LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL papildomo finansavimo skyrimo VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ projektui „Šlapynių atkūrimas Lietuvoje ir Latvijoje, taikant integruotus buveinių atkūrimo ir palaikymo metodus“ ir LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2021 M. vasario 8 D. ĮSAKYMO NR. D1-74 „dėl 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) APLINKOS PAPROGRAMĖS lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminarAus sąrašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2021 m. vasario 15 d. Nr. D1-88

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl Bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“, 38 punktu ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) 2020 metų kvietimo aplinkos paprogramės bendrojo finansavimo paraiškų vertinimo komiteto sprendimą (2021 m. vasario 11 d. protokolas Nr. D4-20):

1.   Skiriu papildomą finansavimą VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ projektui „Šlapynių atkūrimas Lietuvoje ir Latvijoje, taikant integruotus buveinių atkūrimo ir palaikymo metodus“ iki 40 410,00 eurų (keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai dešimt eurų).

2.   Pakeičiu 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) aplinkos paprogramės lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų (toliau – bendrojo finansavimo lėšos) preliminarų sąrašą (toliau – preliminarus sąrašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-74 „Dėl 2020 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) aplinkos paprogramės lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminaraus sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                           Simonas Gentvilas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. D1-88

 

2020 M. KVIETIMO EUROPOS SĄJUNGOS APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS PROGRAMOS (LIFE) APLINKOS PAPROGRAMĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ, KURIEMS NUMATOMA SKIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMOS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA, KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMAS IR IŠSAUGOJIMAS“ PRIEMONĖS „ĮGYVENDINTI APLINKOS IŠSAUGOJIMO, KLIMATO POLITIKOS, APLINKOS APSAUGOS TECHNOLOGIJŲ, INFORMACIJOS IR KITUS PROJEKTUS PAGAL LIFE+ IR LIFE PROGRAMAS“ BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, PRELIMINARUS SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Pareiškėjas (pagrindinis naudos gavėjas)

Numatoma projekto trukmė

Numatomas projekto biudžetas

Bendra projekto vertė, Eur

Lietuvos Respublikoje registruotų paramos gavėjų biudžetas, Eur

Iš Europos Bendrijos prašomos lėšos, Eur

Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto prašomas bendrasis finansavimas

Eur

%

1.     

Šlapių pievų ir žemapelkių pritaikymas tvariai žemės ūkio veiklai, siekiant užtikrinti griežlės ir jos buveinių palankią apsaugos būklę

VšĮ „Aplinkosaugos projektai ir konsultacijos“

2021–2025

1 945 300,00

1 945 300,00

1 425 905,00

486 325,00

25

2.     

Šlapynių atkūrimas Lietuvoje ir Latvijoje, taikant integruotus buveinių atkūrimo ir palaikymo metodus

VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

2021–2027

 4 346 638,00

1 478 063,00

2 607 982,00

369 515,00

25

3.

Paprastosios jūrų kiaulės buveinių kokybės nustatymas vertinant jų pasiskirstymą erdvės ir laiko atžvilgiu

„Lietuvos gamtos fondas“

2021–2027

15 464 323,86

327 173,02

9 278 594,32

81 793,00

25

4.

Bendradarbiavimas su bendruomenėmis ir valstybės institucijomis dėl nenaudojamų užtvankų išardymo, siekiant ES tikslo atkurti 25 tūkstančius kilometrų laisvos tėkmės upių

„Lietuvos gamtos fondas“

2021–2025

4 000 000,00

300 000,00

2 180 000,00

75 000,00

25

5.

Žiedinis išteklių valdymas, maisto atliekų surinkimui ir perdirbimui naudojant maišelius, pagamintus iš biologinių atliekų

Kauno technologijos universitetas

2021–2025

4 454 291,00

4 051 725,00

2 400 361,00

990 431,00

24,4

 

Iš viso:

 

 

30 210 552,86

8 102 261,02

17 892 842,32

2 003 064,00

 

_______________