LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO VISOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MASTU DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 21 d. Nr. V-1699/A1-674

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei Elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 2.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

2.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu asmeniui taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis atvyko iš užsienio šalies, įtrauktos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai gavus elektroniniu būdu išduotą NVSC siuntimą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos asmenims, kurie į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išvyko kitais nei profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais. Šiems asmenims privalomos izoliacijos laikotarpiu gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a „Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“) (toliau – medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“

2. Pakeičiame 3.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.2. Vyriausybei atšaukus karantiną arba suėjus jo paskelbimo terminui, tačiau esant Vyriausybės paskelbtai ekstremaliajai situacijai, jeigu vaikui iki 14 metų taikoma privaloma izoliacija dėl to, kad jis buvo užsienio šalyje, įtrauktoje į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID‑19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, be motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), budinčio globotojo ar globėjo arba turėjo sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), pirmines AASP šeimos medicinos paslaugas teikiančiai įstaigai elektroniniu būdu gavus NVSC siuntimą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos vaikams iki 14 metų, kurie išvyko į užsienio šalį, jų išvykimo iš Lietuvos Respublikos dieną įtrauktą į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą. Šių vaikų iki 14 metų motinoms (įmotėms), tėvams (įtėviams), budintiems globotojams ar globėjams arba senelėms (seneliams), prižiūrintiems vaiką iki 14 metų jo privalomos izoliacijos laikotarpiu, gali būti išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a).“

3. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Gydytojai, išduodami elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir medicinines pažymas (forma Nr. 094/a) tvarkos apraše nustatytais atvejais, ambulatorinio apsilankymo aprašyme (forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“) Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ar (ir) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje (toliau – asmens medicinos dokumentai) įrašo informaciją, kuria pagrindžia elektroninių nedarbingumo pažymėjimų ir medicininių pažymų (forma Nr. 094/a) išdavimą (asmens kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktą, datą ir laiką, užsienio šalį, į kurią asmuo buvo išvykęs, tikslią išvykimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio šalį datą, išvykimo tikslą (profesiniais, tarnybos, darbo arba kitais tikslais), tikslią grįžimo iš užsienio šalies datą ar turėto sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) paskutinę dieną, patvirtinimą, kad užpildė formą ar Keleivio kortelę arba gavo NVCS siuntimą (tvarkos aprašo 2.1 ir 3.1 papunkčiuose nurodytais atvejais) ar NVSC siuntimą (tvarkos aprašo 2.2 ir 3.2 papunkčiuose nurodytais atvejais), asmens patvirtinimą, kad jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu ir jam darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju (tvarkos aprašo 2.1 ir 2.2 papunkčiuose bei 5 punkte nurodytais atvejais), arba informaciją apie įstaigą, kurioje ugdomas vaikas, ar nestacionarių socialinių paslaugų įstaigą (dienos centrą), kurio veikla sustabdyta, ir kt.). Asmens medicinos dokumentuose taip pat turi būti nurodytos asmeniui pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo ar medicininės pažymos (forma Nr. 094/a) serija ir numeris. Jei elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas vaikui, asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui prižiūrėti, prižiūrimo asmens medicinos dokumentuose turi būti nurodytos minėtiems asmenims pateiktos gydymo ir (ar) priežiūros rekomendacijos, režimas, išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo serija ir numeris, prižiūrimo asmens arba vaiko duomenys, įstaigos, kurioje ugdomas vaikas, ar socialinių paslaugų įstaigos (dienos centro), kurioje (kuriame) asmeniui su negalia ar pensinį amžių sukakusiam asmeniui buvo teikiama dienos ar trumpalaikė socialinė globa, pavadinimas.“

 

 

 

Susisiekimo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                                              Jaroslav Narkevič

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                                Vilius Šapoka