ha

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Nuosavybės teise valdomos ŽŪN

ha

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomos ŽŪN

ha

 

 

 

 

 

 

 

2.

Grynasis pelningumas1

proc.

 

X

 

 

 

X

 

X

 

X

3.

Pardavimo pajamos

Eur

 

X

 

 

 

 

 

3.1.

Pajamos iš miškų ūkio veiklos

Eur

 

X

 

 

 

 

 

4.

Žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte

Eur

X

 

 

 

 

 

 

5.

Ūkinių gyvūnų skaičius

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Darbuotojų, per metus įtrauktų į sąrašą, skaičius

etatas

 

X

 

 

 

 

 

 

Grynasis pelningumas pareiškėjams ir  partneriams skaičiuojamas taip, kaip nurodyta Ekonominio gyvybingumo  nustatymo taisyklėse.

 

 

XII. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS

 

(Šioje lentelėje nurodomos tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos: išlaidų pavadinimas, vienetų kaina be PVM, PVM ir bendra suma su PVM, prašoma paramos suma ir išlaidų pagrindimas. Trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti ir kaip jos prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo.

Turi būti atidžiai užpildyta ir pagrista, kad neliktų abejonių dėl išlaidų pagrįstumo. Nepagristos, abejotinos ir nebūtinos projektui įgyvendinti išlaidos gali būti pripažintos netinkamomis finansuoti paramos lėšomis, o tinkamų išlaidų bendra suma ir atitinkamai paramos dydis sumažinami.)

Nr.

Išlaidų kategorijos

Suma be PVM, Eur

PVM, Eur

Bendra suma su PVM, Eur

Prašoma paramos suma, Eur

Pagrindimas

1.

 

 

 

 

 

 

1.1...

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

2.1...

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

3.1...

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

4.1....

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

5.1...

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

6.1..

 

 

 

 

 

 

7.

Bendrosios išlaidos:

 

 

 

 

 

7.1...

 

 

 

 

 

 

7.2

viešinimo išlaidos

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

XIII. KITA INFORMACIJA (pildoma pareiškėjo ir kiekvieno partnerio atskirai)

(Šioje lentelėje pareiškėjas (partneriai) atsako į pateiktus klausimus, užbraukdamas kryželiu langelį ties žodžiu „Taip“ arba „Ne“.) 

1.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija?

Taip                  Ne

2.

Ar esate atsiskaitęs su Valstybiniu socialinio draudimo fondu?

Taip                  Ne

3.

Ar esate atsiskaitęs su Agentūra?

Taip                  Ne

4.

Ar patvirtinate, kad projekte numatytos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų?

Taip                  Ne

5.

Ar įsipareigojate apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama nuo turto priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas). Įvykus draudžiamajam įvykiui, kurio metu būtų sunaikintas projekto lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne mažesnių techninių parametrų?

Taip                  Ne

6.

Ar esate įgyvendinęs ankstesnį investicinį projektą?

Taip                  Ne

Neaktualu

7.

Ar pateiktas verslo planas parengtas pagal Taisyklių 3–5 priedus?

Taip                 Ne

8.

Ar įsipareigojate viešinti gautą paramą? Kokias viešinimo priemones naudosite?

 

Taip                  Ne

 

Nurodyti viešinimo priemones

 

9.

Ar įsipareigojate nekeisti, nesuderinęs su Agentūra, projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų (vykdyti paramos paraiškoje ir verslo plane numatytą projekto veiklą) nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki  projekto kontrolės laikotarpio pabaigos? (Projekto finansavimo šaltinių keitimas nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos galimas, tačiau tik tuo atveju, jei keičiama finansavimą skirianti finansų įmonė arba kredito įstaiga, arba investuojama didesnė nuosavų lėšų dalis)

Taip                 Ne

10.

Ar įsipareigojate neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos  iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos? (Leidimą įkeisti turtą finansų įmonėms arba kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje finansų įmonės arba kredito įstaigos paskolą įvardijo kaip vieną iš projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai finansų įmonei arba kredito įstaigai, kuri suteikė paskolą projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas paskolos, kuria finansuojamas projekto įgyvendinimas, grąžinimui užtikrinti)

Taip                 Ne

11.

Ar įsipareigojate sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (ar) kontroliuoti, tikrinti, kaip vykdoma veikla, laikomasi sąlygų, už ką buvo skirta parama, kaip yra vykdomas projektas ir (ar) kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo ir (ar) projekto įgyvendinimo pabaigos?

Taip          Ne 

 

12.

Ar įsipareigojate teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti?

Taip          Ne 

 

13.

Ar pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu?  (kai taikoma)

Taip                  Ne

Neaktualu   

14.

Ar įsipareigojate nuo paraiškos pateikimo dienos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus?

Taip                   Ne

15.

Ar įsipareigojate užtikrinti projektų atrankos kriterijų (numatytų Taisyklių 42 punkte, išskyrus 42.2 papunktį) atitiktį projekto kontrolės laikotarpiu?

Taip                  Ne

 

16.

Ar užtikrinate, kad paraiškos pateikimo metu atitinkate ir iki paramos sutarties pasirašymo įsipareigojate atitikti labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje, ir esate registruoti kaimo vietovėje ne trumpiau kaip dvejus metus? (taikoma Taisyklių 9.3 papunktyje nurodytiems pareiškėjams ir partneriams)

Taip                  Ne

 

Neaktualu   

17.

Ar per einamuosius ir ankstesnius dvejus mokestinius metus esate gavęs nereikšmingos (de minimis) pagalbos? (vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 14

07/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1)) (taikoma alternatyviosios veiklos ir miškininkystės srityje)

Taip                    Ne    

Neaktualu

 

Jei taip, nurodykite sumą _______ Eur

18.

Ar patvirtinate ir įsipareigojate, kad ūkinės veiklos subjektas (pareiškėjas ir partneriai – labai mažos įmonės, užsiimančios ne žemės ūkio veikla) atitinka ir projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus?

Taip                   Ne

19.

Ar užtikrinate ir įsipareigojate, kad investicijos atitinka ir ateityje atitiks gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos ir maisto kokybės reikalavimus? (kai taikoma)

Taip                  Ne

Neaktualu  

20.

Ar įsipareigojate projektą įgyvendinti per paramos paraiškoje ir verslo plane nurodytą laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos?

Taip                  Ne      

21.

Ar žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur[1] ir ne didesnis kaip 15 000 Eur?

Jei „Taip“, nurodykite ūkio (valdos) ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, paraiškos pateikimo dieną (įrašyti):

(taikoma Taisyklių 9.1 papunktyje nurodytiems pareiškėjams ir partneriams)

Taip                  Ne

Neaktualu

 

___________________Eur

22.

Ar esate PVM mokėtojas?

Taip        

PVM mokėtojo kodas

Ne

PVM nemokėjimo teisinis pagrindimas

23.

Ar pareiškėjas ir partneriai – smulkieji miško valdytojai, savo vardu, kaip valdos valdytojai, yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kaip numatyta Taisyklių 21.13 papunktyje?

Taip                  Ne  

Neaktualu

24.

Ar pareiškėjas ir partneriai – smulkieji ūkininkai, savo vardu  įregistravę ūkininko ūkį ir kaip valdos valdytojai įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, kaip numatyta Taisyklių 21.12 papunktyje?

Taip                  Ne

Neaktualu  

25.

Ar pareiškėjas ir partneriai – labai mažos įmonės,  registruotos ir veiklą vykdo kaimo vietovėje, kaip numatyta Taisyklių 21.14 papunktyje?

Taip                  Ne

Neaktualu

26.

Ar įsipareigojate įgyvendinęs verslo planą pasiekti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje pagal verslo planą numatytus projekto priežiūros rodiklius ir užtikrinti ekonominio gyvybingumo rodiklius, kaip nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse ?

