LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMo NR. 5TS-594 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2018 m. spalio 24 d. Nr. 5TS-1454

Lazdijai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 punktu ir Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos  2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstyti jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Artūras Margelis

 

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 5TS-594

(Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 24 d. sprendimo

Nr. 5TS-1454 redakcija)

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) atliekų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857.

2.    Šių Taisyklių paskirtis – užtikrinti, kad Savivaldybės teritorijoje susidarančios komunalinės atliekos būtų tvarkomos aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu.

3.    Šios Taisyklės reglamentuoja viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos (toliau – Paslauga) teikimo reikalavimus Savivaldybės teritorijoje, komunalinių atliekų turėtojų ir paslaugos teikėjų teises, pareigas ir atsakomybę bei kontrolės mechanizmus ir tvarką.

4.    Taisyklės nustato reikalavimus šioms Savivaldybės teritorijoje buityje susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti:

4.1. rekomenduojamoms kompostuoti namų ūkio sąlygomis biologiškai skaidžioms atliekoms, įskaitant žaliąsias atliekas, susidarančias bendro naudojimo ir pramonės teritorijose (sąrašas pateikiamas 1 priede);

4.2. pakuočių atliekoms, įskaitant antrines žaliavas (sąrašas pateikiamas 2 priede)

4.3. pavojingoms buities atliekoms (sąrašas pateikiamas 3 priede);

4.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekoms (sąrašas pateikiamas 4 priede);

4.5. didelių gabaritų atliekoms (sąrašas pateikiamas 5 priede);

4.6. statybos ir griovimo atliekoms (sąrašas pateikiamas 6 priede);

4.7. mišrioms (likusioms po rūšiavimo) komunalinėms atliekoms (sąrašas pateikiamas 7 priede);

4.8. maisto atliekoms (sąrašas pateikiamas 8 priede).

5.    Komunalinės atliekos tvarkomos laikantis teisės aktuose nustatytos atliekų tvarkymo hierarchijos principų (prevencija, pakartotinis naudojimas, perdirbimas, kitoks panaudojimas, šalinimas).

6.    Savivaldybės administracija įmonių Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus derina pagal šių Taisyklių reikalavimus.

7.    Šios Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

8.  Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

8.1. ARATC – uždaroji akcinė bendrovė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras;

8.2. atliekų hierarchija – atliekų tvarkymo prioritetai, išdėstyti eiliškumo tvarka: atliekų prevencija, gaminių pakartotinis naudojimas, atliekų perdirbimas, kitoks atliekų naudojimas, atliekų šalinimas.

8.3. atliekų rūšiavimas – komunalinių atliekų atskyrimas pagal rūšį ir pobūdį ir jų patalpinimas į tos rūšies ir pobūdžio komunalinėms atliekoms skirtą konteinerį ar vietą;

8.4.    daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys ir daugiau atskiriems savininkams priklausantys butai su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis;

8.5.    didelių gabaritų (didžiosios) atliekos – stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai, karkasai, indai, dėžės, taip pat kitos namų ūkyje susidarančios didelių gabaritų atliekos. Didelių gabaritų atliekoms nepriskiriamos atliekos, priklausančios kitiems šiose Taisyklėse išskirtiems komunalinių atliekų srautams (pvz., statybinės atliekos, pavojingos buities atliekos, žaliosios atliekos ir kt.);

8.6.    didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės – aikštelės, esančios Gėlyno g. 12, Lazdijai, V. Montvilos 31A, Veisiejai, ir Liepų g. 1A, Miesto kolonijos k., Seirijų sen., kuriose komunalinės atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka;

8.7.    individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai;

8.8.    komunalinių atliekų tvarkymas – komunalinių atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, šių veiklų organizavimas, priežiūra ir stebėsena, šalinimo vietų vėlesnė priežiūra;

8.9.    komunalinės statybinės atliekos – atliekos, susidarančios atliekant smulkius gyvenamojo būsto / patalpų statybos (griovimo), remonto darbus, kuriems vykdyti nėra privalomas statybos leidimas;

8.10komunalinių atliekų tvarkymo sistema – organizacinių, techninių ir teisinių priemonių visuma, susijusi su savivaldybės funkcijų įgyvendinimu komunalinių atliekų tvarkymo srityje;

8.11kompostavimo aikštelė – aikštelės, esančios Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, Takniškių kaime, Alytaus rajone, ir Gėlyno g. 23, Lazdijų mieste, kuriose komunalinės atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka.

8.12maisto atliekos – namų ūkiuose, viešbučiuose, moteliuose, restoranuose, viešojo maitinimo įstaigose (švietimo įstaigose ir kt.) ir mažmeninės prekybos įmonėse susidarančios organinės kilmės maisto ruošimo atliekos ir netinkami maisto produktai. Maisto atliekos priklausomai nuo maisto kilmės gali būti gyvūninės ir negyvūninės maisto atliekos;

8.13 mechaninio – biologinio apdorojimo įrenginiai – komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai, esantys Takniškių kaime, Alytaus rajone, kurioje Atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka;

8.14 mišrios komunalinės atliekos – komunalinės atliekos, likusios po žaliųjų atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo. Mišrioms komunalinėms atliekoms nepriskiriamos pavojingos buities, didelių gabaritų, elektros ir elektroninės įrangos, statybinės ir kitos komunalinės atliekos, kurias reikia atskirti ir tvarkyti pagal šių Taisyklių reikalavimus;

8.15 mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų surinkimo aikštelės – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą bendrųjų mišrių komunalinių atliekų konteinerių pastatymo vietų sąrašą įrengtos aikštelės 7 priede nurodytoms komunalinėms atliekoms surinkti;

8.16 paslaugos teikėjaskomunalinių atliekų vežėjas, kuris, pagal sutartį su Savivaldybe ir ARATC, priima atliekas iš Savivaldybės teritorijoje esančių jų turėtojų, jas veža ir perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui;

8.17 pavojingos buities atliekos – namų ūkiuose susidarančios pavojingos atliekos;

8.18 regioninis sąvartynas – Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, esantis Takniškių kaime, Alytaus rajone, kurioje Atliekos priimamos ir tvarkomos ARATC direktoriaus įsakymu patvirtinto reglamento nustatyta tvarka;

8.19pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, surinkimo aikštelės – pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, konteinerių pastatymo vietų sąrašą įrengtos aikštelės 2 priede nurodytoms komunalinėms atliekoms surinkti;

8.20sunkiai privažiuojama teritorija – teritorija, iki kurios vedantis kelias ar įvažiavimas, esantis su grunto danga, nepravažiuojamas specialiai komunalinių atliekų vežimo automašinai dėl blogos kelio dangos ar šalikelėje augančių medžių ar kitų sąlygų;

8.21šiltasis metų periodas – laikotarpis nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.;

8.22šaltasis metų periodas – laikotarpis nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.;

8.23vietinė rinkliava – tai Savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje;

8.24viešoji vieta – tai savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (aikštės, aikštelės prie apžvalgos bokštų, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, kelio aikštelės, poilsiavietės, paplūdimiai, kitos žmonių lankomos ir susibūrimams skirtos vietos);

8.25. individualus konteineris – konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms, kuriuo šiose Taisyklėse nustatytais atvejais naudojasi vieno individualaus namo (ar jame esančio buto) gyventojai arba vienas juridinis asmuo;

8.26. kolektyvinis (bendro naudojimo) konteineris – mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineris, esantis konteinerių aikštelėje, kuriuo naudojasi daugiau negu vienas komunalinių atliekų turėtojas;

8.27. neprivažiuojamų nekilnojamojo turto objektų sąrašas – šių Taisyklių nuostatomis sudarytas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas neprivažiuojamų nekilnojamojo turto objektų (toliau – NTO), kuriems suteikiama Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose numatyta lengvata, sąrašas;

8.28. maisto atliekų konteineris – konteineris maisto atliekoms, kuriuo šiose Taisyklėse nustatytais atvejais naudojasi maisto atliekų turėtojai. Maisto atliekų konteineriai gali būti individualūs arba kolektyviniai.

