HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-185 „DĖL MEDŽIOTOJŲ SELEKCININKŲ KVALIFIKACIJOS SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. birželio 26 d. Nr. D1-578

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-185 „Dėl Medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 18 punktą išdėstau taip:

18. Užpildytas ir pasirašytas Protokolas per 5 darbo dienas pateikiamas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – Departamentas). Informaciją apie medžiotojų selekcininkų veiklos vertinimo rezultatus Departamentas ne vėliau kaip per 10 dienų patalpina Medžiotojų sąvado duomenų bazėje.“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas