PanevezioHerbas

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PANEVĖŽIO MIESTE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo nr. 1-86 pripažinimo netekusiu galios

 

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. 1-376

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Panevėžio mieste tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. 1-86 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Rytis Mykolas Račkauskas

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-376

 

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo kriterijus ir procedūrą, asmens socialinės globos poreikio vertinimo, socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo ir asmens siuntimo į socialinės globos namus (toliau – Globos namai) tvarką, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos teikimą ir saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką Panevėžio mieste.

2Aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį, priimant sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir siuntimo į Globos namus asmenims (šeimoms), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir gyvenantiems Panevėžio mieste, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. Jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, bendrosios socialinės ir socialinės priežiūros paslaugos gali būti teikiamos ir kitų savivaldybių asmenims (šeimoms), gyvenantiems Panevėžio miesto savivaldybėje. Socialinių paslaugų, teikiamų papildomai asmeniui (šeimai) pageidavus, poreikis nevertinamas.

3.  Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinių paslaugų poreikį, kartu nustatomas ir šeimos socialinių paslaugų poreikis.

4.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, Senyvo amžiaus asmens bei suaugusiojo asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, Socialinės rizikos vaiko ar likusio be tėvų globos vaiko socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-179, Socialinės globos poreikio vaikui su negalia nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-255 su visais pakeitimais.

5.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ NUSTATANTYS SUBJEKTAI

 

6.  Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai, atsakingi už socialinių paslaugų poreikio nustatymą (toliau – Socialiniai darbuotojai).

7 Socialinių paslaugų įstaigos vadovas paskiria atsakingus socialinius darbuotojus socialinių paslaugų poreikiui nustatyti. Tais atvejais, kai asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingos kitų sričių specialistų išvados, sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu specialistų komisija.

8Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu, pasikeitus aplinkybėms ar asmens (šeimos) sveikatos būklei, nustato įstaigų vadovų paskirti socialiniai darbuotojai.

9.  Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su Savivaldybės administracijos, jei asmuo jos teritorijoje gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba Savivaldybės teritorijoje gyvena asmens šeima.

 

III SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJAI

 

10.     Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą ar galimybes savarankiškumą ugdyti, ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis.

11.     Šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas kompleksiškai vertinant šeimos narių gebėjimus, galimybes ir motyvaciją spręsti savo šeimos socialines problemas, palaikyti ryšius su visuomene ir galimybes tai ugdyti ar kompensuoti šeimos interesus ir poreikius atitinkančiomis bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra.

12.     Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens socialinių paslaugų poreikių rūšį ir į asmens priskyrimą socialinei grupei.

13.     Išskiriamos šios asmens socialinių paslaugų poreikių rūšys:

13.1. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ar socialine priežiūra;

13.2. asmens poreikiai, kurie gali būti tenkinami socialine globa.

14.     Asmenų socialinės grupės:

14.1. likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos;

14.2. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;

14.3. vaikai su negalia ir jų šeimos;

14.4. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;

14.5. suaugusieji asmenys su negalia ir jų šeimos;

14.6. socialinės rizikos suaugusieji asmenys ir jų šeimos;

14.7. socialinės rizikos šeimos;

14.8. kiti asmenys.

15.     Vaiko socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (vaiko teisių apsaugos tarnybų, švietimo įstaigų, pedagoginės-psichologinės pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį) išvadas ar rekomendacijas.

16.     Visais atvejais, nustatant socialinės rizikos vaiko socialinių paslaugų poreikį, arba kai vaikui nustatyta laikina globa (rūpyba) ir skirta trumpalaikė socialinė globa, nustatomas ir vaiko šeimos socialinių paslaugų poreikis.

17.     Vaiko, likusio be tėvų globos, socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) organizavimu, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą.

18.     Vaikų su negalia ir suaugusiųjų asmenų su negalia, senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų poreikio nustatymas derinamas su specialiųjų poreikių nustatymu, vadovaujantis Specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo sąlygomis bei taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316.

19.     Socialinės rizikos šeimos socialinių paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką vystymąsi ir ugdymą, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbo su socialinės rizikos šeimomis, vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) organizavimą. Teikiant socialines paslaugas socialinės rizikos šeimai, turi būti užtikrinamas ir socialinių paslaugų teikimas vaikams.

20.     Socialinių paslaugų poreikio nustatymas organizuojamas kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos: asmens (šeimos) namuose, globos įstaigoje, socialinės paskirties įstaigose.