8.29. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

 

III. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ORGANIZAVIMAS IR FINANSAVIMAS

 

 

9.    Alytaus regiono savivaldybės bendradarbiauja organizuodamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir kartu yra įsteigusios juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių – ARATC.

10.  ARATC pareigos atlikti jam pavestas sistemos organizavimo funkcijas nustatomos steigimo dokumentuose, Savivaldybės ir ARATC sudarytoje Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo bei vietinės rinkliavos administravimo sutartyse;

11.  ARATC nepavestas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas Savivaldybė atlieka įstatymų nustatyta tvarka.

12.  Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema organizuojama vadovaujantis regioniniu ir Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planu.

13.  Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių tvarkymo sistema organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

14.  Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių tvarkymą visiškai finansuoja Organizacijos pagal joms tenkančią rinkos dalį.

15.  Komunalinių atliekų tvarkymo sistema finansuojama vietinės rinkliavos lėšomis.

16.  vietinės rinkliavos apskaičiavimą, rinkimą, vietinės rinkliavos mokėtojų registro sudarymą reglamentuoja Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai).

17.  vietinės rinkliavos lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintai programai finansuoti.

18.  Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimas gali būti finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto, specialiųjų fondų ir programų, investicinių projektų, kreditų bei privačiomis lėšomis.

19.  Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybę pagal teisės aktų ir sudarytų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sutarčių reikalavimus užtikrina Paslaugų teikėjai.

20.  Paslaugų teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka parenkami pagal bendradarbiavimo sutarčių su Organizacijomis sąlygas.

21.  Už Paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės priežiūrą bei kontrolę pagal pasirašytas sutartis atsako ARATC.

22.  Rengiant detaliuosius planus, techninius projektus ir vykdant daugiabučių namų ar visuomeninės paskirties statinių rekonstrukcijos ar statybos darbus, būtina numatyti ir įrengti mišrių komunalinių atliekų ir pakuočių atliekų (įskaitant antrines žaliavas) surinkimo aikšteles.

23.  Juridiniai asmenys, kurie turi nuosavas teritorijas ir naudojasi Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema, privalo savo lėšomis įsigyti šiose Taisyklėse nustatytos konstrukcijos pakuočių (tarp jų ir antrinių žaliavų) surinkimo konteinerius.

 

IV. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

24.     Komunalinių atliekų turėtojai turi teisę:

24.1.    gauti šiose Taisyklėse nustatytos kokybės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą;

24.2.    gauti informaciją, susijusią su komunalinių atliekų tvarkymu;

24.3.    teikti pasiūlymus paslaugos teikėjui, Savivaldybei, ARATC ir Organizacijoms dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės gerinimo;

24.4.    Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka pasinaudoti vietinės rinkliavos lengvatomis.

24.5.    Informuoti paslaugos teikėjus, Savivaldybę, ARATC ir Organizacijas apie šių Taisyklių reikalavimų nevykdymą;

24.6.    Kurti savanoriškas iniciatyvines grupes ar bendruomenes, kurios padėtų Savivaldybei įgyvendinti šių Taisyklių reikalavimus.

25.     Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

25.1.    Laikydamiesi Atliekų hierarchijos, vengti komunalinių atliekų susidarymo;

25.2.    Susidariusias komunalines atliekas rūšiuoti susidarymo vietoje į šias frakcijas:

25.2.1. žaliąsias atliekas;

25.2.2. pakuočių atliekas, įskaitant antrines žaliavas;

25.2.3. pavojingas atliekas;

25.2.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekas;

25.2.5. didelių gabaritų atliekas;

25.2.6. statybines ir griovimo atliekas;

25.2.7. mišrias (likusias po rūšiavimo) atliekas;

25.2.8. maisto atliekas.

25.3.  Visas 25.2 punkte nurodytas ir išrūšiuotas komunalines atliekas pristatyti į šiose Taisyklėse nurodytas jų surinkimo ir tvarkymo vietas;

25.4.  Laikytis komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo objektų operatorių patvirtintų vidaus tvarkos reikalavimų ir žodinių nurodymų;

25.5.  Komunalinių atliekų turėtojams draudžiama išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose, miškuose, laukuose ir kitur;

25.6.  Naudotis tik tais mišrių (likusių po rūšiavimo) atliekų surinkimo konteineriais, kuriuos jiems davė paslaugos teikėjas arba Savivaldybė;

25.7.  Laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas komunalines atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti;

25.8.  Užtikrinti, kad specialieji automobiliai netrukdomi privažiuotų prie komunalinių atliekų konteinerių tuo laiku, kada jie turi būti ištuštinami;

25.9.  Žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai yra atsakingi už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą iš savo žemės sklypų, nesvarbu, ar tas sklypas įregistruotas VĮ Registrų centre, ar ne;

25.10.  Juridiniai asmenys, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro gamybos atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje ir nemaišyti su komunalinėmis atliekomis;

25.11.  Informuoti savivaldybę apie aplinkos teršimą komunalinėmis atliekomis ir šių Taisyklių nesilaikymą;

25.12.  Komunalinių atliekų turėtojai individualius mišrių komunalinių atliekų konteinerius visą laiką turi laikyti savo namų valdose ir tik atliekų surinkimo dieną jie turi būti išstumiami prie gatvės ar kelio, kuriuo organizuojamas atliekų surinkimas.

 

V. PASLAUGOS TEIKĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

26.  Paslaugos teikėjas turi teisę patikrinti aptarnaujamų konteinerių turinį ir rūšiavimo kokybę.

27.  Paslaugos teikėjas turi teisę neištuštinti individualaus mišrių komunalinių ar maisto atliekų surinkimo konteinerio šiais atvejais:

27.1.  Komunalinių atliekų turėtojas nepristato atliekų surinkimo konteinerio į suderintą su paslaugos teikėju vietą nustatytu laiku;

27.2.  yra kliūčių ar grėsmių paslaugos teikėjo personalui, kurios neleidžia ar trukdo suteikti paslaugą.

28.  Paslaugų teikėjas turi teisę įspėti komunalinių atliekų turėtojus, kurie nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.