Taip                  Ne

27.

Ar įsipareigojote įgyvendinti pateiktą verslo planą, atitinkamai parengtą pagal vykdomą žemės ūkio, alternatyviąją ar miškininkystės veiklą (parengtą pagal Taisyklių 3–5 priedus?)

Taip                  Ne

28.

Ar įsipareigojate, užbaigęs statybos darbus, ne vėliau kaip iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos statybos užbaigimo dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka pateikti IS „Infostatyba“? (Jei statybos užbaigimo dokumentų IS „Infostatyba“ pateikti neprivaloma, jie turi būti pateikti Agentūrai ne vėliau kaip su paskutiniu mokėjimo prašymu)

Taip                  Ne

Neaktualu

29.

Ar patvirtinate, kad atliktas poveikio aplinkai vertinimas? (kai taikoma)

Taip                  Ne

Neaktualu

30.

Ar įsipareigojate pradėti įgyvendinti projektą per 6 mėn. nuo avanso gavimo dienos ir pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą (netaikoma, kai projektas įgyvendinamas vienu etapu)?

Taip                  Ne

Neaktualu

Projektų atrankos kriterijai

31.

Kiek planuoja dalyvauti projekte dalyvių (pareiškėjas ir partneriai):

5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;

nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.

 

Taip                  Ne

Taip                  Ne

Kiek planuoja dalyvauti dalyvių? ________

32.

Projekte dalyvaujančių smulkiųjų ūkių, produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydžio, vidurkis:

nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 15 balų;

nuo 5000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų.

 

 

 

Taip                  Ne

 

Taip                  Ne

33.

Projekte dalyvaujančių smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:

nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų.

 

Taip                  Ne

 

Taip                  Ne

 

34.

Projekte dalyvaujančių labai mažų įmonių ir (arba) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:

daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;

nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

Taip                  Ne

 

Taip                  Ne

35.

Ar projektas susijęs su bent vieno iš šių sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės ir daržininkystės, miškų ūkio, kaimo turizmo) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų?

Taip                  Ne

36.

Ar projektas susijęs su klimato kaita ir aplinkosaugos veikla (dirvožemio derlingumas ir biologinis aktyvumas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės išsaugojimas ir kt.)?

Taip                  Ne

37.

Ar įgyvendinus projektą kiekvieno smulkiojo ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis, padidės daugiau nei 20 proc.?

Jei taip, nurodykite, kiek procentų padidės: (taikoma 9.1 papunktyje nurodytiems pareiškėjams ir partneriams)

Taip                  Ne

 

 

38.

Ar įgyvendinus projektą kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc.?

Jei taip, kiek procentų padidės: (taikoma 9.2 papunktyje nurodytiems pareiškėjams ir partneriams)

Taip                  Ne

 

 

39.

Ar įgyvendinus projektą kiekvienos labai mažos įmonės pajamos padidės daugiau kaip 20 proc.?

Jei taip, kiek asmenų įdarbins: (taikoma 9.3 papunktyje nurodytiems pareiškėjams ir partneriams)

Taip                  Ne

 

40.

Ar įgyvendinus projektą kiekvieno fizinio asmens pajamos padidės daugiau kaip 20 proc.? (taikoma 9.4 papunktyje nurodytiems pareiškėjams ir partneriams)

Taip                  Ne

 

 

 

XIV. PATEIKIAMi DOKUMENTAI

(Šioje lentelėje Pareiškėjas pasitikrina, ar jo pateikiama paraiška yra  sukomplektuota, ir pažymi (kryželiu), kuriuos dokumentus pateikia, nurodydamas pateikiamų dokumentų puslapių skaičių) 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti X

Puslapių skaičius

1.

Pareiškėjo asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė)

|__|__|

2.

Juridinio asmens registravimo pažymėjimas

|__|__|

3.

Jungtinės veiklos sutartis

|__|__

4.

Verslo planas

|__|__|

5.