 

IV SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO PROCEDŪRA

 

21.     Dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Panevėžio miesto socialinių paslaugų centrą (toliau – Centras).

22.     Dėl socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Panevėžio miesto savivaldybės Socialinių reikalų skyrių (toliau – Skyrius) ir pateikia:

22.1. Užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti SP-8, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183, (toliau – Prašymas);

22.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

22.3. kitus pagal poreikį reikalingus dokumentus.

23.     Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

24.     Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga. Pranešimas apie prašymo gavimą ir vykdymo būklę tą pačią dieną perduodamas į elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulį.

25.     Asmens (vieno iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl socialinių paslaugų gavimo socialinės rizikos šeimai teikimo nėra būtinas.

26.     Tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo, kitos Savivaldybės asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis į Skyrių dėl paslaugų suteikimo.

27.     Asmuo, rengiamas paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia Skyriui, jei asmuo gyveno Panevėžio miesto savivaldybėje prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą.

28.     Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos (išskyrus atvejus, kai nustatomas socialinės globos poreikis).

29.     Jei asmuo (šeima) pageidauja gauti bendrąsias socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikio nustatyti nebūtina.

30.     Vertinant asmens socialinių paslaugų poreikį, prioritetas teikiamas alternatyvioms ilgalaikei socialinei globai paslaugoms, teikiamoms bendruomenėje, – socialinei priežiūrai, trumpalaikei socialinei globai, dienos socialinei globai asmens namuose, dienos centre. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.

31.     Asmens socialinės globos poreikis nustatomas per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo Skyriuje gavimo dienos. Esant reikalui, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu šis terminas gali būti pratęsiamas.

32.     Jei vertinimą atliekantiems socialiniams darbuotojams reikalinga papildoma informacija, susijusi su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu, jie gali pareikalauti iš asmens papildomų dokumentų, reikalingų poreikiui nustatyti.

33.     Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusiojo asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94.

34.     Socialiniai darbuotojai, nustatę asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadas Skyriui.

35.     Sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojai ar kiti asmenys privalo socialiniams darbuotojams teikti išvadas ir (ar) informaciją būtiną asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

36.     Valstybės ir savivaldybių įmonės, įstaigos ir organizacijos nemokamai teikia informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu.

37.     Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, Skyrius gali priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo nenustačiusi socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju socialinių paslaugų poreikis nustatomas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas.

38.     Laikino apnakvindinimo (iki 3 parų)  paslaugai Panevėžio mieste socialinių paslaugų poreikis nėra nustatomas ir sprendimas skirti paslaugas nėra priimamas. Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunantys asmenys registruojami pagal Panevėžio socialinių paslaugų centro nustatytą klientų registravimo tvarką.

39.     Socialinių paslaugų įstaigos socialiniai darbuotojai, nustatę asmens, gaunančio socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui.

 

V SKYRIUS

ASMENS SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

 

40. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

41. Asmens savarankiškumas vertinamas pagal:

41.1. asmens socialinį savarankiškumą. Vertinant asmens socialinį savarankiškumą, apibūdinamos asmens gyvenimo sąlygos, asmens užimtumas, nustatomas asmens sugebėjimas palaikyti socialinius ryšius (su šeima, mokykla, draugais, kaimynais, bendruomene ir kt.), įvertinama asmens motyvacija ir pateikiami socialinių darbuotojų pastebėjimai, apibūdinantys asmens gebėjimus savarankiškai gyventi savo namuose;

41.2. asmens fizinį savarankiškumą. Vertinant asmens fizinį savarankiškumą, atsižvelgiama į jo sveikatos būklę, negalią, organizmo funkcijų sutrikimus, pagalbos reikalingumą, sugebėjimus savarankiškai atlikti būtiniausius buities darbus ir tenkinti būtinuosius poreikius, įvertinamas pagalbos kasdienėje veikloje poreikis.

42. Įvertinus asmens socialinį ir fizinį savarankiškumą, nustatomi šie asmens nesavarankiškumo lygiai:

42.1. iš dalies nesavarankiškas;

42.2. visiškai nesavarankiškas.

43. Nustatant asmens, gyvenančio kartu su šeima, socialinės globos poreikį, atsižvelgiama į artimųjų gebėjimus ir motyvaciją pasirūpinti vienas kitu.

44. Nustatę asmens socialinės globos poreikį ir įvertinę, kad asmuo yra savarankiškas ir socialinė globa jam nebūtina, socialiniai darbuotojai teikia išvadą Skyriui dėl bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros teikimo asmeniui.