29.  Paslaugos teikėjai turi pareigą:

29.1.  Teikti paslaugas pagal Aplinkos ministerijos nustatytus minimalius kokybės ir kitų teisės aktų reikalavimus ir sutarties sąlygas;

29.2.  Nerinkti mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų iš įmonių ir organizacijų, jeigu jose yra gamybos atliekų;

29.3.    Komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose yra daiktų ar komunalinių atliekų, kurių buvimas juose neleistinas pagal komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir šias Taisykles ar kelia pavojų žmogaus saugumui ir (ar) aplinkai. Paslaugos teikėjas apie tai turi raštu pranešti komunalinių atliekų turėtojui ir Savivaldybės administracijai.

 

VI. BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

30.  Komunalinių atliekų turėtojai žaliąsias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:

30.1.  Komunalinių atliekų turėtojai, kurie turi galimybes žaliąsias atliekas kompostuoti, jas kompostuoja savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje ar bendruose kelių individualių namų ūkių kompostavimo įrenginiuose su kitomis rekomenduojamomis kompostuoti komunalinėmis atliekomis. Rekomenduojamų kompostuoti namų ūkio sąlygomis komunalinių atliekų sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 1 priede;

30.2.  Komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių kompostuoti atliekų individualių namų ūkių teritorijose, atskirtas žaliąsias atliekas privalo:

30.2.1.   pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę;

30.2.2.   pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę;

30.2.3.   talpinti į maisto atliekų surinkimo konteinerį;

30.2.4.   savivaldybei nutarus, atskirai surinkti žaliąsias atliekas iš individualių namų ūkių, patalpinti jas tam skirtose surinkimo priemonėse.

31.     Maisto atliekų tvarkymas:

31.1. individualių namų ūkiuose, esančiuose Lazdijų m. ir Veisiejų m., maisto atliekos talpinamos į tam skirtus 0,12 m3 talpos rudos spalvos maisto atliekų surinkimo konteinerius. Individualių namų ūkiams išdalinami ir orui pralaidūs kibirėliai maisto atliekoms rinkti bei sandari talpa panaudotam aliejui bei riebalams kaupti;

31.2. iš individualių namų valdų Lazdijų ir Veisiejų miestų teritorijose maisto atliekos vežamos nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. – du kartus per mėnesį, o nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. – vieną kartą per mėnesį, t. y. iš viso 17 kartų per metus. Sudarant grafiką, išvežimai negali būti išdėstyti taip, kad susidarytų didesnis kaip vieno mėnesio tarpas tarp maisto atliekų išvežimo.

31.3. Lazdijų ir Veisiejų miestų daugiabučių namų maisto atliekų turėtojai maisto atliekas privalo išmesti į komunalinių atliekų surinkimo aikštelėse pastatytus bendro naudojimo maisto atliekų surinkimo konteinerius, jei jie yra įrengti. Jei maisto atliekų konteineriai nėra įrengti – maisto atliekos metamos į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius;

31.4. maisto atliekų, kurios turi būti talpinamos į maisto atliekų surinkimo konteinerius, sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 8 priede;

31.5. Už Lazdijų ir Veisiejų miestuose esančių individualių namų valdose pastatytų 0,12 m3 talpos maisto atliekų konteinerių sanitarinę higieninę būklę atsako paslaugų teikėjas, už individualių talpų – kibirėlių ir talpų aliejui ir riebalams – komunalinių atliekų turėtojas.

32.  Miestų daugiabučių namų ir kitų bendro naudojimo teritorijų priežiūros metu susidarančios žaliosios atliekos pristatomos į kompostavimo aikštelę.

33.  Kitos biologiškai skaidžios atliekos iš viešbučių, motelių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų, mažmeninės prekybos įmonių, maisto perdirbimo įmonių, žemės ūkio produkcijos saugyklų, kurių tvarkymui nekeliami veterinariniai reikalavimai, gali būti pristatomos į kompostavimo aikšteles sutartiniais pagrindais.

 

VII. PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ANTRINES ŽALIAVAS, TVARKYMAS

 

34.  Komunalinių atliekų, kurias galima mesti į pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 2 priede.

35.  Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai statomi individualių namų gyventojams privačiose valdose, kuriose yra individualūs mišriųjų komunalinių atliekų konteineriai.

36.  Pakuočių atliekos (išskyrus stiklo) individualių namų ūkiuose talpinamos į tam skirtus 0,24 m3 talpos mėlynos spalvos pakuočių atliekų surinkimo konteinerius. Komunalinių atliekų turėtojams pakuočių surinkimo konteinerius pateikia paslaugos teikėjas. Komunalinių atliekų turėtojas privalo iš paslaugos teikėjo priimti pakuočių atliekų konteinerį ir juo naudotis. Konteinerių priėmimo – perdavimo faktas turi būti fiksuojamas pasirašytinai. Komunalinių atliekų turėtojo nesant namuose ar  jam atsisakius priimti konteinerį ir pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriaus  nustatytos formos priėmimo – perdavimo aktą, konteinerio perdavimo faktą akte pažymi ir parašu patvirtina Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas arba jo paskirtas asmuo ir paslaugų teikėjo atstovas.

37.  Šie konteineriai tuštinami periodiškumu, nurodytu surinkėjo grafike, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

38.  Stiklo pakuočių atliekos individualių namų ūkiuose talpinamos į tam skirtus 0,12 m3 talpos žalios spalvos pakuočių atliekų surinkimo konteinerius. Komunalinių atliekų turėtojams stiklo surinkimo konteinerius pateikia paslaugos teikėjas. Komunalinių atliekų turėtojas privalo iš paslaugos teikėjo priimti stiklo atliekų konteinerį ir juo naudotis. Konteinerių priėmimo – perdavimo faktas turi būti fiksuojamas pasirašytinai. Komunalinių atliekų turėtojo nesant namuose ar jam atsisakius priimti konteinerį ir pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos priėmimo – perdavimo aktą, konteinerio perdavimo faktą akte pažymi ir parašu patvirtina Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas arba jo paskirtas asmuo ir Paslaugos teikėjo atstovas.

39.  Šie konteineriai tuštinami periodiškumu, nurodytu surinkėjo grafike, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį.

40.  Individualių namų ūkiai gali papildomai naudotis bendro naudojimo pakuočių atliekų (įskaitant antrines žaliavas) surinkimo aikštelėmis ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis.

41.  Daugiabučių namų komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas turi išmesti į pakuočių atliekų (įskaitant antrines žaliavas) surinkimo aikštelėse pastatytus bendrojo naudojimo antrinių žaliavų surinkimo konteinerius ir papildomai gali naudotis didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis.

42.  Savivaldybės teritorijoje pakuočių atliekoms surinkti naudojami bendro naudojimo 1,8 m3 ar 2,5 m3 talpos konteineriai: stiklo (žalios spalvos), popieriaus ir kartono (mėlynos spalvos), plastiko, metalo ir visų likusių pakuočių atliekoms (geltonos spalvos).

43.  Šie konteineriai tuštinami pripildžius (iki 80 proc. talpos).

44.  Esant poreikiui, gali būti naudojami ir kitokios talpos antrinių žaliavų surinkimo konteineriai. Gali būti naudojami požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai. Jeigu antrinių žaliavų gabaritai netinka antrinių žaliavų surinkimo konteineriams, jas reikia susmulkinti arba tvarkyti kaip didelių gabaritų atliekas.

