herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl jONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS INICIATYVŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d Nr. T-168

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Joniškio rajono savivaldybės iniciatyvų komisiją Joniškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Mindaugas Balčiūnas, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas;

Vaida Aleknavičienė, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja;

Gediminas Čepulis, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Edita Rudienė, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė;

Ernestas Vasiliauskas, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Jurita Zubauskienė, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė.

2. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės iniciatyvų komisijos veiklos nuostatus (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius

 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-168

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS iniciatyvų KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

 

i SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės iniciatyvų komisija (toliau – Iniciatyvų komisija) sudaroma Joniškio rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.

2. Joniškio rajono savivaldybės iniciatyvų komisijos veiklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Iniciatyvų komisijos tikslus, uždavinius, teises ir darbo organizavimą.

3. Iniciatyvų komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos veiklos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

iniciatyvų KOMISIJOS TIKSLAS ir uždaviniai

 

4. Iniciatyvų komisijos tikslas – plėtoti dialogą su įvairiomis visuomenės grupėmis, nagrinėti jų siūlomas iniciatyvas ir teikti siūlymus savivaldybės merui, tarybai, savivaldybės strateginės plėtros komisijai, savivaldybės administracijai arba kitoms savivaldybės institucijoms dėl jų įgyvendinimo.

5. Iniciatyvų komisijos uždaviniai yra šie:

5.1. spręsti savivaldybės plėtros galimybes verslo stiprinimo, specialistų pritraukimo ir gyventojų užimtumo srityse;

5.2. organizuoti susitikimus su asociacijų, nevyriausybinių organizacijų nariais, savivaldybės įstaigų, įmonių, bendrovių atstovais, savivaldybės gyventojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl naujų iniciatyvų įgyvendinimo;

5.3. nagrinėti, vertinti pasiūlytas iniciatyvas ir priimti sprendimus dėl jų įgyvendinimo tikslingumo;

5.4. rengti klausimus, siūlomus svarstyti savivaldybės tarybos posėdyje, arba kreiptis į savivaldybės merą dėl klausimų rengimo inicijavimo.

 

III SKYRIUS

Iniciatyvų KOMISIJOS TEISĖS

 

6. Iniciatyvų komisija, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

6.1. dalyvauti savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių posėdžiuose, kuriuose svarstomi su iniciatyvomis susiję klausimai;

6.2. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei savivaldybės įstaigų informaciją šiuose nuostatuose numatytoms Iniciatyvų komisijos funkcijoms vykdyti;

6.3. kviesti į savo posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, savivaldybės įstaigų vadovus ir darbuotojus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei kitų įstaigų atstovus, nepriklausomus ekspertus;

6.4. organizuoti diskusijas iniciatyvų klausimais.

 

 

IV SKYRIUS

iniciatyvų KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

7. Iniciatyvų komisiją sudaro ir jos nuostatus tvirtina savivaldybės taryba.

8. Iniciatyvų komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai.

9. Iniciatyvų komisijai vadovauja pirmininkas, kai jo nėra, – pirmininko pavaduotojas. Iniciatyvų komisijos pirmininką skiria savivaldybės taryba mero teikimu. Iniciatyvų komisijos  pirmininko pavaduotojas išrenkamas pirmojo posėdžio metu.

10. Pagrindinė Iniciatyvų komisijos veiklos forma yra posėdžiai.

11. Iniciatyvų komisijos pirmininkas:

11.1. organizuoja Iniciatyvų komisijos darbą ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

11.2. nustato Iniciatyvų komisijos posėdžio laiką ir vietą;

11.3. pasirašo Iniciatyvų komisijos posėdžio protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Iniciatyvų komisijos veikla;

11.4. kontroliuoja Iniciatyvų komisijos siūlymų ir išvadų pateikimą savivaldybės tarybai, kitoms savivaldybės institucijoms ir įstaigoms;

11.5. veikia Iniciatyvų komisijos vardu, atstovauja jai savivaldybės taryboje, kitose institucijose ir organizacijose arba įgalioja tai daryti kitus komisijos narius;

11.6. prireikus duoda pavedimus kitiems Iniciatyvų komisijos nariams.

12. Iniciatyvų komisijos sekretoriaus pareigas atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis savivaldybės administracijoje pagal darbo sutartį. Iniciatyvų komisijos sekretorius neturi Iniciatyvų komisijos nario teisių.

13. Iniciatyvų komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Iniciatyvų komisijos narių. Iniciatyvų komisija svarstomais klausimais priima siūlymus ir išvadas. Pasiūlymai ar išvados priimami, jeigu už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių Iniciatyvų komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimą lemia Iniciatyvų komisijos pirmininko balsas.

14. Iniciatyvų komisijos posėdžio eigai fiksuoti daromas garso įrašas ir (ar) rašomas posėdžio protokolas. Sprendimą dėl posėdžių eigos fiksavimo būdo priima Iniciatyvų komisija. Priėmus sprendimą Iniciatyvų komisijos posėdį fiksuoti posėdžio garso įrašu, posėdžio garso įrašas laikomas Iniciatyvų komisijos posėdžio protokolu.

15. Posėdžio eigos fiksavimą organizuoja Iniciatyvų komisijos sekretorius.

16. Iniciatyvų komisijos posėdžio protokolą pasirašo Iniciatyvų komisijos pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

17. Iniciatyvų komisijos sprendimai yra vieši, informacija apie priimtus sprendimus gali būti skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Iniciatyvų komisijos protokolai ir kiti dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Iniciatyvų komisijos veiklos nuostatai keičiami, pildomi savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_________________