45. Likusio be tėvų globos vaiko, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, socialinės globos poreikis nevertinamas.

 

VI SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI) SKYRIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

46. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį teikimu priima Skyriaus vedėjas arba Socialinių paslaugų poskyrio vedėjas.

47. Priimant sprendimą dėl institucinės socialinės globos paslaugų asmeniui skyrimo, vadovaujamasi Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Asmens (šeimos) socialinių paslaugų skyrimo komisijos ir Asmenų apgyvendinimo stacionariose socialinės globos įstaigose komisijos (toliau – Komisijos) rekomendacijomis.

48. Sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo asmeniui, rengiamam paleisti ar grįžusiam iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, priimamas tik tam asmeniui, kuris prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą gyveno Savivaldybės teritorijoje arba Savivaldybėje gyvena jo šeima.

49. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Skyriui dienos.

50. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Skyriui dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad Globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.

51. Sprendimas dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų.

52. Sprendimas dėl socialinės priežiūros asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Skyriui dienos.

53. Sprendimas dėl socialinės priežiūros socialinės rizikos šeimai skyrimo priimamas per 1 darbo dieną, gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą apie šeimos įtraukimą į socialinės rizikos apskaitą nepildant Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos. Sprendimas per 1 darbo dieną išsiunčiamas į Centrą. Sprendimas netenka galios, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šeima išbraukiama į socialinės rizikos šeimų apskaitos.

54. Sprendimas dėl socialinių paslaugų šeimai (stebima) skyrimo priimamas per 1 darbo dieną, gavus Vaikų teisų ir apsaugos skyriaus raštą (toliau – VTAS) nepildant Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formos. Sprendimas per 1 darbo dieną išsiunčiamas į Centrą. Sprendimas netenka galios, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu šeima įrašoma į socialinės rizikos šeimų apskaitą arba gavus VTAS raštą apie priežasčių išnykimą dėl socialinių paslaugų teikimo būtinumo.

55. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo, nutraukimo socialinės rizikos vaikui ar vaikui, likusiam be tėvų globos, priimamas gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl juridinio asmens ar budinčio globėjo pakyrimo.

56. Skyrius, priėmęs sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę, o vaikui, kuriam nustatyta laikinoji globa, ar socialinės rizikos vaikui trumpalaikę socialinę globą Globos namuose, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas šio sprendimo kopiją, kitus reikiamus dokumentus ir jų kopijas išsiunčia:

56.1. dėl likusių be tėvų globos vaikų, socialinės rizikos vaikų, vaikų su negalia –  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba);

56.2. dėl senyvo amžiaus asmenų, suaugusiųjų asmenų su negalia – Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas).

57. Jei asmeniui, gaunančiam socialines paslaugas socialinių paslaugų įstaigoje, reikia keisti paslaugų rūšį, šios įstaigos vadovas dėl socialinių paslaugų nutraukimo ir kitų socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Skyrių pateikiant motyvuotą raštą ir kitus reikalingus dokumentus.

58. Kai asmuo, kuriam skirtos socialinės globos paslaugos jo pasirinktoje įstaigoje, prašo skirti socialinės globos paslaugas kitoje socialinės globos įstaigoje, prašymas svarstomas Komisijoje ir sprendimas priimamas atsižvelgus į Komisijos rekomendacijas.

59. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) gali būti sustabdomas ir nutraukiamas:

59.1. įstaigai gavus informacijos, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;

59.2. asmeniui nesilaikant įstaigos vidaus tvarkos taisyklių ir esant surašytiems ne mažiau nei trims taisyklių pažeidimų aktams per šešių mėnesių laikotarpį;

59.3. asmeniui nesilaikant Mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartyje nustatytų reikalavimų;

59.4. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra poreikio paslaugai, kurią asmuo gauna;

59.5. asmeniui atsisakant paslaugų;

59.6. asmens prašymu keičiant įstaigą.

60. Laikinai neteikiant socialinių paslaugų (pagalbos į namus) asmeniui (šeimai) asmens prašymu ir neatnaujinus paslaugų teikimo 3 mėnesių laikotarpiu priimamas sprendimas dėl paslaugų nutraukimo paslaugas teikiančios įstaigos vadovo teikimu.

61. Sprendimas nutraukti socialines paslaugas asmeniui priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų įstaigos kreipimosi ir kitų dokumentų pateikimo.