Dokumentai, kuriais užtikrinamas tinkamas projekto finansavimo šaltinis

|__|__|

6.

Finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita) už ataskaitinius metus (patvirtinti pareiškėjo (partnerių) parašu).

Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalo kopija (kai tvarkoma supaprastinta apskaita)

|__|__|

7.

Bendraturčių sutikimas (įgaliojimas) (pateikiama, jei žemės ir (arba) miško valda, į kurią investuojama, valdoma bendrąja daline arba jungtine nuosavybės teise)

|__|__|

8.

Prekių, darbų ar paslaugų teikėjų komerciniai pasiūlymai, pagrindžiantys numatytų tinkamų finansuoti išlaidų vertę

|__|__|

9.

Statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą leidžiantys dokumentai (Statinių techninis projektas ir statybą (rekonstravimą) leidžiantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu) (statybos užbaigimo dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikti IS „Infostatyba“)

|__|__|

10.

Numatomų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų projektiniai dokumentai (pateikiamos statinio techninio projekto bendroji, , architektūros, technologijos, konstrukcijų, technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką) arba projektiniai pasiūlymai su statybos, pastatų atnaujinimu (modernizavimu), rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu

|__|__|

11.

Atsakingų institucijų patvirtintas nesudėtingo statinio supaprastintas techninis projektas (kai jį privaloma parengti) arba kiti nesudėtingo statinio statybos dokumentai

|__|__|

12.

Infrastruktūros įrengimo techninis projektas (kai taikoma)

|__|__|

13.

Miškotvarkos projektas (kai taikoma)

|__|__|

14.

Statybos užbaigimo dokumentai (kai jie privalomi pagal teisės aktų nuostatas kartu su paskutiniu mokėjimo prašymu)

|__|__|

15.

Nekilnojamojo turto (miškas (miško žemė) ir (ar) statiniai), į kurį investuojama, valdymo patvirtinimo dokumentai

|__|__|

16.

Darbo sutartys (pateikiamos visų darbuotojų darbo sutartys)

|__|__|

17.

Vienos įmonės deklaracija pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013  (kai taikoma) 

|__|__|

18.

Verslo liudijimo / individualios veiklos pažymos kopija

|__|__|

19.

Pažymos dėl ilgalaikio turto apskaitos

|__|__|

20.

Kiti dokumentai

|__|__|

 

XV. PAREIŠKĖJO IR PROJEKTO PARTNERIŲ DEKLARACIJA

Aš, pretenduojantis gauti paramą pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“, pasirašydamas šioje paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:

1.   Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

2.   Žinau, kad iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro gautus duomenis Agentūra panaudos priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo ) ir (arba) sankcijų taikymo.

3.   Prašoma parama yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma.

4.   Nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

5.   Man nėra iškelta byla dėl bankroto ar mano įmonė, kuriai aš atstovauju, nėra likviduojama.

6.   Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas nustatytu laikotarpiu.

7.   Žinau, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).

8.   Sutinku, kad paramos paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens ir (arba) įmonės, kuriai aš atstovauju, duomenis ir kitus duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.

9.   Sutinku, kad mano tinkamumas gauti paramą bus vertinamas pagal mano pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis bei viešuosiuose registruose esančius duomenis.

10. Esu informuotas, kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

11. Sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais.

12. Įsipareigoju klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti Agentūrai.

13. Žinau, kad Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie mano projektą ir su juo susijusią veiklą. Pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

14. Esu informuotas, kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu informuotas, kad duomenų valdytoja yra Agentūra.

