vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJos 2012 m. rugsėjo 14 d. NUTARIMO Nr. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS IR REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 17 d. Nr. O3-849

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 68 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2014 m. spalio 7 d. pažymą Nr. O5-268 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

1.  Pakeisti Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimu Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.1. Pakeisti Metodikos 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja parduodamos elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymą Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 7.3 ir 7.4 punktuose nurodytas paslaugas teikiantiems gamintojams bei elektros energijos gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, turintiems didelę įtaką elektros energijos rinkoje ir (ar) rezervinės galios paslaugų rinkoje, kurie dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo gali taikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, tuo darydami žalą rinkos dalyviams.“

1.2. Pakeisti Metodikos 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Vadovaudamiesi Metodika elektros energijos gamintojai, teikiantys Aprašo 7.3 ir 7.4 punktuose nurodytas paslaugas bei gamintojai ir nepriklausomi tiekėjai, turintys didelę įtaką rinkoje, vykdo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, rengia ir teikia elektros energijos kainos viršutinės ribos nustatymo projektą bei rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo projektus Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau – Komisija). Vadovaujantis Metodika ir atsižvelgiant į elektros energijos gamintojų, nepriklausomų tiekėjų pateiktus atitinkamus projektus, Komisija nustato elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutines ribas elektros energijos gamintojams, teikiantiems Aprašo 7.3 ir 7.4 punktuose nurodytas paslaugas bei gamintojams ir nepriklausomiems tiekėjams, turintiems didelę įtaką rinkoje.“

1.3. Pakeisti Metodikos 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Metodikoje vartojamos sąvokos:

5.1. Asmuo – elektros energijos gamintojas, teikiantis Aprašo 7.3 ir 7.4 punktuose nurodytas paslaugas bei gamintojas arba nepriklausomas tiekėjas, motyvuotu Komisijos sprendimu pripažintas turinčiu didelę įtaką elektros energijos rinkoje ir (ar) rezervinės galios užtikrinimo paslaugų rinkoje.

5.2. Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) sistema – veiklos apskaitos sistema, apimanti apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, suformuota ir naudojama reguliavimo tikslais.

Kitos šioje Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme.“

1.4.  Pakeisti Metodikos 9.1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

9.1.1. elektros energijos gamybos verslo vienetas. Šiame verslo vienete Asmuo turi numatyti bent šiuos produktus:

9.1.1.1. elektros energijos gamyba, remtinai elektros energijos gamybai priskiriamais gamybos įrenginiais;

9.1.1.2. elektros energijos gamyba, remtinai elektros energijos gamybai nepriskiriamais gamybos įrenginiais. Šis punktas taikomas tais atvejais, kai elektros energijos gamintojas, motyvuotu Komisijos sprendimu pripažintas asmeniu, turinčiu didelę įtaką elektros energijos rinkoje;“

1.5.  Pakeisti Metodikos 27.4.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

27.4.2. ir kuris:

27.4.2.1. visais atvejais, išskyrus Metodikos 9.1.1.2 punkte nurodytus atvejus, nustatomas, vadovaujantis formule:

 

                                               (6)

 

kur:

ROIINVi,y-2 – investicijų grąžos apimtis, priskaitytina laikotarpiu y-2, įvertinus visų i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirtinų ilgalaikio turto vienetų, įskaitant pradėtų eksploatuoti laikotarpio y-2 metu, vertę;

ROIFi,y-2 – faktinė investicijų grąžos apimtis laikotarpiu y-2, teikiant i-tąją reguliuojamą paslaugą (produktą);

ROIi,y-2 – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirta investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį y-2;

Ki,y-2 – veikloje naudojamo kapitalo apimtis, priskirta i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) y-2 laikotarpiu;

k = 1, jei ROIFi,y-2 > ROIINVi,y-2;

k = 0, jei ROIFi,y-2 ≤ ROIINVi,y-2;

27.4.2.2. Metodikos 9.1.1.2 punkte nurodytais atvejais, nustatomas, vadovaujantis formule:

 

                                                                                    (7)

 

kur:

ROIINVi,y-2 – investicijų grąžos apimtis, priskaitytina laikotarpiu y-2, įvertinus visų i-tajam reguliuojamam produktui priskirtinų ilgalaikio turto vienetų, įskaitant pradėtų eksploatuoti laikotarpio y-2 metu, vertę;

