LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĘ „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“, IR VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2018 M. KOVO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1V-206 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, PATEIKTAM PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ NR. 10.1.3-ESFA-R-920 PRIEMONĘ „PASLAUGŲ IR ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS GERINIMAS SAVIVALDYBĖSE“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 28 d. Nr. 1V-345

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1 papunkčiu ir 206 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 1V-509 „Dėl  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 80 punktu ir atsižvelgdama į Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 22 d. raštu Nr. ESFS14-2022-00561 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Pagėgių savivaldybės administracijos projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ (projekto kodas
Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001)
– iki 226 751,50 euro (du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas euras 50 centų) iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 01.004) pagal priemonę „Gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse“ (priemonės kodas 12-01-01) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.7.1).

2. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1V-206 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ patvirtintą priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui (Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu nustatyta tvarka per šešis mėnesius nuo įteikimo dienos arba Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos, arba tiesiogiai Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius, ar per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                         Agnė Bilotaitė

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1V-206

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2022 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-345 redakcija)

priedas

 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS

 

 

 

Eil. Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur

1.

10.1.3-ESFA-R-920-71-0001

Pagėgių savivaldybės administracija

188746659

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas

653 935,93

653 935,93

0,00

 

__________________________