62. Sprendimas dėl socialinės priežiūros paslaugų (apgyvendinimas Nakvynės namuose) skyrimo gali būti skiriamas iki 6 mėnesių per metus. Jei paslaugas būtina teikti ilgiau nei 6 mėnesius, sprendimas dėl paslaugų skyrimo priimamas gavus paslaugas teikiančios įstaigos vadovo pateiktą rekomendaciją (forma patvirtinta Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu).

 

VII SKYRIUS

ASMENS SIUNTIMAS Į GLOBOS NAMUS

 

63. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai vadovaujantis šiame Apraše nustatyta tvarka priimtu sprendimu ir išrašytu siuntimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose (toliau – Siuntimas). Siuntimas per 5 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas.

64. Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, parenkami atsižvelgiant į Globos namų galimybes suteikti reikiamas paslaugas ir į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai skirti, asmenims.

65. Savivaldybės administracijos sprendimas dėl socialinės globos asmeniui skyrimo nepriimamas, kai asmuo, apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d., pereina į valstybės Globos namus. Šie asmenys valstybės Globos namuose apgyvendinami Tarnybos arba Departamento Siuntimu. Tarnybai arba Departamentui pateikiamas asmens prašymas apsigyventi valstybės Globos namuose ir dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo apgyvendintas valstybės biudžeto finansuojamoje įstaigoje iki 2007 m. sausio 1 d.

66. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose ilgalaikei socialinei globai yra išrašomas Siuntimas, Siuntimą išrašo Skyrius dėl socialinės globos skyrimo, o kai priimtas sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos valstybės Globos namuose, – Tarnyba arba Departamentas.

67. Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui), o Siuntimo kopijos pateikiamos Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas.

68. Išrašytas Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi Siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

69. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per Siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

70. Skyriaus atsakingas darbuotojas surenka asmens bylos dokumentus ir parengia asmens bylą. Ši byla pateikiama Globos namams ne vėliau kaip asmens apgyvendinimo dieną.

71. Jei Globos namuose yra laisvų vietų ar Globos namuose apgyvendinamas likęs be tėvų globos vaikas, socialinės rizikos vaikas, Siuntimas išrašomas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo priėmimo dienos, o kai Siuntimą išrašo Tarnyba, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos.

72. Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į Savivaldybės eilę ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa valstybės Globos namuose, – Savivaldybės teikimu į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas arba Tarnyba.

73. Savivaldybės asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai dėl socialinės globos skyrimo priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama ir į jų Prašymo gauti socialines paslaugas pateikimo datą.

74. Savivaldybė gali apgyvendinti asmenį Globos namuose be eilės – skubos tvarka, Komisijos teikimu, išskyrus atvejus, kai asmuo apgyvendinamas valstybės Globos namuose.

75. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių asmuo, įrašytas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, nebus apgyvendinamas Globos namuose, Skyriaus atsakingas darbuotojas per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo informuoja Departamentą arba Tarnybą.

76. Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

 

VIII SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

77. Asmuo (šeima) turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą.

78. Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių), jo globėjas, rūpintojas turi teisę gauti informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, laisvas vietas jose, socialinių paslaugų kainas.

79. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą ir informacijos teisingumą.

 

IX SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ (ŠEIMĄ), GAUNANTĮ SOCIALINES PASLAUGAS, SAUGOJIMAS

 

80. Savivaldybė administracija savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie Panevėžio miesto savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas.

81. Informacija apie socialinių paslaugų asmeniui skyrimą, socialinių paslaugų poreikio vertinimo nustatymą ir išvadas socialinių paslaugų įstaigoje kaupiama asmens byloje. Asmeniui (šeimai) pakartotinai kreipiantis dėl socialinių paslaugų skyrimo, byla papildoma, duomenys atnaujinami.

82. Asmeniui (šeimai) pakeitus gyvenamąją vietą, bylos dokumentų kopijos asmens prašymu persiunčiamos naujos gyvenamosios vietos savivaldybei.

83. Duomenis apie gyventojams skirtas, neskirtas (nurodoma jų neskyrimo priežastis) ir teikiamas socialines paslaugas atsakingi darbuotojai įrašo į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

 

X SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

84. Savivaldybės įgalioto asmens nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas, sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, įrašymą į Savivaldybės asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, siuntimą į Globos namus asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui. Šiais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu yra sudaroma komisija, kuri pakartotinai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį.

85. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, socialinių paslaugų poreikio nustatymo ar asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Departamentui.

86. Socialinis darbuotojas, netinkamai nustatęs asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, gali būti traukiamas drausminėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų nustatyta tvarka.

87. Ginčai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus, Tarnybos ar Departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_____________________________