45.  Paslaugų teikimo grafikas skelbiamas Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose, individualiomis ir kitokiomis informavimo priemonėmis.

46.  Draudžiama šalia bendro naudojimo pakuočių atliekų surinkimo konteinerių palikti komunalines atliekas, kurioms šie konteineriai nėra skirti.

47.  Komunalinių atliekų turėtojams draudžiama bendro naudojimo pakuočių atliekų surinkimo konteineriuose deginti komunalines komunalinių atliekas, raustis juose, išimti iš jų komunalines atliekas.

48.  Individualūs pakuočių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val.

49.  Pakuočių atliekų surinkimo konteineriai, esantys šalia individualių namų ar jų žemės sklypuose, konteinerių tuštinimo dieną nurodytu laiku iki 7 val. turi būti išstumiami ir pastatomi prie kelio juostos, kuria organizuojamas antrinių žaliavų surinkimo maršrutas. Aplink išstumtą antrinių žaliavų surinkimo konteinerį turi būti 0,5 m erdvė.

50.  Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas pakuočių atliekų surinkimo konteinerių neišstumia, atliekos surenkamos kitą pagal paslaugų teikimo grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

51.  Paslaugos teikėjas turi teisę neištuštinti individualaus pakuočių atliekų surinkimo konteinerio, jeigu tuštinimo metu nustatyta, jog konteineryje yra kitokių atliekų, nei numatyta į tokius konteinerius mesti. Paslaugos teikėjas apie tai raštu turi pranešti komunalinių atliekų turėtojui, ARATC ir Savivaldybei.

52.  Komunalinių atliekų turėtojai pakuočių atliekas gali pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

53.  Juridiniai asmenys gali naudotis Savivaldybės sukurta pakuočių atliekų surinkimo sistema arba tvarkyti jas pagal dvišales sutartis su paslaugų teikėjais.

54.  Gali būti taikomos ir kitos antrinių žaliavų surinkimo iš komunalinių atliekų turėtojų priemonės. Informacija apie papildomas antrinių žaliavų surinkimo priemones skelbiama Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose.

55.  Pakuočių atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti gamintojai ir importuotojai gali  diegti papildomas pakuočių atliekų surinkimo priemones. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių pakuočių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos turi būti suderintos su Savivaldybe teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie papildomas pakuočių atliekų surinkimo priemones skelbiama Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose, individualiomis ir kitokiomis informavimo priemonėmis.

 

VIII. PAVOJINGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

56.  Komunalinių atliekų turėtojai pavojingas buities atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

57.  Pavojingų buities atliekų sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 3 priede.

58.  Komunalinių atliekų turėtojai susikaupusius senus vaistus turi perduoti vaistinėms, kurios šias atliekas priima Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

59.  Komunalinių atliekų turėtojai nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas gali pristatyti į nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietas (mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose arba perduoti nešiojamų baterijų ir akumuliatorių platintojams (pardavėjams), kurie turi priimti šias atliekas nemokamai ir nereikalaudami pirkti naują bateriją ar akumuliatorių;

60.  Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduotims įgyvendinti gamintojai ir importuotojai gali diegti papildomas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo priemones. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos turi būti suderintos su Savivaldybe teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie papildomas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo priemones skelbiama Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapyje.

 

IX. ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

61.  Komunalinių atliekų turėtojai elektros ir elektroninės įrangos atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje ir pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

62. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 4 priede.

63.  Komunalinių atliekų turėtojai susidariusias elektros ir elektroninės įrangos atliekas gali pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas (mokyklose, kitose švietimo įstaigose ir pan.), kurių sąrašas skelbiamas Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapyje;

64.     Komunalinių atliekų turėtojai susidariusias elektros ir elektroninės įrangos atliekas teisės aktų nustatyta tvarka gali perduoti elektros ir elektroninės įrangos platintojams (pardavėjams), kurie privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jei vartotojo atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra tos pačios paskirties kaip jo perkama elektros ir elektroninė įranga ir jei atiduodamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekis (skaičiuojant įrangos vienetais) atitinka perkamos elektros ir elektroninės įrangos kiekį. Platintojai (pardavėjai) prekybos vietoje privalo informuoti vartotojus apie tai, kaip jie gali atiduoti šias atliekas platintojams.

65.  Savivaldybės Komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančių atliekų surinkimo sistemų diegimo sąlygos turi būti suderintos su Savivaldybe teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie papildomas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo priemones skelbiama Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapyje, individualiomis ir kitokiomis informavimo priemonėmis.

 

X. DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

66. Komunalinių atliekų turėtojai didelių gabaritų atliekas privalo pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę.

67. Didelių gabaritų atliekų sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 5 priede.

68. Didelių gabaritų atliekas akcijų metu galima pristatyti į su Savivaldybe suderintas vietas bent du kartus per metus (pavasarį ir rudenį), kurias paslaugos teikėjas išveža pagal nustatytą paslaugų teikimo grafiką.

69. Paslaugos teikėjas privalo informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie didelių gabaritų surinkimą konteineriais, šių atliekų surinkimo vietą bei laiką. Skelbimai apie didelių gabaritų atliekų surinkimą konteineriais turi būti skelbiami vietinėje spaudoje ir (arba) paštu siunčiamais informaciniais pranešimais, likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki numatomo surinkimo.

70. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.

71.  Draudžiama didelių gabaritų atliekas, naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.

 

XI. STATYBINIŲ IR GRIOVIMO ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

72. Šios Taisyklės reglamentuoja statybinių ir griovimo atliekų, susidarančių atliekant smulkius patalpų statybos (griovimo) ar remonto darbus, kuriems vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka nėra privalomas statybos leidimas ar rašytinis pritarimas statinio projektui, tvarkymą.

73. Statybos ir griovimo atliekų sąrašas pateikiamas šių Taisyklių 6 priede.

74. Juridiniai asmenys statybines ir griovimo atliekas (įskaitant atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, pvz., asbesto turinčias atliekas) privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į Regioninį sąvartyną.

75. Gyventojai statybines ir griovimo atliekas, neužterštas pavojingomis medžiagomis, (pvz., asbesto neturinčias atliekas) privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į artimiausią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Statybines ir griovimo atliekas, užterštas pavojingomis medžiagomis, privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje, sudėti į patvarius maišus ar dėžes ir pristatyti į Regioninį sąvartyną.

76. Statybines ir griovimo atliekas, susidarančias statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams reikalingas statybos leidimas, tvarko Paslaugų teikėjai, nustatyta tvarka turintys teisę teikti tokių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis pagal individualias sutartis.

77. Statybines ir griovimo atliekas draudžiama dėti į mišrių komunalinių atliekų ar pakuočių atliekų surinkimo konteinerius.

 

XII. MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ (LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

78. Komunalinių atliekų turėtojai mišrias komunalines, t. y. po rūšiavimo likusias atliekas, turi patalpinti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.

79. Komunalinių atliekų sąrašas, kurios gali būti talpinamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, pateiktas šių Taisyklių 7 priede.

80. Pageidautina, kad komunalinių atliekų turėtojai, prieš talpindami mišrias komunalines atliekas į konteinerį, jas sudėtų į plastikinius maišelius.

