LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. 358 „DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS KLASIFIKAVIMO IR ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 18 d. Nr. D1-311
Vilnius

 

 

P a k e i č i u Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas

 

Apvaliosios medienos klasifikavimo
ir ženklinimo taisyklių
1 priedas

 

APVALIOSIOS MEDIENOS SORTIMENTŲ KLASIFIKAVIMO DETALUMAS IR MATAVIMO BŪDAI

 

Sortimentas

Klasė

Matavimo metodas ****

pavadinimas

santrumpa

kokybės

stambumo*

Pjautinieji rąstai

PJ

 

A, B, C, D

 

(Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)

St, Vd, Sm.

Vd ir St – vienetinis

 

Sm – vienetinis arba grupinis

 

Kai rietuvėje sukrauti skirtingo stambumo klasių rąstai – grupinis arba vienetinis**

Tarrąsčiai

TR

Neskirstomi

Neskirstomi

Grupinis

Fanerrąsčiai

FN

A, B, C

(Sm stambumo klasės sortimentai kokybės klasėmis neskirstomi)

St, Vd, Sm

Vienetinis

Stulprąsčiai

ST

Neskirstoma

Neskirstoma

Pabėgrąsčiai

PB

Popierrąsčiai

PP

Grupinis

Plokščių mediena

PM

Kartys

KR

Vienetinis arba grupinis

Stiebai

SB

Vienetinis

Kietųjų lapuočių trumpuoliai

KL

Neskirstomi

arba Sm, Vd, St

Vienetinis arba grupinis

Malkos***

ML

Neskirstomos

Grupinis

* smulkioji, vidutinioji ir stambioji mediena gamintojo sprendimu gali būti skirstoma į poklasius nurodant sortimento plongalio skersmenį;

** grupinis matavimo metodas taikomas, kai rietuvėje nėra stambiųjų rąstų, o vidutiniųjų yra ne daugiau kaip 50 % rietuvės tūrio; kitais atvejais naudojamas vienetinis matavimo metodas;

*** malkos skirstomos kaitrumo grupėmis ir papildomai gali būti klasifikuojamos pagal medžių rūšis.

**** jeigu sąlygos atitinka Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklių 7 skyriaus reikalavimus, visais atvejais, išskyrus stiebams, gali būti taikomas fotogrametrinis apvaliosios medienos matavimo metodas.

_____________