 

____________________________           ______________                          __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                  (parašas)                                      (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)    

___________________________             _________________                    ________________

(partnerio pareigų pavadinimas)                         (parašas)                                   (vardas, pavardė)

(deklaraciją turi pasirašyti kiekvienas

partneris)                                        

 

 

Jei projektą parengė ir paraišką padėjo užpildyti konsultantas, nurodykite:

 

Konsultanto vardas ir pavardė    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Institucijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Telefono ir fakso Nr.                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

 

________________                 _____________________

(parašas)                            (konsultanto vardas, pavardė)

 

 

Pastaba. Pareiškėjo (partnerių) pateikti duomenys bus tvarkomi elektroniniu būdu, juos kontrolės, priežiūros ir vertinimo tikslams gali panaudoti Agentūra, Žemės ūkio ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. PAREIŠKĖJO SUTUOKTINIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo pareiškėjo ir partnerių sutuoktinis)

 

 

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________,

(pareiškėjo sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas)

 

esu pareiškėjo ____________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

sutuoktinis ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Programos investicines priemones _________________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

 

__________________________________________________________________________________

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

 

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

(vardas, pavardė)

būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

 

_____________________                                           ________________________

(sutuoktinio parašas)                                                     (sutuoktinio vardas, pavardė)

 

 

 

XVII. PAREIŠKĖJO AKCININKO / SUSIJUSIOS ĮMONĖS IR (ARBA) ĮMONĖS PARTNERĖS AKCININKO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO (pildo ir pasirašo tik pareiškėjo ir (ar) partnerių akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas)

 

Informuoju, kad aš, _____________________________________________________________

(pareiškėjo akcininko / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininko vardas, pavardė, asmens kodas)

esu pareiškėjo____________________________________________________________________

(vardas, pavardė / pavadinimas)

akcininkas / susijusios įmonės ir (arba) įmonės partnerės akcininkas ir dalyvauju / nedalyvauju (kas nereikalinga, išbraukti) įgyvendinant Programos investicines priemones ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(nurodyti Programos priemonių pavadinimus ir paramos paraiškų registracijos Nr.)

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys gali būti naudojami pareiškėjo

______________________________________________ paramos administravimo tikslais,

(vardas, pavardė / pavadinimas)

būtų apdorojami ir saugomi informacinėje sistemoje, viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms, siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo duomenų tvarkymo eiga, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų.

______________                                            _________________

(parašas)                                                      (vardas, pavardė)

(pareiškėjo akcininko / susijusios įmonės  ir (arba) įmonės partnerės akcininko parašas, vardas, pavardė)

 

 

 

___________________________          _________________                __________________

(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                 (parašas)                                   (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)

___________________________          _________________                __________________

(partnerio pareigų pavadinimas)                      (parašas)                                   (vardas, pavardė)

(paraišką turi pasirašyti kiekvienas

partneris)

 

Pastaba. Pareiškėjo (partnerių) pateikti duomenys bus apdoroti elektroniniu būdu, juos kontrolės tikslais gali panaudoti Agentūra, kitos susijusios Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijos.

 

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų,

3 priedas

 

(Tipinio verslo plano pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ forma)

 

 

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

VERSLO PLANAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS priemonės „BENDRADARBIAVIMAS“ veiklos sritį „Parama SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI

(pildo Taisyklių 9.1 papunktyje nurodyti pareiškėjai)

Nr.

(data)

______________________________

(sudarymo vieta)

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR JO PARTNERIUS

 

Pareiškėjo vardas, pavardė

 

 

 

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

 

 

 

Ūkininko ūkio  atpažinties kodas

 

 

 

1 partnerio vardas, pavardė

 

 

 

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

 

 

 

Ūkininko ūkio  atpažinties kodas

 

 

 

2 partnerio vardas, pavardė

 

 

 

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas

 

 

 

Ūkininko ūkio  atpažinties kodas

 

 

 

2. ESAMOS ŽEMĖS ŪKIO VALDOS SITUACIJOS ANALIZĖ ( pildoma atskirai pareiškėjo ir atskirai kiekvieno projekto partnerio (toliau - kiekvieno atskirai)

2.1. Informacija apie turimus ir planuojamus turėti žemės plotus , reikalingus projekto veiklai vykdyti, ha

 

 

Paramos paraiškos pateikimo metu

 

20 ____

 

(nurodomi metai, kuriais pateikiama paraiška)

 

Prognoziniai metai[2]