81.  Individualių namų komunalinių atliekų turėtojai aptarnaujami 0,24 m3 talpos konteineriais. Komunalinių atliekų turėtojus mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais aprūpina paslaugos teikėjas. Komunalinių atliekų turėtojas privalo iš paslaugos teikėjo priimti mišrių komunalinių atliekų konteinerį ir juo naudotis. Konteinerių priėmimo-perdavimo faktas turi būti fiksuojamas pasirašytinai. Komunalinių atliekų turėtojo nesant namuose ar jam atsisakius priimti konteinerį ir pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos priėmimo-perdavimo aktą, konteinerio perdavimo faktą akte patvirtina Savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas arba jo paskirtas asmuo ir paslaugos teikėjo atstovas. Atliekų turėtojas du kartus per metus pagal poreikį gali kreiptis į paslaugos teikėją dėl papildomo tokios pat talpos konteinerio pristatymo arba jau turimo papildomo konteinerio paėmimo (mokestis, kurį nustato paslaugos teikėjas, mokamas už konteinerio pristatymą arba jo paėmimą). Už kiekvieną papildomai pastatytą tokios pat talpos konteinerį vietinė rinkliava mokama atskirai. Konteinerio neturėjimas arba jo atsisakymas neatleidžia nuo vietinės rinkliavos.

82.  Daugiabučių namų komunalinių atliekų turėtojai aptarnaujami bendro naudojimo 1,1 m3 konteineriais, kurių skaičius mišrių komunalinių atliekų aikštelėje statomas pagal poreikį. Esant poreikiui, gali būti naudojami ir kitokios talpos konteineriai. Gali būti naudojami antžeminiai, požeminiai arba pusiau požeminiai konteineriai. 

83.  Juridiniai asmenys, turintys nuosavas teritorijas, naudojasi individualiais 0,24 m3 ar 1,1 m3 talpos konteineriais, kurių dydis ir skaičius yra nustatomas pagal poreikį, bet laikantis minimalių Savivaldybės tarybos patvirtintų atliekų susidarymo normų. Juridiniai asmenys, kurie neturi nuosavų teritorijų, naudojasi kolektyviniais (bendro naudojimo) konteineriais.

84.  Konteineriais aprūpina ir juos keičia paslaugos teikėjai sutartyse numatytomis sąlygomis.

85.  Mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų (išskyrus Lazdijų ir Veisiejų miestus), išskyrus sunkiai privažiuojamas teritorijas, šaltuoju metų periodu yra vežamos vieną kartą per mėnesį, o šiltuoju metų periodu du kartus per mėnesį, t. y.16 kartų per metus. Sudarant grafiką, išvežimai negali būti išdėstyti taip, kad susidarytų didesnis kaip vieno mėnesio tarpas tarp atliekų išvežimo.

86. Lazdijų ir Veisiejų miestuose mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų valdų, kuriose įdiegta maisto atliekų išvežimo paslauga,  vežamos vieną kartą per mėnesį, t. y. 12 kartų per metus. Sudarant grafiką, išvežimai negali būti išdėstyti taip, kad susidarytų didesnis kaip 5 savaičių tarpas tarp atliekų išvežimo.

87. Mišrios komunalinės atliekos iš Lazdijų ir Veisiejų miestuose esančių daugiabučių namų bendro naudojimo konteinerių vežamos ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę, o konkretus išvežimo dažnumas nustatomas paslaugų teikimo sutartyje. Iš daugiabučių namų stovinčių bendro naudojimo konteinerių mišrios komunalinės atliekos visoje Lazdijų r. sav. teritorijoje išskyrus Lazdijų ir Veisiejų miestus atliekos vežamos 16 kartų per metus, t.y. šaltuoju metų periodu yra vežamos vieną kartą per mėnesį, o šiltuoju metų periodu du kartus per mėnesį.

88. Bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerius, kurių užpildyta daugiau kaip 80 proc. tūrio, paslaugų teikėjas turi ištuštinti ne tik pagal grafiką, bet ir ARATC nurodymu ar gavęs komunalinių atliekų turėtojo pranešimą.

89. Bendrojo naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriai, esantys prie viešųjų vietų ir sodų bendrijų, kurių sąrašą įsakymu tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius, tuštinami pagal su paslaugų teikėju suderintą grafiką, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį šaltuoju metų periodu ir ne mažiau kaip 2 kartus per mėnesį šiltuoju metų periodu. Atskiru Savivaldybės nurodymu šis dažnumas gali būti keičiamas.

90. Mišrios komunalinės atliekos iš juridinių asmenų, turinčių nuosavas teritorijas, vežamos atsižvelgiant į tai, kaip aptarnaujami komunalinių atliekų turėtojai, esantys toje aptarnavimo zonoje arba pagal atskirą juridinio asmens susitarimą su paslaugų teikėju. Iš gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų, kuriuose vykdoma komercinė veikla, pvz. apgyvendinimo, maisto gamybos ir tiekimo, pramoginio ir kt. pobūdžio paslaugos, nekilnojamojo turto objekto savininkui pageidaujant mišrios komunalinės atliekos gali būti vežamos kaip iš juridinių asmenų.

91. Renginių metu komunalinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių nustatytais reikalavimais.

92. Mišrių komunalinių atliekų konteineriai negali būti perpildyti, konteinerių dangčiai turi laisvai užsidaryti, o konteineriai be dangčių turi būti užpildyti tik iki viršutinio konteinerio krašto (be kaupo). Komunalinės atliekos negali būti presuojamos ar grūdamos į konteinerius.

93. Už individualių konteinerių sanitarinę higieninę būklę atsako komunalinių atliekų turėtojas, už bendro naudojimo – paslaugos teikėjas.

94. Paslaugos teikėjas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį šiltuoju metų periodu privalo plauti ir dezinfekuoti bendro naudojimo mišrių komunalinių, maisto ir pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, vadovaudamasis higienos reikalavimais. Dezinfekavimui naudojami biocidai turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus reikalavimus. Individualius mišrių komunalinių, maisto ir pakuočių atliekų surinkimo konteinerius turi plauti ir dezinfekuoti komunalinių atliekų turėtojai.

95. Draudžiama bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriuose deginti atliekas, raustis juose, išimti iš jų komunalines atliekas. Draudžiama pilti ar palikti komunalinių atliekas šalia bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių.

96. Juridiniai asmenys prie statinių valdomuose žemės sklypuose, konteinerių aikšteles įrengia savo lėšomis ir garantuoja sąlygas paslaugos teikėjui privažiuoti prie konteinerių ir juos ištuštinti.

97. Mišrios komunalinės atliekos iš komunalinių atliekų turėtojų renkamos pagal paslaugos teikėjo nustatytą mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutą ir paslaugų teikimo grafiką. Paslaugų teikimo grafikas skelbiamas Savivaldybės ir ARATC interneto tinklalapiuose. Paslaugos teikėjas privalo informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie mišrių komunalinių atliekų surinkimo laiką ir kitas sąlygas paštu siunčiamais informaciniais pranešimais ir kitokiomis informavimo priemonėmis.

98. Mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai, esantys šalia individualių namų ar jų žemės sklypuose, juridinių asmenų patalpose ar jų žemės sklypuose (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), daugiabučių namų patalpose ar prie jų įrengtose aikštelėse (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), konteinerių tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau kelio juostos, kuria organizuojamas mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutas. Aplink išstumtą mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį turi būti 0,5 m erdvė. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas konteinerių neišstumia, mišrios komunalinės atliekos surenkamos kitą pagal paslaugų teikimo grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

99. Sunkiai privažiuojamose teritorijose gyvenantiems komunalinių atliekų turėtojams konteineriai tuštinami 1 kartą per mėnesį (12 kartų per metus). Šiems komunalinių atliekų turėtojams, kurie neaprūpinti komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis, komunalinių atliekų vežėjas suteikia galimybę naudotis bendro naudojimo 1,1 m3 ar 0,75 m3 mišriųjų atliekų surinkimo konteineriais, pastatytais su seniūnais ir komunalinių atliekų vežėju suderintose vietose prie artimiausio pagrindinio kelio juostos, kuria organizuojamas komunalinių atliekų surinkimo maršrutas, bei aprūpina didesniais ar keliais konteineriais arba šiukšlių maišais. Už bendro naudojimo konteinerių sanitarinę-higieninę būklę atsako paslaugos teikėjas.

100.          Jeigu paslaugos teikėjas dėl blogų privažiavimo sąlygų (pavyzdžiui, dėl nenuvalyto kelio esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms) negali ištuštinti konteinerių nustatytą dieną, komunalinių atliekų turėtojai turi kaupti susidarančias mišrias komunalines atliekas maišuose, kurie bus surinkti iš karto po kelio sutvarkymo paslaugų teikėjo pasirinktu laiku arba kitą paslaugų teikimo grafike nustatytą konteinerių tuštinimo dieną. Jeigu konteineriai negali būti ištuštinti bent vieną kartą per mėnesį, maišais komunalinių atliekų turėtojus turi aprūpinti paslaugos teikėjas. Vietinės reikšmės viešuosius kelius ir gatves prižiūri Savivaldybė, vidaus kelius (įskaitant ribotų teritorijų – kiemų kelius ir visus kitus kelius) prižiūri jų savininkai (valstybė, savivaldybė, kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys).

101.          Neprivažiuojamų nekilnojamojo turto objektų sąrašas sudaromas ir tvirtinamas tokia tvarka:

101.1.  Vadovaujantis Savivaldybės administracijos seniūnijų, paslaugų teikėjo pateikta informacija ir gyventojų prašymais, sudaromas preliminarus Neprivažiuojamų NTO sąrašas;

101.2.  Savivaldybės administracijos komunalinių atliekų tvarkymo sritį kuruojantis specialistas, paslaugų teikėjo atstovas ir atitinkamos seniūnijos seniūnas atlieka į preliminarų Neprivažiuojamų NTO sąrašą įtrauktų teritorijų apžiūras;

101.3.  į Neprivažiuojamų NTO sąrašą įtraukiami NTO, kurių teritorija nutolusi nuo artimiausio privažiuojamo kelio juostos, kuria organizuojamas komunalinių atliekų surinkimo maršrutas ir privažiavimas atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų požymių:

101.3.1. Nėra kelio ar privažiavimas iki neprivažiuojamos teritorijos yra be dangos (kelias eina pievomis, dirvonais, miško teritorija, apaugusia medžiais, šlaitais, kelyje yra pelkėta vietovė ar kt.) ir esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms tokiems NTO komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimas neįmanomas I ir IV metų ketvirčiais;

101.3.2. Privažiavime iki teritorijos yra įrengtas tiltas, pralaida ar kitas kelio elementas, kuris gali būti pažeistas ar sugadintas juo važiuojant sunkiasvorei transporto priemonei;

101.3.3. Esant blogoms meteorologinėms sąlygoms, privažiavime atsiradusios provėžos ar kitos pažaidos, dėl kurių neįmanoma įvažiuoti į teritoriją;

101.4Atlikus preliminariame Neprivažiuojamų NTO sąraše esančių neprivažiuojamų NTO teritorijų apžiūrą vietoje, sudaromas galutinis Neprivažiuojamų NTO sąrašas ir teikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Sąrašo keitimas ir papildymas atliekamas tokia pačia tvarka;

101.5Patvirtintas Neprivažiuojamų NTO sąrašas pateikiamas ARATC ir paslaugų teikėjui.

101.6Neprivažiuojamų NTO sąraše esančių NTO komunalinių atliekų turėtojams suteikiama lengvata vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais.

 

XIII. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS DUOMENŲ SURINKIMAS IR KAUPIMAS

102.   Komunalinių atliekų apskaitos duomenis ir komunalinių atliekų turėtojų registrą tvarko ARATC teisės aktų nustatyta tvarka.

103.   Du kartus per metus iki rugpjūčio 1 dienos ir iki vasario 1 dienos Savivaldybės teritorijoje veikiantys paslaugų teikėjai teikia duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą įvairiuose šaltiniuose Savivaldybės teritorijoje, jų surinkimą, pervežimą bei perdavimą šalinti ir naudoti raštu ir elektronine laikmena ARATC sutartyse dėl komunalinių atliekų tvarkymo nustatyta tvarka.

104.   Duomenis apie komunalinių atliekų susidarymą ir tvarkymą įmonėse, kurios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintas Atliekų tvarkymo taisykles privalo rengti pirminės komunalinių atliekų apskaitos ataskaitas ir komunalinių atliekų apskaitos ataskaitas, ARATC gali gauti pagal užklausą, raštu pateikiamą Aplinkos apsaugos agentūrai.

 

XIV. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

105.          Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, plėtojimą ir eksploatavimą reglamentuojantys dokumentai yra vieši ir prieinami visuomenei. Visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę su jais susipažinti įstatymų nustatyta tvarka.

106.          Paslaugos teikėjas (-ai), pasinaudodamas(-i) įvairiais jam (jiems) prieinamais būdais privalo periodiškai informuoti komunalinių atliekų turėtojus apie esamus komunalinių atliekų tvarkymo įrenginius ir sistemas, Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo ir eksploatavimo ypatumus, teikiamas paslaugas, antrinių žaliavų ir pakuočių atskyrimo būdus ir ypatumus siekiant surinkti geros kokybės antrines žaliavas, komunalinių atliekų pavojingumą ir pavojingų atliekų surinkimo galimybes ir kt.

107.          Kiekvienais metais iki gegužės 15 d. ARATC turi paskelbti ataskaitą apie komunalinių atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikiami duomenys apie vietinės rinkliavos panaudojimą, susidariusias, surinktas, panaudotas ir pašalintas komunalines atliekas, duomenys apie Savivaldybės paslaugų teikėjo pajamas, išlaidas, investicijas ir jų šaltinius, aplinkosauginį, techninį ir ekonominį Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos įvertinimą, Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tikslus ir uždavinius, kitų metų ir tolesnio laikotarpio planuojamas priemones Komunalinių atliekų tvarkymo sistemai plėsti ir tobulinti.

108.          Gamintojai (importuotojai) ar jų įsteigta organizacija nustatyta tvarka pateikia išsamią ataskaitą apie pakuočių ir kitų apmokestinamųjų gaminių tvarkymą Savivaldybės teritorijoje ir skiria lėšas visuomenės švietimo ir informavimo veiklai.

