LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2015 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-783 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS, PATVIRTINTOS
2014 M. RUGSĖJO 8 D. EUROPOS KOMISIJOS SPRENDIMU, 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ 8.1.3 KONKRETAUS UŽDAVINIO „PAGERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS BEI SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS“ IR 8.4.2 KONKRETAUS UŽDAVINIO „SUMAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS, GERINANT SVEIKATOS PRIEŽIŪROS KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ TIKSLINĖMS GYVENTOJŲ GRUPĖMS, IR SKATINTI SVEIKĄ SENĖJIMĄ“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 15 d. Nr. V-750

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo planą ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.1.3 konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir 8.4.2 konkretaus uždavinio „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms, ir skatinti sveiką senėjimą“ priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.     Pakeičiu trečiąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė
Nr. 08.1.3-CPVA-V-605 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“:

1.1.  Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R. N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

0

3200

R. N.611

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

0

2

R. N.612

 

„Sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

0

 

15

 

R. N.613

„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

0

2

R. N.614

„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji plaučių tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

0

 

10

R. N.615

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

Procentai

 

0

 

10

R. N.616

Naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis

Procentai

0

 

70

R. N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be dauginio atsparumo vaistams (DAV)

Procentai

0

 

3

R. N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

0

 

85

P. S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

3

9“

 

 

1.2.  Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                              (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos –

iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 850 115

1 914 726

0

0

0

0

0

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

Iš viso

10 850 115

1 914 726

0

0

0

0

0“

 

2. Pakeičiu ketvirtojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė
Nr. 08.4.2-CPVA-V-618 „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R. N.601

„Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas“

Skaičius

0

3200

R. N.611

 

„Mirtingumas nuo tuberkuliozės“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

0

2

R. N.612

„Sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

0

 

15

 

R. N.613

„Vaikų sergamumas tuberkulioze (nauji tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

0

2

R. N.614

„Sergamumas plaučių tuberkulioze (nauji plaučių tuberkuliozės atvejai)“

Atvejų skaičius 100000 gyv.

0

 

10

R. N.615

„Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atvejai nuo visų naujų tuberkuliozės atvejų“

Procentai

0

 

10

R. N.617

„Naujai susirgusių plaučių tuberkulioze asmenų nutraukto gydymo atvejų dalis“ (be DAV)

Procentai

0

 

3

R. N.618

„Sėkmingai išgydytų naujų bakteriologiškai patvirtintų plaučių tuberkuliozės atvejų dalis“

Procentai

0

 

85

P. S.372

„Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose“

Skaičius

0

2500

P. N.602

„Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai“

Skaičius

350

1470

P. N.603

Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai

Skaičius

0

2“

 

3. Pakeičiu dešimtojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-V-603 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                            (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.    Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

27 744 686

4 896 121

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

27 744 686

4 896 121

0

0

0

0

0“

 

4. Pakeičiu penkioliktąjį skirsnį „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“:

4.1.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Priemonės aprašymas

1.1.      Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

1.2.      Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus įgyvendinimo.

1.3.      Remiamos veiklos:

1.3.1.   kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų, onkologinių ligų srityse tikslinėse teritorijose ir vaikų ligų bei sveiko senėjimo srityse bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse  asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas, aprūpinimas tikslinėmis transporto priemonėmis, skirtomis pacientams lankyti bei paslaugas teikti namuose;

1.3.2.     priklausomybės ligų srityje priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas) psichikos sveikatos centruose;

1.3.3.     tuberkuliozės srityje tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS, angl. directly observed treatment short course) kabinetų įrengimas (patalpų rekonstrukcija ir (ar) remontas, reikalingos įrangos įsigijimas) asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

1.3.4. sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo neįgaliesiems srityje asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams;

1.3.5.      onkologinių ligų ir sveiko senėjimo srityje slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų vystymas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose: statinių ir (ar) patalpų, skirtų šioms paslaugoms teikti, rekonstrukcija ir remontas, reikalingos įrangos įsigijimas bei aprūpinimas tikslinėmis transporto priemonėmis paslaugoms teikti pacientų namuose.  

1.4.         Galimi pareiškėjai:

1.4.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.4.2.      savivaldybių administracijos;

1.4.3.      psichikos sveikatos centrai;

1.4.4.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.

1.5.         Galimi partneriai:

1.5.1.      asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo;

1.5.2.      savivaldybių administracijos;

1.5.3. psichikos sveikatos centrai;

1.5.4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios slaugos, slaugos ir palaikomojo gydymo ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugas ir turinčios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo.“

 

4.2. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.360

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo cerebrovaskulinių ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

24

24

R.S.359

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos sistemos ligų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

120

105

R.S.361

 

„Standartizuoto 0–64 m. amžiaus gyventojų mirtingumo sumažėjimas tikslinėse teritorijose  nuo piktybinių navikų“

Atvejų skaičius 100 000 gyv.

 

85

78

R.S.363

„Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų“

Apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui

4

3

P.S.363

„Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius“

Skaičius

0

 

150

 

P.B.236

„Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis“

Asmenys

0

1 000 000“

 

5. Pakeičiu aštuonioliktojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                            (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.   Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

15 604 695

2 753 770

0

0

0

0

0

2.   Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 736 644

306 466

0

0

0

0

0

3.   Iš viso

17 341 339

3 060 236

0

0

0

0

0“

 

6.     Pakeičiu devynioliktojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“ 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai                                                                             (eurais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

 

ES struktūrinių fondų

lėšos –

iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos     

Iš viso –

ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

20 494 558

3 616 687

0

0

0

0

0

Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

4 241 081

748 426

0

0

0

0

0

Iš viso

24 735 639

4 365 113

0

0

0

0

0“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                    Aurelijus Veryga

 

Suderinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštais:

2017-05-03 Nr. ((24.37-02)-5K-1706862)-6K-1703118;

2017-05-05 Nr. ((24.37-02)-5K-1709074)-6K-1703153;

2017-05-29 Nr. ((24.37-02)-5K-1709833)-6K-1703636.