VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 15 d.   Nr. 1-1247

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 29 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. eA-2599-968/21, bei atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 40-259/20 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriaus ir šio skyriaus poskyrių nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriaus nuostatų 9.13 papunktį, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ patvirtintą Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą:

1.1. išdėstyti 11.1. papunktį taip:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);“

1.2. išdėstyti 11.2.2 papunktį taip:

11.2.2. ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;“

1.3. išdėstyti 11.2.11 papunktį taip:

11.2.11. kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.“

2. Pavesti Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui ir Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                       Remigijus Šimašius