ROIFi,y-2 – faktinė investicijų grąžos apimtis laikotarpiu y-2, teikiant i-tąją reguliuojamą paslaugą (produktą);

ROIi,y-2 – i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) priskirta investicijų grąža per ataskaitinį laikotarpį y-2;

Ki,y-2 – veikloje naudojamo kapitalo apimtis, priskirta i-tajai reguliuojamai paslaugai produktui y-2 laikotarpiu;

k = 1, jei ROIFi,y-2 > ROIINVi,y-2;

k = 0, jei ROIFi,y-2 ≤ ROIINVi,y-2;“

1.6.  Pakeisti Metodikos 27.5.2 punkto formulės numeraciją ir ją išdėstyti taip:

27.5.2. ir kuris nustatomas, vadovaujantis formule: 

 

                                                               (8)

 

kur:

qn,i,y-2 – kuro rūšies n kiekis, priskirtinas i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) laikotarpiu y-2 pagal planuotą kiekį Qi,y-2;

pn,i,y-2 – kuro rūšies n kaina laikotarpiu y-2 pagal planuotą kiekį Qi,y-2;

qFn,i,y-2 – kuro rūšies n kiekis, priskirtinas i-tajai reguliuojamai paslaugai (produktui) laikotarpiu y-2 pagal faktinį kiekį QFi,y-2;

pFn,i,y-2 – kuro rūšies n kaina laikotarpiu y-2 pagal faktinį kiekį Qi,y-2.“

1.7.  Pakeisti Metodikos 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Asmuo, sudarydamas sutartis dėl reguliuojamos paslaugos (produkto) teikimo ar teikdamas pasiūlymus dėl tokių sutarčių sudarymo, negali sutartyse (pasiūlymuose) nurodyti aukštesnės reguliuojamos paslaugos (produkto) kainos, nei kaina, nustatyta pagal šią Metodiką, išskyrus Metodikos 9.1.1.2 punkte nurodytus atvejus.“

1.8. Pakeisti Metodikos 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Asmenys iki rugpjūčio 1 d. pateikia Komisijai reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų projektus, užpildytus Metodikos 2‒5 priedus, vadovaudamiesi šioje Metodikoje nustatytais reikalavimais, taip pat atskleisdami kitą informaciją, reikalingą pagrįstam ir motyvuotam Komisijos sprendimui dėl reguliuojamų paslaugų (produktų) kainų priimti. Asmuo Komisijai pateikia:“

1.9. Papildyti Metodiką 25 priedais (pridedama).

1.10. Nustatyti, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. šio nutarimo 1.9 punkte išvardytuose prieduose nurodytos nuorodos, išreikštos litais, netenka galios ir įsigalioja nuorodos, išreikštos eurais.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Diana Korsakaitė

 

 


 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-849   

1 priedas

Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos
2 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

PELNO IR NUOSTOLIŲ ATASKAITA

(sudarymo data)

 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Lt (tūkst. EUR)

201_ Faktas

201_ Laukiama

201_ Prognozė

Pardavimo pajamos

 

Prekybos elektros energija LT rinkoje pajamos

 

Elektros energijos eksporto pajamos

 

Tiekimo pajamos

 

Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos pajamos

 

Galios rezervavimo pajamos

 

VIAP pajamos

 

Šilumos energijos pajamos

 

Kiti elektros ar susijusių paslaugų pardavimai

 

Naujų vartotojų prijungimas

 

Kitos veiklos pajamos

 

Remonto, techninės priežiūros ir statybos pajamos

 

Naujų paslaugų pajamos

 

ITT paslaugos

 

Nuomos pajamos

 

Elektros įrenginių iškėlimo pajamos

 

Kitos pajamos

 

Iš viso pajamos

 

Elektros ar susijusių paslaugų pirkimai

 

Mazuto pirkimo sąnaudos

 

Dujų pirkimo sąnaudos

 

Prekybos elektros energija LT rinkoje sąnaudos

 

Elektros energijos eksporto sąnaudos

 

Elektros energijos pirkimas (be perdavimo)

 

Elektros energijos pirkimas eksportui

 

Balansavimo ir reguliavimo elektros energijos sąnaudos

 

Galios rezervų pirkimas

 

VIAP

 

Kiti elektros ar susijusių paslaugų pirkimai

 

Aplinkos taršos leidimai

 

Veiklos sąnaudos (OPEX)

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

Elektros tinklo ir elektros gamybos įrenginių remonto ir priežiūros sąnaudos

 