109.          Kiekvienais metais iki vasario 1 d. ARATC kartu su Savivaldybe turi parengti visuomenės informavimo programą.

 

XV. SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

110.          Komunalinių atliekų turėtojų ginčus dėl Paslaugos netinkamo teikimo ar neteikimo, taip pat skundus dėl Atliekų tvarkytojo ar atliekų turėtojo veiksmų nagrinėja savivaldybė. Nesutinkant su savivaldybės priimtu sprendimu arba kai sprendimas per nustatytus terminus nepriimamas, gali būti kreipiamasi į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

111.          Skundai ar prašymai gali būti pateikiami raštu ar žodžiu.

112.          Nagrinėjami tokie rašytiniai prašymai ir skundai, kurie įskaitomai parašyti valstybine kalba, yra pareiškėjo arba jo įgalioto atstovo pasirašyti, nurodyti jo vardas, pavardė, tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, ir telefono numeris (jeigu pareiškėjas jį turi). Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti prašymai ir skundai, kuriuose nenurodyti pareiškėjo vardas ir pavardė, nenurodytas adresas arba pareiškėjo nepasirašyti, paslaugos teikėjo (-ų) įgalioto asmens sprendimu paliekami nenagrinėti.

113.          Paslaugos teikėjas (-ai) privalo specialiame žurnale registruoti komunalinių atliekų turėtojų skundus ir prašymus (žodinius ir raštiškus), nurodydamas datą, pareiškėjo vardą, gyvenamąją vietą, išsamų skundo ar prašymo aprašymą, planuojamas priemones trūkumams pašalinti ar prašymui patenkinti bei preliminarią įvykdymo datą. Ant rašytinio prašymo ar skundo dedama registracijos žyma, joje įrašoma prašymo ar skundo gavimo data ir registracijos numeris.

114.          Gautas rašytinis ar žodinis skundas ar prašymas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą pranešama registruotu laišku komunalinių atliekų turėtojui, ARATC ir Savivaldybės administracijai

115.          Gavęs (-ę) pakartotinį skundą to paties komunalinių atliekų turėtojo tuo pačiu klausimu, paslaugų teikėjas (-ai) privalo apie tai pranešti ARATC bei Savivaldybės administracijai, kurie sprendžia, ar skundas pagrįstas, ir imasi atitinkamų priemonių. Pagrįsto skundo atveju paslaugų teikėjas privalo pašalinti trūkumus savo lėšomis.

116.          Kai trūkumas (pažeidimas) negali būti pašalintas nedelsiant, skundo (prašymo) pareiškėjas informuojamas registruotu laišku apie terminą, per kurį trūkumas bus pašalintas, o jei trūkumo pašalinti neįmanoma arba atsisakoma jį šalinti, pateikiamas motyvuotas paaiškinimas.

117.          Komunalinių atliekų turėtojas turi teisę raštiškai kreiptis tiesiai į Savivaldybės administraciją arba ARATC su skundu dėl paslaugų teikėjo (-ų) neveikimo ar netinkamo veikimo. Tokie skundai yra nagrinėjami Savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka.

 

XVI. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

118.   Šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės administracija. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi Savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti asmenys bei Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai.

119.   Komunalinių atliekų tvarkymo kontrolę vykdo ARATC, kuris veikia pagal ARATC direktoriaus patvirtintus nuostatus.

120.   Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymą bei komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų kokybę kontroliuoja Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius. Seniūnai yra pagrindinė koordinacinė grandis Savivaldybės nustatytoms komunalinių atliekų tvarkymo funkcijoms įgyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Seniūnai sprendžia klausimus, susijusius su komunalinių atliekų išvežimu, kontroliuoja paslaugų teikėjo teikiamos paslaugos kokybę bei komunalinių atliekų turėtojų prievoles.

121.   Asmenims, pažeidusiems šių Taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas.

122.   Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis šių Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius.

_____________________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedas

 

 

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ŽALIĄSIAS ATLIEKAS, SUSIDARANČIAS BENDRO NAUDOJIMO IR PRAMONĖS TERITORIJOSE, REKOMENDUOJAMŲ KOMPOSTUOTI NAMŲ ŪKIO SĄLYGOMIS, SĄRAŠAS

 

Kompostavimui tinkamos atliekos

Kompostavimui netinkamos atliekos

Buities atliekos

* Maisto atliekos (negyvūninės kilmės) – vaisių ir daržovių gabaliukai;

* vaisių ir  daržovių žievės;

* kiaušinių lukštai;

* arbatos pakeliai;

* kavos tirščiai bei jų filtrai;

* kartonas ir kiti popieriaus gaminiai, suplėšytas popierius, kiaušinių dėklai.

* naminių graužikų (žiurkėnų, jūrų kiaulyčių) natūralūs pakratai

* Mėsa,

* žuvis,

* riebalai,

* kaulai,

* pieno produktai,

* plastikinės arba sintetinės atliekos,

* sergantys augalai,

* šunų bei kačių fekalijos,

* piktžolės, turinčios subrendusių sėklų,

* skerdienos atliekos,

* sauskelnės,

* laikraščiai, * žurnalai.

Sodo atliekos

* Sodo atliekos – augalų lapai;

* nupjauta žolė;

* smulkios šakos;

* jaunos piktžolės (be subrendusių sėklų);

* sena vazonų žemė;

* Kitos atliekos – triušių, vištų, arklių, karvių mėšlas.

 

Rekomenduojamų kompostuoti namų ūkio sąlygomis atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

______________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedas

 

PAKUOČIŲ ATLIEKŲ, ĮSKAITANT ANTRINES ŽALIAVAS,  KURIAS GALIMA MESTI Į PAKUOČIŲ ATLIEKŲ  SURINKIMO KONTEINERIUS, SĄRAŠAS

 

Atliekos, kurias galima mesti į konteinerius

Atliekos, kurių negalima mesti į konteinerius

Stiklo

* Stikliniai buteliai;

* stiklainiai;

* nereikalingi stiklo indai;

* įvairaus dydžio stiklo duženos.

 

Buteliai ir stiklainiai turi būti visiškai ištuštinti, popierinių etikečių pašalinti nebūtina.

* Porcelianas,

* krištolas,

* keramika;

* veidrodžiai;

* elektros lemputės;

* dažais ar tepalais užteršta pakuotė;

* ampulės, stikliniai vaistų buteliukai;

* armuotas stiklas bei stiklo lakštai;

* automobilių langų stiklai.

Popieriaus ir kartono

* Žurnalai, laikraščiai ir kiti spaudiniai (gali būti su sąvaržėlėmis, lipnia juostele);

* knygos – be kietų viršelių;

* kartoninės dėžutės, gofruoto kartono dėžės, popieriniai krepšiai;

* lankstinukai, vokai, skrajutės, spaudos ir rašomasis popierius;

* kita neužteršta popierinė pakuotė ir pakavimo popierius.

Popieriaus ir kartono atliekos neturi  būti  riebaluotos ir užterštos maisto likučiais.