 

20___

 

20___

20___

20___

20___

 

Nuosavybės teise valdoma žemė

 

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė

 

Nuosavybės teise valdoma žemė

 

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė

 

Nuosavybės teise valdoma žemė

 

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė

 

Nuosavybės teise valdoma žemė

 

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė

 

Nuosavybės teise valdoma žemė

 

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė

 

Nuosavybės teise valdoma žemė

 

Nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdoma žemė

 

1. Žemės ūkio naudmenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Esančios vietovėse, kuriose nėra gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių:

 

1.1.1. ariamoji žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. sodai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. pievos ir ganyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Esančios vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių:

 

1.2.1. ariamoji žemė

 

1.2.2. sodai

 

1.2.3. pievos ir ganyklos

 

2. Kita žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Iš viso (1+2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žemės valdų pokyčių prognoziniais metais pagrindimas[3]

 

(įrašomi metai, kuriais planuojamas pokytis ir jo pagrindimas)

 

2.2. Informacija apie turimą arba valdomą ilgalaikį materialųjį turtą

 

2.2.1. Ilgalaikis turtas, valdomas nuosavybės teise

Turto objektas

Unikalus objekto Nr.

Pagaminimo / įsigijimo

metai

Statinio plotas

................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Ilgalaikis turtas, valdomas nuomos / panaudos ar kitais pagrindais

 

Turto objektas

 

Unikalus objekto Nr.

Nuomos / panaudos terminas

Nuomos / panaudos davėjas (asmens (vardas, pavardė) / įmonės pavadinimas)

Statinio plotas

.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PLANUOJAMOS ĮGYVENDINTI VEIKLOS[4]

 

 

Nr.

 

Veiklos

 

Veiklų aprašymas

 

Investicijos

 

Investicijų pagrindimas

 

Investicijų suma, Eur be PVM

 

Investicijų suma, Eur su PVM

 

Planuojama investicijų pabaiga (metai, mėnuo)

 

Investicijų finansavimo šaltinis[5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Planuojami ūkio ekonominio gyvybingumo pasiekimo rezultatai (kiekvieno atskirai)

 

4.1. Informacija apie pareiškėjo ( ir partnerių) planuojamas pajamas / pinigines įplaukas[6],  Eur

 

 

 

Ataskaitiniai 20___ metai

 

Prognoziniai metai[7]

 

Prognozinių skaičiavimų pagrindimas[8]

 

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

Augalininkystė, sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė, gėlininkystė, vaistažolininkystė ir kitos augalininkystės šakos

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Plotas, ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Derlingumas, t/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur  už t

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvulininkystė

 

 

 

.... (gyvuliai) skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinis primilžis, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota natūralaus pieno, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė pieno kaina, Eur  už t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota gyvulių, vnt. arba kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė gyvulio pardavimo kaina, Eur už 100 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimo pajamos / piniginės įplaukos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita gamyba

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagaminta produktų, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkto kaina, Eur  už  t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimo pajamos / piniginės įplaukos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos įkainis, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardavimo pajamos / piniginės įplaukos už paslaugų žemės ūkiui teikimą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARDAVIMO PAJAMOS IŠ VISO / PINIGINĖS ĮPLAUKOS IŠ VISO, EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacijos, susijusios su pajamomis, Eur (dotacijos gaunamoms išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti (pvz.: tiesioginės išmokos, išmokos už ekologinį ūkininkavimą ir ūkininkavimą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių):

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos piniginės įplaukos[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš viso / visos piniginės įplaukos

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

4.2. Informacija apie pareiškėjo ir kiekvieno partnerio  pinigines išlaidas / sąnaudas  ir rezultatus: 

 

4.2.1. Informacija apie pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pinigines išlaidas / sąnaudas[10] , Eur

 

Sąnaudos

Ataskaitiniai 20___ metai

Prognoziniai metai[11]

Prognozinių skaičiavimų pagrindimas[12]

20___

20___

20___

20___

20___

Kintamosios piniginės išlaidos[13] / kintamosios sąnaudos (pvz.: kuras / elektra / trąšos ir kt) :

.....