Kitos remonto ir priežiūros sąnaudos

 

Komunalinės paslaugos

 

Telekomunikacijų ir IT paslaugos

 

Komandiruotės

 

Konsultacinės paslaugos

 

Mokslo ir tiriamieji darbai

 

Personalo vystymas

 

Mažaverčių atsargų sąnaudos

 

Viešieji ryšiai ir marketingas

 

Nuoma

 

Transportas

 

Klientų aptarnavimas

 

Mokesčiai

 

Subranga ir medžiagos rangos darbams

 

Kitos sąnaudos

 

Nusidėvėjimas ir amortizacija

 

ATL perkainojimo sąnaudos

 

Nurašymai

 

Vertės sumažėjimas (sumažėjimo atkūrimas)

 

Iš viso sąnaudos

 

Veiklos pelnas

 

Finansinės veiklos pajamos

 

Palūkanų pajamos

 

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos

 

Gauti dividendai

 

Kitos finansinės veiklos pajamos

 

Finansinės veiklos sąnaudos

 

Palūkanų sąnaudos

 

Valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai

 

Asocijuotų įmonių rezultato dalis

 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos

 

Pelnas prieš apmokestinimą

 

Pelno mokestis

 

Ataskaitinių metų pelno mokestis

 

Atidėtasis pelno mokestis

 

Grynasis pelnas

 

 

_________________________________________

 

 


 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-849   

2 priedas

Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos
3 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

VEIKLOS SĄNAUDŲ (OPEX) ATASKAITA

(sudarymo data)

 

201_ faktas

 

201_ laukiama

 

201_ prognozė

 

_ blokas

_ įrenginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

Veiklos sąnaudos (OPEX), tūkst. Lt (EUR)

 

 

 

 

 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

 

 

 

 

 

Elektros gamybos, įr. rem. ir priežiūros sąnaudos (pvz., KCB eksploatacija)

 

 

 

 

 

Kitos remonto ir priežiūros sąnaudos

 

 

 

 

 

Komunalinės paslaugos

 

 

 

 

 

Telekomunikacijų ir IT paslaugos

 

 

 

 

 

Komandiruotės

 

 

 

 

 

Konsultacinės paslaugos

 

 

 

 

 

Mokslo ir tiriamieji darbai

 

 

 

 

 

Personalo vystymas

 

 

 

 

 

Mažaverčių atsargų sąnaudos

 

 

 

 

 

Viešieji ryšiai ir marketingas

 

 

 

 

 

Nuoma

 

 

 

 

 

Transportas

 

 

 

 

 

Klientų aptarnavimas

 

 

 

 

 

Mokesčiai

 

 

 

 

 

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

Bendros administracinės sąnaudos

 

 

 

 

 

Nusidėvėjimas ir amortizacija

 

 

 

 

 

Nurašymai

 

 

 

 

 

Vertės sumažėjimas (sumažėjimo atkūrimas)

 

 

 

 

 

Iš viso sąnaudos

 

 

 

 

 

Veiklos pelnas

 

 

 

 

 

Finansinės veiklos pajamos

 

 

 

 

 

Palūkanų pajamos

 

 

 

 

 

Valiutos kurso pasikeitimo pajamos

 

 

 

 

 

Gauti dividendai

 

 

 

 

 

Kitos finansinės veiklos pajamos

 

 

 

 

 

Finansinės veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

Palūkanų sąnaudos

 

 

 

 

 

Valiutos kurso pasikeitimo nuostoliai

 

 

 

 

 

Asocijuotų įmonių rezultato dalis

 

 

 

 

 

Kitos finansinės veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

Pelnas prieš apmokestinimą

 

 

 

 

 

Minus pastovieji kaštai šilumos gamybai

 

 

 

 

 

Pastovieji kaštai po eliminavimų šilumai

 

 

 

 

 

Turto vertė (be šilumos gamybai naudojamo turto)

 

 

 

 

 

Turto grąžos norma

 

 

 

 

 

Investicijų grąža

 

 

 

 

 

Pastoviosios sąnaudos su investicijų grąža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

 

 


 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-849   

3 priedas

Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos
4 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ ATASKAITA

(sudarymo data)

 

Vnt.