* pergamentinis popierius;

* kalkinis ir riebaluotas popierius;

*drėgmei ir vandeniui atsparus impregnuotas, kreiduotas popierius;

* laminuotas popierius, padengtas plastiku, celofanu, folija, bitumu;

panaudoti tapetai;

* servetėlės, popierinės nosinės ir rankšluosčiai;

* sauskelnės;

* pakeliai nuo traškučių.

Plastikų ir metalo

* Plastikiniai buteliai nuo gėrimų ir kitų maisto produktų;

* plastikiniai indeliai ir dėžutės nuo padažų, majonezo ir kitų maisto produktų, indų ploviklio, šampūno ir pan.;

* polietileno maišeliai ir plėvelė;

* kita plastikinė pakuotė, kurioje yra įspausti PET, HDPE, LDPE, PP, PS ženklai;

* kartoninės gėrimų nuo sulčių ir pieno produktų pieno produktų ir sulčių pakuotės (pvz., Tetrapak);

* traškučių pakeliai;

* konservų dėžutės;

* skardinės nuo gėrimų;

* aliuminio lėkštės ir kepimo skardos;

* metaliniai dangteliai, dėžutės ir visos kitos buityje susidarančios metalinės pakuotės atliekos.

Pakuotės turi būti visiškai ištuštintos, pašalinti maisto likučiai, buteliai ir pakeliai suspausti, užsukti kamšteliai.

* Dažų, tepalų ir cheminių medžiagų likučiais užteršta tara;

* žaislai iš plastiko su elektroniniais įtaisais;

* plastikiniai medicinos gaminiai bei priemonės;

* videokasetės, foto juostelės, CD, DVD ir LP plokštelės;

* skutimosi peiliukai, dantų šepetėliai;

* aerozoliniai flakonai.

 

Pakuočių atliekų, įskaitant antrines žaliavas, kurias galima mesti į antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

_________________________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių

3 priedas

 

PAVOJINGŲ BUITIES ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Pavojingos buities atliekos:

* Išeikvotos baterijos ir akumuliatoriai;

* Pasenę vaistai;

* Pasenę buities chemijos produktai;

* Lakų, dažų, klijų, tirpiklių, skiediklių atliekos;

* Tara (pakuotės) nuo dažų, ploviklių, cheminių medžiagų;

* Panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos;

* Gyvsidabrio turinčios atliekos (termometrai, liuminescensinės lempos);

* Trąšų, augalų apsaugos priemonių, agrochemijos atliekos;

* Pasenę gesintuvai, aerozolių balionėliai;

* Kitos pavojingos buities atliekos.

 

 

Pavojingų buities atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

_______________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių

4 priedas

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Kategorijos

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų pavyzdžiai

1. Stambių namų apyvokos prietaisų atliekos

* Nebenaudojami ar sugedę šaldytuvai ir šaldikliai,

* skalbimo mašinos ir drabužių džiovintuvai,

* indaplovės,

* elektrinės viryklės ir viryklėlės,

* mikrobangų krosnelės,

* elektriniai šildymo prietaisai (pvz., elektriniai radiatoriai),

* elektriniai ventiliatoriai, oro kondicionavimo prietaisai.

2. Smulkių namų apyvokos prietaisų atliekos

* Nebenaudojami ar sugedę dulkių siurbliai,

* siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai,

* lygintuvai,

* skrudintuvai, keptuvės, smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga

* elektriniai peiliai,

* plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai,

* rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga,

* svarstyklės.

3. IT ir telekomunikacinės įrangos atliekos

* Nebenaudojami ar sugedę  asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra),

* nešiojamieji kompiuteriai,

* kompiuterinės užrašų knygelės,

* delniniai kompiuteriai,

* spausdintuvai, kopijavimo įranga,

* elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės, kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės,

* faksimiliniai aparatai,

* telefonai, mobilieji telefonai,

* atsakiklių sistemos.

4. Vartojimo įrangos atliekos

* Nebenaudojami ar sugedę  radijo aparatai,

* televizoriai,

* vaizdo kameros,

* vaizdo ir garso grotuvai,

* garso stiprintuvai,

* muzikos instrumentai,

* fotoaparatai.

5. Apšvietimo įrangos atliekos

* Perdegusios lempos,

* nebenaudojama ar sugedusi kita apšvietimo įranga

6. Elektrinių ir elektroninių įrankių atliekos

* Nebenaudojami ar sugedę vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai,

* grąžtai, pjūklai, tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga,

* kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties įrankiai,

* virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai,

* skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga.

7. Žaislų, laisvalaikio ir sporto įrangos atliekos

* Nebenaudojami ar sugedę  elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai,

* rankiniai vaizdo žaidimų pultai,

* vaizdo žaidimai,

*elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

______________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 5 priedas

 

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Didelių gabaritų atliekos:

1.   Seni baldai (kėdės, lovos, spintos, stalai, komodos ir kt.)

2.   Langai

3.   Durys

4.   Dviračiai

5.   Kilimai

6.   Radiatoriai

7.   Naudotos padangos

8.   Automobilinės kėdutės

9.   Vežimėliai

10. Talpos ir kitos buityje susidarančios didelių matmenų atliekos.

 

Didelių gabaritų atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

______________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 6 priedas

 

STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Statybos ir griovimo atliekos:

1.Betonas

2. Plytos

3.Mineralinė, akmens ir stiklo vata

4.Gipso izoliacinės statybinės medžiagos

5.Ruberoidas

6. Plastikas, stiklas, popierius iš statybų

7. Sukietėję dažai, lakai

8. Dažyti, lakuoti paviršiai

9. Čerpių ir keramikos gaminiai

10. Šiferis

11.Putų polistirolas

12.Dujų silikato, betoniniai, keremzitbetonio, silikatiniai ir betoniniai blokeliai

13. Linoleumas

14. Grindų dangos

15. Mediena iš statybų

16. Namų ūkio santechnikos įrenginiai ( vonios, kriauklės, praustuvai ir kiti )

17. Kanalizacijos, vandentiekio vamzdžiai ir jų jungiamosios dalys.

 

 

Statybos ir griovimo atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

_______________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 7 priedas

 

MIŠRIŲ ( LIKUSIŲ PO RŪŠIAVIMO) KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Mišrios (likusios po rūšiavimo) komunalinės atliekos:

1. Sauskelnės

2. Tualetinis popierius

3. Drabužiai

4. Tekstilės gaminiai

5. Avalynė (batai, basutės ir kt.)

6. Pelenai

7. Sąšlavos

 

 

Mišrių (likusių po rūšiavimo) komunalinių atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

_______________

 

Lazdijų rajono savivaldybės

komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 8 priedas

 

MAISTO ATLIEKŲ SĄRAŠAS

 

Maisto atliekos:

1. Vaisių ir daržovių gabaliukai

2. Vaisių ir daržovių žievės

3. Kiaušinių lukštai

4. Arbatos pakeliai

5. Kavos tirščiai ir jų filtrai

6. Sutepti maisto produktais kartonas ir kiti popieriaus gaminiai, suplėšytas popierius (išskyrus pakuotes)

7. Mėsa

8. Žuvis

9. Riebalai, aliejus

10. Kaulai

11. Pieno produktai

12. Augalai ir/ar augalų dalys

13. Piktžolės

14. Skerdienos atliekos

 

 

Maisto atliekų sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

 

_______________