LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ AUGALŲ PASĖLIŲ, ŽMONIŲ MAISTUI IR GYVŪNŲ PAŠARAMS NESKIRTŲ GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTŲ KONTROLĖS BEI PASĖLIŲ, AUGALŲ, AUGALINIŲ PRODUKTŲ IR DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS SIUNTŲ, KURIOSE GALĖTŲ BŪTI GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ ORGANIZMŲ, STEBĖSENOS IR žemės ūkio ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-515 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-919

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo 8 straipsnio 2 punktą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.84 papunkčiu:

1. Pavedu Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos:

1.1. vykdyti genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, medelynų bei augynų kontrolę ir pasėlių, medelynų bei augynų, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną;

1.2. Lietuvos Respublikoje pradėjus auginti genetiškai modifikuotų augalų pasėlius, vykdyti duomenų rinkimą taikomų genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais priemonių efektyvumui vertinti;

1.3. vykdyti genetiškai modifikuotų žemės ūkio, daržo augalų sėklinių pasėlių, sodo augalų dauginamosios medžiagos medelynų bei dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos augynų naudojimo atsekamumo kontrolę;

1.4. remiantis apklausos ar kitais būdais iš ūkio subjektų, kompetentingų institucijų ar piliečių gauta informacija, o tokios informacijos neturint – atsitiktinės atrankos būdu pasirenkant tikrintinus objektus, vykdyti vidaus rinkoje esančių žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų kontrolę bei tokių augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų, kuriose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną;

1.5. vykdyti pasienyje įvežamų iš trečiųjų šalių ar tranzitu vežamų žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos kontrolę bei tokių augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos krovinių, kuriuose galėtų būti genetiškai modifikuotų organizmų, stebėseną;

1.6. iki 2015 m. gruodžio 31 d. nustatyti pagal šio įsakymo 1.1, 1.3 ir 1.4 papunkčius vykdomos kontrolės ir stebėsenos tvarką bei sudaryti, nuolat atnaujinti ir, suderinus su Žemės ūkio ministerija, tvirtinti genetiškai modifikuotų organizmų atsiradimo rizikos kultūrų ir šalių sąrašą, o pagal 1.2 papunktį vykdomo duomenų rinkimo tvarką nustatyti atsiradus deklaruotiems genetiškai modifikuotų augalų pasėliams;

1.7. kasmet sudaryti pagal šio įsakymo 1.1–1.5 papunkčius vykdomos veiklos planus, kuriuose būtų nurodyta konkreti veikla, tikrintinos augalų rūšys ir dėl jų planuojamų paimti mėginių genetinei modifikacijai nustatyti skaičius, suderinant juos su Žemės ūkio ministerija, bei kaupti, sisteminti ir teikti Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai vykdomos kontrolės ir stebėsenos duomenis, įskaitant duomenis apie genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, medelynų bei augynų plotus ir vidaus rinkai pateiktos genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos kiekius, taip pat pagal 1.2 papunktį surinktus duomenis;

1.8. informuoti telefonu ir el. paštu Žemės ūkio ministeriją ir Aplinkos ministeriją apie pagal šio įsakymo 1.1, 1.3–1.5 papunkčius vykdytų patikrų metu nustatytus pažeidimus bei atliktas įvežamų iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respublikos teritoriją žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų patikras per 24 val., o siuntai atvykus švenčių ar poilsio dieną – ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 3D-515 „Dėl žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų ir augalinių produktų bei genetiškai modifikuotų augalų dauginamosios medžiagos kontrolės“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė