VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2010 m. GRUODŽIO 27 d. įsakymO Nr. VA-117 „DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 6 d. Nr. VA-5

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. VA-117 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 21 straipsnio 9 dalimi ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 22.9 papunkčiu,

tvirtinu Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Viršininkė                                                                                           Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2010 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-117

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. VA-5

redakcija)

 

 

NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ IR KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato skystų nefasuotų energinių produktų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 1 priede „Energiniai produktai“, ir kitų degiųjų skystų produktų (toliau kartu – naftos produktai) gabenimo bei laikymo specialiuosius reikalavimus.

2.  Taisyklės parengtos vadovaujantis Akcizų įstatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu (toliau – Metrologijos įstatymas), Prekybos naftos produktais taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl Prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais.

3.  Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Kiti degieji skysti produktai – degieji skysčiai, skirti naudoti variklių degalams, šilumos ar elektros energijos gamybai, taip pat naudojami kaip tirpikliai ar skiedikliai, taip pat skalūnų alyva ir jos produktai bei akmens anglies distiliacijos produktai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Šių Taisyklių turi laikytis asmenys, laikantys ir (ar) gabenantys naftos produktus.

5.  Šios Taisyklės netaikomos asmenims, kurie laiko ir (ar) gabena:

5.1. ne daugiau kaip 40 litrų naftos produktų, skirtų savoms (kitoms nei prekyba) reikmėms, neįskaitant naftos produktų, esančių transporto priemonės arba mechanizmo stacionariuose degalų ir tepalų bakuose;

5.2. sulaikytus, konfiskuotus, bešeimininkius ar kitus valstybei perduotinus naftos produktus, jeigu šie asmenys teisės aktų nustatyta tvarka yra įgalioti atlikti šią funkciją.

6Perkamų (gaunamų), parduodamų (išduodamų), laikomų, pagaminamų ir gabenamų naftos produktų kiekiui nustatyti turi būti naudojamos atitinkamos tokių produktų kiekio matavimo priemonės (degalų išdavimo sumuojamieji skaitikliai, degalų įpylimo kolonėlės, svarstyklės ar kitos matavimo priemonės), kurioms Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka yra atliktas teisinis metrologinis patvirtinimas.

7.  Taisyklių 6 punkte nurodytas reikalavimas taikomas asmenims:

7.1. vykdantiems didmeninę ar mažmeninę prekybą naftos produktais;

7.2. vykdantiems naftos produktų gamybą (įskaitant maišymą ir perdirbimą);

7.3. už atlygį teikiantiems naftos produktų priėmimo, laikymo, išdavimo ir (ar) gabenimo paslaugas.

8. Teisinis metrologinis patvirtinimas taip pat turi būti atliktas:

8.1. stacionarioms antžeminėms ar požeminėms skysčių talpykloms (išskyrus suskystintų naftos dujų talpyklas), kuriose Taisyklių 7 punkte nurodyti asmenys laiko naftos produktus;

8.2. skysčių talpykloms esančioms laivuose, iš kurių vykdomas naftos produktų tiekimas.

 

II SKYRIUS

NAFTOS PRODUKTŲ GABENIMO IR LAIKYMO REIKALAVIMAI

 

9. Asmenys, laikydami ir (ar) gabendami keliais, geležinkeliais ir vandens keliais naftos produktus, privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka įformintus šių produktų įsigijimo ir (ar) gabenimo dokumentus.

10. Asmenys savo eksploatuojamose talpyklose gali laikyti kitiems asmenims priklausančius naftos produktus tik pagal raštu su šių produktų savininku (-ais) sudarytas sutartis.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Asmenys, priklausomai nuo vykdomos veiklos su naftos produktais specifikos, privalo laikytis ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų (naftos produktų prekybos, gabenimo, laikymo, apskaitos, konkurencijos, kokybės ir aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos, energetikos įrenginių saugos ir eksploatavimo, pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimų ir kt.).

12. Už šių Taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________