Iš viso:

Pastoviosios piniginės išlaidos[14] / pastoviosios  sąnaudos (pvz.: darbo užmokestis / turto nusidėvėjimas / nuoma / draudimas ir kt) :

......

Iš viso:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

ES paramos lėšomis įsigyto turto nusidėvėjimas

Kitos .....

Iš viso:

 

4.2.2. Pelno (nuostolių) ataskaita[15], Eur

 

Eil. Nr.

 

Straipsniai

 

Ataskaitiniai

 

Prognoziniai metai[16]

 

20.... metai

 

 

20_

 

20_

 

20_

 

20_

 

20_

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

I.1.

Gyvulininkystė

 

 

 

 

 

 

I.2.

Daržininkystė

 

 

 

 

 

 

I.3.

Uogininkystė

 

 

 

 

 

 

I.4.

Sodininkystė

 

 

 

 

 

 

I.5.

Augalininkystė

 

 

 

 

 

 

I.6.

Kita

 

 

 

 

 

 

II.

PAGAMINTOS PRODUKCIJOS, NEBAIGTOS GAMYBOS IR GYVŪNŲ BEI KITO BIOLOGINIO TURTO LIKUČIŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS)

III.

ŪKIO REIKMĖMS SUVARTOTA PRODUKCIJA

IV.

ASMENINĖMS REIKMĖMS SUVARTOTA ŪKIO PRODUKCIJA, GYVULIAI IR KITI GYVŪNAI

V.

GYVULIŲ IR KITŲ GYVŪNŲ IR KITO BIOLOGINIO TURTO PIRKIMAI (-)

VI.

BENDROJI PRODUKCIJA  

VII.

KINTAMOSIOS ŪKIO SĄNAUDOS

-

VIII.

BENDRASIS GAMYBINIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  

-

IX.

PASTOVIOSIOS ŪKIO SĄNAUDOS

X.

PAGRINDINĖS (TIPINĖS) VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)  

XI.

DOTACIJOS, SUSIJUSIOS SU PAJAMOMIS

-

XII.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

XII.1.

Pajamos

 

 

 

 

 

 

XII.2.

Sąnaudos

 

 

 

 

 

 

XIII.

KITAS PELNAS AR NUOSTOLIAI

XIII.1.

Pajamos

 

 

 

 

 

 

XIII.2.

Sąnaudos

 

 

 

 

 

 

XIV.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ   

-

XV.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

XVI.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)  

 

4.3. Informacija apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte (pildoma pareiškėjo ir kiekvieno partnerio atskirai)

 

Paramos paraiškos pateikimo metu 20 ____

Prognoziniai metai[17]

20___

20___

20___

20___

20___

Eil. Nr.

Produkcijos rūšies vieneto pavadinimas

Mato vnt.

Produkcijos rūšies vieneto standartinė vertė[18], Eur

Skaičius

Iš viso, Eur

Skaičius

Iš viso, Eur

Skaičius

Iš viso, Eur

Skaičius

Iš viso, Eur

Skaičius

Iš viso, Eur

Skaičius

Iš viso, Eur

1.

Rugiai

ha

2.

Kviečiai

ha

...

Produkcijos standartinė vertė iš viso, Eur

X

X

X

X

X

X

 


 

 

4.4. Planuojami ūkio ekonominio gyvybingumo ir kiti rodikliai (pildoma pareiškėjo ir kiekvieno partnerio atskirai)

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitiniai 20___ metai[19]

 

Paramos paraiškos pateikimo metu 20 ____

 

Prognoziniai metai[20]

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

20___

 

Ūkio ekonominį gyvybingumą apibūdinantis rodiklis: grynasis pelningumas[21], proc.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Žemės ūkio valdos produkcijos standartinė vertė iš viso[22], Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....[23]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________            ________________________________                    ________________________

(pareiškėjo  arba jo įgalioto asmens                                                  (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)                                                             

 

____________________________________            ________________________________                    ________________________

(partnerio pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                                             (vardas ir pavardė)

(verslo planą turi pasirašyti kiekvienas partneris)

 

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų,

4 priedas

 

 

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Tipinis verslo planas pagal LIETUVOS Kaimo plėtros 2014–2020 metų PROGRAMOS priemonĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA SMULKIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI“

(pildo Taisyklių 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodyti pareiškėjai)

 

Nr.