201_ m. faktas

201_ m. laukiama

201_ m. prognozė

_ blokas

_ įrenginiai

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Iš viso

_ blokas

_ įrenginiai

Iš viso

Atleidimas

MWh

 

 

 

Savos reikmės

%

 

 

 

Gamyba

MWh

 

 

 

Sutartinio kuras sunaudojimas

g/kwh

 

 

 

Sutartinis kuras gamybai

tn

 

 

 

Mazuto dalis

%

 

 

 

Gamyba mazutu

MWh

 

 

 

Sutartinis kuras gamybai mazutu

tn

 

 

 

Mazuto kaloringumas

kcal/kg

 

 

 

Mazuto kaina

Lt/tn

 

 

 

Mazutas gamybai

tn

 

 

 

Išlaidos mazutui

Lt (EUR)

 

 

 

Dujų dalis

%

 

 

 

Gamyba dujomis

MWh

 

 

 

Sutartinis kuras gamybai dujomis

tn

 

 

 

Dujų kaloringumas

kcal/t m3

 

 

 

Dujų kaina

Lt (EUR)/t m3

 

 

 

Dujos gamybai

t m3

 

 

 

Išlaidos dujoms

Lt (EUR)

 

 

 

Kitos kuro rūšies sunaudojimas (įvesti)

tn

 

 

 

Kitos kuro rūšies kaina

Lt (EUR)/tn

 

 

 

Kitos kuro rūšies sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Iš viso kuras

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

ATL kiekis

tūkst. vnt.

 

 

 

Gauti nemokamai ATL

tūkst. vnt.

 

 

 

Pirktini rinkoje ATL

tūkst. vnt.

 

 

 

ATL kaina

Lt (EUR)/vnt.

 

 

 

ATL sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

PTMV kiekis

tūkst. vnt.

 

 

 

Nemokamai gauti PTMV

tūkst. vnt.

 

 

 

Pirktini rinkoje PTMV

tūkst. vnt.

 

 

 

PTMV kaina

Lt (EUR)/vnt.

 

 

 

PTMV sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Reagentų nusierinimui sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Kitos sąnaudos (įvesti)***

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Iš viso kintamosios sąnaudos

tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

 

Kuro dedamoji

ct/kWh

 

 

 

Kintamų sąnaudų dedamoji

ct/kWh

 

 

 

 

_________________________________________

 


 

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-849   

4 priedas

Elektros energijos kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos
5 priedas

 

_________________________________________

(Įmonės pavadinimas)

 

NAUDOJAMO TURTO VERTĖ, GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

(sudarymo data)

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

20..-12-31 (laukiama) tūkst. Lt (tūkst. EUR)

20..-12-31 (faktas) tūkst. Lt (tūkst. EUR)

 

 

_ blokas

_ renginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

_ blokas

_ renginiai

Kita (įvesti)

Iš viso

1.

Ekonomiškai pagrįsta ilgalaikio turto vertė (RAB) (2+3-4-5-6-7)**

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 iš jo turto, būtino rezervui išlaikyti, vertė

 

 

 

 

 

 

 

2.

Likutinė reguliuojamos veiklos ilgalaikio turto vertė (ataskaitinio laikotarpio pradžioje)

 

 

 

 

 

 

 

3.

Elektros energetikos įmonės su Komisija suderintos bei įgyvendintos investicijos per ataskaitinius metus

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, priskaitytos per ataskaitinius metus

 

 

 

 

 

 

 

5.

Parduoto, perleisto ir nurašyto turto likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dotacijų ir subsidijų (įskaitant vartotojų prijungimo įmokas, ES fondų lėšas) likutinė vertė

 

 

 

 

 

 

 

7.

Nenaudojamo, laikinai nenaudojamo (užkonservuoto) turto vertė 

 

 

 

 

 

 

 

*naudojamo turto vertė turi būti lygi ilgalaikio materialiojo turto neperkainotai grynajai buhalterinei vertei 2001 m. gruodžio 31 d., įvertinant investicijas, turto nusidėvėjimą, nurašymus ir pardavimus laikotarpiu tarp šios datos ir ataskaitinių metų, už kuriuos teikiama infomacija. Turto vertė apskaičiuojama neįtraukiant reguliuojamo turto, kuris yra nudėvėtas, su reguliuojama paslauga ir (ar) produktu nesusijusio, nenaudojamo, esančio atsargose, užkonservuoto turto, investicinio turto, taip pat už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, gautas subsidijas ir dotacijas; tai pat nepripažįstant nepagrįstai panaudotų investicijų į reguliuojamų paslaugų ir (ar) produktų turto vertę lėšų sumos.

 

_________________________________________