LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymO Nr. 1V-395 „DĖL butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. birželio 9 d. Nr. 1V-397

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1V-395 „Dėl Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BUTPINIGIŲ VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 258 „Dėl butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams maksimalių dydžių sąrašo patvirtinimo ir mokėjimo“ 2 punktu,

t v i r t i n u Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1V-395

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1V-397 redakcija)

 

Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams (toliau – pareigūnas, pareigūnai) skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo tvarką.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ SKIRTI BUTPINIGIUS PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMO PRIĖMIMAS

 

2. Pareigūnas, kuris Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio nustatyta tvarka ir sąlygomis neaprūpintas tarnybiniu butu (viengungis arba pareigūnas, kurio šeima negali persikelti į pareigūno tarnybos vietą, – atskira tarnybine gyvenamąja patalpa), prašymą dėl butpinigių skyrimo (toliau – prašymas), suderintą su tiesioginiu vadovu ir vidaus reikalų statutinės ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Vidaus reikalų ministerija) valdymo srities įstaigos (toliau – įstaiga) finansų padaliniu, pateikia įstaigos vadovui, turinčiam teisę pareigūną skirti į pareigas (toliau – įstaigos vadovas).

3. Pareigūnas, esantis Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezerve ir einantis nestatutinio valstybės tarnautojo pareigas Vidaus reikalų ministerijoje, prašymą, suderintą su tiesioginiu vadovu, Vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentu ir vidaus reikalų viceministru, kuruojančiu Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinį, kuriame pareigūnas eina nestatutinio valstybės tarnautojo pareigas, pateikia Vidaus reikalų ministerijos kancleriui.

4. Prašyme pareigūnas pateikia informaciją apie savo šeiminę padėtį.

5. Prie prašymo pareigūnas prideda:

5.1. įstaigos vadovo, Vidaus reikalų ministerijos kanclerio ar kito įgalioto asmens sprendimą neskirti pareigūnui tarnybinio buto (viengungiui arba pareigūnui, kurio šeima negali persikelti į pareigūno tarnybos vietą, – atskiros tarnybinės gyvenamosios patalpos);

5.2. gyvenamosios patalpos tarnybos vietovėje nuomos sutartį, įregistruotą nekilnojamojo turto registre;

5.3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo išduotą pažymą apie pareigūno šeiminę padėtį (išduotą ne daugiau kaip prieš 30 dienų), jei pareigūnas turi šeimą;

5.4. valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą apie pareigūno, jo sutuoktinio, sugyventinio (partnerio), vaikų ir įvaikių pareigūno tarnybos vietovėje turimą nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (butą, namą ar jo dalį), išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų;

5.5. valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareigūnas, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), vaikai ir įvaikiai per pastaruosius 5 metus pareigūno tarnybos vietovėje nėra perleidę nuosavybės teise priklausančio buto, namo ar jo dalies (išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų), arba perleidimą dėl santuokos nutraukimo pagrindžiančius dokumentus (šis reikalavimas netaikomas pareigūnui, kuris rotacijos tvarka perkeliamas į kitas lygiavertes pareigas kitoje tarnybos vietovėje).

6. Pareigūnas gali nepateikti aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų, jei jie jau buvo pateikti įstaigai ar Vidaus reikalų ministerijai sprendžiant tarnybinio buto ar atskiros tarnybinės gyvenamosios patalpos pareigūnui skyrimo klausimą.

7. Prašymams nagrinėti ir pasiūlymams dėl butpinigių skyrimo pareigūnams pateikti įstaigoje ar Vidaus reikalų ministerijoje gali būti sudaroma butpinigių skyrimo komisija (toliau – komisija).

8. Komisija sudaroma įstaigos vadovo ar vidaus reikalų ministro įsakymu iš ne mažiau kaip 5 narių. Įsakyme dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas ir kiti jos nariai bei komisijos sekretorius. Komisijos sekretoriumi paskiriamas įstaigos ar vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinio, atliekančio personalo administravimo funkcijas (toliau – personalo tarnyba), valstybės tarnautojas. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.

9. Komisijos darbo forma yra komisijos posėdžiai. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Komisijai vadovauja komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisijos pasiūlymai komisijos posėdyje priimami dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra komisijos posėdžio pirmininko balsas. Komisijos pasiūlymai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai ir sekretorius.

10. Gavęs prašymą ir aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus, įstaigos vadovas arba Vidaus reikalų ministerijos kancleris gautą prašymą paveda nagrinėti komisijai arba, jeigu ši komisija nesudaryta, atitinkamai įstaigos vadovo įgaliotam įstaigos administracijos padaliniui arba vidaus reikalų ministro įgaliotam Vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniui (toliau – įgaliotas padalinys), kuris per 5 darbo dienas nuo prašymo ir aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia pasiūlymus dėl butpinigių skyrimo pareigūnui.

