ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. T-4

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2020 m. sausio 30 d.

sprendimu Nr. T-4

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS INICIATYVOS ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja iniciatyvų (toliau – iniciatyvos) paraiškų (toliau – paraiška) turinio, pateikimo, vertinimo, atrankos ir sutarčių sudarymo tvarką.

2. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursą (toliau – konkursas) organizuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius ar kitas jį pavaduojantis valstybės tarnautojas (ligos, komandiruočių, atostogų atveju) (toliau – jaunimo reikalų koordinatorius).

3. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu:

3.1. sudaro Iniciatyvų vertinimo komisiją;

3.2. tvirtina:

3.2.1. iniciatyvų atrankos konkurso paraiškų formas;

3.2.2. iniciatyvų vertinimo anketos formą;

3.2.3. sutarties formą.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų (įskaitytinai);

4.2. jaunimo organizacija – Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka jaunimui ir (ar) jaunimo interesams atstovauti įsteigta asociacija, kurios ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės ir (ar) jaunų žmonių interesams atstovaujančios asociacijos, kurių kiekvienos ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės;

4.3. su jaunimu dirbanti organizacija – juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu;

4.4. jaunimo reikalų koordinatorius – valstybės tarnautojas, užtikrinantis valstybinės jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją savivaldybėje;

4.5. neformali jaunimo grupė – neįregistruota visuomeninė grupė, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės;

4.6. verslo subjektas – juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. iniciatyvos vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir tęstinai prisidedantys prie iniciatyvos įgyvendinimo, turintys konkrečią atsakomybę už iniciatyvos ir (ar) tam tikrų jų dalių įgyvendinimą.

4.8. iniciatyvos dalyviai – asmenys, kuriems yra skirta iniciatyva ir kurie dalyvauja joje (renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.);

4.9. paraiška dokumentas, kuriame numatyti iniciatyvos tikslai, uždaviniai, pateikiamas iniciatyvos aprašymas, siekiami rezultatai, priemonės iniciatyvai įgyvendinti, nurodomi duomenys apie iniciatyvos rengėjus ir vykdytojus, lėšų poreikį ir jų panaudojimą, kitus lėšų šaltinius ir kt.;

4.10. sutartis – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos projekto įgyvendinimo naudojimo sutartis, kurią sudaro savivaldybės administracija ir iniciatyvos vykdytojas;

4.11. komisija – savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos komisija.

5. Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Konkurso tikslai:

6.1. skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Alytaus mieste;

6.2. skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;

6.3. stiprinti jaunimo iniciatyvą.

7. Konkurso uždaviniai:

7.1. skatinti naujos neorganizuotos iniciatyvos atsiradimą Alytaus mieste;

7.2. mažinti jaunimo socialinę atskirtį;

7.3. skatinti jaunimo aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje visuomeninėje veikloje;

7.4. skatinti savanorystę.

8. Konkurso atrankos kriterijai:

8.1. iniciatyvos masiškumas;

8.2. iniciatyvai įgyvendinti pasitelktų priemonių ir metodų originalumas;

8.3. aiškiai apibrėžta programos tikslinė grupė ir jos įtraukimo į vykdomą iniciatyvą priemonės;

8.4. iniciatyvos įgyvendinimo trukmė;

8.5. pagrįsta partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis;

8.6. konkurse dalyvaujančios iniciatyvos kofinansavimo ir kitų finansinių šaltinių dydis;

8.7. organizacijų ar neformalių jaunimo grupių tarpusavio bendradarbiavimas;

8.8. niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtraukimas į iniciatyvos organizavimą ir dalyvavimą;

8.9. netradicinių erdvių išnaudojimas jaunimo iniciatyvai.

9. Organizacijos, iniciatyvinės grupės ir verslo subjektai, rengdami iniciatyvą konkursui, privalo vadovautis šiuo aprašu.

10. Iniciatyvas įgyvendinantys subjektai už pažeidimus, susijusius su dalyvavimu konkurse bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymu, atsako teisės aktų nustatyta tvarka

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PARAIŠKOS TURINIUI

 

11. Konkursui teikiama iniciatyvos paraiška gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir pelno siekiančiomis organizacijomis, dirbančiomis iniciatyvai naudingose srityse. Iniciatyvos paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas esamas ar numatomas bendradarbiavimas ir pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, pagrindžiančių bendradarbiavimą, kopijos.

12. Konkursui teikiama iniciatyvos paraiška turi būti įgyvendinama, vadovaujantis jaunimo savanoriškumo, individualumo, bendros veiklos ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme.

13. Ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių turi būti jauni žmonės.

14. Iniciatyvos apimtis, planuojamas rezultatas, iniciatyvos sąmata ir išlaidos privalo būti aiškiai nurodytos. Išlaidos turi būti suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, atitikti sąmatoje nurodytas išlaidas, rinkos kainas. Iniciatyvai įgyvendinti prašoma suma negali būti mažesnė nei 300 Eur ir didesnė nei 1000 Eur.

15. Alytiškiai sudaro ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių. Iniciatyva vykdoma Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.  Kriterijus atitinkančios iniciatyvos gali būti įgyvendinamos už Alytaus miesto ribų, jei jos naudingos Alytaus miestui ir jame gyvenančiam jaunimui. Jeigu dėl iniciatyvos specifikos ar veiklos pobūdžio veikla yra vykdoma už Alytaus miesto teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomos veiklos metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitektų Alytaus miestui.

16. Konkursui negali būti teikiamos iniciatyvos rūšys, kurių tikslas yra:

16.1. atostogos ir turizmas;

16.2. pelno gavimas.