(data)                          

 

(sudarymo vieta)

 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Informacija apie fizinį asmenį – ūkininką / kaimo gyventoją (pildo tik fiziniai asmenys)

Pareiškėjo vardas, pavardė |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Asmens kodas: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. Informacija apie juridinį asmenį – veikiančią labai mažą įmonę (pildo tik juridiniai asmenys)

Juridinio asmens pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Juridinio asmens atpažinties kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

Žemės ūkio valdos nustatymo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Duomenys apie įmonės dydį:

Darbuotojų skaičius (vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius) |__|__|__|__|__|__|__|

Metinės pajamos|__|__|__|__|__|__|__|

Balansinė turto vertė|__|__|__|__|__|__|__|

 

II. INFORMACIJA APIE PARTNERIUS (pildo kiekvienas atskirai)

 

1. Informacija apie fizinį asmenį (pildo tik fiziniai asmenys)

Partnerio vardas, pavardė |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Asmens kodas: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Žemės ūkio valdos atpažinties kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2. Informacija apie juridinį asmenį (pildo tik juridiniai asmenys)

Juridinio asmens pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Juridinio asmens atpažinties kodas  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

Žemės ūkio valdos nustatymo kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Duomenys apie įmonės dydį:

Darbuotojų skaičius (vidutinis metinis sąrašinis darbuotojų skaičius) |__|__|__|__|__|__|__|

Metinės pajamos|__|__|__|__|__|__|__|

Balansinė turto vertė|__|__|__|__|__|__|__|

 

III. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO IR PROJEKTO PARTNERIŲ ORGANIZACINĘ VALDYMO STRUKTŪRĄ IR DARBUOTOJUS (pateikiama informacija apie pareiškėjo ir kiekvieno partnerio organizacinę valdymo struktūrą (nurodomas darbuotojų, dalyvaujančių projekte, skaičius, jų atliekamos funkcijos, etato dalis)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO IR PROJEKTO PARTNERIŲ PASLAUGAS, PRODUKCIJĄ IR PAJAMAS (pildoma atskirai pareiškėjo ir atskirai kiekvieno projekto partnerio (toliau – kiekvieno atskirai))

 

 

Ataskaitiniai metai

Prognoziniai metai

Prognozinių skaičiavimų pagrindimas

20...

20...

20...

20...

20...

 

1. Gaminama produkcija

X

X

X

X

X

X

 

Pagaminta

(nurodyti tinkamą matavimo vienetą)

 

 

 

 

 

 

 

Parduota

(nurodyti tinkamą matavimo vienetą)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė kaina, Eur

(nurodyti tinkamą matavimo vienetą)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

..

X

X

X

X

X

X

 

 

Paslaugos

X

X

X

X

X

X

 

 

Matavimo vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugos įkainis, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

...

X

X

X

X

X

X

 

 

Kita gamyba

X

X

X

X

X

X

 

 

Matavimo vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagaminta produktų, mat. vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Parduota, mat. vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkto kaina, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacijos, susijusios su pajamomis, Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO IR PROJEKTO PARTNERIŲ VEIKLOS SĄNAUDAS (EUR) (kiekvieno atskirai)

Sąnaudos

 

Ataskaitiniai metai

Prognoziniai metai

Prognozinių skaičiavimų pagrindimas

 

metai

 

metai

 

metai

 

metai

 

metai

 

Kintamosios sąnaudos:

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

Pastoviosios sąnaudos, iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

ES paramos nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

.......