11. Gavęs komisijos arba įgalioto padalinio pasiūlymus dėl butpinigių skyrimo pareigūnui, įstaigos vadovas ar Vidaus reikalų ministerijos kancleris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą skirti butpinigius pareigūnui arba neskirti butpinigių. Personalo tarnyba arba įgaliotas padalinys parengia sprendimo projektą.

12. Butpinigiai pareigūnui skiriami įstaigos vadovo įsakymu arba Vidaus reikalų ministerijos kanclerio potvarkiu, kuriame nurodomas pareigūno vardas, pavardė, pareigos, skiriamų butpinigių dydis ir nuo kada pradedami mokėti butpinigiai. Butpinigiai skiriami ne anksčiau kaip nuo įstaigos vadovo įsakymo ar Vidaus reikalų ministerijos kanclerio potvarkio skirti butpinigius priėmimo dienos. Pareigūnas su šiuo įsakymu ar potvarkiu supažindinamas pasirašytinai.

13. Priėmęs sprendimą neskirti butpinigių, įstaigos vadovas ar Vidaus reikalų ministerijos kancleris apie tai raštu informuoja pareigūną, nurodydamas butpinigių neskyrimo priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarką.

14. Butpinigiai pareigūnui neskiriami, jei:

14.1. pareigūnas neatitinka Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų;

14.2. pareigūnas yra aprūpintas tarnybiniu butu Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (viengungis – atskira tarnybine gyvenamąja patalpa).

 

III SKYRIUS

BUTPINIGIŲ MOKĖJIMAS IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS

 

15. Butpinigiai mokami vieną kartą per mėnesį su darbo užmokesčiu, o jei jis mokamas dalimis – su jo dalimi už praėjusį mėnesį.

16. Mokamų butpinigių už ne visą mėnesį dydis apskaičiuojamas nustatyto dydžio butpinigius dalijant iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginant iš dienų, už kurias pareigūnui priklauso butpinigiai, skaičiaus.

17. Išleidžiant pareigūną kasmetinių atostogų, butpinigiai mokami kartu su darbo užmokesčiu už visą atostogų laiką.

18. Pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai jis pats, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), vaikai ir įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje įsigijo nuosavybės teise priklausantį, techninius ir sanitarinius reikalavimus atitinkantį butą, namą ar jo dalį, privalo apie tai raštu informuoti įstaigos vadovą ar Vidaus reikalų ministerijos kanclerį.

19. Pareigūnas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai pasikeitė gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio dydis, buvo sudaryta nauja gyvenamosios patalpos nuomos sutartis, pasikeitė pareigūno šeiminė padėtis, pareigūnui suteiktas kitas laipsnis ir dėl to pasikeitė laipsnio grandis, pateikia naują prašymą aprašo nustatyta tvarka. Prie prašymo pareigūnas prideda dokumentus, patvirtinančius pasikeitusias aplinkybes.

20. Įstaigos vadovo įsakymu arba Vidaus reikalų ministerijos kanclerio potvarkiu butpinigių mokėjimas nutraukiamas:

20.1. kai pareigūnui suteikus tarnybinį butą (viengungiui arba pareigūnui, kurio šeima negali persikelti į pareigūno tarnybos vietą, – atskirą tarnybinę gyvenamąją patalpą) Vidaus tarnybos statuto 47 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, įsigalioja pasirašyta šio tarnybinio buto (tarnybinės gyvenamosios patalpos) nuomos sutartis;

20.2. kai pareigūnas, jo sutuoktinis, sugyventinis (partneris), vaikai ar įvaikiai pareigūno tarnybos vietovėje įsigyja nuosavybės teise priklausantį, techninius ir sanitarinius reikalavimus atitinkantį butą, namą ar jo dalį;

20.3. kai pareigūnas perkeliamas į kitas pareigas toje pačioje ar kitoje vidaus reikalų įstaigoje kitoje tarnybos vietovėje;

20.4. kai pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos;

20.5. pareigūno prašymu.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Įstaigos vadovo įsakymu arba Vidaus reikalų ministerijos kanclerio potvarkiu pareigūnui skyrus butpinigius, pareigūnas supažindinamas su aprašu pasirašytinai.

22. Vidaus reikalų ministerijos kanclerio sprendimas neskirti butpinigių gali būti skundžiamas vidaus reikalų ministrui. Įstaigos vadovo sprendimas neskirti butpinigių gali būti skundžiamas atitinkamos vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovui. Vidaus reikalų ministro ar vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka teismui.

_______________________