17. Taip pat konkursui negali būti teikiamos iniciatyvos rūšys, kurios:

17.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

17.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais skatina smurto, prievartos, neapykantos ir narkotikų bei kitų toksinių medžiagų, kurių vartojimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus yra draudžiamas, populiarinimą;

17.3. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

18. Iniciatyvos paraiškų atranka skelbiama viešai vietinėse informavimo priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale.

19. Paraiškos priimamos visus biudžetinius metus po biudžeto patvirtinimo Alytaus miesto savivaldybės taryboje iki lapkričio 30 d. Esant lėšų stygiui, jaunimo reikalų koordinatorius informuoja pareiškėją elektroniniu paštu pirminio paraiškos vertinimo metu. Apie paraiškų priėmimo pradžią paskelbiama portale www.alytus.lt.

20. Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato. Iniciatyvų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

20.1. popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;

20.2. el. paštu avilysreg@alytus.lt;

20.3. administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

21. Paraiškas iniciatyvai finansuoti gali teikti jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos bei verslo subjektai, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Neformalios jaunimo grupės paraiškas teikia per nevyriausybines organizacijas arba biudžetines įstaigas, vykdančias veiklą Alytaus mieste.

22. Atrankai teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos paraiška.

23. Rašytinės formos paraiškos turi būti tinkamai užpildytos elektroninėmis priemonėmis ir pateiktas spausdintas jų variantas. 

24. Atrankai pateikti dokumentai teikėjui negrąžinami.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

25. Pagal aprašą pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

25.1. administracinės atitikties vertinimas;

25.2. tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

26. Administracinę atitiktį vertina jaunimo reikalų koordinatorius. Pirminis paraiškos vertinimas atliekamas per 5 darbo dienas. Atlikdamas pirminį paraiškos vertinimą, jaunimo reikalų koordinatorius tikrina, ar paraiška atitinka šiuos formalius konkurso reikalavimus:

26.1. ar paraiškos teikėjas yra jaunimo arba su jaunimu dirbanti organizacija, ar verslo subjektas, neformali jaunimo grupė;

26.2. ar pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės biudžeto skirtų lėšų panaudojimą;

26.3. ar paraiška pateikta tinkamos formos;

26.4. ar yra visi paraiškoje nurodyti privalomi priedai.

27. Per 5 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo jaunimo reikalų koordinatorius išsiunčia organizacijoms, kurių paraiškos neatitinka 13–17 ir 26 punktų reikalavimų, pranešimus, juose nurodo paraiškų trūkumus. Pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, nurodytu paraiškoje. Organizacijos per 3 darbo dienas nuo elektroninio laiško išsiuntimo gali pateikti trūkstamus dokumentus apraše nustatyta tvarka el. paštu.

28. Paraiškos, neatitikusios reikalavimų, toliau nevertinamos.

29. Nustačius, kad paraiška atitinka reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 5 narių komisija, kurios narius deleguoja: 2 narius – Jaunimo reikalų taryba, 3 narius – savivaldybės administracija.

30. Komisija per 8 darbo dienas įvertina paraiškas, pildydama Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos vertinimo anketą, ir teikia siūlymus dėl iniciatyvų finansavimo.

31. Komisija, vertindama paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisija, vykdydama savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jos veikla, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl finansavimo skyrimo.

32. Jeigu komisijos narį su paraiška pateikusia organizacija sieja ryšiai, neleidžiantys priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, jis turi nusišalinti.

33. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip trys komisijos nariai, vertinamai paraiškai skirdami konkrečius balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus. Kiekviena iniciatyvos paraiška vertinama atskirai, komisijos narys užpildo paraiškos vertinimo anketą.

34. Iniciatyvai finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 50 iki 100 balų.

35. Komisijai įvertinus iniciatyvos paraišką ir skyrus finansavimą, esant poreikiui, pareiškėjas tikslina iniciatyvos paraišką.

36. Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos komisijos posėdžiai gali vykti ir elektroninėmis priemonėmis (naudojantis elektroniniu paštu, rengiant telekonferenciją). Balsuojant elektroninėmis priemonėmis turi būti užtikrintas balsuojančio asmens pasiekimas garso ir vaizdo priemonėmis. Vykdant posėdžius elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu) turi būti užtikrintas tiek elektroninio susirašinėjimo, tiek posėdžiui teikiamos medžiagos konfidencialumas. Elektroniniu būdu vykdyti sprendimai laikomi priimtais tuo atveju, jei balsavime dalyvavo daugiau nei pusė šios komisijos narių. Elektroninių laiškų kopijos turi būti pridedamos prie protokolo.

37. Savivaldybės administracijos direktoriui pasirašius įsakymą dėl lėšų skyrimo, konkurso rezultatai skelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

38. Jaunimo reikalų koordinatorius per 3 (tris) darbo dienas informuoja pareiškėjus, kuriems finansavimas nebuvo skirtas, ir nurodo priežastis.

39. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo pasirašo lėšų naudojimo jaunimo iniciatyvai finansuoti sutartį.

40. Iniciatyvos vykdytojas teikia savivaldybės administracijai iniciatyvos vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas, kurios nurodytos administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos sutarties formos prieduose.

41. Nustačius, kad projekto vykdytojas neįvykdė nustatyto įsipareigojimo arba tos pačios projekto veiklos išlaidos buvo finansuotos iš kitų šaltinių, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę vienašališkai nutraukti su projekto vykdytoju sudarytą sutartį ir nustatyti terminą, per kurį savivaldybei turi būti grąžinamos projektui įgyvendinti skirtos lėšos.

42. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų iniciatyvoms finansuoti, naudojimo kontrolę atlieka jaunimo reikalų koordinatorius.

44. Iniciatyvų vykdymo ir lėšų panaudojimo vertinimą atlieka Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, vadovaudamiesi jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

45. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

46. Šis aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________________________________